Viešosios politikos analizė

Trukmė metais: 2
Forma: Nuolatinė
Kreditai: 120
Studijų kalba: Lietuvių
Programą vykdo: Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institutas

Programos tikslas
1. Suteikti studentams žinių ir išugdyti gebėjimus, reikalingus analizuoti, tirti, lyginti ir įvertinti Lietuvos bei kitų valstybių viešąją politiką ir viešojo valdymo struktūras. 2. Išugdyti analitinius įgūdžius ir išmokyti kritiškai bei kūrybiškai plėtoti politikos mokslų koncepcijas, idėjas, metodus aiškinant ir vertinant šiuolaikinių politinių sistemų procesus. 3. Išugdyti gebėjimus taikyti politikos analizės metodus ir teikti įrodymais pagrįstas politikos kaitos rekomendacijas, priimti praktinius politinius sprendimus bei suvokti galimas etines, socialines, kultūrines šių siūlymų pasekmes.
Programos skiriamieji bruožai
Studijų programoje studentai mokysis perprasti ir kritiškai vertinti, viešųjų politikų turinį bei įgyvendinimo procesą. Viešosios politikos analizės programa yra tiriamojo pobūdžio – ja siekiama ne tik suteikti žinių, bet ir išugdyti tiriamuosius gebėjimus, būtinus viešosios politikos procesų vertinimui. Taigi, ypatingas dėmesys programoje skiriamas giliam kokybinių ir kiekybinių tyrimo metodų išmanymui.
Studijų programos bendrosios kompetencijos
Gebėjimas dirbti savarankiškai ir komandoje, gebėjimas įtikinamai komunikuoti savo idėjas raštu ir žodžiu, gebėjimas kritiškai analizuoti ir įvertinti turimus tyrimų duomenis bei gebėjimas kūrybingai atlikti mokslinius tyrimus, atitinkančius aukščiausius akademinius bei etinius standartus.
Programos turinys
Programą sudaro: • teoriniai viešosios politikos ir viešojo administravimo kursai („Lyginamasis viešasis administravimas“, „Viešoji politika ir politikos analizė“, „Gerovės valstybė“) su empirinėmis įvairių ES ir nacionalinių viešųjų politikų studijomis ir jų atvejais; • metodiniai socialinių mokslų ir politikos analizės kursai („Priežastinių ryšių analizė“, „Viešojo sektoriaus ekonomika“). Didelė metodinių dalykų pasirinkimo galimybė; • praktiniai programų ir projektų, pokyčių valdymo kursai. Studentai rengia magistro darbus ir atlikti mokslinius tyrimus kartu su VU TSPMI tyrėjais, dalyvaudami TSPMI vykdomuose mokslinių tyrimų projektuose, kurie finansuojami iš įvairių tarptautinių ir nacionalinių tyrimų programų ir yra įgyvendinami kartu su užsienio universitetų tyrėjais. Pasirenkamuosius dalykus galima rinktis iš daugiau nei 20-ies dalykų ir taip praplėsti savo akademinį akiratį. Kiekvienas studentas gali susikurti jo interesus atitinkanti mokymo planą, atitinkantį jo interesus. Daugiau informacijos: http://www.tspmi.vu.lt/magistranturos-studijos/viesosios-politikos-analize/
Studijų metodai
Siekiant užtikrinti dėstytojo laisvę parinkti dalyko tikslams geriausiai tinkančius studijų metodus, auditorinio darbo formos nėra reglamentuojamos: dėstytojas savo nuožiūra sprendžia, kurią kontaktinių valandų dalį skirti paskaitoms, o kurią – seminarams ar praktiniams užsiėmimams. Parengtai programai būdingas į klausytoją orientuotas mokymas. Paskaitų ir seminarų metu studentai mokosi darbo vietoje, nagrinėdami problemas ir galimus jų sprendimus, dirbdami grupėse, rengdami praktines užduotis, analizuodami audio-vizualinę medžiagą bei diskutuodami. Be to, studentai dirba savarankiškai, analizuodami akademinę literatūrą, rengdami tiriamuosius rašto darbus bei baigiamąjį magistro darbą. Šios programos studentai taip pat dalyvauja dėstytojų vykdomuose tyrimuose, taigi didelis dėmesys tenka praktinių įgūdžių įgijimui.
Vertinimo metodai
Pagrindinis studijų rezultatų vertinimo būdas yra egzaminas. Kai kurie studijų dalykai gali būti įvertinti įskaita. Egzaminai ir įskaitos vyksta raštu arba raštu ir žodžiu. Studentų žinios per egzaminus vertinamos nuo 1(labai blogai) iki 10(puikiai) balų, o per įskaitas - įskaityta arba neįskaityta.
Tolesnių studijų galimybės
Absolventas galės tęsti studijas politikos mokslų ar jiems artimos socialinių mokslų studijų krypties trečios pakopos (doktorantūros) studijų programose Lietuvoje ir užsienyje.
Priėmimo sąlygos ir reikalavimai
Bakalauro ar jį atitinkantis laipsnis. Priėmimo konkursinis balas formuojamas iš diplomo priedo pažymių svertinio vidurkio ir motyvacinio pokalbio.

Plačiau

Studijų krypčių grupė
Socialiniai mokslai
Studijų programos valstybinis kodas
6211JX021
Studijų programos komiteto pirmininkas
Doc. Dr. Vitalis Nakrošis
2 496820

Vokiečių 10 g., Vilnius
Studijų mainų koordinatorius
Ieva Giedraitytė


Kvalifikacijos lygis pagal Lietuvos kvalifikacijų sandarą
7

Numatomi studijų rezultatai
1. Išmano ir savarankiškai geba analizuoti sociopolitinius procesus valstybėje bei visuomenėje; 2. Žino, supranta, geba taikyti ir vertinti svarbiausias viešojo valdymo ir viešosios politikos administravimo teorijas, modelius ir požiūrius; 3. Žino, supranta, geba taikyti ir vertinti socialinių mokslų ir politikos analizės metodus, atliekant mokslinius tyrimus ar rengiant politikos analizės darbus; 4. Geba sistemiškai ir kritiškai mąstyti, kūrybiškai ir novatoriškai spręsti mokslines ir praktines problemas bei teikti siūlymus.
Profesinės veiklos galimybės
Absolventas galės dirbti ekspertu, analitiku, gebančiu, remiantis teoriniais analizės pagrindais, empiriniais įrodymais ar gerąja užsienio valstybių patirtimi parengti siūlymus bei rekomendacijas sprendimų priėmėjams (viešojo ar privataus sektoriaus organizacijoms, veikiančioms tarptautiniu, ES ir nacionaliniu lygmeniu.
Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos