Finansų technologijos

Trukmė metais: 1.5
Forma: Nuolatinė
Kreditai: 90
Studijų kalba: Lietuvių
Programą vykdo: Kauno fakultetas

Programos tikslas
„Finansų technologijos“ studijų programos tikslas – parengti aukštesnės ir aukščiausios grandies šiuolaikinių finansinių technologijų industrijos specialistus, gebančius finansinių instrumentų bei pažangių informacinių komunikacinių technologijų sprendimų žinias ir moksliniais tyrimais grįstus pasiekimus taikyti realizuojant teorinius ir praktinius veiklos modelius tiek klasikinėse, tiek inovatyviose, centralizuotose ir decentralizuotose e. rinkose, bankininkystės, investicinio draudimo sektoriuose, valstybinio ir privataus sektoriaus organizacijose.
Programos skiriamieji bruožai
Studijų programa vykdoma tiek lietuvių, tiek anglų kalbomis; Programa pasižymi dalykinės (IKT) bei taikomosios (finansai) sričių nuoseklia integracija. Tarpdalykinė „Finansų technologijų“ magistro studijų programa jungia informacijos sistemų bei finansų studijų krypčių dalykus. Tiek informacijos sistemų krypties dalykų grupė, apimanti informacinių sistemų architektūros projektavimo ir administravimo, informacinių sistemų apsaugos bei inovatyvių taikomųjų sistemų finansų srityje diegimą, tiek finansų krypties studijų dalykai, skirti šiuolaikinių bankininkystės sprendimų analizei, verslo kreditavimo rizikos valdymui, verslo analitikos bei valdymo problematikos nagrinėjimui, ugdo profesionalams būtinas dalykines kompetencijas, reikalingas šių dienų finansinių sistemų inžinieriui ir novatoriui.
Studijų programos bendrosios kompetencijos
Pasirengimas profesinei veiklai lokaliame ir tarptautiniame kontekste, laikantis socialinių, teisinių ir etinių normų. Profesinei veiklai ir naujovių diegimui reikalingų mokslinių tyrimų duomenų analizavimo, sisteminimo ir efektyvaus informacijos išteklių valdymo gebėjimai. Savo ir kitų darbo planavimo, organizavimo ir vadovavimo gebėjimai, įvertinant išteklius (laiko, žmogiškuosius, infrastruktūros ir kt.); uždavinių ir problemų sprendimo gebėjimai. Kritinis mąstymas, vertinant informaciją, nustatant jos patikimumą ir tinkamumą panaudoti studijų veikloje ir profesinėje srityje. Gebėjimas anksčiai ir kūrybiškai vertinti verslo ir finansų inovacijų procesuose kylančias rizikas, finansų inžinerijos reiškinius. Gebėjimas priimti argumentuotus veiklos srities sprendimus, diegiant technologines inovacijas versle, kritiškai įvertinant tendencijas ir pokyčius finansų industrijoje.
Studijų programos dalykinės kompetencijos
Žinios ir jų taikymas: gebėjimas identifikuoti, analizuoti, įvertinti ir taikyti IKT pagrindu veikiančias finansinės analitikos bei duomenų apdorojimo metodikas, priemones, žinias ir technologijas; gebėjimas pritaikyti finansų informatikos srities žinias ir kurti kriptografinių valiutų bei išmaniųjų kontraktų pagrindu funkcionuojančias sistemas finansų rinkose, apskaitoje, daiktų interneto sprendimuose bei socialiniuose tinkluose; gebėjimas taikyti inovatyvių produktų teisinį reglamentavimą, išleidimo į rinką, mokestinius principus. Gebėjimai vykdyti tyrimus: gebėjimas analizuoti ir kritiškai įvertinti finansinių technologijų srities procesų principus, instrumentus, finansinių transakcijų apdorojimo sistemas, ketvirtosios industrinės revoliucijos kontekste atsirandančias metodikas, įrankius ir sprendinius; gebėjimas atlikti technologinio tyrimo bei prognozavimo ir modeliavimo veiklas, naudojant didžiųjų finansinių duomenų rinkinių analitikos priemones ir įrankius, taikant paskirstytąsias sistemas ir didelio našumo kompiuteriją; gebėjimas analizuoti ir kritiškai vertinti organizacijose vykstančius ir vertę kuriančius informacinius, finansinius ir technologinius procesus, pasitelkiant verslo analitikos ir organizacijų vadybos žinias, jų sintezę; gebėjimas kūrybiškai vertinti verslo ir inovacijų procesuose atsirandančias rizikas. Specialieji gebėjimai: gebėjimas siūlyti naujus taikomųjų uždavinių su dideliais duomenų masyvais matematinius bei statistinius modelius profesinėje veikloje; gebėjimas naudoti ir kurti finansų industrijos informacinių technologijų taikymo įrankius, taikyti investicinių instrumentų klasterizavimo, filtravimo, neraiškių aibių logika grindžiamas technologijas, kuriant ir plėtojant taikomuosius sprendimus; gebėjimas taikyti BLOCKCHAIN technologija grindžiamus sprendimus identifikavimo, autentifikavimo, registrinių įrašų vedimo ir validavimo uždaviniams atlikti decentralizuotose ir centralizuotose sistemose.
Programos turinys
Privalomieji studijų programos dalykai (80 kreditų) pasižymi dalykinės (IKT) bei taikomosios (finansai) sričių nuoseklia integracija, eliminuojančia jų skirstymą į atskirus blokus: Šiuolaikinės bankininkystės technologijos; Didelių duomenų analitika ir technologijos; Intelektualios sistemos finansų rinkose; Verslo procesų optimizavimo metodai ir priemonės; Kriptografinės (blockchain) valiutos ir taikomosios sistemos; FinTech taikomieji sprendimai; Investicijų rizikos valdymas; Mokslo tiriamasis darbas (Magistro baigiamojo darbo projektas); Finansų technologijų teisinis reglamentavimas; Magistro baigiamasis darbas (kryptis: informacijos sistemos). Pasirenkamieji dalykai programoje sudaro galimybę studentams rinktis technologinę arba vadybinę FinTech studijų ir mokslo pakraipą. Pirmame semestre studentai gali rinktis vieną iš disciplinų: Didelio našumo kompiuterija ir paskirstytosios sistemos arba Verslo analitikos ir valdymo sprendimai; antrame semestre studentai gali rinktis iš tokių pasirenkamųjų disciplinų: Duomenų ir sistemų apsauga arba Technologinės inovacijos ir verslumas.
Studijų metodai
Probleminis dėstymas, paskaitos, praktiniai darbai, savarankiškas darbas, seminarai; aktyvaus mokymo(-si) metodai: grupės diskusija, situacijų modeliavimas, simuliacinė prekyba, individualios konsultacijos, literatūros analizė, individualus projektas, pranešimo rengimas, laboratoriniai darbai.
Vertinimo metodai
Skatinant studentus dirbti ir ugdytis reikiamus gebėjimus nuosekliai, taikoma kaupiamojo balo vertinimo sistema. Vertinant „Finansų technologijų“ studijų programos studentų pasiekimus taikomi šie metodai: egzaminas, projektas, koliokviumas, kontrolinis darbas, praktinių darbų gynimas, testas, pranešimų parengimas, darbas seminaruose, analitinėse diskusijose, realių atvejų versle analizė, analitinis rašto darbas.
Tolesnių studijų galimybės
Studijų programos absolventas gali dirbti mokslo tiriamąjį darbą finansų bei informacinių technologijų srityse arba tęsti studijas fizinių mokslų (informatikos krypties), socialinių mokslų (vadybos, ekonomikos krypčių) doktorantūroje.
Priėmimo sąlygos ir reikalavimai
Į magistro studijų programą Finansų technologijos konkurso tvarka priimami: 1) informatikos (pagrindinių ir gretutinių studijų), informacijos sistemų (pagrindinių ir gretutinių studijų), informatikos inžinerijos (pagrindinių ir gretutinių studijų), statistikos (pagrindinių ir gretutinių studijų), programų sistemų (pagrindinių ir gretutinių studijų), matematikos (pagrindinių ir gretutinių studijų), elektronikos ir elektros inžinerijos krypties bakalaurai. 2) Ekonomikos (pagrindinių ir gretutinių studijų) krypties, verslo ir vadybos krypčių grupės (pagrindinių ir gretutinių studijų) bakalaurams organizuojamas motyvacijos vertinimas. 3) Kitų krypčių (visų sričių) bakalaurai priimami išlaikę stojamąjį egzaminą. 4) Fizinių mokslų srities Matematikos ir kompiuterių mokslų krypčių ar Technologijos mokslų srities Informatikos inžinerijos krypties kolegijų bakalaurai, kurie yra baigę Vilniaus universitete „Verslo informatikos“ papildomųjų studijų programą. 5) Socialinių mokslų srities Verslo ir vadybos krypčių grupės arba Ekonomikos krypties kolegijų bakalaurai, kurie yra baigę Vilniaus universitete „Vadybos ir verslo administravimo“ papildomųjų studijų programą, priimami išlaikę stojamąjį egzaminą. Priėmimo sąlygos ir konkursinio balo sandara yra nurodyta Konkursinio balo sandaros lentelėje.
Ankstesnio mokymosi pripažinimo galimybės
Lietuvos ar užsienio aukštosiose mokyklose įgyti studijų rezultatai, atitinkantys šios studijų programos tikslą ir siekinius, įskaitomi pagal Studijų rezultatų įskaitymo Vilniaus universitete tvarką. Vienodas visoms studijų formoms.

Plačiau

Studijų krypčių grupė
Informatikos mokslai
Studijų programos valstybinis kodas
6211BX022
Studijų programos komiteto pirmininkas
Doc. Dr. Saulius Masteika
8 37 422523

Muitinės g.8, Kaunas
Studijų mainų koordinatorius
Livija Grikietis
837 750914

Muitinės g. 6, Kaunas
Kvalifikacijos lygis pagal Lietuvos kvalifikacijų sandarą
7

Numatomi studijų rezultatai
Geba planuoti ir organizuoti savo ir kitų darbą, vadovauti įvertindamas turimus išteklius (laiko, žmogiškuosius, infrastruktūros ir kt.); spręsti veikloje kylančius uždavinius ir problemas. Yra pasirengęs atsakingai ir efektyviai vykdyti profesinę veiklą lokaliame ir tarptautiniame kontekste, laikydamasis socialinių, teisinių ir etinių normų. Geba analizuoti ir sisteminti reikalingus mokslinių tyrimų duomenis, efektyviai valdyti informacijos išteklius. Geba kritiškai vertinti informaciją, nustatyti jos patikimumą ir tinkamai panaudoti studijų veikloje ir profesinėje srityje. Geba kūrybiškai ir kritiškai mąstyti, lanksčiai ir kūrybiškai vertinti verslo ir finansų inovacijų procesuose kylančias rizikas, finansų inžinerijos reiškinius. Geba priimti argumentuotus veiklos srities sprendimus, diegti technologines inovacijas versle, kritiškai įvertindamas tendencijas ir pokyčius finansų industrijoje. Geba identifikuoti, analizuoti, įvertinti informacinių kompiuterinių technologijų (IKT) pagrindu veikiančias finansinės analitikos bei duomenų apdorojimo metodikas, priemones, žinias ir technologijas, gebės jas pritaikyti spręsdamas daugialypius finansinių technologijų srities uždavinius. Geba pritaikyti finansų informatikos srities žinias tiek profesinėje, tiek mokslinėje veiklose bei kurti kriptografinių valiutų bei išmaniųjų kontraktų pagrindu funkcionuojančias sistemas finansų rinkose, apskaitoje, daiktų interneto sprendimuose bei socialiniuose tinkluose. Žino ir geba taikyti inovatyvių produktų teisinį reglamentavimą, išleidimo į rinką, mokestinius principus. Geba analizuoti ir kritiškai įvertinti finansinių technologijų srities procesų principus, instrumentus, finansinių transakcijų apdorojimo sistemas, ketvirtosios industrinės revoliucijos kontekste atsirandančias metodikas, įrankius ir sprendinius. Geba atlikti technologinio tyrimo bei prognozavimo ir modeliavimo veiklas, naudodamas didžiųjų finansinių duomenų rinkinių analitikos priemones ir įrankius, taikant paskirstytąsias sistemas ir didelio našumo kompiuteriją. Geba analizuoti organizacijose vykstančius ir vertę kuriančius informacinius, finansinius ir technologinius procesus, kritiškai vertinti sprendimų priėmimo ir analizės metodų teorinius ir praktinius aspektus, pasitelkdami verslo analitikos ir organizacijų vadybos žinias, jų sintezę. Geba lanksčiai ir kūrybiškai vertinti verslo ir inovacijų procesuose atsirandančias rizikas; suprasdamas finansinių rinkų priežiūros institucijų veiklos principus bei specifiką, parinkti tinkamus optimizavimo metodus šioms rizikoms šalinti. Geba taikyti žinomus arba pasiūlyti naujus taikomųjų uždavinių su dideliais duomenų masyvais matematinius bei statistinius modelius profesinėje veikloje. Geba naudoti bei kurti finansų industrijos informacinių technologijų taikymo įrankius, taikyti investicinių instrumentų klasterizavimo, filtravimo, neraiškių aibių logika grindžiamas technologijas, kurdamas ir plėtodamas taikomuosius sprendimus. Geba taikyti blockchain technologija grindžiamus sprendimus identifikavimo, autentifikavimo, registrinių įrašų vedimo ir validavimo uždaviniams atlikti decentralizuotose ir centralizuotose sistemose.
Profesinės veiklos galimybės
Programos absolventų profesinės veiklos laukas – finansinių technologijų industrija. Absolventas geba atlikti finansinių rinkų ir instrumentų tyrimus; projektuoti, diegti ir administruoti inovatyvius finansinių rinkų ir finansinių instrumentų sprendimus; valdyti kriptografinių valiutų investicinį portfelį; dirbti vadovaujamą ir konsultacinį darbą finansinio tarpininkavimo bei finansinių paslaugų įmonėse; diegti finansų sektoriaus technologines naujoves bankų, draudimo bendrovių, verslo įmonių padaliniuose. Absolventas gali dirbti blockchain programuotoju, įmonės vadovu, investicinio portfelio valdytoju, didelių duomenų analitiku, FinTech taikomųjų sprendimų versle projektų vadovu. Be to, absolventas geba steigti FinTech startuolius (angl. Startups).
Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos