Socialinis darbas

Trukmė metais: 2
Forma: Nuolatinė
Kreditai: 120
Studijų kalba: Lietuvių
Programą vykdo: Filosofijos fakultetas

Programos tikslas
Parengti aukštos kvalifikacijos specialistus, gebančius savarankiškai ir inovatyviai veikti tiek socialinio darbo praktikoje, tiek akademinėje srityje. Siekiama, kad absolventai gebėtų vadovauti socialinės pagalbos procesams, pagalbos organizacijoms (jų padaliniams), daryti įtaką socialinei politikai, atlikti ekspertinius socialinių problemų vertinimus, įgyvendinti mokslinius tyrimus.
Studijų programos bendrosios kompetencijos
Bendrosios kompetencijos: gebėjimas analizuoti ir sisteminti; gebėjimas dirbti tarptautinėje aplinkoje; lyderystė/vadovavimas; projektų rengimas ir jų vadyba; iniciatyvumas ir verslumas. Dalykinės kompetencijos: inicijuoti ir įgyvendinti inovatyvias socialinių problemų prevencijos programas ir socialinės pagalbos strategijas, siekiant socialinio teisingumo ir asmens bei visuomenės gerovės ir žmogaus teisių įgyvendinimo; inicijuoti pokyčius visuomenėje, siekiant žmogaus teisių įgyvendinimo; daryti įtaką socialinei politikai, analizuojant ir vertiant socialinius procesus, pasitelkiant socialinio darbo bei kitų sričių teorijas bei tyrimus ir praktiką; plėtoti ir įtvirtinti socialinio darbo profesiją, atliekant tyrimus tikslu kurti naujas socialinio darbo žinias ir tobulinti socialinio darbo praktiką.
Studijų programos dalykinės kompetencijos
Studijų programos dalykinės kompetencijos:
Programos turinys
Studijų programą sudaro: dalykai, ugdantys tyrėjo, mokslines kompetencijas; dalykai, gilinantys socialinio darbo profesines kompetencijas; dalykai, ugdantys vadybinius, lyderystės, organizacinius gebėjimus. Programa orientuota į praktinio veikimo gebėjimų formavimą ir į taikomuosius mokslinius tyrimus. Studijos vyksta mažose studentų grupėse, dažniausia mokymo forma - diskusija su dėstytoju ir su kolegomis. Studijų metu studentai atlieka socialinio daro vadybinę praktiką, kuri yra reguliariai reflektuojama praktikos vietoje bei universitete.
Studijų metodai
Paskaitos ir seminarai, darbas grupėse, didelis dėmesys skiriamas savarankiškam darbui (tyrimai, analizės, literatūros studijos ir pan.), praktinis mokymasis socialinio darbo institucijose.
Vertinimo metodai
Pagrindinis studijų rezultatų vertinimo būdas yra egzaminas. Kai kurie studijų dalykai gali būti įvertinti įskaita. Egzaminai ir įskaitos vyksta raštu arba raštu ir žodžiu. Studentų žinios per egzaminus vertinamos nuo 1(labai blogai) iki 10(puikiai) balų, o per įskaitas - įskaityta arba neįskaityta.
Tolesnių studijų galimybės
Podiplominės studijos (pvz., psichoterapijos, supervizijos ir pan.) ir doktorantūros studijos (sociologijos, edukologijos krypčių).
Priėmimo sąlygos ir reikalavimai
Konkurso būdu priimami visų krypčių bakalaurai. Baigusiems socialinio darbo bakalaurą pridedami 5 konkursiniai balai, o turintiems socialinės pedagogikos bakalaurą – 3 balai.
Ankstesnio mokymosi pripažinimo galimybės
Studijų programos pasiektus siekinius įrodantys sukaupti kreditai gali būti perkeliami (įskaitomi anksčiau studijuoti dalykai (moduliai)) palyginus ankstesnių studijų ir studijų programos studijų siekinius ir studento darbo krūvį, reikalingą jiems įgyvendinti. Sprendimą dėl sukauptų kreditų perkėlimo priima Studijų programos komitetas.

Plačiau

Studijų krypčių grupė
Socialiniai mokslai
Studijų programos valstybinis kodas
6211JX027
Studijų programos komiteto pirmininkas
Prof. Dr. (HP) Laimutė Žalimienė
2667609

Universiteto g. 9, LT-01513 Vilnius
Studijų mainų koordinatorius
Dr. Jolanta Aleknevičienė
2667602

Universiteto g. 9, LT-01513 Vilnius
Kvalifikacijos lygis pagal Lietuvos kvalifikacijų sandarą
7

Numatomi studijų rezultatai
Socialinio darbo magistrai geba analizuoti, sisteminti sudėtingą informaciją, atlikti mokslinius tyrimus, vadovauti komunikacijos procesams ir žmonių grupėms/ komandoms, inicijuoti inovatyvias socialinių problemų sprendimo strategijas, kritiškai reflektuoti socialinę politiką bei socialinius procesus, daryti įtaką socialinei politikai, inicijuoti ir įgyvendinti pokyčius, įgalinti asmenis bei struktūras kaitai, atstovauti pagalbos reikalingų asmenų teises, tobulinti socialinio darbo praktiką savo tyrimais ir analize.
Profesinės veiklos galimybės
Absolventai dirba mokslinį-tiriamąjį arba praktinį socialinį darbą. Gali dirbti socialinių darbuotojų pareigose, taip pat vadovaujančiose pozicijose (valstybinėse, nevyriausybinėse organizacijose), taip pat savivaldybėse ar departamentuose, administruojančiuose socialinės pagalbos sritį bei formuojančiuose jos politiką.
Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos