Doktorantūra ir rezidentūra

Doktorantūra – trečiosios pakopos studijos, doktorantai – trečiosios studijų pakopos studentai ir tyrėjai. Doktorantūros paskirtis – rengti mokslininkus, kurie gebėtų savarankiškai atlikti mokslinius tyrimus ir eksperimentinės plėtros darbus bei spręsti mokslo problemas.

Vilniaus universitetui vienam ar kartu su kitomis mokslo ir studijų institucijomis doktorantūros teisė suteikta 29–iose mokslo kryptyse.

Doktorantūros studijos Vilniaus universitete yra populiarios, kiekvienais metais vyksta stojančiųjų į doktorantūrą konkursas. Doktorantūros studijos universitete orientuotos į studijų kokybę, lankstų studijų proceso organizavimą, mokslinės aplinkos formavimą. Universitetų akademiniuose padaliniuose kasmet atnaujinama eksperimentinė bazė – tai sudaro geresnes sąlygas doktorantams vykdyti mokslinius tyrimus. Doktorantai tobulina savo žinias seminaruose, aktyviai dalyvauja tarptautiniuose renginiuose, moksliniuose projektuose, dirba pedagoginį darbą. Vilniaus universitetas turi jungtinės doktorantūros patirties su Prancūzijos, Belgijos, Vokietijos universitetais.

Apgintų daktaro disertacijų skaičiumi Vilniaus universitetas yra lyderis tarp Lietuvos universitetų. Vilniaus universitete  2000 - 2015 m. m.  apgintos 1930 daktaro disertacijos. Eilę metų Jaunųjų mokslininkų sąjungos organizuojamuose konkursuose dėl geriausių disertacijų autorių daugiausia apdovanojimų tenka Vilniaus universiteto doktorantams.

Vilniaus universitete periodiškai vykdomos doktorantų apklausos paryškina ir kai kuriuos probleminius doktorantūros studijų klausimus, kuriuos spręsti pasirengę Rektoriaus patvirtinti mokslo krypčių Doktorantūros komitetai bei atsakingi už doktorantūros studijų organizavimą universiteto bendruomenės nariai.

Rezidentūra – laipsnio nesuteikiančios studijos, skirtos įgyti gydytojo profesinę kvalifikaciją, pasirengti savarankiškai praktinei veiklai. Vilniaus universitete rezidentūros studijos vykdomos 63–iose studijų programose. Akredituotos rezidentūros bazės. Baigus studijas, išduodamas gydytojo profesinės kvalifikacijos rezidentūros pažymėjimas.

Norminiai aktai, reglamentuojantys gydytojų rezidentų studijas, įdarbinimas asmens sveikatos priežiūros įstaigose jaunesniojo ir vyresniojo rezidento pareigybėse, rezidento pareiginiai nuostatai, reglamentuojantys gydytojo rezidento teises, pareigas, kompetencijas ir atsakomybę – visa tai sudaro geras prielaidas kokybiškoms rezidentūros studijoms. Studijų proceso koordinavimui ir kontrolei teigiamą vaidmenį atlieka elektroninė gydytojo rezidento studijų knygelė.

Rezidentų mobilumui skiriamos lėšos suteikia galimybę gydytojams rezidentams kasmet išvykti į užsienio universitetus, klinikas, kuriose jie atlieka tam tikrus rezidentūros studijų teorinius ir praktinius ciklus.

Rezidentūros studijų kokybė, siejant tai su gydytojo profesine kvalifikacija, yra pagrindinis gydytojų rezidentų ir universiteto bendruomenės narių, atsakingų už rezidentūros studijas, uždavinys.