Medicinos genetika

Trukmė metais: 2
Forma: Nuolatinė
Kreditai: 120
Studijų kalba: Lietuvių
Programą vykdo: Medicinos fakultetas

Programos tikslas
Parengti aukštos kvalifikacijos medicinos genetikus – genetikos laboratorijų specialistus, gebančius savarankiškai atlikti genetinius (molekulinius, biocheminius, citogenetinius) tyrimus diagnozei, nešiotojo būklei nustatyti ar ikisimptominius tyrimus pagal patvirtintas metodikas biomedicinos mokslų srityje, interpretuoti tyrimų rezultatus, paaiškinti gautų tyrimų rezultatus ir dalyvauti moksliniuose tyrimuose bei įdiegiant naujus tyrimo metodus laikantis gerosios laboratorijos praktikos ir bioetikos principų.
Programos skiriamieji bruožai
Skirtingai nuo kitų šiuo metu siūlomų magistrantūros studijų, kuriose dėstomos su genetika susijusios temos, atskira medicinos genetikos magistrantūros studijų programa suteikia specialių teorinių žinių ir praktinių gebėjimų, kurie reikalingi atliekant genetinius (molekulinius, citogenetinius, biocheminius) tyrimus asmens sveikatos priežiūros įstaigų ar mokslinėse laboratorijose.
Studijų programos bendrosios kompetencijos
Žinios ir supratimas: Gerai išmano genetinių ligų etiologiją, patogenezę ir jų laboratorinę diagnostiką; Žino ir savarankiškai taiko šiuolaikinius medicinos genetikos tyrimo metodus; Žino žmogaus genomo struktūros ir funkcionavimo principus, kintamumą ir jo pasekmes; Gerai išmano ligų paveldėjimo principus, genetinio konsultavimo ir tyrimų sąsajas; Išmano molekulinės biotechnologijos ir bioinformatikos principus ir jų taikomąsias bei fundamentines perspektyvas; Taikymas: Geba analizuoti, interpretuoti, kritiškai ir sistemiškai vertinti gautus tyrimų duomenis šiuolaikinių biomedicinos mokslų žinių kontekste, pateikti moksliškai pagrįstas išvadas; Taiko šiuolaikinės medicinos genetikos žinias ir supratimą mokslinių tyrimų bei praktinės veiklos srityse, susijusiose su biomedicinos mokslais, kuria ir diegia mokslo naujoves; Geba dirbti tarpdalykinėse srityse kūrybiškai taikant medicinos genetikos mokslo žinias, jomis paremtas technologijas, integruoti skirtingų mokslų sričių žinias; Sprendimų priėmimas: Savarankiškai identifikuoja ir sprendžia su medicinos genetika susijusių sričių problemas ir jų kompleksiškumą šiuolaikinių biomedicinos mokslų raidos kontekste; Gebėjimas komunikuoti: Geba bendrauti ir perteikti medicinos genetikos bei kitų biomedicinos mokslų žinias ir koncepcijas specialistams ir nespecialistams; Mokymosi gebėjimai: Geba apsibrėžti savo mokslinius ir profesinius interesus šiuolaikinių biomedicinos mokslų raidos kontekste, nuolat mokytis, tobulinti ir atnaujinti įgytas žinias bei įgūdžius ir siekti naujų.
Studijų programos dalykinės kompetencijos
Absolventas turi gerai išmanyti genetinių ligų etiologiją, patogenezę ir jų laboratorinę diagnostiką, žinoti ir savarankiškai taikyti šiuolaikinius medicinos genetikos tyrimo metodus, žinoti žmogaus genomo struktūros ir funkcionavimo principus, kintamumą ir jo pasekmes, gerai išmanyti ligų paveldėjimo principus, genetinio konsultavimo ir tyrimų sąsajas, išmanyti molekulinės biotechnologijos ir bioinformatikos principus ir jų taikomąsias bei fundamentines perspektyvas.
Programos turinys
Bendroji laboratorinė diagnostika Biotechnologijos metodai ir bioinformacinė analizė Klasikinė, molekulinė ir klinikinė citogenetika Biocheminė genetika Molekulinė genetika, genomika ir epigenomika Genetinis konsultavimas Profesinė praktika Magistro baigiamasis darbas
Studijų metodai
Kurso programa studentams yra pateikiama paskaitų, seminarų, laboratorinių darbų, asmeninių konsultacijų bei savarankiško studentų darbo pagalba.
Vertinimo metodai
Pagrindinis studijų rezultatų vertinimo būdas yra egzaminas. Kai kurie studijų dalykai gali būti įvertinti įskaita. Egzaminai ir įskaitos vyksta raštu arba raštu ir žodžiu. Studentų žinios per egzaminus vertinamos nuo 1(labai blogai) iki 10(puikiai) balų, o per įskaitas - įskaityta arba neįskaityta.
Tolesnių studijų galimybės
Medicinos genetikos magistrai gali tęsti studijas medicinos ir sveikatos bei gretutinių krypčių doktorantūros studijose Lietuvos ir užsienio universitetuose.
Priėmimo sąlygos ir reikalavimai
Norintys studijuoti Medicinos genetikos studijų programoje turi būti įgiję bakalauro laipsnį vienoje šių krypčių: molekulinės biologijos, biochemijos, genetikos, biofizikos. Sudarant stojančiųjų eilę skaičiuojamas konkursinis balas naudojant formulę: K= 0,3A + 0,6B + 0,1C, kur A – bakalauro diplomo priedėlio visų egzaminų pažymių aritmetinis vidurkis; B – studijų programų profilinių dalykų (molekulinė biologija, biochemija, genetika, organinė chemija) egzaminų pažymių aritmetinis vidurkis; C – bakalauro baigiamojo darbo pažymys. Į studijų programą gali stoti ir kitų aukštųjų mokyklų panašių studijų krypčių bakalaurai, bet prieš stojant išstudijavę iš anksto nustatytus, konkursinį balą formuojančius arba jiems labai artimus bakalauro studijų programos dalykus. Konkursinis balas skaičiuojamas ir eilė sudaroma pagal Vilniaus universiteto Senato Komisijos patvirtintas Priėmimo į antrosios pakopos studijas taisykles.
Ankstesnio mokymosi pripažinimo galimybės
Nurodyta priėmimo reikalavimuose.

Plačiau

Studijų krypčių grupė
Sveikatos mokslai
Studijų programos valstybinis kodas
6211GX015
Studijų programos komiteto pirmininkas
Prof. Habil. dr. Vaidutis Kučinskas
2365057

Santariškių g. 2, Vilnius LT-08661
Studijų mainų koordinatorius
Doc. Dr. Vaiva Hendrixson
2398786

M. K. Čiurlionio g. 21/27, Vilnius
Kvalifikacijos lygis pagal Lietuvos kvalifikacijų sandarą
7

Numatomi studijų rezultatai
Gerai suvokia genetinių ligų etiologiją, patogenezę ir jų laboratorinę diagnostiką. Išmano ir savarankiškai taiko modernius medicinos genetikos tyrimo metodus. Žino žmogaus genomo struktūros ir funkcionavimo principus, kintamumą ir jo pasekmes. Gerai išmano ligų paveldėjimo principus, genetinio konsultavimo ir tyrimų sąsajas. Suvokia molekulinės biotechnologijos ir bioinformatikos principus ir jų taikomąsias bei fundamentines perspektyvas. Sugeba nagrinėti bei interpretuoti, kritiškai ir nuosekliai vertinti gautus tyrimų duomenis šiuolaikinių biomedicinos mokslų žinių kontekste, pateikti ir pagrįsti mokslines išvadas. Panaudoja šiuolaikinės medicinos genetikos žinias ir praktiškai taiko mokslinių tyrimų srityje, susijusioje su biomedicinos mokslais, sugeba diegti mokslo inovacijas. Medicinos genetikos mokslo žinias sugeba taikyti tarpdalykinėse srityse, apjungiant kitų artimų mokslų sričių žinias bei remtis moderniomis technologijomis. Geba nustatyti ir spręsti su medicinos genetika susijusių artimų mokslo sričių problemas bei jų sąsajas ir procesus šiuolaikinių biomedicinos mokslų raidos kontekste. Geba bendrauti ir perteikti medicinos genetikos bei kitų artimų biomedicinos mokslų paradigmas specialistams ir nespecialistams. Geba apsibrėžti savo mokslinius ir profesinius interesus medicinos genetikos bei kitų artimų biomedicinos mokslų raidos kontekste, nuolat siekti naujų bei atnaujinti teorines žinias ir praktinius gebėjimus.
Profesinės veiklos galimybės
Įgyjamas medicinos genetiko magistro kvalifikacinis laipsnis reikalingas medicinos genetiko profesinei kvalifikacijai. Medicinos genetikai dirba asmens sveikatos priežiūros, mokslo, švietimo ir kitose ūkio sričių institucijose, kurios taiko, diegia, kuria medicinos genetikos ir kitų biomedicinos mokslų žinias ir jomis grindžiamas technologijas.
Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos