Politika ir medijos

Trukmė metais: 1.5
Forma: Nuolatinė
Kreditai: 90
Studijų kalba: Lietuvių
Programą vykdo: Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institutas

Programos tikslas
1. Suteikti žinių ir išugdyti gebėjimus, reikalingus analizuoti šiuolaikines medijas bei politiniame informacijos lauke vykstančius procesus. 2. Suteikti žinių ir išugdyti gebėjimus, reikalingus analizuoti šiuolaikinių medijų įtaką politiniams procesams bei politinio ir medijų lauko tarpusavio sąveiką. 3. Suteikti savarankiško ir kūrybingo tiriamojo darbo įgūdžius, reikalingus rengiantis trečiosios pakopos studijoms ir akademiniam darbui tarpdisciplininėje politikos ir medijų studijų srityje. 4. Suteikti studentams žinių ir gebėjimų leidžiančių veiksmingai, kritiškai bei kūrybiškai dalyvauti šiuolaikiniuose politinės komunikacijos procesuose.
Programos skiriamieji bruožai
Programa „Politika ir medijos“ siekia suteikti žinių ir išugdyti gebėjimus, reikalingus analizuoti šiuolaikines medijas bei politiniame informacijos lauke vykstančius procesus, suvokti šiuolaikinių medijų įtaką politiniams procesams bei politinio ir medijų lauko tarpusavio sąveiką. Tai vienintelė tokia programa Lietuvoje, skirta politikos ir medijų(komunikacijos) sąveikoms nagrinėti.
Studijų programos bendrosios kompetencijos
Bendrosios programoje ugdomos kompetencijos: 1. Analitinis ir kritiškas mąstymas: gebėjimas analizuoti, įžvelgti sąsajas, vertinti informaciją. 2. Gebėjimas dirbti ir mokytis savarankiškai, taikyti įgytas žinias praktikoje: gebėjimas organizuoti darbą ir mokymąsi, pasirenkant tinkamas strategijas užduotims atlikti. 3. Kūrybingumas: gebėjimas naujai ir originaliai reaguoti į įvairias situacijas, kūrybingai taikyti įgytas žinias; 4. Tarpasmeniniai gebėjimai: gebėjimas bendrauti, bendradarbiauti siekiant bendrų tikslų, dirbti grupėje. 5. Nusiteikimas mokytis ir siekti kokybės: gebėjimas vertinti kokybę ir nusiteikimas nuolat tobulėti.
Studijų programos dalykinės kompetencijos
Dalykinės kompetencijos: 1. Gebėjimas analizuoti ir tirti informaciniame lauke vykstančius procesus bei vertinti vykdomos komunikacijos veiksmingumą. 2. Esminės žinios ir gebėjimas konslultuoti įvairius politinio proceso veikėjus politinės komunikacijos strategijų klausimais. 3. Šiuolaikinių politinių struktūrų, politinių veikėjų tarpusavio sąveikos, jų siekių, vaidmens bei galios supratimas ir analizė. 4. Politinio ir medijų lauko tarpusavio sąveikos supratimas ir analizė. 5. Žinios ir gebėjimai kurti argumentuotus tekstus, analizuojančius politikos ir medijų santykį, bei dalyvauti šios srities diskusijose. 6. Politikos ir medijų studijų lauko tyrėjo kompetencija: gebėjimas savarankiškai vykdyti inovatyvius, aukščiausius akademinius standartus atitinkančius fundamentinius ir taikomuosius mokslinius tyrimus tarpdisciplininėje politikos ir medijų studijų srityje. 7. Žinios ir gebėjimai kritiškai bei kūrybingai taikyti naująsias medijas. 8. Gebėjimai kurti ir įgyvendinti pilietinius projektus, sėkmingai dalyvauti šiuolaikinėje politinėje komunikacijoje.
Programos turinys
Magistro programoje politikos reiškiniai studijuojami atskleidžiant jų priklausomybę nuo komunikacijos dalykų, o medijos studijuojamos tik tuo mastu, kiek jos dalyvauja politikoje ir veikia politikos bei galios santykių raišką šiuolaikinėje visuomenėje. Taigi, programa skirta tyrinėti ryšius tarp politikos ir medijų. Privalomųjų dalykų apimtis – 70 kreditų, pasirenkamųjų – 20 kreditų. Studentams privalomi šie dalykai: Studentams privalomi šie dalykai: „Galia ir komunikacija“, „Kritinė medijų istorija ir teorija“, „Šiuolaikinė politikos samprata“, „Žiniasklaida ir politika“, „Vizualumas: praktikos, technikos, ideologijos“, „Šiuolaikinės politikos komunikacijos metamorfozės“. Savo ruožtu pasirenkamųjų sąrašas – itin platus, mat nuo 2016 metų rudens studentai turi galimybę rinktis dalykus iš bendro visoms magistro programoms sąrašo, taip leidžiant jiems susidaryti individualizuotą studijų programą. Daugiau informacijos: http://www.tspmi.vu.lt/magistranturos-studijos/politika-ir-medijos/
Studijų metodai
Siekiant užtikrinti dėstytojo laisvę parinkti dalyko tikslams geriausiai tinkančius studijų metodus, auditorinio darbo formos nėra reglamentuojamos: dėstytojas savo nuožiūra sprendžia, kurią kontaktinių valandų dalį skirti paskaitoms, o kurią – seminarams ar praktiniams užsiėmimams. Parengtai programai būdingas į klausytoją orientuotas mokymas. Paskaitų ir seminarų metu studentai mokosi darbo vietoje, nagrinėdami problemas ir galimus jų sprendimus, dirbdami grupėse, rengdami praktines užduotis, analizuodami audio-vizualinę medžiagą bei diskutuodami. Be to, studentai dirba savarankiškai, analizuodami akademinę literatūrą, rengdami tiriamuosius rašto darbus bei baigiamąjį magistro darbą.
Vertinimo metodai
Pagrindinis studijų rezultatų vertinimo būdas yra egzaminas. Kai kurie studijų dalykai gali būti įvertinti įskaita. Egzaminai ir įskaitos vyksta raštu arba raštu ir žodžiu. Studentų žinios per egzaminus vertinamos nuo 1(labai blogai) iki 10(puikiai) balų, o per įskaitas - įskaityta arba neįskaityta.
Tolesnių studijų galimybės
Absolventai galės tęsti studijas politikos mokslų ar jiems artimos socialinių mokslų studijų krypties trečios pakopos (doktorantūros) studijų programose Lietuvoje ir užsienyje.
Priėmimo sąlygos ir reikalavimai
Bakalauro ar jį atitinkantis laipsnis. Priėmimo konkursinis balas formuojamas iš diplomo priedo pažymių svertinio vidurkio ir motyvacinio pokalbio.

Plačiau

Studijų krypčių grupė
Socialiniai mokslai
Studijų programos valstybinis kodas
6211JX018
Studijų programos komiteto pirmininkas
Dr. Ieva Petronytė-Urbonavičienė


Studijų mainų koordinatorius
Ieva Giedraitytė


Kvalifikacijos lygis pagal Lietuvos kvalifikacijų sandarą
7

Numatomi studijų rezultatai
Politikos ir medijų magistro programos absolventas: 1) Geba analizuoti ir tirti informaciniame lauke vykstančius procesus bei vertinti vykdomos komunikacijos veiksmingumą; 2) Žino, išmano ir geba analizuoti šiuolaikines politines struktūras, politinių veikėjų tarpusavio sąveiką, identifikuoti jų siekius, vaidmenį bei galią; 3) Moka ir geba kurti argumentuotus tekstus, analizuojančius politikos ir medijų santykį, bei dalyvauti šios srities diskusijose; 4) Moka vykdyti inovatyvius, fundamentinius ir taikomuosius mokslinius tyrimus tarpdisciplininėje politikos ir medijų studijų srityje.
Profesinės veiklos galimybės
Politikos ir medijų magistro programos absolventai galės siekti dirbti ne tik mokslinėse ir akademinėse institucijose, bet ir įvairiose valstybinėse, nevyriausybinėse ir privačiose institucijose ekspertais, analitikais, patarėjais, konsultantais.
Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos