Verslo procesų valdymas

Trukmė metais: 1.5
Forma: Nuolatinė
Kreditai: 90
Studijų kalba: Lietuvių
Programą vykdo: Ekonomikos ir verslo administravimo fakultetas

Programos tikslas
Rengti socialinių mokslų srities verslo magistrus, gebančius įgyvendinti verslo įmonių pokyčius, adaptuotis šiuolaikinėje ir dinamiškoje verslo aplinkoje, kritiškai vertinant teorinių koncepcijų taikymą, kūrybiškai taikyti verslo procesų analizės instrumentus, parengti ir nuosekliai įgyvendinti strategiškai pagrįstus sprendimus, suvokiant verslą kaip vieningą visumą ir neapsiribojant atskirų fragmentiškų uždavinių sprendimu. Programoje terminu „verslo procesai“ apibrėžiama veiklos procesų, santykių, metodų ir išteklių visuma, skirta tenkinti privataus ir viešojo sektoriaus įmonių poreikius.
Programos skiriamieji bruožai
Atsižvelgiant į šio laikotarpio iššūkius verslo globalizacijos srityje, programoje akcentuojamas verslo visuminis aspektas. Čia visuma suprantama kaip įvairių dimensijų ir sampratų derinimas holistiniu požiūriu, aprėpiančiu šiuolaikinio verslo aplinkos tyrimus ir analizę, versle vykstančių procesų vertinimo metodus ir modelius, jų integravimo į verslo projektus ir programas įžvalgas, kuriant inovatyvius produktus ir siekiant verslo vertės didinimo. Svarbiausiais tampa verslo procesų integravimas įvairialypiame verslo, geografiniame ir kultūriniame kontekste, santykių su vartotojais optimizavimas, taktiškas ir sąžiningas bendravimas su klientais, tarpkultūrinės vadybinės elgsenos problemų globalaus verslo aplinkoje įvertinimas, gebėjimas koordinuoti tikslus su įvairialypiais procesais ir ištekliais bei adekvatus veiklos vertinimas poveikio aplinkai ir tvarios plėtros atžvilgiais.
Studijų programos bendrosios kompetencijos
Gebėjimas analizuoti ir apibendrinti; Gebėjimas žinias pritaikyti praktikoje; Gebėjimas įvertinti ir palaikyti darbo kokybę; Gebėjimas prisitaikyti prie naujų verslo situacijų; Gebėjimas dirbti komandoje ir savarankiškai; Gebėjimas atlikti tyrimą.
Studijų programos dalykinės kompetencijos
1. Gebėjimas taikyti teorines žinias, analitinius metodus ir įgūdžius verslo operacijų valdymo procesui analizuoti ir vertinti; 2. Nuodugniai išmanyti verslo procesus, susijusius su gamybos ir paslaugų teikimo operacijomis vietinėje rinkoje ir globalioje erdvėje; 3. Gebėjimas vertinti verslo pokyčius, juos analizuoti ir kūrybiškai vertinti pasirenkant tinkamus komunikacijos integravimo būdus; 4. Gebėjimas atpažinti ir analizuoti naujas verslo problemas bei planuoti jų sprendimo strategijas ir modeliuoti įmonių plėtrą; 5. Gebėjimas vertinti verslo aplinką ir kurti naujus verslus ir su juo susijusias darbo vietas pagal rinkos poreikį.
Programos turinys
Studijų procese studijuojami studijų krypties dalykų blokai – Verslo operacijų valdymas, Verslo rizikos valdymas, Paslaugų valdymas.
Studijų metodai
Programoje numatoma naudoti probleminius mokymo metodus, kadangi teorinės paskaitos ir vadovėlių naudojimas sumažinami iki minimaliai būtino, o siekiama remtis naujausiomis ir diskutuotinomis teorinėmis ir praktinėmis naujovėmis. Tam numatoma pasitelkti aktualią faktinę, analizių ir mokslo medžiagą – statistinius duomenis, įžvalgas, monografijas ir straipsnius. Plačiai numatoma naudoti interaktyvius mokymo metodus, pagrįstus analize ir diskusijomis – atvejų nagrinėjimą, projektų tipo užduotis, diskusijas su kviestiniais specialistais.
Vertinimo metodai
Tarpiniai ir galutiniai testai (atvirojo tipo užduotys/ klausimai), pristatymai, ataskaitos, atvejų analizė, egzaminai ir projektinė veikla. Egzaminai vyksta raštu. Studentų žinios per egzaminus vertinamos nuo 1 (labai blogai) iki 10 (puikiai) balų.
Tolesnių studijų galimybės
Baigusieji šią studijų programą, linkę atlikti mokslinius tyrimus ir tobulintis mokslinėje aplinkoje, studijas galės tęsti socialinių mokslų srities doktorantūros studijų programose.
Priėmimo sąlygos ir reikalavimai
Studijuoti šią programą priimami asmenys, baigę universitetines pirmosios pakopos vadybos ir verslo administravimo bei ekonomikos krypčių studijas (ar jiems prilygstantys) ir vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas, įvertinant reikalavimą ne mažiau kaip 20 kreditų iš vadybos ir ekonomikos krypties dalykų. Stojantieji neturintys vadybos ir administravimo, ekonomikos pagrindų galėtų stoti į šią programą įgiję verslo studijų krypties pagrindus papildomų studijų, kurias siūlo VU EVAF, metu.
Ankstesnio mokymosi pripažinimo galimybės
Nėra.

Plačiau

Studijų krypčių grupė
Verslo ir viešoji vadyba
Studijų programos valstybinis kodas
6211LX015
Studijų programos komiteto pirmininkas
Doc. Dr. Asta Fominienė
2366151

Saulėtekio 9, II r.
Studijų mainų koordinatorius
Aistė Simanavičienė
2366008

Saulėtekio 9, II r.
Kvalifikacijos lygis pagal Lietuvos kvalifikacijų sandarą
7

Numatomi studijų rezultatai
1. Gebės taikyti teorines žinias ir įgūdžius verslo operacijų valdymo procesui analizuoti ir vertinti; 2. Supras šiuolaikinius verslo procesus ir naujausias jų valdymo teorijas; 3. Gebės taikyti analitinius metodus sprendžiant verslo procesų valdymo problemas, pasinaudojant mokslo pasiekimais; 4. Gebės kūrybiškai vertinti kultūrinius skirtumus pasirenkant tinkamus komunikacijos integravimo principus; 5. Gebės identifikuoti problemą, formuluoti hipotezes ir lyginti mokslinių verslo tyrimų rezultatus; 6. Gebės analizuoti verslo organizacijų patirtį ir modeliuoti įmonių plėtrą; 7. Gebės pasirinkti instrumentus ir pagrįsti tinkamus išteklius strategijos įgyvendinimui; 8. Gebės rengti ir administruoti verslo projektus vietinėje ir tarptautinėje aplinkoje; 9. Gebės identifikuoti verslo valdymo ir finansinę riziką, analizuoti grėsmes ir pavojus įvertinant etinius ir socialinius savo sprendimų padarinius; 10. Gebės kurti naujus verslus ir su tuo susijusias darbo vietas pagal rinkos poreikį.
Profesinės veiklos galimybės
Verslo procesų valdymo absolventų karjeros galimybės atsiveria visose hierarchinėse verslo valdymo pakopose. Kadangi kiekvienas įmonės atitinkamo lygio vadovas yra susijęs su įmonės veikloje vykstančiais procesais, todėl didinant įmonės konkurencingumą žinios įgytos studijų procese bus neabejotinai naudingos. Verslo procesų planavimo, organizavimo, žmonių išteklių valdymo ir kontroliavimo žinios bei gebėjimai yra svarbūs bet kurio tipo organizacijoje, tiek gaminant prekes ar teikiant paslaugas, tiek pelno, tiek nepelno siekiančiose įmonėse ir organizacijose, kuriant naujus verslus ir priimant optimalius sprendimus dinamiškoje, integruotoje rinkoje.
Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos