Vadybos informacinės sistemos

Trukmė metais: 4
Forma: Nuolatinė
Kreditai: 240
Studijų kalba: Lietuvių
Programą vykdo: Ekonomikos fakultetas

Programos tikslas
Suteikti absolventams teorinių ir praktinių žinių apie informacijos ir komunikacijos technologijas, kompiuterinio duomenų apdorojimo ir vadybos sprendimų paramos sistemas, būtinų jų projektuotojams ir organizatoriams; supažindinti su naujausiomis vadybos ir ekonomikos teorijomis bei ūkio ir verslo valdymo metodais, informacijos gavimu ir naudojimu darant sprendimus; suteikti informacijos poreikių nustatymo ir jų tenkinimo verslo ir valstybės valdymo struktūrose žinių ir praktinių įgūdžių; ugdyti informacinių sistemų projektavimo, programinės, techninės ir technologinės įrangos parinkimo bei taikymo gebėjimus ir praktinius įgūdžius.
Programos skiriamieji bruožai
Programa jungia dviejų glaudžiai susijusių sričių – informacinių technologijų ir organizacijų vadybos kompetencijas; jungtinės kompetencijos leidžia efektyviai spręsti šiuolaikinių organizacijų veiklos informacines problemas.
Studijų programos dalykinės kompetencijos
1. Gebėjimas identifikuoti informacines problemas ir jų sprendimo kelius. 2. Gebėjimas atlikti informacinių sistemų analizę, jas projektuoti ir įgyvendinti. 3. Gebėjimas būti agentu tarp informacijos ir informacinių technologijų išteklių ir šių išteklių klientų bei jų veiklos procesų.
Programos turinys
Ekonomikos teorija (mikroekonomika, makroekonomika), aukštoji matematika, vadybos informacinių sistemų studijų įvadas, informacijos ir komunikacijos technologijos, informacinių sistemų analizė, informacinių sistemų projektavimas, duomenų bazių technologijos, informacijos vadyba, programinė įranga, elektroninis verslas, kompiuterių tinklai ir skaitmeninės paslaugos, vadyba, statistika, rinkodara ir kt.
Studijų metodai
Paskaitos, seminarai, praktiniai darbai, grupių projektai, praktika, savarankiškai rengiamas baigiamasis darbas.
Vertinimo metodai
Pagrindinis studijų rezultatų vertinimo būdas yra egzaminas. Kai kurie studijų dalykai gali būti įvertinti įskaita. Egzaminai ir įskaitos vyksta raštu arba raštu ir žodžiu. Studentų žinios per egzaminus vertinamos nuo 1(labai blogai) iki 10(puikiai) balų, o per įskaitas - įskaityta arba neįskaityta.
Tolesnių studijų galimybės
Siekdami profesionaliai dirbti aukščiausios kvalifikacijos informacinių sistemų projektuotojais ir vadovais, vadybos informacinių sistemų bakalaurai tęsia studijas ekonominės informatikos magistrantūroje.
Priėmimo sąlygos ir reikalavimai
Minimalus reikalavimas - ne žemesnis kaip vidurinis išsilavinimas. Priėmimo konkursinis balas formuojamas iš matematikos, istorijos, lietuvių kalbos ir užsienio kalbos mokomųjų dalykų.
Ankstesnio mokymosi pripažinimo galimybės
Asmens, studijavusio arba studijuojančio aukštojoje Lietuvos arba užsienio mokykloje, studijų rezultatai įskaitomi įvertinus, ar studijų rezultatai atitinka formaliuosius reikalavimus ir pageidaujamos studijų programos dalykinius reikalavimus.

Plačiau

Studijų kryptis
Vadyba
Studijų krypčių grupė
Verslo ir viešoji vadyba
Studijų sritis
Socialiniai mokslai
Studijų programos valstybinis kodas
6121LX013
Studijų programos komiteto pirmininkas
Profesorius Dr. (HP) Rimvydas Skyrius
2366139

Saulėtekio 9, II r.
Studijų mainų koordinatorius
Docentė Dr. Aida Mačerinskienė
2398797

Saulėtekio 9, II r.
Kvalifikacijos lygis pagal Lietuvos kvalifikacijų sandarą
6

Numatomi studijų rezultatai
Baigęs Vadybos informacinių sistemų programą, absolventas įgyja profesinę kompetenciją savarankiškai atlikti sudėtingą, su asmenine atsakomybe susijusį darbą šiose srityse: informacijos ir komunikacijos technologijų diegimas, informacinių sistemų projektų kūrimas ir diegimas, sistemų eksploatavimas ir plėtra, informacijos verslo kūrimas ir vystymas. Gali dirbti aukščiausios kvalifikacijos informacinių sistemų analitikais, projektuotojais ir vadovais.
Profesinės veiklos galimybės
Absolventas gali dirbti verslo įmonėse (įskaitant informacijos verslą, taip pat elektroninį verslą), vyriausybinėse organizacijose ir kitose valdžios struktūrose (įskaitant elektroninę valdžią), mokslo, studijų ir švietimo įstaigose, tarptautinėse organizacijose ir bendrovėse.