Doktorantams

Doktorantams

Sukurta: 30 balandžio 2012

Doktorantūra – trečiosios pakopos studijos, kurių pagrindinė paskirtis rengti mokslininkus, gebančius savarankiškai atlikti mokslinius tyrimus ir eksperimentinės plėtros darbus, spręsti mokslo problemas. Doktorantūrą baigęs ir mokslo daktaro laipsnį įgijęs asmuo turi būti įgijęs pažangiausių mokslinio tiriamojo darbo ir profesinių žinių bei pasirengęs jas panaudoti naujų idėjų ar procesų kūrimui akademinėje ir neakademinėje aplinkoje.
Vilniaus universitetas siekia, kad doktorantūros studijos atitiktų tarptautinį lygį: universitete organizuojami bendrųjų gebėjimų mokymai doktorantams, sudaromos galimybės vykti į mokslines konferencijas ir stažuotes, dalyvauti moksliniuose projektuose, ar dalį doktorantūros darbo plano numatytų tyrimų atlikti užsienio universitetuose. Vilniaus universitetas turi bendradarbiavimo doktorantūroje patirties su Prancūzijos, Belgijos, Vokietijos, Italijos, Australijos universitetais.

Vilniaus universitetui vienam ar kartu su kitomis mokslo ir studijų institucijomis doktorantūros teisė suteikta 29-iose mokslo kryptyse: gamtos, technologijos, medicinos ir sveikatos, humanitarinių ir socialinių mokslų srityse. Doktorantūros studijų trukmė priklauso nuo pasirinktos doktorantūros studijų formos: nuolatinės studijų formos doktorantūra trunka iki ketverių metų, o ištęstinės studijų formos doktorantūra – iki šešerių metų. Taip pat yra galimybė mokslo daktaro laipsnį įgyti eksternu – savarankiškai parengus daktaro disertaciją (kaip disertacija gali būti teikiama publikuota mokslinė monografija) ir išlaikius doktorantūros egzaminus. 

Doktorantūros studijos Vilniaus universitete yra populiarios. Kiekvienais metais vyksta stojančiųjų į doktorantūrą konkursas. Doktorantūros studijos universitete orientuotos į studijų kokybę, lankstų studijų proceso organizavimą, mokslinės aplinkos formavimą. Universitetų akademiniuose padaliniuose kasmet atnaujinama eksperimentinė bazė – tai sudaro geresnes sąlygas doktorantams vykdyti mokslinius tyrimus. Taip pat doktorantai savo žinias tobulina seminaruose, aktyviai dalyvauja tarptautiniuose renginiuose, moksliniuose projektuose, dirba pedagoginį darbą.

Doktorantų ir apgintų daktaro disertacijų skaičiumi Vilniaus universitetas yra lyderis tarp Lietuvos universitetų: šiuo metu universitete studijuoja beveik 800 doktorantų, o 2014–2018 mokslo metais virš 500 Vilniaus universiteto doktorantų apgynė daktaro disertacijas ir 300 apsigynusiųjų liko dirbti universitete.

Smulkesnę informaciją apie doktorantūros studijų organizavimą, jų trukmę, eigą ir keliamus reikalavimus galima rasti Vilniaus universiteto mokslo doktorantūros reglamente.

Doktorantūros klausimais konsultuoja Mokslo ir inovacijų departamento Doktorantūros ir podoktorantūros skyrius (Universiteto g. 3, LT-01513, Vilnius; tel. (8 5) 268 7095; el. p. ).