Vertinimo sistema Universitete

Sukurta: 23 rugsėjo 2011

Vilniaus universitete studijuojančiųjų studijų dalykų (modulių) galutiniai pasiekimai yra įvertinami galutiniu įvertinimu (balu) arba įskaita. Dalyko (modulio) studijų galutinis įvertinimas (balas) yra prisikiramas vienam iš trijų pasiekimų – slenkstiniam, tipiniam ir aukštesniajam – lygmenų:

Įvertinimo reikšmėPasiekimų lygmuoĮvertinimasApibūdinimas

Dalyko (modulio) siekiniai yra pasiekti, 
dalyko (modulio) žinios ir kompetencijos
yra įgytos – išlaikyta

Puikus 10 (puikiai) Puikios, išskirtinės žinios ir gebėjimai
9 (labai gerai) Tvirtos, geros žinios ir gebėjimai
Tipinis 8 (gerai) Geresnės nei vidutinės žinios ir gebėjimai
7 (vidutiniškai) Vidutinės žinios ir gebėjimai, yra neesminių klaidų
6 (patenkinamai) Žinios ir gebėjimai (įgūdžiai) žemesni nei vidutiniai, yra klaidų
Slenkstinis 5 (silpnai) Žinios ir gebėjimai (įgūdžiai) tenkina minimalius reikalavimus
Dalyko (modulio) siekiniai yra nepasiekti, 
dalyko (modulio) žinios ir kompetencijos
yra neįgytos – neišlaikyta

4 (nepatenkinamai) Netenkinami minimalūs reikalavimai
3 (nepatenkinamai)
2 (nepatenkinamai)
1 (nepatenkinamai)

Dalykų (modulių) studijų galutiniai įvertinimai gali būti vertinami ne tik balu, bet ir įskaita. Universitete dalykų (modulių) galutiniai pasiekimų įvertinimai ir baigiamieji darbai įprastai yra vertinami pažymiu, tačiau studijų dalykų (modulių) galutiniai pasiekimai taip pat lygiavertiškai gali būti vertinami įskaitomis, kuriomis siekiama patikrinti studijuojančiojo įgytas dalyko (modulio) žinias, pasiektus siekinius ir įgytas komptencijas. Studijuojančiojo dalyko (modulio) žinios yra teigiamai įskaitytinos, kai studijuojantysis įgyvendina ne mažiau kaip 50 proc. dalyko (modulio) siekinių.