Viešojo diskurso lingvistika

Trukmė metais: 2
Forma: Nuolatinė
Kreditai: 120
Studijų kalba: Lietuvių
Programą vykdo: Kauno fakultetas

Programos tikslas
Rengti šiuolaikinės visuomenės poreikius atitinkančius aukštos kvalifikacijos kalbotyros mokslo magistrus, išmanančius šiuolaikinės lingvistikos teorinę ir praktinę problematiką, gebančius kvalifikuotai vertinti kalbos planavimo procesus ir jo realizacijas viešajame diskurse, suvokiančius kalbą kaip poveikio ir tikslo siekimo priemonę ir gebančius profesionaliai kurti ir vertinti paveikųjį viešąjį diskursą.
Programos skiriamieji bruožai
„Viešojo diskurso lingvistikos“ programos magistrams parengti numatytas programos tikslas, išugdomi gebėjimai bei kompetencijos atspindi dviejų mokslo sričių problematikos derinimą – lingvistikos ir komunikacijos: gilinamasi į teorinę ir praktinę kalbotyros problematiką, kalbos funkcionavimą, socialinį kontekstą, kultūrinius ir komunikacinius kalbos vartoseną lemiančius aspektus. „Viešojo diskurso lingvistikos“ programa išugdomi gebėjimai padės suprasti kalbų rinkos mechanizmus, viešojo diskurso vadybos principus. Tokia tikslinė tarpdalykinė orientacija daro šią programą išskirtinę.
Studijų programos bendrosios kompetencijos
Gebėjimas mokytis ir dirbti savarankiškai, suvokiant mokymosi ir kūrybiškumo ugdymo visą gyvenimą svarbą. Tarpasmeniniai įgūdžiai ir komandinis darbas. Gebėjimas mąstyti kritiškai, konstruktyviai ir kūrybiškai.
Studijų programos dalykinės kompetencijos
Lietuvių kalbos sistemos ir vartosenos išmanymas. Kalbotyros istorijos, šiuolaikinės kalbotyros tyrinėjimų mokslinės problematikos, kalbos tyrimų metodologijų išmanymas. Kalbos ir nekalbinių kintamųjų (sociumo, kultūros, mąstymo ir kt.) ryšių išmanymas. Viešojo diskurso tyrimo principų ir kūrimo strategijų išmanymas. Gebėjimas atlikti lingvistinį mokslinį tyrimą. Gebėjimas vertinti ir spręsti kalbos problemas ir plėtoti kalbotyros diskursą.
Programos turinys
Lingvistikos kryptys ir metodai, Kalbos filosofija, Terminologija ir kalbos planavimas, Viešojo diskurso retorika, Sociolingvistika, Viešojo diskurso semiotika, Diskurso analizė, Lingvistinė pragmatika, Viešoji ir masinė komunikacija, Taikomojo rašymo praktikumas, Paveikiųjų diskursų lingvistinės strategijos, Norminamoji kalbotyra ir korpuso planavimo praktika, Funkcinė diskurso gramatika, Multimodalumas viešajame diskurse, Lingvistinių tyrimų metodologijos, Praktinė onomastika, Leksikografija ir metaleksikografija, Magistro baigiamasis darbas
Studijų metodai
Paskaita, seminaras, probleminis dėstymas, diskusija, informacijos paieškos užduotis, atvejo studijos, veiklos refleksija, darbas grupėse, sąvokų, idėjų žemėlapis, teorinės literatūros analizė, rašto darbų rengimas ir pristatymas, pranešimų rengimas ir pristatymas, grupinis (komandinis) projektas, individualus projektas.
Vertinimo metodai
Egzaminas, projektas, kolokviumas, kontrolinis darbas, testas, esė, pranešimas, viešoji pateiktis, darbas seminaruose, atvejo analizė, mokslinio straipsnio (teksto) analizė, teorinės literatūros analizė, analitinis rašto darbas, kūrybinis rašto darbas, kolegų įvertinimas.
Tolesnių studijų galimybės
Absolventai gali tęsti studijas humanitarinių mokslų srities doktorantūroje.
Priėmimo sąlygos ir reikalavimai
Į magistrantūros studijų programą „Viešojo diskurso lingvistika“ priimama konkurso tvarka. 1) Filologijos krypčių grupės (pagrindinių ir gretutinių studijų) ir dalyko pedagogikos bakalaurai. Konkursinis balas apskaičiuojamas taip: VS+3D+P, kur: VS – diplomo priedėlio (priedo) pažymių, išskyrus baigiamojo darbo ar/ir baigiamojo(-ųjų) egzamino(-ų) pažymį, svertinis vidurkis; D – baigiamojo darbo ar / ir baigiamojo egzamino pažymys (pažymių vidurkis), ar baigiamųjų egzaminų pažymių vidurkis; P – papildomi balai; 2) kitų humanitarinių mokslų srities krypčių bakalaurai. Konkursinis balas apskaičiuojamas taip: VS + 3MV + P, kur: VS – diplomo priedėlio (priedo) pažymių, išskyrus baigiamojo darbo ar/ir baigiamojo(-ųjų) egzamino(-ų) pažymį, svertinis vidurkis; MV – motyvacijos vertinimas; P – papildomi balai; 3) kitų krypčių (visų sričių) bakalaurai. Konkursinis balas apskaičiuojamas taip: VS+3E+P, kur: VS – diplomo priedėlio (priedo) pažymių, išskyrus baigiamojo darbo ar/ir baigiamojo(-ųjų) egzamino(-ų) pažymį, svertinis vidurkis; E – stojamojo egzamino pažymys; P – papildomi balai; 4) baigę pirmosios pakopos studijas kolegijoje ir baigę Vilniaus universitete lietuvių filologijos papildomųjų studijų programą. Konkursinis balas apskaičiuojamas taip: (VS + M4)/2+ 3D + P, kur: VS – diplomo priedėlio (priedo) pažymių, išskyrus baigiamojo darbo ar/ir baigiamojo(-ųjų) egzamino(-ų) pažymį, svertinis vidurkis; M4 – papildomųjų studijų pažymių svertinis vidurkis; D – baigiamojo darbo ar / ir baigiamojo egzamino pažymys (pažymių vidurkis), ar baigiamųjų egzaminų pažymių vidurkis; P – papildomi balai.
Ankstesnio mokymosi pripažinimo galimybės
Ankstesnių studijų rezultatai įskaitomi pagal VU Studijų atnaujinimo (tęsimo) tvarkas. Sprendimą priima Studijų programos komitetas.

Plačiau

Studijų krypčių grupė
Humanitariniai mokslai
Studijų programos valstybinis kodas
6211NX012
Studijų programos komiteto pirmininkas
Doc. Dr. Rita Baranauskienė
8 37 422604

Muitinės g. 14, Kaunas
Studijų mainų koordinatorius
Livija Grikietis
837 750914

Muitinės g. 6, Kaunas
Akreditavimo dokumentas (-ai)
Kvalifikacijos lygis pagal Lietuvos kvalifikacijų sandarą
7

Numatomi studijų rezultatai
Programos absolventas geba: planuoti ir organizuoti savo mokymąsi ir darbą, atsižvelgdamas į kintančią aplinką; planuoti ir koordinuoti sudėtingą komandinę veiklą, atsižvelgdamas į situacijos pokyčius; sistemiškai, analitiškai, kritiškai mąstyti; generuoti kūrybines idėjas, inovatyviai dirbti, siūlyti originalius problemų sprendimus; paaiškinti lietuvių kalbos vienetų sisteminius ryšius, identifikuoti kalbos variantiškumą ir normiškumą; vertinti lietuvių kalbos faktus ir reiškinius realiosios vartosenos ir kodifikacijos požiūriu; apibūdinti kalbotyros raidos procesus, geba palyginti ir kritiškai vertinti lingvistinių mokyklų idėjas, jų sklaidą lietuvių kalbotyros tyrimuose; paaiškinti, tirti ir vertinti kalbos ir nekalbinių kintamųjų ryšius; analizuoti ir kritiškai vertinti viešąjį diskursą šiuolaikinėje kultūroje; paaiškinti ir taikyti komunikacijos vadybos principus; profesionaliai kurti paveikųjį viešąjį diskursą; identifikuoti, formuluoti ir argumentuoti kalbotyros problemą, pasirinkti tinkamą empirinę ir teorinę medžiagą, tyrimo metodus problemai ištirti bei atlikti tyrimą; kvalifikuotai vertinti kalbos planavimo procesus ir jo realizacijas viešajame diskurse.
Profesinės veiklos galimybės
Programos absolventas gali dirbti kalbos planavimo specialistu Lietuvos ir Europos Sąjungos mokslo, valstybinėse ir komercinėse įstaigose; kalbininku ekspertu teisinėse institucijose; kalbininku konsultantu įvairiose žinybose; TVR, laikraščių, žurnalų, elektroninės leidybos redaktoriumi; stilistu ar kalbos tvarkytoju valstybės ir kultūros įstaigose, leidyklose, laikraščių, žurnalų, TVR ar kitose redakcijose; viešojo diskurso kūrėju ir analitiku komunikacijos, viešųjų ryšių ir reklamos agentūrose; reklamos ar viešųjų ryšių specialistu valstybinėse ir komercinėse įstaigose.
Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos