Rusistika

Trukmė metais: 2
Forma: Nuolatinė
Kreditai: 120
Studijų kalba: Rusų
Programą vykdo: Filologijos fakultetas

Programos tikslas
Rengti kvalifikuotus rusų literatūros, kalbotyros ir kultūros specialistus, gebančius dirbti mokslo tiriamąjį ir pedagoginį darbą mokslo ir švietimo įstaigose ar platesnėje kultūrinės komunikacijos erdvėje (žiniasklaidoje, leidyboje, kultūros organizacijose).
Studijų programos bendrosios kompetencijos
Bendrosios kompetencijos: Gebėjimas dirbti ir mokytis savarankiškai, taikant įgytas žinias praktiškai: gebėjimas organizuoti savo darbą ir mokymąsi pasirenkant tinkamas strategijas užduotims atlikti; gebėjimas analizuoti, įžvelgti sąsajas ir vertinti informaciją (reiškinius, dalykus, žmonių poelgius ir kt.); gebėjimas dirbti grupėje vadovaujantis bendražmogiškomis vertybėmis; gebėjimas dirbti daugiakultūrėje aplinkoje, bendrauti ir bendradarbiauti siekiant bendrų tikslų; gebėjimas vertinti kokybę ir nusiteikimas nuolat tobulėti. gebėjimas originaliai reaguoti į įvairias situacijas.
Studijų programos dalykinės kompetencijos
Dalykinės kompetencijos: fundamentaliųjų humanitarinių mokslų išmanymas rusų kalbotyros, literatūros mokslo, kultūros kontekste; literatūros mokslo kompetencija: rusų literatūros mokslo ir jų sąsajų su pasaulio literatūros mokslu išmanymas; kultūrologinė kompetencija: rusų kultūros istorijos ir dabarties išmanymas; kalbotyros kompetencija: rusų kalbotyros ir jos sąsajų su pasaulio kalbotyros raidos ir šiandienos išmanimas; filologo (rusų kalbos/literatūros) tyrėjo kompetencija: gebėjimas savarankiškai atlikti lingvistinį ar literatūrologinį tyrimą taikant įgytas filologines žinias ir gebėjimus praktiškai; Rusų kalbos kompetencija: rusų kalbos daugialypės struktūros išmanymas ir žinių efektyvus taikimas.
Programos turinys
Programą sudaro studijos ir mokslo tiriamasis bei baigiamasis darbas. Studijas sudaro trys tolygiai subalansuoti teminiai blokai: kalbotyros dalykai, literatūros mokslo dalykai bei bendrojo pobūdžio rusų kultūros studijų dalykai. Kalbotyros bloką sudaro privalomieji teoriniai dalykai: Bendroji ir tipologinė kalbotyra, Naujosios lingvistikos kryptys, Semantika ir pragmatika, Rusų kalbos pasaulėvaizdis ir pasirenkamieji dalykai: Teksto teorija, Rusų kalba tipologiniu aspektu, Rusų kalbos diachroninės ir sinchroninės atmainos, Kalbos psichosociologija, Rusų leksikografija, Rusų kalbos dialektologija. Literatūros mokslo bloką sudaro privalomieji dalykai: Literatūros mokslo metodologija, Klasikinis rusų romanas, Moderniosios rusų literatūros aktualijos, Rusų literatūros sociologija ir pasirenkamieji dalykai: Rusų eilėdara, Gogolis ir rusų romantizmas, Egzodo literatūra, Rusų literatūros kritika. Kultūrologinį bloką sudaro privalomieji dalykai: Rytai ir Vakarai rusų kultūroje, Rusų barokas bei pasirenkamieji dalykai: Rusų meno kanonas, Rusų avangardas, 20 a. antrosios pusės neoficialioji rusų kultūra. Kalba ir kultūra, literatūra ir kultūra nagrinėjama kompleksiškai siūlant šiuos pasirenkamuosius dalykus: Lingvistinę kultūrologiją, Rusų modernizmo filosofiją ir literatūrą, LDK lingvistinę ir kultūrinę raidą. 1-2 semestruose numatyta po 5 dalykus (3 privalomieji ir 2 pasirenkamieji), 3 semestre - 2 privalomieji dalykai ir 1 pasirenkamasis dalykas, 4 semestre – 2 privalomieji dalykai. Per dvejus studijų metus kiekvienas studentas pasirenka bent po vieną kalbotyros, literatūros mokslo ir kultūrologijos srities pasirenkamąjį dalyką. Programos apimtis yra 120 kreditų (3 semestrai po 30 kreditų ir 30 kreditų skirta magistro baigiamajam darbui). Rusistikos magistrantūros programos dalykų dėstoma kalba yra rusų.
Studijų metodai
Probleminis, interaktyvus dėstymas, grupės diskusijos, demonstravimas, analitinių rašto darbų bei pranešimų rengimas.
Vertinimo metodai
Pagrindinis studijų rezultatų vertinimo būdas yra egzaminas. Kai kurie studijų dalykai gali būti įvertinti įskaita. Egzaminai ir įskaitos vyksta raštu arba raštu ir žodžiu. Studentų žinios per egzaminus vertinamos nuo 1(labai blogai) iki 10(puikiai) balų, o per įskaitas - įskaityta arba neįskaityta.
Tolesnių studijų galimybės
Rusistikos programos absolventai, įvykdę programą ir apgynę baigiamąjį magistro darbą, gali tęsti studijas humanitarinių arba socialinių mokslų doktorantūroje.
Priėmimo sąlygos ir reikalavimai
Būtina labai gerai mokėti rusų kalbą, nes dalykai dėstomi rusų kalba. Rusų filologijos absolventai priimami be stojamojo egzamino ir papildomų reikalavimų. Filologai nerusistai priimami be stojamojo egzamino, o kitų krypčių universitetinių studijų absolventams numatytas kalbotyros ir literatūros teorijos stojamasis egzaminas. Filologai nerusistai ir kitų krypčių absolventai turi pateikti pažymėjimą apie išlaikytą C1 lygmens pagal „Bendruosius Europos kalbų metmenis“( arba jam prilygstantį) rusų kalbos egzaminą. Jei kandidatas tokio dokumento pateikti negali, jis laiko rusų kalbos stojamąjį testą. Kolegijų absolventai priimami išklausę VU vykdomas neformaliąsias papildomas rusų filologijos studijas
Ankstesnio mokymosi pripažinimo galimybės
Studijų programos siekinius įrodantys sukaupti kreditai gali būti perkeliami (įskaitomi anksčiau studijuoti dalykai (moduliai)) palyginus ankstesnių studijų ir Rusų filologijos magistro studijų programos siekinius bei studento darbo krūvį, reikalingą jiems įgyvendinti. Sprendimą dėl sukauptų kreditų perkėlimo priima Studijų programos komitetas.

Plačiau

Studijų krypčių grupė
Humanitariniai mokslai
Studijų programos valstybinis kodas
6211NX023
Studijų programos komiteto pirmininkas
Doc. Dr. Dagnė Beržaitė
2687224

Universiteto 5, Vilnius
Studijų mainų koordinatorius
Giedrė Matkėnienė
2687242

Universiteto g. 5, Vilnius
Kvalifikacijos lygis pagal Lietuvos kvalifikacijų sandarą
7

Numatomi studijų rezultatai
Absolventai geba tirti rusų kalbos ir literatūros procesus, juos analizuoti plačiajame kultūros istorijos kontekste, pateikti moksliniais tyrimais grindžiamus siūlymus; išsamiai, nuosekliai dėstyti žodžiu ir raštu bei pagrįsti argumentais tyrimų išvadas. Absolventai yra susipažinę su moderniosios kalbotyros, literatūros mokslo teorijomis bei su rusų kultūros savybėmis, raida, raiška, žino rusų pasaulėvaizdžio bruožus, supras literatūros raidos dėsningumą plačiajame kontekste. Jie yra imlūs mokslui, gebėti dirbti savarankiškai ir komandoje, nuolat tobulina įgytas profesines žinias, įgūdžius ir kt.
Profesinės veiklos galimybės
Rusistikos magistrantūros studijų programos absolventai gali dirbti mokslinį darbą Lietuvoje ir užsienyje, dėstyti Lietuvos aukštosiose mokyklose, t.y. dirbti mokslo, kultūros, švietimo srityse, žiniasklaidoje, leidyboje, bendradarbiauti tarpkultūriniuose ir tarptautiniuose projektuose.
Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos