Molekulinė biologija

Trukmė metais: 1.5
Forma: Nuolatinė
Kreditai: 90
Studijų kalba: Lietuvių, anglų
Programą vykdo: Gyvybės mokslų centras

Programos tikslas
Parengti molekulinės biologijos specialistus, kurių kvalifikacija atitinka šiuolaikinių gyvybės mokslų ir jų žiniomis grindžiamų technologijų keliamus reikalavimus – turinčius gilių molekulinės biologijos žinių, gebančius jas analizuoti, kritiškai ir sistemiškai vertinti, veiksmingai taikyti mokslinėje bei praktinėje veikloje, kurti ir diegti mokslo naujoves srityse, susijusiose su gyvybės mokslais, savarankiškai spręsti molekulinės biologijos, biotechnologijų, biomedicinos, biofarmacijos, aplinkosaugos problemas šiuolaikinių gyvybės mokslų raidos kontekste.
Programos skiriamieji bruožai
Programa suteikia molekulinės biologijos ir kitų gyvybės mokslų teorines bei praktines žinias, įgūdžius ir gebėjimus, reikalingus tolesnei savarankiškai tyrėjų mokslinei karjerai.
Studijų programos bendrosios kompetencijos
Bendrosios kompetencijos: geba dirbti savarankiškai ir komandoje mokslo, studijų, verslo ir kituose ūkio subjektuose, perteikti žinias ir koncepcijas specialistams ir nespecialistams, identifikuoti savo mokslinius ir profesinius interesus šiuolaikinių gyvybės mokslų raidos kontekste, nuolat mokytis, tobulinti ir atnaujinti įgytas žinias bei įgūdžius ir siekti naujų.
Studijų programos dalykinės kompetencijos
Dalykinės kompetencijos:molekulinės ląstelės biologijos metodais tiria ląsteles ir jų sudėtines dalis, taiko šiuolaikinės molekulinės ląstelės biologijos žinias ir supratimą mokslinių tyrimų bei praktinės veiklos srityse, susijusiose su gyvybės mokslais, savarankiškai identifikuoja ir sprendžia su molekuline biologija susijusias biotechnologijų, biomedicinos, biofarmacijos, aplinkosaugos bei kitų sričių problemas ir jų kompleksiškumą šiuolaikinių gyvybės mokslų raidos kontekste, geba dirbti tarpdalykinėse srityse, integruoti skirtingų mokslų sričių žinias.
Programos turinys
Pagrindiniai studijų dalykai: molekulinė ląstelių biologija, mokslinio darbo praktikos (16+16 savaičių) mokslo ir studijų bei verslo institucijų mokslinėse laboratorijose bei magistro baigiamasis darbas. Didelis pasirenkamųjų dalykų sąrašas: ląstelių technologijos, biologinių makromolekulių struktūrinė analizė,mikroorganizmų genetika, molekuliniai simbiozės mechanizmai, imunotechnologijos, sistemų biologija, molekuliniai patogenezės mechanizmai, vėžio molekulinė biologija, molekulinė virusologija, signalų molekulinė biologija, bioetika.
Studijų metodai
Paskaitos, laboratoriniai darbai, pratybos, seminarai, konsultacijos, savarankiškas darbas.
Vertinimo metodai
Pagrindinis studijų rezultatų vertinimo būdas yra egzaminas. Egzaminai vyksta raštu arba raštu ir žodžiu. Studentų žinios per egzaminus vertinamos nuo 1 (labai blogai) iki 10 (puikiai) balų.
Tolesnių studijų galimybės
Molekulinės biologijos magistrai gali tęsti studijas gyvybės mokslų ir artimų krypčių doktorantūros studijose (trečioje pakopoje) Lietuvos ir užsienio universitetuose.
Priėmimo sąlygos ir reikalavimai
Norintys studijuoti Molekulinės biologijos magistro programoje privalo turėti bakalauro kvalifikacinį laipsnį vienoje iš šių studijų krypčių: molekulinės biologijos, biochemijos, biofizikos, genetikos.
Ankstesnio mokymosi pripažinimo galimybės
Netaikoma.

Plačiau

Studijų krypčių grupė
Gyvybės mokslai
Studijų programos valstybinis kodas
6211DX008
Studijų programos komiteto pirmininkas
Prof. Dr. (HP) Edita Sužiedėlienė
2398226

Saulėtekio al. 7, Vilnius
Studijų mainų koordinatorius
Ernestas Švedas


Kvalifikacijos lygis pagal Lietuvos kvalifikacijų sandarą
7

Numatomi studijų rezultatai
Molekuliniai biologai turi gerai žinoti įvairių organizmų ląstelių sandarą ir funkcijas molekuliniu lygiu, šiuolaikinius molekulinės ląstelės biologijos tyrimo metodus ir jų taikymą ląstelių ir jų sudėtinių dalių tyrimuose, žinoti ląstelių makromolekulių struktūrą, jų tyrimo metodus bei taikymo galimybes, gebėti matyti ląstelę kaip vieningą sistemą, žinoti ląstelinių sistemų tyrimo būdus, žinoti bendruosius sutrikdytų ląstelių molekulinius vyksmus, lemiančius patologinių procesų atsiradimą ir vystymąsi. Molekuliniai biologai turi gebėti dirbti savarankiškai ir komandoje mokslo, studijų, verslo ir kituose ūkio subjektuose, perteikti žinias ir koncepcijas specialistams ir nespecialistams, gebėti identifikuoti savo mokslinius ir profesinius interesus šiuolaikinių gyvybės mokslų raidos kontekste, nuolat mokytis, tobulinti ir atnaujinti įgytas žinias bei įgūdžius ir siekti naujų.
Profesinės veiklos galimybės
Molekuliniai biologai gali dirbti biotechnologijos ir biofarmacijos pramonės įmonėse, mokslo ir studijų įstaigose, biomedicinos, žemės ūkio, aplinkosaugos valstybinėse ir privačiose institucijose, kurios taiko, diegia, kuria molekulinės biologijos ir kitų gyvybės mokslų žinias ir jomis grindžiamas technologijas.
Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos