Tarptautinio verslo vadyba

Trukmė metais: 2
Forma: Nuolatinė
Kreditai: 120
Studijų kalba: Lietuvių
Programą vykdo: Kauno fakultetas

Programos tikslas
Programos tikslas – rengti šiuolaikinius rinkos poreikius atitinkančius aukštos kvalifikacijos specialistus, gebančius dirbti tarptautinio verslo įmonėse vidutinio ir aukščiausio lygio vadovais. Siekiama suteikti vadybos, ekonomikos ir kitų susijusių žinių ir praktinių įgūdžių asmenims, siekiantiems karjeros tarptautinėse organizacijose.
Programos skiriamieji bruožai
Tarptautinio verslo vadybos studijų programa ugdomas holistinis požiūris į tarptautinį verslą, akcentuojant verslo valdymo, vadybos instrumentus, darnaus vystymosi tendencijas bendroje vadybos mokslo doktrinoje.
Studijų programos bendrosios kompetencijos
1. Gebėjimas gauti, sistemiškai apdoroti, kritiškai vertinti informacinius šaltinius; 2. Gebėjimas identifikuoti, sintetinti ir analitiškai vertinti problemas; 3. Gebėjimas dirbti ir komunikuoti tarpkultūrinėje aplinkoje.
Studijų programos dalykinės kompetencijos
1. Gebėjimas analizuoti tarptautinio verslo aplinką, taikant įvairius verslo analizės metodus, gebėjimas priimti argumentuotus kūrybiškus sprendimus; 2. Gebėjimas sujungti vadybos teorijas, organizacijų mokymosi ir vertės kūrimo koncepcijas plėtojant tarptautinį verslą; 3. Gebėjimas valdyti tarptautinio verslo plėtrą; 4. Gebėjimas taikyti klasikinius ir naujausius vadybos mokslo principus tarptautinio verslo valdymo procese.
Programos turinys
Inovacijų vadyba; Tarpasmeninė ir tarptautinė komunikacijas; Makroekonominė verslo aplinka; Mokslinių tyrimų metodologija; Lyderystė; Visuotinė kokybės vadyba; Mokslo tiriamasis darbas; Tarptautinė ekonomika; Tarptautinis verslas ir firmų internacionalizavimas; Tarptautinis marketingas; Tarptautinė logistika; Elgsenos ekonomika ir įvaizdžio formavimas; Darnus ES ir Baltijos regionų vystymas; Globalūs ekonominiai procesai; Tarpkultūrinė vadyba; Techninė analizė finansų rinkose; Tarptautiniai finansai; Tarptautinis žmogiškųjų išteklių valdymas; Magistro baigiamasis darbas (vadybos kryptis);
Studijų metodai
Probleminis dėstymas, mokslinės literatūros studijos, demonstravimas, tiriamieji metodai (informacijos paieška, analizė, sprendimų teikimas), atvejo analizė.
Vertinimo metodai
Pagrindinis studijų rezultatų vertinimo būdas yra egzaminas. Egzaminai vyksta raštu arba raštu ir žodžiu. Studentų žinios per egzaminus vertinamos nuo 1 (labai blogai) iki 10(puikiai) balų.
Tolesnių studijų galimybės
Norėdamas dirbti profesionaliu vadybininku, tarptautinio verslo magistrantūros studijų programos absolventas gali tęsti studijas vadybos ar ekonomikos srities doktorantūroje.
Priėmimo sąlygos ir reikalavimai
Į studijų programą priimami: 1) ekonomikos (pagrindinių ir gretutinių studijų) krypčių bakalaurai bei verslo ir vadybos krypčių grupės (pagrindinių ir gretutinių studijų) bakalaurai; 2) baigę socialinių mokslų srities verslo ir vadybos krypčių grupės arba ekonomikos krypties studijas kolegijoje ir baigę Vilniaus universitete vadybos ir verslo administravimo papildomųjų studijų programą studentai; 3) kitų krypčių (visų sričių) studentai. Kitų krypčių stojantieji privalo būti išklausę ne mažiau kaip 20 kreditų iš ekonomikos, verslo ir vadybos krypčių (vadyba, rinkodara, apskaita, finansai) dalykų. Skaičiuojant konkursinį balą, stojantiesiems, neturintiems 20 kr. dalykų, trūkstamų kr. įvertinimas konkursinio balo formulėje (t.y. skaičiuojant SDS vertę) prilyginamas 0. Stojantieji trūkstamų kr. dalyką / us privalės išklausyti I-ojo studijų semestro metu. Priėmimo sąlygos ir konkursinio balo sandara yra nurodyta Konkursinio balo sandaros lentelėje.
Ankstesnio mokymosi pripažinimo galimybės
Lietuvos ar užsienio aukštosiose mokyklose įgyti studijų rezultatai, atitinkantys šios studijų programos tikslą ir siekinius, įskaitomi pagal Studijų rezultatų įskaitymo Vilniaus universitete tvarką. Vienodas visoms studijų formoms.

Plačiau

Studijų krypčių grupė
Verslo ir viešoji vadyba
Studijų programos valstybinis kodas
6211LX019
Studijų programos komiteto pirmininkas
Prof. Dr. (HP) Dalia Štreimikienė
8 37 422344

Muitinės g. 8, Kaunas
Studijų mainų koordinatorius
Livija Grikietis
837 750914

Muitinės g. 6, Kaunas
Kvalifikacijos lygis pagal Lietuvos kvalifikacijų sandarą
7

Numatomi studijų rezultatai
Geba analizuoti, sisteminti ir kritiškai vertinti informaciją iš skirtingų šaltinių, aiškiai ir argumentuotai ją perteikti specialistams ir vartotojams. Geba formuluoti vadybos mokslinę problemą, parinkti ar sudaryti mokslinio tyrimo metodologiją, atlikti tyrimą, siūlyti optimalų problemos sprendimo būdą. Geba pasirinkti verslo vietą, rinką, planuoti išteklius (žmogiškuosius, finansinius, infrastruktūros), taikyti verslo analizės metodus ir priemones vadybos inovacijai rengti ir diegti. Geba plėtoti savo veiklą tarpkultūriniame kolektyve, vadovaudamasis socialine ir etine atsakomybe. Geba integruoti klasikinius ir naujus vadybos principus ir tobulinti tarptautinio verslo valdymo praktiką, reaguoti į naujas tarptautinio verslo plėtros tendencijas ir priimti sprendimus. Geba atlikti tarptautinių rinkų tyrimus, pritaikyti jų rezultatus, pasirenkant produkto kainą, darbo apmokėjimo sistemą, vertinant numatomų investicijų riziką ir pelningumą. Geba modeliuoti savo veiklą vadybos naujoves kuriančioje komandoje, užtikrinti inovatyvios veiklos kokybę ir jos vertinimą. Geba atlikti tarptautinio verslo (šakos, įmonės) strateginę analizę. Geba analizuoti tarptautinius finansus ir taikyti naujausius finansų instrumentus, siekdamas užtikrinti tarptautinės įmonės finansinį gyvybingumą. Geba inicijuoti ir valdyti tarptautinius verslo plėtros projektus.
Profesinės veiklos galimybės
Tarptautinio verslo vadybos studijų programos absolventas gali dirbti vidutinės ir aukščiausios grandies vadovu įvairiuose tarptautinių kompanijų padaliniuose verslo administravimo srityse; nacionalinių kompanijų tarptautiniuose padaliniuose, visų pirma, eksporto ar investavimo užsienyje srityje.
Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos