Analitinė žurnalistika
Šiuo metu priėmimas nėra vykdomas

Trukmė metais: 2
Forma: Nuolatinė
Kreditai: 120
Studijų kalba: Lietuvių
Programą vykdo: Komunikacijos fakultetas

Programos tikslas
Rengti profesionalius žurnalistus, gebančius dirbti modernioje tradicinės ir daugiaterpės raiškos žiniasklaidos organizacijoje, suvokiančius masinės komunikacijos funkcionavimo principus, pasirengusius analizuoti visuomenei aktualius politikos, ekonomikos, kultūros, meno faktus ir reiškinius, gebančius juos pateikti analitiniais žurnalistikos žanrais. Programos turiniu siekiama atspindėti šiuolaikinės žiniasklaidos ir žurnalistikos kontekstą, formuoti gebėjimus atlikti tyrimus komunikacijos, informacijos, žurnalistikos mokslų srityse. Studijų programa turėtų tenkinti darbdavių poreikį sulaukti kompetentingų žiniasklaidos ekspertų, analitikų, gebančių kurti kokybišką specializuotos žurnalistikos turinį.
Programos skiriamieji bruožai
Studentai pasirinktinai gali gilinti žinias kultūros meno arba politikos ekonomikos srityse.
Studijų programos bendrosios kompetencijos
1. Vertybinės nuostatos: demokratijos, konstitucinių vertybių gerbimo, pilietiškumo, tolerancijos, moralės ir etikos principų ugdymas; 2. Rašto ir verbalinė komunikacija gimtąja kalba: gebėjimas komunikuoti sklandžia ir taisyklinga lietuvių kalba; 3. Analizės, sintezės įgūdžių, kritinio požiūrio formavimas: analitinės duomenų ir šaltinių analizės gebėjimų, kritinio mąstymo mokslo tiriamuosiuose ir kūrybiniuose darbuose ugdymas; 4. Praktinis teorinių žinių taikymas: gebėjimas atlikti kūrybines užduotis, darbo įgūdžių profesinėje aplinkoje ugdymas.
Studijų programos dalykinės kompetencijos
1. Komunikacijos ir informacijos teorijos ir metodologijos: formulavimas, interpretavimas, praktinis teorijų taikymas. 2. Žiniasklaidos organizacija: gebėjimas analizuoti raidą, funkcijas, įtaką. 3. Žurnalistikos turinys: gebėti apibūdinti žiniasklaidos poveikį, atpažinti, grupuoti ir analizuoti žurnalistikos žanrus. 4. Praktinių žurnalisto įgūdžių ugdymas: kūrybinio darbo gebėjimai taikant atitinkamus žanrus ir raiškas. 5. Specialiosios dalykinės analitinės žurnalistikos profesionalo kompetencijos: žinių pasirinktoje srityje (politika-ekonomika/kultūra-menas) gilinimas. 6. Specialiosios kūrybinės analitinės žurnalistikos profesionalo kompetencijos: gebėjimų analizuoti ir interpretuoti politikos-ekonomikos/kultūros-meno procesus ugdymas.
Programos turinys
Privalomų dalykų apimtis - 102 kreditai. Komunikacijos filosofija, Šiuolaikinės žurnalistikos diskursas, Įvariaterpė kūrybinė raiška, Žiniasklaidos psichologija, Žiniasklaidos ekonomika ir vadyba, Audiovizualinių medijų diskursas, Žodžio laisvės ribų problema viešajame diskurse, Informacinės įtakos globaliame pasaulyje, Tinklaveikos medijos. Kūrybinė praktika (6 kreditai), Kūrybinis analitinės žurnalistikos projektas (7 kreditai). Pasirenkamiesiems dalykams skiriama 18 kreditų. Studentai kiekvieną semestrą gali rinktis iš dviejų alternatyvių politikos ekonomikos ar kultūros meno srities dalykų . Studentai pasirinktinai gali gilinti žinias kultūros meno arba politikos ekonomikos srityse.
Studijų metodai
Paskaitos, seminarai, diskusijos, darbas grupėse, pratybos, praktinės užduotys, literatūros analizė, atvejo analizė, projektų rengimas, kūrybinių darbų rašymas.
Vertinimo metodai
Pagrindinis studijų rezultatų vertinimo būdas yra egzaminas. Kai kurie studijų dalykai gali būti įvertinti įskaita. Egzaminai ir įskaitos vyksta raštu arba raštu ir žodžiu. Studentų žinios per egzaminus vertinamos nuo 1(labai blogai) iki 10(puikiai) balų, o per įskaitas - įskaityta arba neįskaityta.
Tolesnių studijų galimybės
Absolventai gali rinktis doktorantūros studijas.
Priėmimo sąlygos ir reikalavimai
Į antrosios pakopos „Analitinės žurnalistikos“ studijų programą priimama tokia tvarka: asmenys, baigę socialinių mokslų srities komunikacijos krypties bakalauro studijas. Pagal nustatytą studijų rezultatų formulę, asmenys, baigę kitų sričių ir krypčių universitetines bakalauro studijas, laiko stojamąjį egzaminą.
Ankstesnio mokymosi pripažinimo galimybės
Studijų programos pasiektus siekinius įrodantys sukaupti kreditai gali būti perkeliami (įskaitomi anksčiau studijuoti dalykai (moduliai)) palyginus ankstesnių studijų ir studijų programos studijų siekinius ir studento darbo krūvį, reikalingą jiems įgyvendinti. Sprendimą dėl sukauptų kreditų perkėlimo priima Studijų programos komitetas.

Plačiau

Studijų krypčių grupė
Socialiniai mokslai
Studijų programos valstybinis kodas
6211JX032
Studijų programos komiteto pirmininkas
Doc. Dr. Deimantas Jastramskis


Saulėtekio al. 9, III rūmai, Vilnius
Studijų mainų koordinatorius
Dr. Martynas Petrikas
236 61 17

Saulėtekio al. 9, I rūmai, Vilnius
Kvalifikacijos lygis pagal Lietuvos kvalifikacijų sandarą
7

Numatomi studijų rezultatai
1. Kritiškai vertinti visuomenės raidos problemas, suvokti ir pagrįsti demokratinės visuomenės funkcionavimo principus. 2. Analizuoti temą pasirinkta tinkama rašto raiška (žanru, forma, stiliumi, apimtimi), gebėti redaguoti analitinės žurnalistikos ir mokslo tiriamuosius tekstus. 3. Gebėti stebėti, analizuoti, sisteminti procesus ir pateikti jų vertinimą visuomenei mokslo populiarinimo arba analitinių žurnalistikos žanrų forma. 4. Gebėti atlikti konkrečias užduotis, praktiškai realizuojant temą pasirinktu žanru ir raiška, organizacinius ir kūrybinius įgūdžius pritaikyti modeliuojamoje ar realioje žiniasklaidos organizacijoje (redakcijoje). 5. Gebėti formuluoti, kritiškai vertinti, interpretuoti komunikacijos teorijas ir tyrimo metodus. 6. Gebėti tirti žiniasklaidą istorinės raidos požiūriu, atskleisti jos kaitą komunikacijos ir informacijos technologinių lūžių etapais. 7. Gebėti atlikti žiniasklaidos organizacijos struktūros, vadybos, veiklos analizę ir pristatyti visuomenei tyrimo rezultatus. 8. Gebėti atpažinti, atskleisti ir apibūdinti žurnalistinio turinio poveikio efektus tradicinėje ir naujojoje žiniasklaidoje.
Profesinės veiklos galimybės
Absolventai galės dirbti specializuotuose visuomenės gyvenimo, politikos, ekonomikos, kultūros ir meno leidiniuose; universalių tradicinės ir naujosios žiniasklaidos leidinių visuomenės aktualijų, politikos, ekonomikos, kultūros ir meno skyriuose; organizacijų viešosios komunikacijos padaliniuose; žiniasklaidos monitoringo, tyrimų ir analizės organizacijose.
Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos