Edukacinė ir vaiko psichologija

Trukmė metais: 2
Forma: Nuolatinė
Kreditai: 120
Studijų kalba: Lietuvių
Programą vykdo: Filosofijos fakultetas

Programos tikslas
Parengti aukštos kvalifikacijos psichologą, besivadovaujantį profesinės etikos principais, giliomis bendrosios psichologijos, edukacinės psichologijos, vaiko raidos žiniomis ir teikiantį įrodymais bei empirika grįstas psichologinio įvertinimo, intervencijų, prevencijos ir psichikos sveikatą stiprinančias paslaugas vaikui / jaunuoliui, jo šeimai, ugdymą ir vaiko gerovę užtikrinančioms institucijoms ir bendruomenei.
Programos skiriamieji bruožai
Programoje nuosekliai derinama teorinės psichologijos žinios, tyrimai ir praktika Programoje apimamos tikslinės grupės: vaikai nuo kūdikystės ir jaunuoliai iki 21 m. (turintys specialiuosius ugdymo poreikius), jų šeima, ugdymą ir vaiko gerovę užtikrinančios institucijos, bendruomenė. Holistiškas požiūris taikant psichologines intervencijas, prevenciją ir sveikatos stiprinimą. Ekologiniu požiūriu ir problemos sprendimo analize grindžiama vaiko psichologinio įvertinimo samprata kartu taikant konkrečius vaiko psichologinio įvertinimo instrumentus. Profesinė praktika, trunkanti du semestrus, yra derinama su studijomis universitete bei individualia profesine priežiūra.
Studijų programos bendrosios kompetencijos
Socialiniai gebėjimai: bendradarbiavimas ir komunikacija su skirtingomis klientų grupėmis, specialistais, bendruomenės nariais, sprendžiant vaiko problemas. Asmeniniai gebėjimai: savarankiškumas ir atsakomybė, gebėjimas nepriklausomai mokytis visą gyvenimą plėtojant profesinius įgūdžius ir žinias.
Studijų programos dalykinės kompetencijos
Žinios ir jų taikymas: žinios apie skirtingos raidos vaikų ir jaunuolių grupių kognityvinius, psichosocialinius raidos procesus ir jų poveikį mokymuisi, elgesiui, psichikos sveikatai. Gebėjimas vykdyti tyrimus: geb4jimas kritiškai vertinti edukacinės psichologijos tyrimus bei gebėjimas savarankiškai planuoti, vykdyti ir pristatyti empirinio tyrimo rezultatus. Specialieji gebėjimai: gebėjimas taikyti įrodymais grįstas žinias psichologiniuose ir psichoedukaciniuose įvertinimuose bei intervencijos programose.
Programos turinys
Privalomi dalykai: Vaikų raidos psichologija ir psichopatologija; Vaiko psichologinis įvertinimas; Vaiko raidos ir kognityvinių gebėjimų įvertinimas; Vaikų psichologinis konsultavimas; Mokymas ir mokymasis; Šiuolaikinės edukacinės psichologijos paradigmos; Šiuolaikiniai statistiniai metodai ir tyrimo planavimas; Sveikatos stiprinimas ir prevencija; Magistro baigiamasis darbas; Magistrinio darbo projektas; Mokslo tiriamasis darbas; Profesinė praktika; Pasirenkami dalykai: Darbo motyvacija; Karjeros raida ir konsultavimas; Personalo psichologija; Pozityvioji psichologija: teorija ir praktika; Priklausomybių psichologija; Psichologinis konsultavimas mokykloje; Šeimos psichologinis konsultavimas; Žmogaus neuropsichologija;
Studijų metodai
Paskaitos (probleminis dėstymas); seminarai ir pratybos (diskusija, darbas grupėse, atvejo analizė, informacijos paieškos užduotys, literatūros analizė, rašto darbų bei pranešimų rengimas ir pristatymas, grupiniai ir individualūs projektai – konsultavimo užduotys, psichologinio įvertinimo užduotys); prižiūrima profesinė praktika (veiklos refleksija); mokslo tiriamasis darbas.
Vertinimo metodai
Egzaminas, magistro darbo gynimas, profesinės praktikos gynimas, apklausa žodžiu, raštu, testavimas, pristatymas, esė rašymas, atvejo analizė, projektai (individualūs ir grupiniai), pranešimas. Studijų pasiekimų vertinimui taikomi metodai, orientuoti į nuolatinio grįžtamojo ryšio teikimą ir užduoties atlikimo proceso vertinimą ir įsivertinimą. Daugumai dalykų taikomas kaupiamasis vertinimas. Studentų žinios per egzaminus vertinamos nuo 1 (labai blogai) iki 10 (puikiai) balų.
Tolesnių studijų galimybės
Absolventai gali tęsti studijas trečioje studijų pakopoje (psichologijos ar kitose socialinių mokslų srities doktorantūrose) Lietuvoje arba užsienyje, neformaliose (psichoterapijų) studijose.
Priėmimo sąlygos ir reikalavimai
Konkurso tvarka priimami asmenys, studijavę psichologiją kaip pagrindinę studijų kryptį ir įgiję psichologijos bakalauro laipsnį pagal VU Senato patvirtintas VU priėmimo taisykles. Konkursinio balo formulė: D*0,4 + M*0,4 + VS*0,2 + P D = baigiamojo darbo ar/ir baigiamojo egzamino pažymys (pažymių vidurkis), ar baigiamųjų egzaminų pažymių vidurkis; M = (G1 + G2 + G3) / 3; G1 – Edukacinė psichologija, pažymys; G2 – Asmenybės psichologija, pažymys; G3 – Psichologinis įvertinimas ir testavimas, pažymys; VS = diplomo priedėlio (priedo) pažymių, išskyrus baigiamojo darbo ar/ir baigiamojo (-ųjų) egzamino (-ų) pažymį, svertinis vidurkis; P = papildomi balai.
Ankstesnio mokymosi pripažinimo galimybės
-

Plačiau

Studijų krypčių grupė
Socialiniai mokslai
Studijų programos valstybinis kodas
6211JX036
Studijų programos komiteto pirmininkas
Doc. Dr. Sigita Girdzijauskienė
2667605

Universiteto g. 9, LT-01513 Vilnius
Studijų mainų koordinatorius
Dr. Jolanta Aleknevičienė
2667602

Universiteto g. 9, LT-01513 Vilnius
Akreditavimo dokumentas (-ai)

Numatomi studijų rezultatai
Žinos ir supras skirtingos raidos vaikų ir jaunuolių grupių kognityvinius, psichosocialinius raidos procesus ir jų poveikį mokymuisi, elgesiui ir psichikos sveikatai; gebės vadovautis visybišku požiūriu identifikuojant, vertinant, sprendžiant vaiko problemą mokymosi ir kituose aplinkos kontekstuose; gebės savarankiškai suformuluoti tyrimo problemą, argumentuotai pasirinkti tyrimo metodus, vykdyti tyrimą: rinkti duomenis, analizuoti ir interpretuoti gautus rezultatus; turės kreipimosi priėmimo, instrumentų atrankos, testų, stebėjimo ir pokalbio metodų taikymo, išvados rašymo ir informacijos bei rekomendacijų pateikimo įgūdžius; gebės numatyti, parengti ir įgyvendinti įrodymais grįstus intervencijos planus ir programas, gebės įvertinti taikomų intervencijos priemonių efektyvumą; gebės kurti ir įgyvendinti programas, taikant naujausias technologijas, mokymo(si) įgūdžių formavimui ir stiprinančias vaikų psichikos sveikatą ir atsparumą; gebės bendrauti ir bendradarbiauti su įvairių sričių specialistais ir bendruomenės nariais sprendžiant vaiko problemas bei aiškiai žodžiu ir raštu komunikuoti informaciją skirtingoms klientų grupėms; gebės vykdyti profesinę veiklą, paremtą profesinės etikos standartais ir įstatymais bei kitais teisės aktais; gebės reflektuoti savo profesinę veiklą ir savarankiškai tobulinti savo profesinę kvalifikaciją.
Profesinės veiklos galimybės
Absolventai galės dirbti visose valstybinėse, privačiose ugdymo, neformaliojo švietimo bei švietimo pagalbos įstaigose; valstybinėse ir NVO institucijose, užtikrinančiose vaiko gerovę; aukštojo mokslo institucijose dėstytojais bei mokslininkais; orientavimo karjerai agentūrose ir centruose; psichinės sveikatos ir kitose institucijose, kur reikalingas vaikų / jaunuolių psichologinis konsultavimas ir įvertinimas; užsiimti privačia praktika; siekti karjeros kitose profesinės veiklos srityse, kur naudotinos jo psichologijos žinios ir specialieji gebėjimai.