Anglistika

Trukmė metais: 2
Forma: Nuolatinė
Kreditai: 120
Studijų kalba: Anglų
Programą vykdo: Filologijos fakultetas

Programos tikslas
Anglistikos magistrantūros studijų programos tikslas – rengti savarankiškus, kūrybiškus ir nusiteikusius nuolat mokytis anglų literatūros, kultūros ir kalbotyros specialistus, gebančius dirbti su kalbos, literatūros ir kultūros aktualijomis susijusi darbą visuomenės kultūrinės komunikacijos erdvėje (žiniasklaidoje, leidyboje, kultūros organizacijose), taip pat dirbti mokslo tiriamąjį ir pedagoginį darbą švietimo ir mokslo įstaigose. Anglistikos studijų programa rengia sąmoningas, kultūros analitikų ir visuomenės kritikų atsakomybę suvokiančias ir skirtingų kultūrinių tradicijų visuomenės palikimą bei šiuolaikinę kultūrinę įvairovę galinčias vertinti asmenybes. Medijų lingvistikos specializacijos tikslas – rengti specialistus, gebančius kūrybiškai taikyti naujausias medijų lingvistikos žinias ir metodus, analizuoti ir spręsti teorines ir praktines problemas, susijusias su anglų kalbos vartosena įvairiose viešojo bendravimo sferose, kurti šiuolaikinių medijų produktus.
Programos skiriamieji bruožai
Anglistikos programos tarpdiscipliniškumas – tai sąlyga, laiduojanti optimalų būsimojo anglų literatūros, kultūros ir kalbotyros specialisto pasirengimą konkurencijai Lietuvos ir Europos darbo rinkoje. Be to, ji orientuota ne tik į Lietuvos, bet ir į užsienio studentus, atvykstančius į VU pagal ERASMUS+ akademinių mainų programą. Anglistika suprantama kaip platus tarpdalykinis mokslas, teoriškai ir empiriškai analizuojantis anglų kalbos, kultūros ir literatūros vaidmenį nuolatos kintančioje visuomenėje. Programa neapsiriboja siauros specializacijos ir akiračio specialistų rengimu, bet yra orientuotą į „specialybės“ ribas gebančios peržengti, atsakingos, kūrybingos asmenybės formavimą. Programą sudaro trys subalansuoti dalykų blokai: kalbotyros, literatūros ir kultūros studijų plečiamieji ir gilinamieji dalykai. Studijos neatsiejamos nuo mokymo proceso individualizavimo ir diferencijavimo, socialinių įgūdžių ugdymo, ugdymo turinio integracijos principų, aktualių naujausių mokymosi metodų taikymo. Medijų lingvistikos specializacija yra unikali Lietuvoje, kitos aukštosios mokyklos panašių studijų, susijusių su anglų kalba, nesiūlo.
Studijų programos bendrosios kompetencijos
Gebėjimas dirbti ir mokytis savarankiškai, taikant įgytas žinias praktiškai, pateikti pagrįstas išvadas sprendžiant kompleksines problemas teoriniu ir praktiniu lygmenimis. Gebėjimas mąstyti analitiškai ir kritiškai, samprotavimo įgūdžiai. Gebėjimas laikytis etinių principų, tarpasmeninio bendravimo įgūdžiai. Gebėjimas vertinti kokybę ir siekti nuolatinio tobulėjimo. Gebėjimas kūrybiškai vertinti skirtingas situacijas.
Studijų programos dalykinės kompetencijos
Puikus literatūros, kultūros, kalbotyros bei tam tikrų kalbotyros mokslo sričių suvokimas ir išmanymas. Įgytų žinių ir informacijos taikymas atliekant praktines užduotis. Mokslinės kompetencijos ugdymas: gebėjimas atlikti pažengusio lygio literatūros, kultūros ir lingvistikos mokslinį tyrimą. Fundamentaliųjų literatūros bei kultūros mokslo žinių išmanymas: gebėjimas suvokti literatūrą ir kultūrą kaip reiškinius ir mokslines disciplinas, literatūrinių bei kultūrinių procesų vystymosi supratimas, anglų literatūros išmanymas plačiame pasaulio literatūros kontekste. Medijų lingvistikos specializacijos kompetencija: naujausių medijų lingvistikos žinių ir metodų taikymas bei išmanymas.
Programos turinys
Anglistikos magistrantūros studijų programą sudaro trys pagrindiniai dalykų blokai: literatūra, kultūra ir kalbotyra, dėstomi anglų kalba. Tai leidžia studentams įgyti gilesnių ir išsamesnių žinių apie šiuolaikinius kalbos tyrimus, anglakalbes kultūras ir literatūros tyrimus, išmokti orientuotis šiuolaikinėje humanitarinėje erdvėje ir kūrybiškai taikyti žinias ir gebėjimus praktikoje. Anglakalbių šalių literatūros ir anglų literatūros istorijos seminaruose aktualinama klasikinė anglų literatūra ir analizuojamos svarbiausios dabartinės Vakarų literatūrologijos problemos. Siūlomos kultūros ir medijų studijos išplečia tradicinę filologo kompetencijos sąvoką. Programai būdingas nuoseklus dalykų išdėstymas: einama nuo bendresnių prie labiau specializuotų dalykų, paskutiniame semestre daugiausia dėmesio skiriama magistro baigiamajam darbui, kurio gynimu baigiamos studijos. Medijų lingvistikos specializacijos pagrindą sudaro nauja, sparčiai besivystanti taikomosios lingvistikos tyrimų kryptis – medijų lingvistika, kurios tyrimo objektas yra kalbos funkcionavimas medijose. Trijų semestrų metu studentai šalia pagrindinės Anglistikos programos dalykų studijuos Medijų lingvistiką (3 semestrai po 5 kreditus), Diskurso analizę, Medijų žanrų tipologiją, Politinio diskurso medializavimą (visi po 5 kreditus).
Studijų metodai
Interaktyvios, paskaitos, seminarai, konsultacijos, praktinės užduotys, rašto darbai, egzaminai, prezentacijos, grupinės diskusijos, kritinis-analitinis skaitymas, sintezė, apžvalginis skaitymas, reziumavimas, savarankiškas darbas. Interaktyvių paskaitų ir seminarų metu studentai aktyviai dalyvauja diskusijose, rengia pranešimus, rašo darbus dėstytojo siūlomomis bei pačių pasirinktomis temomis.
Vertinimo metodai
Taikoma dešimtbalė proporcinė kaupiamoji vertinimo sistema. Taikomi tarpiniai atsiskaitymai (rašto darbai, kontroliniai, namų darbų užduotys, rengiamos prezentacijos). Galutinį vertinimą sudaro tarpinių vertinimų ir egzamino pažymiai.
Tolesnių studijų galimybės
Sėkmingai baigusieji šias magistrantūros studijas gali toliau studijuoti humanitarinių mokslų doktorantūroje.
Priėmimo sąlygos ir reikalavimai
Stojantieji į anglistikos magistrantūros studijas turi būti baigę universitetines nuosekliąsias pagrindinės pakopos studijas, apgynę bakalauro darbą ir įgiję ne žemesnį kaip bakalauro kvalifikacinį laipsnį. Būtina mokėti anglų kalbą C1 lygiu. Neanglistinių studijų absolventai stodami pateikia anglų kalbos žinias patvirtinantį dokumentą (IELTS, įvertinimas ne žemesnis nei 6.5; TOEFL - įvertinimas - 560; CAE). Konkursinis balas skaičiuojamas ir eilė sudaroma pagal VU taikomus bendruosius reikalavimus.
Ankstesnio mokymosi pripažinimo galimybės
Lietuvos ar užsienio aukštosiose mokyklose įgyti studijų rezultatai, atitinkantys šios studijų programos tikslą ir siekinius, įskaitomi pagal Studijų rezultatų įskaitymo Vilniaus universitete tvarką. Vienodas visoms studijų formoms

Plačiau

Studijų krypčių grupė
Humanitariniai mokslai
Studijų programos valstybinis kodas
6211NX017
Studijų programos komiteto pirmininkas
Dr. Linara Bartkuvienė
2687228

Universiteto g.5
Studijų mainų koordinatorius
Giedrė Matkėnienė
2687242

Universiteto g. 5, Vilnius
Kvalifikacijos lygis pagal Lietuvos kvalifikacijų sandarą
7

Numatomi studijų rezultatai
Absolventai gebės analizuoti ir sintetinti, interpretuoti ir reikšti savo požiūrį į šiuolaikinius kalbotyros, kultūros ir literatūros reiškinius tarptautinių visuomenės gyvenimo ir mokslo procesų kontekstuose; spręsti teorines ir praktines problemas pasitelkdami kritinį ir loginį mąstymą, integruoti ir generuoti naujas idėjas ir naujus sprendimus, bendrauti ir bendradarbiauti, dirbti savarankiškai ir komandoje; išmoks diegti skaitmenines informacijos technologijas savo profesinėje veikloje ir naudoti jas sistemindami kalbos duomenis, analizuodami gautus rezultatus; gebės numatyti sprendimo strategiją ir siūlyti galimus sprendimo būdus; plėtoti savarankiško mokslinio tiriamojo darbo gebėjimus: rinkti ir sisteminti empirinę literatūros ir kalbos duomenų informaciją, analizuoti ir sintetinti teorines pozicijas, rašyti vidutinės ir didelės apimties mokslinius tekstus; lyginti skirtingų kultūrinių epochų ir socialinių grupių literatūrinės ir rašytinės raiškos bruožus bei mąstymo ypatumus; taikyti įgytas žinias ir suformuotus įgūdžius būsimoje profesinėje arba tolimesnėje mokslinėje veikloje. Baigusieji Medijų lingvistikos specializaciją suvoks anglų kalbos funkcionavimo dėsningumus šiuolaikinėse medijose; gebės atlikti kintančios kalbinės veiklos įvairiose viešojo bendravimo sferose analizę; nustatyti efektyvios profesionalios kalbinės elgsenos kriterijus; taikyti kalbines taisykles įvairiose profesionalaus bendravimo situacijose; kurti šiuolaikinius medijų produktus anglų kalba.
Profesinės veiklos galimybės
Anglistikos absolventų karjeros perspektyvos – akademinė sritis (literatūros, kultūros, kalbos moksliniai tyrimai, literatūros ir kalbos dėstymas aukštosiose mokyklose) ir praktinis žinių taikymas (literatūros rengimas publikuoti, vertimas, terminologija, leksikografija, tekstologinė, leidybinė veikla, darbas literatūros archyvuose, muziejuose ir bibliotekose, įvairiose valstybinėse institucijose ir visuomeninėse organizacijose). Be to, absolventai gali dirbti plačiajai visuomenei skirtos literatūros leidyklose; mokslinėje, profesinėje ir kultūrinėje žiniasklaidoje; taip pat literatūros grožinių ir mokslinių tekstų vertėjais. Darbdavių interesus atitinka absolventų analitiniai bei interpretaciniai gebėjimai, plačios žinios apie literatūros funkcionavimo kultūroje šiuolaikinius ir istorinius kontekstus, kritinis mąstymas, dalykinės kompetencijos (gebėjimas kurti mokslinius ir profesinius tekstus ir kt.).
Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos