Geografija ir kraštotvarka

Trukmė metais: 2
Forma: Nuolatinė
Kreditai: 120
Studijų kalba: Lietuvių
Programą vykdo: Chemijos ir geomokslų fakultetas

Programos tikslas
Pagrindiniai programos tikslai: pagilinti ir įtvirtinti profesinę kompetenciją esminių bendrageografinių žinių pagrindu; išugdyti gebėjimą dirbti mokslinį darbą; suteikti žinių, ir gebėjimų, reikalingų krašto tvarkymo planavimui; ugdyti konstruktyvų mąstymą, intelektualaus pasitenkinimo jausmą studijuojant ir dirbant.
Programos skiriamieji bruožai
Studijų programa yra tarpkryptinė
Studijų programos dalykinės kompetencijos
Žino visuomenės raidos ir teritorinės organizacijos ypatumus, supranta kartografinės ir geoinformacinės komunikacijos procesus, kiekybinės analizės metodologiją; žino ir supranta teritorijų planavimo dokumentus ir jų rengimo metodologiją; suvokia socialinių-ekonominių procesų dėsningumus ir regioninės politikos principus, kultūrinio kraštovaizdžio organizacijos dėsningumus erdvėje ir laike, įsisavina tvaraus vystymo ideologiją, moka kurti ir taikyti taikomųjų teritorijos tyrimų metodikas, regionuoti valstybę, identifikuoti teritorijos vystymo problemas, spręsti naudojimo ir apsaugos konfliktus, formuoti racionalią teritorijos naudojimo koncepciją; moka išaiškinti teritorijos vertybes ir numatyti jų išsaugojimo priemones, atlikti poveikio aplinkai vertinimą, moka pagrįstai taikyti teisines normas, rengti planus/projektus, kartografiškai kompiuterinėje terpėje vizualizuoti teikiamus analizės rezultatus ir planavimo sprendinius.
Programos turinys
Visuomeninės geografijos studijų krypties dalykai (60 kr.): Mokslinio darbo metodologija, Taikomųjų tyrimų metodologija, GIS metodologija ir taikymas, Visuomenės ir visuomeninės geografijos teorijos, Kultūrinio kraštovaizdžio geografija, Teritorijos vystymo metodologija, Europos regionai ir regioninė politika, Lietuvos socialinė ir ekonominė struktūra, Metinis mokslinis pranešimas, Mokslo tiriamoji praktika (3 sav.).Teritorijų planavimo studijų krypties dalykai (30 kr.): Teritorijos vystymo reglamentavimas, Miškotvarka ir želdynų formavimas (pasirenkamas), Vandentvarka (pasirenkamas), Žemėtvarka ir kadastrai, Regionų ir miestų planavimas, Aplinkosauginių projektų rengimas ir vadyba. Baigiamųjų darbų modulis (30 kr.): Magistro seminaras, Magistro baigiamasis darbas (visuomeninė geografija), Magistro baigiamasis projektas (teritorijų planavimas).
Studijų metodai
Paskaitos, pratybos, seminarai, konsultacijos, savarankiškas darbas.
Vertinimo metodai
Pagrindinis studijų rezultatų vertinimo būdas yra egzaminas. Kai kurie studijų dalykai gali būti įvertinti įskaita. Egzaminai ir įskaitos vyksta raštu arba raštu ir žodžiu. Studentų žinios per egzaminus vertinamos nuo 1(labai blogai) iki 10(puikiai) balų, o per įskaitas - įskaityta arba neįskaityta.
Tolesnių studijų galimybės
Geografijos ir kraštotvarkos magistrai gali tęsti studijas sociologijos krypties (socialinės geografijos, miesto ir krašto planavimo šakų) doktorantūroje (Lietuvoje) arba visuomeninės geografijos bei teritorijų planavimo krypčių doktorantūroje užsienyje.
Priėmimo sąlygos ir reikalavimai
Minimalus išsilavinimas – ne žemesnis kaip bakalauro laipsnis. Priimami baigę gamtinės geografijos, visuomeninės geografijos, teritorijų planavimo, teritorijų planavimo, architektūros, biologijos (ekologijos šakos), aplinkotyros , geologijos, miškininkystės, žemės ūkio, istorijos, sociologijos, ekonomikos, turizmo ir poilsio, vadybos, verslo, komunikacijos , bendrosios inžinerijos (aplinkos inžinerijos šakos) krypčių studijas baigę bakalaurai. Taip pat priimami įgiję žemės ūkio, miškininkystės, žemės ūkio mokslų, aplinkotyros, bendrosios inžinerijos, statybos inžinerijos, inžinerijos, turizmo ir poilsio profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį ir baigę VU papildomų studijų „Geografija“ programą. Priėmimo konkursinis balas formuojamas iš diplomo priedėlio pažymių svertinio vidurkio, baigiamojo darbo ar egzamino pažymio ir papildomo balo už metinį mokslinį pranešimą, kurio įvertinimas įrašytas diplomo priedėlyje.
Ankstesnio mokymosi pripažinimo galimybės
Netaikoma.

Plačiau

Studijų kryptis
Visuomeninė geografija
Studijų krypčių grupė
Socialiniai mokslai
Studijų sritis
Socialiniai mokslai
Studijų programos valstybinis kodas
6211JX028
Studijų programos komiteto pirmininkas
Dr. Darijus Veteikis
2398288

M.K.Čiurlionio21/27,Vilnius
Studijų mainų koordinatorius
Dr. Rasa Šimanauskienė
2398286

Čiurlionio 21/27,Vilnius
Kvalifikacijos lygis pagal Lietuvos kvalifikacijų sandarą
7

Numatomi studijų rezultatai
Geografijos ir kraštotvarkos studijų programos magistras gerai išmano gamtinio ir kultūrinio kraštovaizdžio bei visuomenės ir ūkio sistemų erdvinės sąveikos bei diferenciacijos dėsningumus; žino ir supranta miestų, regionų, aplinkosaugos planavimo, žemėtvarkos, vandentvarkos, miškotvarkos pagrindus, taikomųjų teritorijos tyrimų metodologiją; formuluodamas ir spręsdamas problemas geba taikyti analitinius metodus bei GIS technologijas; geba bendrauti ir dirbti komandoje, geba atlikti kartografavimo, statistinį tyrimą bei parengti mokslinį darbą , geba sistemiškai bei analitiškai mąstyti.
Profesinės veiklos galimybės
Absolventas gali dirbti įvairiose ekologinio ir socialinio-ekonominio tyrimo bei teritorijų planavimo srityse, gamtonaudos bei aplinkosaugos ir ūkinių bei valdymo institucijų sistemoje.