Kalbotyra

Trukmė metais: 2
Forma: Nuolatinė
Kreditai: 120
Studijų kalba: Lietuvių
Programą vykdo: Filologijos fakultetas

Programos tikslas
Rengti šiuolaikinės visuomenės poreikius atitinkančius aukštos kvalifikacijos kalbotyros specialistus, gebančius plėsti ir gilinti turimą išsilavinimą, išmanančius šiuolaikinius įvairių kalbotyros sričių ir tarpdisciplininių tyrinėjimų metodus ir metodines strategijas, galinčius analizuoti, vertinti, spręsti teorines ir praktines problemas, susijusias su kalbų ir visuomenės, švietimo, kintančios kultūrinės ir socialinės tapatybės sampratomis.
Programos skiriamieji bruožai
Tai dalykinė trijų specializacijų – bendrosios, taikomosios ir gretinamosios kalbotyros – programa, sudaranti galimybes studentams išplėsti savo, kaip kalbotyros specialisto, dalykines kompetencijas, tapti universalesniais kalbotyros specialistais.
Studijų programos bendrosios kompetencijos
Analitinis ir kritinis mąstymas; gebėjimas dirbti individualiai ir grupėmis; kokybės siekis; mokėjimas mokytis.
Studijų programos dalykinės kompetencijos
Išplėstos ir pagilintos žinios ir supratimas apie kalbą ir komunikaciją, kalbos ir visuomenės ryšį, įvairių kalbų panašumus ir skirtumus, kalbų mokėjimą, vartojimą, įsisavinimą, mokymą(si) ir vertinimą; įgytas supratimą apie šiuolaikinės kalbotyros teorijas, jų specifines sritis, metodus, gebėjimai tikslingai juos taikyti savo tyrimuose; gebėjimai analizuoti ir vertinti įvairius kalbų aspektus, kelti ir spręsti tiek teorinius, tiek ir su visuomenės, kultūrinės ir socialinės tapatybės kaita susijusius klausimus; įvairių kalbos reiškinių tyrėjo kompetencija, mokslinio darbo kompetencija.
Programos turinys
Bendroji kalbotyra: Šiuolaikinės kalbotyros kryptys; Kiekybiniai ir kokybiniai tyrimo metodai; Bendroji fonologija; Bendroji morfologija, Bendroji sintaksė; Kalbų tipologija; Variantiškumas kalboje; Semantika ir pragmatika; Taikomoji kalbotyra, Magistro baigiamasis darbas. Taikomoji kalbotyra: Šiuolaikinės kalbotyros kryptys; Kiekybiniai ir kokybiniai tyrimo metodai; Taikomoji kalbotyra; Sociolingvistika; Semantika ir pragmatika, Diskurso analizė; Tekstynų lingvistika, Psicholingvistika, Svetimųjų kalbų mokymosi, mokymo ir vertinimo teorija ir praktika, Magistro baigiamasis darbas. Gretinamoji kalbotyra (italų kalbotyra): Šiuolaikinės kalbotyros kryptys; Kiekybiniai ir kokybiniai tyrimo metodai; Bendroji fonologija; Bendroji morfologija, Bendroji sintaksė; Semantika ir pragmatika; Italų kalbos istorija iki XIX a. (italų k.); XIX–XX a. italų kalbos istorija (italų kalba), Italų dialektologija ir geolingvistika (italų k.), Magistro baigiamasis darbas.
Studijų metodai
Probleminės įtraukiamosios paskaitos, seminarai, diskusijos, projektiniai darbai, tiriamosios užduotys, pranešimai analitiniai rašto darbai ir pan.
Vertinimo metodai
Ugdomasis vertinimas – kokybinio grįžtamojo ryšio teikimas seminarų, projektinių, įvairių rašto darbų rengimo metu. Apibendrinamasis vertinimas – baigus dalyko programą ar jos dalį. Būdas – egzaminas arba baigiamasis rašto darbas (kurso arba MA baigiamasis darbas). Studento atliktys vertinamos nuo 1 (labai blogai) iki 10 (puikiai) balų.
Tolesnių studijų galimybės
Galimybė tęsti studijas kalbotyros doktorantūroje.
Priėmimo sąlygos ir reikalavimai
Į Kalbotyros studijų programą priimami asmenys: - baigę pirmosios pakopos universitetines humanitarinių, socialinių ir meno mokslų sričių visų krypčių (pagrindines ir gretutines) studijas; - baigę kitų krypčių (visų sričių) pirmosios pakopos universitetines studijas bei laikę stojamąjį egzaminą; - baigę pirmosios pakopos studijas kolegijoje ir Lietuvių filologijos papildomųjų studijų programą Vilniaus universitete. Konkursinis balas sudaromas taip: • Humanitarinių ir socialinių mokslų bei meno sričių visų krypčių (pagrindinių ir gretutinių studijų) – VS + D + P. • Kitų krypčių (visų sričių) - VS + E + P. • Baigę pirmosios pakopos studijas kolegijoje ir Lietuvių filologijos papildomųjų studijų programą Vilniaus universitete VS + D + P .
Ankstesnio mokymosi pripažinimo galimybės
Lietuvos ar užsienio aukštosiose mokyklose įgyti studijų rezultatai, atitinkantys šios studijų programos tikslą ir siekinius, įskaitomi pagal Studijų rezultatų įskaitymo Vilniaus universitete tvarką. Vienodas visoms studijų formoms Vienodas visoms studijų formoms.

Plačiau

Studijų krypčių grupė
Humanitariniai mokslai
Studijų programos valstybinis kodas
6211NX013
Studijų programos komiteto pirmininkas
Doc. Dr. Loreta Vilkienė
2687214

Universiteto g. 5, Vilnius
Studijų mainų koordinatorius
Giedrė Matkėnienė
2687242

Universiteto g. 5, Vilnius
Kvalifikacijos lygis pagal Lietuvos kvalifikacijų sandarą
7

Numatomi studijų rezultatai
Baigęs Kalbotyros magistrantūros studijas, absolventas gebės spręsti teorines ir praktines kalbotyros srities problemas, pažinti, lyginti ir vertinti įvairių lingvistinių ir socialinių mokslų mokyklų idėjas, kritiškai ir logiškai raštu ir žodžiu dėstyti savo idėjas akademiniuose pranešimuose, diskusijose, pritaikyti įgytas žinias ir įgytus įgūdžius būsimoje profesinėje arba tolimesnėje mokslinėje veikloje.
Profesinės veiklos galimybės
Absolventai galės dirbti tiriamąjį, taikomąjį ir pedagoginį darbą mokslo, kultūros, švietimo, kalbos politikos srityse, žiniasklaidoje, knygų leidyboje.
Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos