Kokybės vadyba

Trukmė metais: 1.5
Forma: Nuolatinė
Kreditai: 90
Studijų kalba: Lietuvių, anglų
Programą vykdo: Ekonomikos ir verslo administravimo fakultetas

Programos tikslas
Programos tikslas – ugdyti plataus profilio kokybės vadybos profesionalus, suvokiančius ir įvairiose veiklos srityse taikančius kokybės vadybos principus bei metodus, mokančius atpažinti ir analizuoti su kokybe susijusias problemas, ieškoti jų sprendimo galimybių ir įdiegti veiksmingus kokybės gerinimo sprendimus nuolat besikeičiančioje aplinkoje.
Programos skiriamieji bruožai
Tai vienintelė Lietuvoje magistro programa kokybės vadybos srityje. Daugiau apie Kokybės vadybos magistro programą – programos internetinėje svetainėje: http://www.kv.ef.vu.lt/lt/ ir http://www.kv.ef.vu.lt/en/
Studijų programos bendrosios kompetencijos
Analitinis, sisteminis ir kritinis mąstymas; gebėjimas atlikti mokslinius tyrimus; lyderystės, darbo komandoje, tarpasmeninio ir tarpkultūrinio bendravimo gebėjimai; iniciatyvumo, mokymosi bei asmeninio tobulėjimo gebėjimai.
Studijų programos dalykinės kompetencijos
Gebėjimas parodyti sistemines kokybės vadybos ir kitų sričių žinias ir supratimą; gebėjimas projektuoti, diegti ir integruoti organizacijos vadybos sistemas; gebėjimas integruoti pažangiausias verslo ir kokybės vadybos praktikas bei panaudoti tai organizacijų veiklos problemų sprendimui; gebėjimas atlikti organizacijų veiklos vertinimą ir tobulinimą.
Programos turinys
Programos pagrindą sudaro dalykai, būtini kokybės vadybos specifikos atskleidimui. Svarbiausios dėstomų dalykų grupės yra: a) Vadybos srities tyrimų klausimai (pvz. „Tyrimų metodai“, „Statistinė tyrimo duomenų analizė SPSS pagrindu“, „Kokybės vadybos metodai“); b) Kokybės vadybos klausimai (pvz., „Kvalitologija“, „Visuotinės kokybės vadyba“, „Verslo procesų kokybės valdymas“, „Strateginis valdymas“, „Projektų valdymas“, „Tarpkultūrinė vadyba“); c) Vadybos sistemų kūrimas ir jų auditas (pvz., „Kokybės sistemų projektavimas“, „Kokybės diagnostika ir auditas“, „Organizacinė psichologija“, „Žmoniškųjų išteklių valdymas“).
Studijų metodai
Kursai dėstomi probleminių paskaitų, realių verslo situacijų analizės (atvejų studijos), konsultacijų, projektų rengimo ir diskusijų formomis, įtraukiant dalyvius į iškeltų klausimų ir problemų aptarimą ir sprendimų paiešką. Paskaitos skaitomos pateikiant vaizdinę ir padalijamąją medžiagą, kartu apžvelgiant autoriaus ir kitų mokslininkų naujausių tyrimų rezultatus, o kai kuriuos persiunčiant internetu kiekvienam magistrantui. Konsultacijos teikiamos nuotoliniu būdu internetu bei betarpiškai VU EF.
Vertinimo metodai
Pagrindinis studijų rezultatų vertinimo būdas yra egzaminas. Kai kurie studijų Pagrindinis studijų rezultatų vertinimo būdas yra egzaminas. Egzaminai vyksta raštu arba raštu ir žodžiu. Studentų žinios per egzaminus vertinamos dešimtbalėje sistemoje. Dalyje dalykų skaičiuojamas ir kaupiamasis balas, kai studentai laiko ne tik egzaminą, bet ir rašo projektus, ataskaitas, atlieka atvejo analizes, pristatymus, savo ir kolegų darbų vertinimus ir kt.
Tolesnių studijų galimybės
Gali tęsti studijas socialinių mokslų srities ekonomikos bei vadybos ir administravimo krypčių doktorantūroje.
Priėmimo sąlygos ir reikalavimai
Stojamųjų egzaminų nėra. Į studijas konkurso tvarka priimami ekonomikos, verslo ir vadybos ir kitų krypčių universitetinių studijų bakalaurai ir magistrai. Kitų krypčių stojantiesiems reikalinga ne mažiau kaip 30 kreditų iš verslo ir vadybos studijų programų pagrindų dalykų.
Ankstesnio mokymosi pripažinimo galimybės
Nėra.

Plačiau

Studijų krypčių grupė
Verslo ir viešoji vadyba
Studijų programos valstybinis kodas
6211LX018
Studijų programos komiteto pirmininkas
Doc. Dr. Dalius Serafinas
2366154

Saulėtekio 9, II r.
Studijų mainų koordinatorius
Aistė Simanavičienė
2366008

Saulėtekio 9, II r.
Kvalifikacijos lygis pagal Lietuvos kvalifikacijų sandarą
7

Numatomi studijų rezultatai
Asmuo, baigęs Kokybės vadybos programą, geba sisteminti, apibendrinti, palyginti vadybos ir verslo aplinkos informaciją; analizuoti ir vertinti vadybos ir verslo aplinkos žinias ir praktikas; planuoti, organizuoti bei atlikti mokslinius tyrimus; įvertinti mokslinių tyrimų rezultatus ir nustatyti jų patikimumą; formuluoti reikšmingas tyrimo išvadas ir rekomendacijas; naudoti lyderystės ir sprendimų priėmimo įgūdžius; naudoti komandinio darbo įgūdžius; planuoti ir atlikti įvairių vadybos sistemų diegimą bei integravimą; tinkamai pasirinkti strategiją, kokybės vadybos metodus, priemones verslo situacijų analizei ir praktinių užduočių sprendimui; formuoti, vertinti organizacijų kokybės politiką ir strategiją; identifikuoti vadybos problemas ir ieškoti jų sprendimo galimybių; atlikti organizacijų veiklos efektyvumo vertinimą; vertinti verslo procesų veiksmingumą; aiškiai ir nedviprasmiškai perteikti organizacijos kokybės vadybos įžvalgas, rezultatus ir prognozes; tobulinti organizacijos veiklos kokybę.
Profesinės veiklos galimybės
Absolventas gali dirbti kokybės vadybininku bei auditoriumi, kokybės sistemų bei procesų vadybininku, visuotinės kokybės vadybos vadovu ir vertintoju, produktų kokybės ekspertu, produktų vadybininku, kokybės disciplinų dėstytoju, konsultantu vadybos ir verslo konsultacinėse organizacijose, kurti savo įmones ir joms vadovauti.
Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos