Teisės psichologija

Trukmė metais: 2
Forma: Nuolatinė
Kreditai: 120
Studijų kalba: Lietuvių
Programą vykdo: Filosofijos fakultetas

Programos tikslas
Perteikti naujausių teisės psichologijos, kriminologijos ir teisės žinių sistemą; suformuoti profesinius uždavinių sprendimo ir mokslinio tyrimo darbo įgūdžius; išmokyti tyrimo metodų bei išugdyti statistinių rezultatų apdorojimo įgūdžių; suformuoti psichologo etika pagrįstas profesines vertybes; parengti profesinei praktikai.
Programos skiriamieji bruožai
-
Studijų programos bendrosios kompetencijos
Bendrosios kompetencijos: gebėjimas rasti, analizuoti ir sisteminti informaciją iš įvairių šaltinių; gebėjimas suprasti ir įvertinti rasinius, etninius, lyties ir religinius žmonių elgesio ir vertybių skirtumus; gebėjimas bendrauti ir bendradarbiauti įvairiuose kontekstuose, dirbant savarankiškai ir komandoje; praktinis žinių taikymas ir gebėjimas spręsti problemas; gebėjimas bendrauti žodžiu ir raštu profesinėje ir neprofesinėje aplinkoje.
Studijų programos dalykinės kompetencijos
Teisės psichologijos ir kriminologijos teorijų supratimas, gebėjimas jas taikyti analizuojant socialines–psichologines justicijos problemas; gebėjimas analizuoti asocialios asmenybės raidos, sąveikos su teisėsaugos sistema ir resocializacijos ypatumus, taikant psichologijos ir kriminologijos teorijas, taip pat empirinių tyrimų duomenis; gebėjimas nustatyti ir analizuoti teisės psichologijos bei kriminologines problemas; gebėjimas analizuoti ir interpretuoti kiekybinius bei kokybinius teisės psichologijos ir kriminologijos duomenis; gebėjimas atlikti socialinius psichologinius tyrimus, taikyti duomenų statistinės analizės metodus, gebėjimas įvertinti ir pateikti gautus rezultatus; gebėjimas panaudoti kitų disciplinų žinias, reikalingas socialinėms–psichologinėms justicijos problemoms analizuoti.
Programos turinys
Privalomi moduliai (88,5 kr.) – Teisės psichologijos programos pagrindai; Pasirenkamieji moduliai ( 16,5 kr.). Baigiamasis darbas (15 kr.)
Studijų metodai
Paskaitos, seminarai, diskusijos, darbas grupėse, rašto darbai, praktinės užduotys, literatūros analizė, atvejo analizė, projektų rengimas ir kt.
Vertinimo metodai
Pagrindinis studijų rezultatų vertinimo būdas yra egzaminas. Kai kurie studijų dalykai gali būti įvertinti įskaita. Egzaminai ir įskaitos vyksta raštu arba raštu ir žodžiu. Studentų žinios per egzaminus vertinamos nuo 1 (labai blogai) iki 10 (puikiai) balų, o per įskaitas - įskaityta arba neįskaityta.
Tolesnių studijų galimybės
Studijos psichologijos ar kitos krypties doktorantūroje, jei atitinka stojimo sąlygas bei reikalavimus.
Priėmimo sąlygos ir reikalavimai
Psichologijos bakalauras
Ankstesnio mokymosi pripažinimo galimybės
Studijų programos pasiektus siekinius įrodantys sukaupti kreditai gali būti perkeliami (įskaitomi anksčiau studijuoti dalykai (moduliai)) palyginus ankstesnių studijų ir studijų programos studijų siekinius ir studento darbo krūvį, reikalingą jiems įgyvendinti. Sprendimą dėl sukauptų kreditų perkėlimo priima Studijų programos komitetas.

Plačiau

Studijų krypčių grupė
Socialiniai mokslai
Studijų programos valstybinis kodas
6211JX035
Studijų programos komiteto pirmininkas
Prof. Dr. (HP) Gintautas Valickas
2667605

Universiteto g. 9, LT-01513 Vilnius
Studijų mainų koordinatorius
Dr. Jolanta Aleknevičienė
2667602

Universiteto g. 9, LT-01513 Vilnius
Kvalifikacijos lygis pagal Lietuvos kvalifikacijų sandarą
7

Numatomi studijų rezultatai
Psichologijos magistras geba: kelti profesinius tikslus, išskirti prioritetines veiklos sritis, planuoti ir organizuoti veiklą, kritiškai vertinti situaciją, spręsti uždavinius, rinkti informaciją apie asmens, grupės ir organizacijos psichologines problemas, analizuoti konsultavimo ir intervencijos procesą, kurti, taikyti ir įvertinti asocialaus elgesio prevencines programas, šviesti teisėtvarkos pareigūnus įvairiais psichologiniais klausimais, dirbti specialistų komandoje. Yra įgijęs pakankamas teorines ir metodologines žinias, žino asmens įvertinimo ir poveikio metodų taikymo galimybes.
Profesinės veiklos galimybės
Absolventas gali dirbti įvairiose akademinėse, teisėsaugos, specializuotose valstybinėse ir nevyriausybinėse organizacijose, užsiimti privačia praktika, siekti karjeros srityse, kur naudotinos jo psichologijos žinios bei specialieji gebėjimai.
Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos