Siekiantiems magistro

Papildomosios studijos – tai studijos, skirtos asmenims, kurių turimas aukštasis išsilavinimas yra nepakankamas tolesnėms pageidaujamos studijų krypties aukštesnės pakopos arba vientisosioms studijoms.

Papildomosios studijos organizuojamos, kai:

  • pasirinkta magistrantūros studijų kryptis nesutampa su asmens baigtų universitetinių pirmosios pakopos studijų kryptimi, išskyrus atvejus, kai Universiteto Senatas yra priėmęs nutarimą, kad šias pirmosios pakopos universitetines studijas baigusiam stojančiajam į konkrečias studijų programas pakanka nustatyto pobūdžio ir trukmės praktinės veiklos patirties;
  • asmuo yra baigęs kolegines studijas, išskyrus atvejus, kai Universiteto Senatas yra priėmęs nutarimą, kad konkrečias kolegines studijas baigusiam asmeniui stojant į atitinkamą studijų programą (-as) pakanka nustatyto pobūdžio ir trukmės praktinės veiklos patirties.

Vilniaus universitete vykdomos šios papildomųjų studijų programos:

EKONOMIKOS FAKULTETAS

FILOLOGIJOS FAKULTETAS

CHEMIJOS IR GEOMOKSLŲ FAKULTETAS

GYVYBĖS MOKSLŲ CENTRAS

KAUNO FAKULTETAS

KOMUNIKACIJOS FAKULTETAS

MATEMATIKOS IR INFORMATIKOS FAKULTETAS

MEDICINOS FAKULTETAS

TEISĖS FAKULTETAS

 Dėl konkrečios informacijos prašome kreiptis į atitinkamą VU padalinį.