Studijos RSS

Praktika Lietuvoje

Praktika – tai Vilniaus universiteto studijų programos dalis, kurios metu studento žinios, kompetencijos ir gebėjimai įtvirtinami, pritaikomi ir tobulinami praktinėje profesinėje veikloje. Studentų praktikai vadovauja universiteto dėstytojai arba dėstytojai ir praktikos vadovai įmonėje. Tokia studijų forma suteikia studentams galimybę papildyti teorinį mokymąsi su karjera susijusia patirtimi.

Vilniaus universitete studentai gali atlikti mokomąją, mokslo tiriamąją ir profesinę praktiką.

Profesinė praktika – tai praktika, kurios metu studentas įtvirtina ir tobulina bendrąsias studijų programoje įgytas programos pagrindų ir specialaus lavinimo žinias, kompetencijas ir gebėjimus praktinėje profesinėje veikloje.

Mokomoji praktika – tai Praktika, kurios metu studentas susipažįsta su specialybės praktine veikla įmonėje ar kitoje praktikos atlikimo vietoje, formuoja įgūdžius, gilina teorines žinias, reikalingas tolesnėms studijoms.

Mokslo tiriamoji praktika – tai Praktika, kurios metu praktikantas Praktikos institucijoje renka ir analizuoja duomenis mokslo tiriamajam darbui, vykdo mokslinę tiriamąją veiklą.

Taip pat studentai gali atlikti savanorišką praktiką vasarą ar kitu patogiu metu taip, kad tai netrukdytų studijoms. Tokia praktika yra naudinga, norintiems pasitikrinti darbo sritį ar savo kompetencijas.

Dėl praktikos Lietuvoje, prašome kreiptis į fakulteto (padalinio) studijų programą kuruojančią katedrą.
Dėl praktikos užsienyje – į Studentų paslaugų ir karjeros skyrių tel. (8 5) 219 3144 arba el. paštu.

Dokumentai

Pagrindinis dokumentas, reglamentuojantis Praktikos organizavimo, finansavimo, priežiūros ir vertinimo tvarką yra VU Praktikos reglamentas. Skirtinguose fakultetuose praktikų tvarkas taip pat apibrėžia fakultetų Praktikos nuostatai (dėl jų prašome kreipkitės į studijų programą kuruojančią katedrą arba padalinio dekanatą).

Studento praktikos atlikimo tam tikroje įstaigoje ar įmonėje juridinis pagrindas – Universiteto, praktikos institucijos ir studento pasirašyta trišalė praktinio mokymo sutartis (lietuvių kalba – pdf formatu ir docx formatu, anglų kalba - pdf formatu ir docx formatu). Prieš atlikdamas praktiką studentas sutartį suderina su praktikos vadovu, vėliau teikia fakulteto dekanui tvirtinti.

Pasiruošimas praktikai

Praktika yra svarbi studijų proceso dalis, o praktikos paieška ir vietos pasirinkimas – atsakingas sprendimas. Dėl šios priežasties dažnai studentai pagalbos kreipiasi į Studentų paslaugų ir karjeros skyrių.

 • Praktikos vietos paieška. Gyvenimo aprašymo, motyvacinio laiško rengimas ieškant praktikos vietos, pasiruošimas ir dalyvavimas pokalbyje dėl praktikos yra reali patirtis ir pirmasis savęs išbandymas.
 • Patirties įgijimas. Iki prasidedant praktikos laikotarpiui, kiekvienam studentui labai svarbu suprasti, ko tikėtis iš savo praktikos vietos, kokius reikalavimus kelti, kaip elgtis ir bendrauti su kolegomis, kaip iš šios realios patirties išsinešti daugiausiai naudos savo ateičiai.

Fakultetų administracijos atstovai, dėstytojai ar patys studentai gali kreiptis į Studentų paslaugų ir karjeros skyrių dėl šių mokymų studentams.

Studijų krepšelio grąžinimas

Valstybės biudžeto lėšos, skirtos studijų kainai valstybės finansuojamose studijų vietose apmokėti, arba jų dalis grąžinamos į valstybės biudžetą, jeigu asmenys nutraukia studijas savo noru, išskyrus kai pirmosios studijų pakopos arba vientisosios studijos nutraukiamos per šių studijų pirmųjų studijų metų pirmąjį semestrą, taip pat kai asmenys pašalinami iš aukštosios mokyklos jos nustatyta tvarka.

Asmenims, priimtiems į antrosios pakopos studijas 2015 m. ar vėlesniais studijų metais ir jas nutraukusiems pirmojo kurso pirmojo semestro metu, reikės grąžinti į valstybės biudžetą studijų įmoką už pirmąjį semestrą.

 

Asmuo atleidžiamas nuo kainos grąžinimo šiais atvejais:

 • studijų semestrą baigė aukštosios mokyklos nustatytu laiku, neturi akademinių skolų ir ne vėliau kaip iki naujo studijų semestro pradžios raštu pranešė aukštajai mokyklai apie studijų nutraukimą arba asmuo įvykdė studijų programos reikalavimus, įskaitant baigiamojo darbo pateikimą aukštajai mokyklai, tačiau baigiamojo darbo negynė (neapgynė);
 • teisės aktų nustatyta tvarka buvo pripažinti neįgaliais ir pateikia fondui tai patvirtinančią pažymą;
 • rotacijos metu neteko studijų krepšelio, neturi akademinių skolų ir ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo studijų rezultatų palyginimo paskelbimo aukštojoje mokykloje ir raštu pranešė aukštajai mokyklai apie studijų nutraukimą;
 • sesija buvo pratęsta ir studijų semestras buvo baigtas aukštosios mokyklos nustatytu laiku, neturint akademinių skolų ir ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo pratęstos sesijos termino pabaigos raštu pranešė aukštajai mokyklai apie studijų nutraukimą;
 • buvo išvykę dalinėms studijoms užsienyje pagal tarptautines (tarpžinybines) sutartis, neturi akademinių skolų ir ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo studijų semestro užsienio aukštojoje mokykloje pabaigos raštu pranešė aukštajai mokyklai apie studijų nutraukimą;
 • buvo išleisti akademinių atostogų dėl ligos gydytojui ar gydytojų konsultacinei komisijai rekomendavus arba nėštumo ir gimdymo arba vaiko priežiūros atostogų ir nepasibaigus akademinių atostogų terminui raštu pranešė aukštajai mokyklai apie studijų nutraukimą;
 • mirties atveju.

 

Studijų krepšelio grąžinti neturi:

 • studentai, neturintys akademinių skolų (t.y. neturi per perlaikymą neišlaikytų egzaminų (įskaitų)), kurie iki semestro pradžios (rudens – rugsėjo 1 d., pavasario – vasario 4 d.) raštu kreipsis į akademinį padalinį dėl išbraukimo iš studentų sąrašų;
 • studentai, esantys akademinėse atostogose dėl ligos arba nėštumo ir gimdymo arba vaiko priežiūros atostogose, kurie raštu kreipsis dėl išbraukimo iš studentų sąrašų, nepasibaigus atostogų laikotarpiui;
 • baigiamųjų kursų studentai, baigiamąjį darbą akademiniam padaliniui pateikę iki padalinyje nustatytos datos.

 

Asmenys į valstybės biudžetą turi grąžinti 50 procentų einamųjų studijų metų studijų programos metinės kainos, ne didesnės už švietimo ir mokslo ministro patvirtintą norminę studijų kainą, bet ne daugiau nei:

 • 30 bazinės socialinės išmokos dydžių - asmenims, studijavusiems pagal pirmosios studijų pakopos programas;
 • 50 bazinės socialinės išmokos dydžių - asmenims, studijavusiems pagal antrosios studijų pakopos programas arba laipsnio nesuteikiančias edukologijos studijų programas, skirtas mokytojo kvalifikacijai įgyti;
 • 70 bazinės socialinės išmokos dydžių - asmenims, studijavusiems trečiojoje studijų pakopoje (įskaitant meno aspirantūrą) arba pagal laipsnio nesuteikiančias atitinkamos krypties rezidentūros studijų programas.
 

Karjeros paslaugos

Karjeros ir konsultavimo skyriaus karjeros konsultantai pasirengę padėti Vilniaus universiteto studentams išmokti sėkmingai valdyti asmeninę karjerą. Jeigu jos pasirinkimas kelia dvejonių, konsultantas gali padėti pažinti save, savo gyvenimo prioritetus, tyrinėti karjeros galimybes ir priimti geresnius karjeros sprendimus.

 

Universitetas kviečia studentus nemokamai naudotis karjeros valdymo paslaugomis:

 • Individualiomis karjeros konsultacijomis. Jų metu padedama spręsti karjeros problemas, įveikti karjeros sunkumus. Konsultacijos leidžia naujai pamatyti savo karjeros situaciją, drąsiau veikti ir ieškoti labiausiai sau tinkamų karjeros sprendimų.
 • Savęs pažinimo testų ir klausimynų atlikimu. Jie padeda ištirti savo interesus, vertybes, gabumus, kompetencijas, asmenybės savybes. Savo rezultatų aprašymus ir rekomendacijas galėsite aptarti su konsultantu.
 • Darbo pokalbio simuliacijomis. Jose galite išmėginti darbo pokalbio situaciją, gauti konsultanto grįžtamąjį ryšį: kaip sekėsi, ką dar reikia tobulinti.
 • CV ir motyvacinių laiškų peržiūra, kai konsultantas, peržiūrėjęs jūsų CV ar motyvacinį laišką, patars, kaip jį tobulinti.
 • Konsultacijomis dėl darbo ar praktikos vietos paieškos, kurių metu galite sulaukti naujų idėjų ir patarimų, kaip, kur ieškoti norimo darbo ar praktikos.
 • Karjeros valdymo seminarais, kurių metu galite lavinti konkrečius karjeros valdymo įgūdžius, pvz., karjeros vizijos kūrimo, savęs pažinimo, asmeninių finansų valdymo, darbo paieškos, darbo pokalbio, kontaktų tinklo kūrimo ir kt.

 

Į seminarus ir konsultacijas registruokitės karjera.lt informacinėje sistemoje.

 

Daugiau informacijos apie asmeninės karjeros valdymą, darbo vietų ir praktikų skelbimus bei daug kitų karjerai naudingų dalykų rasite informacinėje sistemoje karjera.lt.

VU grįžtamojo ryšio iš studentų sistema

Studentai, kaip viena didžiausių studijų kokybe suinteresuotų pusių, bendradarbiaudami su dėstytojais ir akademinių padalinių administracija, gali padėti nustatyti kylančius studijų kokybės užtikrinimo iššūkius ir prisidėti ieškant jų sprendimo.

Vienas iš būdų, sudarantis galimybę visiems studentams tiesiogiai dalyvauti studijų tobulinimo procesuose, yra teikti grįžtamąjį ryšį apie studijas išsakant savo nuomonę Universiteto organizuojamose studentų apklausose.

VU periodiškai du kartus per metus atliekamos pirmosios ir antrosios studijų pakopų studentų apklausos apie semestro studijas ir konkrečius studijuotus dalykus. Šių vykdomų studentų apklausų duomenys yra naudojami:

 • Dėstytojai naudoja dėstomų dalykui tobulinti;
 • Studijų programos komitetai ir akademinių kamieninių padalinio administracija – studijų programoms tobulinti ir jų kokybei užtikrinti, savianalizei išoriniam studijų programos vertinimui rengti, ketinamoms vykdyti studijų programoms analizuoti;
 • Akademinio kamieninio padalinio ir Universiteto administracija – padalinio ir Universiteto veikloms tobulinti (žr. VU studijų programų reglamentą, Studijų programos komiteto nuostatus);
 • Priėmimo-atestacijos komisija gali atsižvelgti į rezultatus atestuojant dėstytojus (žr. VU Pedagoginio ir mokslo personalo atestavimo ir konkursų pareigoms eiti organizavimo nuostatai).

 

KAIP IR KADA STUDENTAI GALI IŠSAKYTI SAVO NUOMONĘ?

Studentai savo nuomonę apie studijas gali išsakyti prisijungę prie VU informacinės sistemos, skiltyje „Apklausos“. Galimybė išsakyti savo nuomonę apie semestre studijuotus dalykus ir semestro studijas studentams sudaroma pasibaigus kiekvieno semestro studijoms. Apie tai studentai informuojami siunčiant jiems laiškus į jų universitetinius el. pašto adresus ir kitomis viešinimo priemonėmis.

KAIP IR KADA DĖSTYTOJAI, STUDIJŲ PROGRAMŲ KOMITETŲ NARIAI IR KITI GALI SUSIPAŽINTI SU STUDENTŲ NUOMONE?

Dėstytojai, studijų programos komitetų pirmininkai, padalinio vadovybė susipažinti su studentų atsiliepimais apie konkrečius studijuotus dalykus gali prisijungę prie VU informacinės sistemos, skiltyje „Apklausos“. Studentų apklausų rezultatai apie semestro studijas pagal atskiras programas skelbiami VU vidinio tinklalapio skiltyje „Grįžtamasis ryšys“.

Su studentų atsiliepimų apie konkrečius studijuotus dalykus ir semestro studijas rezultatais gali susipažinti pasibaigus studentų apklausų vykdymo laikotarpiui. Apie tai dėstytojai, studijų programos komitetų nariai ir padalinio vadovybė informuojami VU informacinės sistemos, skiltyje „Apklausos“ ir kitais šaltiniais.

DAŽNIAUSI KYLANTYS KLAUSIMAI

Visus atsakymus į studentams ir dėstytojams kylančius klausimus galima rasti prisijungus prie VU informacinės sistemos skiltyje „Apklausos“.

KUR KREIPTIS KILUS KLAUSIMAMS?

Kilus klausimams ar turint pasiūlymų, maloniai prašome kreiptis:

El. p.:

Tel. nr.: (8 5) 268 7196, adresu: Studijų direkcija, Studijų programų kokybės valdymo skyrius, 104 kab. (Universiteto g. 3).

 

Kilus techniniams nesklandumams jungiantis prie VU informacinės sistemos, maloniai prašome kreiptis į VU Informacinių technologijų taikymo centro Naudotojų konsultavimo grupę:

El. p.:

Tel. nr.: (8 5) 236 6200


SVARBU! STUDENTAMS!

Žvilgtelk į šį trumpą filmuką apie apklausas.

Kiekvieno studento dalyvavimas itin svarbus: su studento apgalvotais ir pagrįstais atsakymais susipažįsta dalyką dėstantis dėstytojas, studijų programos pirmininkas ir padalinio vadovybė, apklausų duomenys naudojami dėstomam dalykui ir studijų programai tobulinti, atestuojant dėstytoją.

Dalyvaudamas apklausose išsakyti savo nuomonę taip, kaip norėtų, kad būtų įvertintas Tavo paties (pačios) darbas – pateik apgalvotus ir argumentuotus atsakymus, būk konkretiems ir korektiškas!

VU studijų programų vertinimo išvadų santraukos ir akreditavimo laikas

 

 

 Atnaujinta 2017 - 10 - 16

STUDIJŲ KRYPTISSTUDIJŲ PROGRAMOS KODASSTUDIJŲ PROGRAMOS PAVADINIMASAKREDITUOTA IKIĮSAKYMO NR.
PIRMOSIOS PAKOPOS (BAKALAURO) STUDIJŲ PROGRAMOS
STUDIJŲ KRYPČIŲ GRUPĖ - sveikatos mokslai
Visuomenės sveikata 6121GX012 (612A60001)  Visuomenės sveikata 2020 m. liepos 1 d. Nr. SV6-59
Reabilitacija 6121GX014 (612B32001)  Ergoterapija 2019 m. liepos 1 d. Nr. SV6-51
6121GX013 (612B31001)  Kineziterapija 2019 m. liepos 1 d. Nr. SV6-51
STUDIJŲ KRYPČIŲ GRUPĖ - gyvybės mokslai
Biologija 6121DX003 (612C10001)  Biologija 2020 m. liepos 1 d. Nr. SV6-14

6121DX004 (612C18001) 

Ekologija 2020 m. liepos 1 d. Nr. SV6-14
Genetika 6121DX005 (612C40001) Genetika 2019 m. liepos 1 d. Nr. SV6-43
Mikrobiologija 6121DX006 (612C50001) Mikrobiologija ir biotechnologija* 2018 m. liepos 1 d. Nr. SV6-46
Molekulinė biologija  6121DX007 (612C71001)  Molekulinė biologija 2020 m. liepos 1 d. Nr. SV6-41
Biofizika 6121DX008 (612C72001)  Neurobiofizika (senas pavadinimas Biofizika) 2021 m. liepos 1 d. Nr. SV6-5
Biochemija 6121DX009 (612C73001)  Biochemija 2021 m. liepos 1 d. Nr. SV6-5
STUDIJŲ KRYPČIŲ GRUPĖ - fiziniai mokslai
Chemija 6121CX001 (612F10001)  Chemija 2020 m. liepos 1 d. Nr. SV6-10
6121CX002 (612F10003) Nanomedžiagų chemija 2020 m. liepos 1 d. Nr. SV6-10
Fizika 6121CX003 (612F30001)  Fizika 2019 m. liepos 1 d. Nr. SV6-30
6121CX007 (612F30006)  Energetikos fizika 2019 m. liepos 1 d. Nr. SV6-77
6121CX004 (612F30003)  Kompiuterinė fizika ir modeliavimas 2019 m. liepos 1 d. Nr. SV6-30
6121CX005 (612F30004)  Moderniųjų technologijų fizika ir vadyba 2019 m. liepos 1 d. Nr. SV6-9
6121CX006 (612F30005)  Taikomoji fizika 2019 m. liepos 1 d. Nr. SV6-30
Geologija 6121CX008 (612F60002) Geologija 2019 m. liepos 1 d. Nr. SV6-34
Gamtinė geografija 6121CX009 (612F80001)  Geografija*** 2018 m. rugpjūčio 31 d.  Nr. SV6-13
6121CX015 Kartografija ir GIS* 2022 m. liepos 1 d. Nr. SV6-16
6121CX010 (612F83001)  Meteorologija ir hidrologija*** 2018 m. rugpjūčio 31 d. Nr. SV6-13
STUDIJŲ KRYPČIŲ GRUPĖ - matematikos mokslai
Matematika 6121AX001 (612G10001)  Matematika ir matematikos taikymai 2023 m. rugpjūčio 31 d. Nr. SV6-36
Taikomoji matematika 6121AX002 (612G17001)  Finansų ir draudimo matematika 2023 m. rugpjūčio 31 d. Nr. SV6-36
Statistika 6121AX003 (612G30003) Ekonometrija* 2019 m. liepos 1 d. Nr. SV6-34
6121AX004 (612G30004) Statistika* 2019 m. liepos 1 d. Nr. SV6-34
STUDIJŲ KRYPČIŲ GRUPĖ - informatikos mokslai
Informatika 6121BX004 (612I10002)  Informatika 2018 m. rugpjūčio 31 d. Nr. SV6-13
6121BX005 (612I10003)  Informacinės technologijos 2020 m. liepos 1 d. Nr. SV6-14
6121BX007 (612I52001) Bioinformatika 2020 m. liepos 1 d. Nr. SV6-38
Informacijos sistemos 612I20002  Verslo informatika (KNF)** 2020 m. liepos 1 d. Nr. SV6-18
Informatikos inžinerija 6121BX003 (612E10002) Informacijos sistemos ir kibernetinė sauga (KNF)* 2021 m. liepos 1 d. Nr. SV6-22
6121BX008 Informacinių sistemų inžinerija*  2022 m. liepos 1 d. Nr. SV6-11
Programų sistemos 6121BX006 (612I30001)  Programų sistemos 2020 m. liepos 1 d. Nr. SV6-38
STUDIJŲ KRYPČIŲ GRUPĖ - inžinerijos mokslai
Elektronikos inžinerija 6121EX001 (612H61001)  Telekomunikacijų fizika ir elektronika 2019 m. liepos 1 d. Nr. SV6-29
STUDIJŲ KRYPČIŲ GRUPĖ - technologijų mokslai
Medžiagų technologijos 6121FX012 Šviesos technologijos* 2022 m. liepos 1 d. Nr. SV6-16
STUDIJŲ KRYPČIŲ GRUPĖ - socialiniai mokslai
Ekonomika 6121JX015 (612L10002)  Ekonomika 2018 m. rugpjūčio 31 d. Nr. SV6-17
612L10002  Ekonomika (KNF)** 2019 m. liepos 1 d. Nr. SV6-13
6121JX016 (612L10010) Ekonomika ir vadyba (KNF)* 2018 m. rugpjūčio 31 d. Nr. SV6-25
Politikos mokslai 6121JX017 (612L20001)  Politikos mokslai 2020 m. liepos 1 d. Nr. SV6-5
Sociologija
6121JX018 (612L30001) Sociologija 2018 m. liepos 1 d. Nr. SV6-20
6121JX029 Kriminologija* 2022 m. liepos 1 d.  Nr. SV6-11
6121JX019 (612L40002) Socialinė politika*** 2018 m. rugpjūčio 31 d. Nr. SV6-25
Socialinis darbas 6121JX020 (612L50001)  Socialinis darbas 2021 m. liepos 1 d. Nr. SV6-12
Psichologija 6211JX027 (612S10001)  Psichologija 2018 m. rugpjūčio 31 d.  Nr. SV6-13
Informacijos paslaugos 612P12001  Archyvistika** 2018 m. liepos 1 d. Nr. SV6-45
6121JX023 (612P10004) Kultūros informacija ir komunikacija*** 2018 m. liepos 1 d. Nr. SV6-65
6121JX022 (612P10002)  Verslo informacijos vadyba*** 2018 m. rugpjūčio 31 d. Nr. SV6-13
6121JX021 (612P10001) Žinių ir inovacijų vadyba*** 2018 m. rugpjūčio 31 d. Nr. SV6-13
Leidyba 6121JX024 (612P40001) Leidyba ir reklama 2022 m. liepos 1 d. Nr. SV6-42
Komunikacija 6121JX026 (612P90003) Kūrybos komunikacija*** 2018 m. liepos 1 d. Nr. SV6-25
Žurnalistika 6121JX025 (612P50001) Žurnalistika 2018 m. rugpjūčio 31 d. Nr. SV6-13
STUDIJŲ KRYPČIŲ GRUPĖ - verslo ir viešoji vadyba
Verslas 6121LX012 (612N12003) Tarptautinis turizmo verslas (Verslo mokykla)** 2019 m. birželio 30 d. Nr. SV6-6
6121LX011 (612N12001) Tarptautinis verslas (Verslo mokykla) 2022 m. birželio 30 d. Nr. SV6-9
6121LX019 (612N90007) Verslas ir teisė* 2021 m. liepos 1 d. Nr. SV6-23
6121LX018 (612N90006) Verslo valdymas (KNF)* 2020 m. liepos 1 d. Nr. SV6-24
Vadyba 6121LX013 (612N20002)  Vadybos informacinės sistemos 2018 m. rugpjūčio 31 d. Nr. SV6-25
6121LX014 (612N28001)  Kultūros vadyba (KNF) 2023 m. rugpjūčio 31 d. Nr. SV6-34
6121LX017 (612N90001) Vadyba ir verslo administravimas 2019 m. liepos 1 d. Nr. SV6-77
6121LX017 (612N90001) Vadyba ir verslo administravimas (KNF) 2019 m. liepos 1 d. Nr. SV6-77
 Finansai 6121LX015 (612N30002) Verslo finansai (Verslo mokykla) 2020 m. liepos 1 d. Nr. SV6-10
6121LX016 (612N30006) Finansų ir apskaitos taikomosios sistemos (KNF)* 2020 m. liepos 1 d. Nr. SV6-24
STUDIJŲ KRYPČIŲ GRUPĖ - humanitariniai mokslai
Lingvistika 6121NX012 (612Q10004) Anglų ir kita užsienio kalba 2022 m. liepos 1 d. Nr. SV6-30
6121NX013 (612Q10006) Anglų ir kita užsienio kalba (švedų kalba) (KNF)* 2021 m. liepos 1 d. Nr. SV6-22
6121NX011 (612Q10001)  Anglų ir rusų kalbos 2020 m. liepos 1 d. Nr. SV6-56
6121NX011 (612Q10001)  Anglų ir rusų kalbos (KNF) 2018 m. liepos 1 d. Nr. SV6-5
Filologija pagal kalbą 6121NX014 (612Q30002)  Anglų filologija 2020 m. liepos 1 d. Nr. SV6-56
 Klasikinės studijos 6121NX015 (612Q80001)  Klasikinė (lotynų ir senovės graikų) filologija 2023 m. rugpjūčio 31 d. Nr. SV6-25
Filologija pagal kalbą
6121NX016 (612R10001)  Prancūzų filologija 2018 m. liepos 1 d. Nr. SV6-64
6121NX017 (612R20002)  Vokiečių filologija 2018 m. liepos 1 d. Nr. SV6-20
6121NX018 (612R30002) Italų filologija* 2019 m. liepos 1 d. Nr. SV6-14
6121NX019 (612R40001) Ispanų filologija* 2019 m. liepos 1 d. Nr. SV6-27
6121NX020 (612R61001) Skandinavistika 2018 m. liepos 1 d. Nr. SV6-42
6121NX021 (612U10001)  Lietuvių filologija 2020 m. liepos 1 d. Nr. SV6-64
6121NX022 (612U10002)  Lietuvių filologija ir užsienio kalba 2018 m. rugpjūčio 31 d. Nr. SV6-25
6121NX023 (612U10004)  Lietuvių filologija ir reklama (KHF) 2020 m. liepos 1 d. Nr. SV6-64
6121NX024 (612U20001)  Lenkų filologija* 2018 m. rugpjūčio 31 d. Nr. SV6-25
6121NX025 (612U30001)  Rusų filologija 2019 m. liepos 1 d. Nr. SV6-77
Vertimas

6121NX027 (612U60004) Vertimas 2022 m. liepos 1 d. Nr. SV6-14
6121NX026 (612U60003) Audiovizualinis vertimas (KNF) 2022 m. liepos 1 d. Nr. SV6-14
 Istorija 6121NX030 (612V10007) Istorija 2021 m. liepos 1 d. Nr. SV6-42
 Kultūros studijos 6121NX031 (612V34002) Kultūros istorija ir antropologija 2021 m. liepos 1 d. Nr. SV6-42
 Archeologija 6121NX032 (612V40002)  Archeologija 2021 m. liepos 1 d. Nr. SV6-5
 Filosofija 6121NX033 (612V50001)  Filosofija*** 2018 m. rugpjūčio 31 d. Nr. SV6-13
 Regiono studijos 6121NX028 (612U71001)  Azijos studijos 2019 m. liepos 1 d. Nr. SV6-56
6121NX029 (612U72001) Artimųjų Rytų studijos* 2021 m. liepos 1 d. Nr. SV6-22
VIENTISOSIOS STUDIJOS
STUDIJŲ KRYPČIŲ GRUPĖ - sveikatos mokslai
 Medicina 6011GX004 (601A30001) Medicina 2020 m. liepos 1 d. Nr. SV6-14
 Odontologija 6011GX005 (601A40001) Odontologija 2018 m. liepos 1 d. Nr. SV6-64
 Farmacija 6011GX006 (601B20002) Farmacija* 2020 m. liepos 1 d. Nr. SV6-14
STUDIJŲ KRYPČIŲ GRUPĖ - teisė
 Teisė 6011KX002 (601M90001)  Teisė 2019 m. liepos 1 d. Nr. SV6-53
PROFESINĖS STUDIJOS
 Pedagogika 6310MX004 (631X10010) Mokyklos pedagogika 2023 m. spalio 31 d. Nr. SV6-39
ANTROSIOS PAKOPOS (MAGISTRANTŪROS) STUDIJŲ PROGRAMOS
STUDIJŲ KRYPČIŲ GRUPĖ - sveikatos mokslai
Visuomenės sveikata 6211GX012 (621A60001)  Visuomenės sveikata 2020 m. liepos 1 d. Nr. SV6-59
Reabilitacija 6283GX001 (628B90002) Muzikos terapija* 2018 m. liepos 1 d. Nr. SV6-24
621B30001  Reabilitacija** 2018 m. liepos 1 d. Nr. SV6-7
6211GX013 (621B33002) Taikomoji fizinė veikla 2018 m. rugpjūčio 31 d. Nr. SV6-13
Medicina  6211GX014 (621B91001)  Medicinos biologija 2022 m. liepos 1 d. Nr. SV6-38
621B92001  Medicinos fizika** 2020 m. liepos 1 d. Nr. SV6-18
6211GX015 (621B93001) Medicinos genetika 2020 m. liepos 1 d. Nr. SV6-14
STUDIJŲ KRYPČIŲ GRUPĖ - gyvybės mokslai
Biologija 6211DX003 (621C10005) Biologinė įvairovė* 2019 m. liepos 1 d. Nr. SV6-22
6211DX004 (621C14001)  Neurobiologija 2019 m. liepos 1 d. Nr. SV6-77
Ekologija 6211DX005 (621C18001)  Ekologija 2020 m. liepos 1 d. Nr. SV6-14
 Genetika 6211DX006 (621C40001)  Genetika 2019 m. liepos 1 d. Nr. SV6-43
 Mikrobiologija 6211DX007 (621C50001)  Mikrobiologija ir biotechnologija 2019 m. liepos 1 d. Nr. SV6-77
 Biochemija 6211DX010 (621C73001)  Biochemija 2021 m. liepos 1 d. Nr. SV6-5
Biofizika 6211DX009 (621C72001)  Biofizika 2021 m. liepos 1 d. Nr. SV6-5
Molekulinė biologija 6211DX008 (621C71002) Molekulinė biologija 2020 m. liepos 1 d. Nr. SV6-41
STUDIJŲ KRYPČIŲ GRUPĖ - fiziniai mokslai
Chemija 6211CX003 (621F10001)  Chemija 2023 m. liepos 1 d. Nr. SV6-10
6211CX004 (621F10005) Nanomedžiagų chemija 2018 m. rugpjūčio 31 d. Nr. SV6-13
Fizika 6211CX005 (621F30001)  Aplinkos ir cheminė fizika 2019 m. liepos 1 d. Nr. SV6-77
6211CX006 (621F30002)  Lazerinė fizika ir optinės technologijos 2019 m. liepos 1 d. Nr. SV6-77
6211CX007 (621F30003)  Medžiagotyra ir puslaidininkių fizika 2019 m. liepos 1 d. Nr. SV6-77
6211CX008 (621F30004)  Teorinė fizika ir astrofizika 2019 m. liepos 1 d. Nr. SV6-77
Geologija 6211CX009 (621F60001)  Geologija 2020 m. liepos 1 d. Nr. SV6-30
6211CX010 (621F61001)  Hidrogeologija ir inžinerinė geologija 2020 m. liepos 1 d. Nr. SV6-30
Aplinkotyra 6211CX011 (621F70001)  Aplinkotyra ir aplinkotvarka 2019 m. liepos 1 d. Nr. SV6-56
Gamtinė geografija 6211CX012 (621F83001)  Hidrometeorologija*** 2018 m. rugpjūčio 31 d. Nr. SV6-13
6211CX013 (621F87001)  Kartografija*** 2018 m. rugpjūčio 31 d. Nr. SV6-25
STUDIJŲ KRYPČIŲ GRUPĖ - matematikos mokslai
Taikomoji matematika 6211AX003 (621G17001)  Finansų ir draudimo matematika 2023 m. rugpjūčio 31 d. Nr. SV6-36
Matematika 6211AX002 (621G10001)  Matematika 2023 m. rugpjūčio 31 d. Nr. SV6-36
Statistika 6211AX004 (621G30002)  Ekonometrija 2018 m. rugpjūčio 31 d. Nr. SV6-17
6211AX005 (621G30004) Statistika 2018 m. rugpjūčio 31 d. Nr. SV6-13
STUDIJŲ KRYPČIŲ GRUPĖ - informatikos mokslai
Informatika

6211BX003 (621I10001) 

Informatika 2018 m. rugpjūčio 31 d. Nr. SV6-13
6211BX004 (621I10002)  Kompiuterinis modeliavimas 2020 m. liepos 1 d. Nr. SV6-38
Informacijos sistemos 6211BX005 (621I20001)  Verslo informatika (KNF) 2019 m. liepos 1 d. Nr. SV6-38
Programų sistemos 6211BX006 (621I30001)  Programų sistemos 2020 m. liepos 1 d. Nr. SV6-38
STUDIJŲ KRYPČIŲ GRUPĖ - inžinerijos mokslai
 Elektronikos inžinerija 6211EX001 (621H61001)  Telekomunikacijų fizika ir elektronika 2019 m. liepos 1 d. Nr. SV6-29
STUDIJŲ KRYPČIŲ GRUPĖ - technologijų mokslai
Medžiagų technologijos 6211FX002 (621J50001)  Fizikinės technologijos ir jų vadyba 2020 m. liepos 1 d. Nr. SV6-69
6211FX004 (621J50003)  Lazerinė technologija 2022 m. liepos 1 d. Nr. SV6-45
6211FX003 (621J50002)  Optoelektronikos medžiagos ir technologijos 2022 m. liepos 1 d. Nr. SV6-45
STUDIJŲ KRYPČIŲ GRUPĖ - socialiniai mokslai
Ekonomika 6211JX013 (621L10003)  Ekonominė analizė ir planavimas*** 2018 m. rugpjūčio 31 d. Nr. SV6-13
6211JX015 (621L10005)  Ekonominė politika*** 2018 m. rugpjūčio 31 d. Nr. SV6-13
6211JX017 (621L10007)  Verslo ekonomika*** 2019 m. liepos 1 d. Nr. SV6-24
6211JX012 (621L10002)  Bankininkystė*** 2018 m. rugpjūčio 31 d. Nr. SV6-13
6211JX016 (621L10006)  Europos ekonominės studijos*** 2019 m. liepos 1 d. Nr. SV6-24
6211JX014 (621L10004)  Finansai*** 2018 m. rugpjūčio 31 d. Nr. SV6-13
Politikos mokslai 6211JX022 (621L23003) Europos studijos 2022 m. liepos 1 d. Nr. SV6-52
6211JX023 (621L26001)  Šiuolaikinės politikos studijos 2021 m. liepos 1 d. Nr. SV6-5
6211JX019 (621L20013) Rytų Europos ir Rusijos studijos 2022 m. liepos 1 d. Nr. SV6-52
6211JX018 (621L20010) Politika ir medijos 2020 m. liepos 1 d. Nr. SV6-4
6211JX020 (621L20014) Tarptautiniai santykiai ir diplomatija 2022 m. liepos 1 d. Nr. SV6-52
6211JX021 (621L22009) Viešosios politikos analizė 2022 m. liepos 1 d. Nr. SV6-52
Sociologija  6211JX024 (621L30001) Sociologija 2018 m. liepos 1 d. Nr. SV6-20
6211JX025 (621L35001)  Sociologija ir kriminologija 2018 m. liepos 1 d. Nr. SV6-20
6211JX026 (621L40001)  Socialinė politika*** 2018 m. liepos 1 d. Nr. SV6-5
 Socialinis darbas 6211JX027 (621L50001)  Socialinis darbas 2021 m. liepos 1 d. Nr. SV6-12
 Visuomeninė geografija 6211JX028 (621L70001)  Geografija ir kraštotvarka*** 2018 m. rugpjūčio 31 d. Nr. SV6-13
Psichologija 621S10001  Psichologija** 2020 m. liepos 1 d. Nr. SV6-13
6211JX038 (621S15001)  Organizacinė psichologija*** 2018 m. rugpjūčio 31 d. Nr. SV6-13
6211JX039 (621S16001)  Klinikinė psichologija*** 2018 m. rugpjūčio 31 d. Nr. SV6-13
6211JX036 (621S10007) Edukacinė ir vaiko psichologija* 2019 m. liepos 1 d. Nr. SV6-27
6211JX035 (621S10002)  Teisės psichologija 2020 m. liepos 1 d.  Nr. SV6-6
6211JX037 (621S13003) Sveikatos psichologija* 2019 m. liepos 1 d. Nr. SV6-27
Informacijos paslaugos 6211JX030 (621P10002)  Žinių vadyba ir lyderystė*** 2018 m. rugpjūčio 31 d. Nr. SV6-13
6211JX029 (621P10001)  Informacijos sistemų vadyba*** 2018 m. rugpjūčio 31 d. Nr. SV6-13
Komunikacija 6211JX031 (621P20001)  Ryšiai su visuomene 2018 m. liepos 1 d. Nr. SV6-45
6211JX033 (621P90002)  Komunikacijos mokslai*** 2018 m. rugpjūčio 31 d. Nr. SV6-13
621P90004  Darnaus vystymosi komunikacija** 2018 m. liepos 1 d. Nr. SV6-45
621P90003  Paveldo informacija ir komunikacija** 2018 m. liepos 1 d. Nr. SV6-45
6211JX034 (621P95001)  Tarptautinė komunikacija*** 2018 m. rugpjūčio 31 d. Nr. SV6-13
Leidyba 621P40001  Leidyba** 2019 m. liepos 1 d. Nr. SV6-52
Žurnalistika 6211JX032 (621P52001) Analitinė žurnalistika 2021 m. liepos 1 d. Nr. SV6-38
STUDIJŲ KRYPČIŲ GRUPĖ - teisė
Teisė 6211KX002 (621M90028) Baudžiamoji justicija 2022 m. liepos 1 d. Nr. SV6-42
6211KX001 (621M90027) Europos Sąjungos verslo teisė 2020 m. liepos 1 d. Nr. SV6-38
6211KX019 (621M90001) Tarptautinė ir Europos Sąjungos teisė 2018 m. rugpjūčio 31 d. Nr. SV6-13
6211KX003 (621M90029) Viešoji teisė 2022 m. liepos 1 d. Nr. SV6-42
STUDIJŲ KRYPČIŲ GRUPĖ - verslo ir viešoji vadyba
Verslas 6211LX011 (621N10001)  Verslo administravimas (KNF) 2019 m. liepos 1 d. Nr. SV6-14
6211LX012 (621N10002)  Verslo informacijos sistemos (KNF) 2019 m. liepos 1 d. Nr. SV6-77
6211LX015 (621N10007) Verslo procesų valdymas 2022 m. liepos 1 d. Nr. SV6-9
621N12001 Tarptautinis verslas ir teisė (Verslo mokykla)** 2018 m. birželio 30 d. Nr. SV6-6
6211LX013 (621N10006) Kūrybinis verslas (Verslo mokykla)*** 2018 m. rugpjūčio 31 d. Nr. SV6-13
6211LX085 (621N20008)  Verslo vystymas 2020 m. rugpjūčio 31 d. Nr. SV6-30
Vadyba 6211LX018 (621N20004)  Kokybės vadyba 2019 m. liepos 1 d. Nr. SV6-77
621N20009  Tarptautinio turizmo vadyba** 2019 m. liepos 1 d. Nr. SV6-3
6211LX088 (621N20007) Tarptautinio verslo vadyba ir ekonomika*** 2018 m. rugpjūčio 31 d. Nr. SV6-25
621N20006  Tarptautinio verslo vadyba** 2019 m. liepos 1 d. Nr. SV6-3
6211LX019 (621N20006)  Tarptautinio verslo vadyba (KNF)*** 2018 m. rugpjūčio 31 d. Nr. SV6-25
6211LX028 (621N90006) Tarptautinė projektų vadyba (Verslo mokykla) 2023 m. rugsėjo 30 d. Nr. SV6-37
6211LX017 (621N20003)  Strateginis informacinių sistemų valdymas 2019 m. liepos 1 d. Nr. SV6-77
6211LX020 (621N20027) Meno vadyba (KNF) 2020 m. rugpjūčio 31 d. Nr. SV6-34
Finansai 621N30002  Apskaita, finansai ir bankininkystė (KNF)** 2017 m. gruodžio 31 d. Nr. SV6-30
6211LX021 (621N30001) Tarptautinio verslo finansai (Verslo mokykla)*** 2019 m. birželio 30 d. Nr. SV6-53
Apskaita 6211LX022 (621N40001)  Apskaita ir auditas*** 2018 m. rugpjūčio 31 d. Nr. SV6-13
Rinkodara 6211LX023 (621N50001)  Marketingas ir prekybos vadyba (KNF)*** 2018 m. rugpjūčio 31 d. Nr. SV6-25
6211LX025 (621N50008) Rinkodaros analitika 2018 m. liepos 1 d. Nr. SV6-24
6211LX024 (621N50004) Rinkodara ir integruota komunikacija 2018 m. liepos 1 d. Nr. SV6-4
621N55001 Tarptautinis marketingas ir prekyba (Verslo mokykla)** 2018 m. birželio 30 d. Nr. SV6-25
6211LX026 (621N50009) Skaitmeninė rinkodara (Verslo mokykla)* 2019 m. birželio 30 d. Nr. SV6-20
 Žmonių išteklių vadyba 6211LX027 (621N60001)  Žmogiškųjų išteklių valdymas 2020 m. rugpjūčio 31 d. Nr. SV6-30
STUDIJŲ KRYPČIŲ GRUPĖ - ugdymo mokslai 
 Pedagogika 621X17001  Specialioji pedagogika** 2019 m. liepos 1 d. Nr. SV6-28
 Edukologija 6211MX018 (621X20002)  Edukologija 2021 m. liepos 1 d. Nr. SV6-38
STUDIJŲ KRYPČIŲ GRUPĖ - humanitariniai mokslai
Lingvistika 621Q10001  Anglų kalbotyra (KNF)** 2021 m. liepos 1 d. Nr. SV6-5
6211NX014 (621Q13001) Bendroji kalbotyra 2018 m. rugpjūčio 31 d. Nr. SV6-13
6211NX001 Medijų lingvistika* 2020 m. liepos 1 d. Nr. SV6-2
6211NX013 (621Q11001)  Taikomoji kalbotyra 2018 m. rugpjūčio 31 d. Nr. 1-01-60
6211NX012 (621Q10012) Viešojo diskurso lingvistika (KNF)* 2019 m. liepos 1 d. Nr. SV6-22
6211NX021 (621T93001)  Dalykinė (teisės) kalba 2020 m. liepos 1 d. Nr. SV6-56
6211NX020 (621T92001)  Semiotika 2023 m. rugpjūčio 31 d. Nr. SV6-34
Literatūrologija 6211NX016 (621Q20004)  Intermedialios literatūros studijos 2021 m. liepos 1 d. Nr. SV6-5
6211NX015 (621Q20003)  Literatūros antropologija ir kultūra 2020 m. liepos 1 d. Nr. SV6-64
6211NX022 (621U12001)  Lietuvių literatūra (KNF) 2018 m. rugpjūčio 31 d. Nr. SV6-25
 Filologija pagal kalbą 6211NX017 (621Q34001)  Anglistika 2020 m. liepos 1 d. Nr. SV6-38
Klasikinės studijos 6211NX018 (621Q80001)  Klasikinė filologija 2023 m. rugpjūčio 31 d. Nr. SV6-25
Filologija pagal kalbą 6211NX023 (621U33001) Rusistika 2019 m. liepos 1 d. Nr. SV6-41
Vertimas 6211NX025 (621U60004) Audiovizualinis vertimas (KNF)* 2019 m. liepos 1 d. Nr. SV6-22
6211NX024 (621U6000)  Vertimas 2018 m. liepos 1 d. Nr. SV6-64
 Istorija 6211NX027 (621V10001)  Istorija 2018 m. rugpjūčio 31 d. Nr. SV6-13
 Archeologija 6211NX028 (621V40001)  Archeologija 2021 m. liepos 1 d. Nr. SV6-5
 Filosofija 6211NX029 (621V50001)  Filosofija*** 2018 m. rugpjūčio 31 d. Nr. SV6-13
 Paveldo studijos 6211NX058 (621V72001)  Paveldosauga 2021 m. liepos 1 d. Nr. SV6-5
 Religijos studijos 6211NX030 (621V80001)  Religijos studijos* 2018 m. rugpjūčio 31 d. Nr. SV6-13
 Regiono studijos 6211NX026 (621U71001)  Šiuolaikinės Azijos studijos 2019 m. liepos 1 d. Nr. SV6-56

 

* studijų programa nevertinta išoriškai

** studijų programa baigiama vykdyti

*** planuojamas programos išorinis vertinimas 2017-2018 m.

 

Universiteto fakultetų (padalinių) Ginčų nagrinėjimo komisijos

Chemijos fakultetas

 • Pirmininkas – doc. dr. Deivis Plaušinaitis

Nariai:

 • doc. dr. Algirdas Brukštus
 • prof. habil. dr. Stasys Tautkus
 • Edvinas Paliulis (studentų atstovas)
 • Agnė Stašytė (studentų atstovė)
 • Ieva Lukštaitė (studentų atstovė)

Ekonomikos fakultetas

 • Pirmininkas – prof. habil. dr. Vaclovas Lakis

Nariai:

 • prof. dr. Marija Kučinskienė
 • prof. dr. Danuta Diskienė
 • Rosita Narkutė (studentų atstovė)
 • Mantas Mikšėnas (studentų atstovas)
 • Julius Grigutis (studentų atstovas)

Filologijos fakultetas

 • Pirmininkas –  doc. dr. Pavel Lavrinec

Nariai:

 • dr. Linara Bartkuvienė
 • dr. Daumantas Katinas
 • Giedrė Tiškevičiūtė (studentų atstovė)
 • Aistė Vekerotaitė (studentų atstovė)
 • Marija Rinkevičiūtė (studentų atstovė)

Filosofijos fakultetas

 • Pirmininkė – doc. dr. Jolita Buzaitytė-Kašalynienė

Nariai:

 • doc. dr. Jonas Dagys
 • doc. dr. Rasa Bieliauskaitė
 • Rasa Ibelhauptaitė (studentų atstovė)
 • Olga Stremauskaitė (studentų atstovė)
 • Ieva Vainoraitė (studentų atstovė)

Pareiškimai ginčų komisijai teikiami Filosofijos fakulteto dekanate (212 kab.)

Fizikos fakultetas

 • Pirmininkas - prof. Valerijus Smilgevičius

Nariai:

 • prof. Antanas Feliksas Orliukas
 • prof. Giedrė Virgilija Streckytė
 • Justinas Dadonas (studentų atstovas)
 • Antanas Dubikaitis (studentų atstovas)
 • Simonas Varapnickas (studentų atstovas)

Gamtos mokslų fakultetas

 • Pirmininkas – prof. Arūnas Bukantis

Nariai:

 • doc. Regina Prapiestienė
 • doc. Virginija Podėnienė
 • Sabina Gračiova (studentų atstovė)
 • Indrė Pauraitė (studentų atstovė)
 • Barbora Bajorinaitė (studentų atstovė)

Istorijos fakultetas

 • Pirmininkas – doc. Algirdas Jakubčionis

Nariai:

 • lekt. Ryšard Gaidis
 • lekt. Loreta Skurvydaitė
 • Darius Bujokas (studentų atstovas)
 • Rožė Surkevičiūtė (studentų atstovė)
 • Gintarė Venzlauskaitė (studentų atstovė)

Kauno fakultetas

 • Pirmininkas – doc. dr. Edmundas Jasinskas

Nariai:

 • doc. dr. Dalia Krikščiūnienė (pirmininko pavaduotoja)
 • doc. dr. Robertas Kudirka
 • Kristina Bacevičiūtė (studentų atstovė)
 • Justas Paulikas (studentų atstovas)
 • Indrė Zabulytė (studentų atstovė)

Komunikacijos fakultetas

 • Pirmininkas – lekt. Deimantas Jastramskis

Nariai:

 • doc. Jurgita Rudžionienė
 • doc. Marija Stonkienė
 • Vytenis Danyla (studentų atstovas)
 • Paulius Jasinevičius (studentų atstovas)
 • Eglė Mozūraitytė (studentų atstovė)

Matematikos ir informatikos fakultetas

 • Pirmininkas – doc. dr. Gintautas Bareikis

Nariai:

 • lekt. dr. Adomas Birštunas
 • lekt. dr. Jurgita Markevičiūtė
 • Emilis Armonas (studentų atstovas)
 • Irmantas Mikulėnas (studentų atstovas)
 • Mantautas Rimkus (studentų atstovas)

Matematikos ir informatikos institutas

 • Pirmininkas - dr. (HP) Stasys Rutkauskas

Nariai:

 • dr. (HP) Olga Januškevičienė
 • dr. Viktor Medvedev
 • Mykolas Jurgis Bilinskas (studentų atstovas)
 • Vytautė Pilipauskaitė (studentų atstovė)
 • Jevgenij Tichonov (studentų atstovas)

Medicinos fakultetas

 • Pirmininkė – lekt. dr. Jelena Stanislavovienė

Nariai:

 • doc. dr. Violeta Ožeraitienė
 • doc. dr. Tomas Kačergius
 • Justina Staigytė (studentų atstovė)
 • Ugnė Ringelevičiūtė (studentų atstovė)
 • Emilija Trumpaitė (studentų atstovė)

Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institutas

 • Pirmininkas – dr. Deividas Šlekys 

Nariai:

 • dr. Justinas Dementavičius
 • dr. Liutauras Gudžinskas
 • Dominykas Kaminskas (studentų atstovas)
 • Kristina Malūkaitė (studentų atstovė)
 • Milda Venckutė (studentų atstovė)

Teisės fakultetas

 • Pirmininkas – lekt. dr. Justas Namavičius

Nariai:

 • doc. dr. Giedrė Lastauskienė
 • doc. dr. Rimantas Simaitis
 • Karolina Pociūtė (studentų atstovė)
 • Laura Matuizaitė (studentų atstovė)
 • Juliana Pavilovska (studentų atstovė)

Užsienio kalbų institutas

 • Pirmininkė – doc. dr. Viktorija Makarova

Nariai:

 • doc. dr. Aušra Janulienė
 • dr. Dalius Jarmalavičius
 • Roberta Kutulytė (studentų atstovė)
 • Arūnė Kairytė (studentų atstovė)
 • Viktorija Pribylskaja (studentų atstovė)

Orientalistikos centras

 • Pirmininkas – doc. Valdas Jaskūnas

Nariai:

 • doc. Dalia Švambarytė
 • lekt. Vytis Vidūnas
 • Marija Andrašūnaitė (studentų atstovė)
 • Gintarė Sučylaitė (studentų atstovė)
 • Vaiva Žvirblytė (studentų atstovė)

Religijos studijų ir tyrimų centras

 • Pirmininkas – doc. Mintautas Gutauskas

Nariai:

 • lekt. Danutė Bacevičiūtė
 • lekt. Nerijus Čepulis
 • Algirdas Malakauskis (studentų atstovas)
 • Elena Sakalauskaitė (studentų atstovė)
 • Lina Valantiejūtė (studentų atstovė)

Lyčių studijų centras

 • Pirmininkė – doc. Natalija Arlauskaitė

Nariai:

 • doc. Solveiga Daugirdaitė
 • lekt. Lijana Stundžė

↑ Į viršų

« grįžti

Praktika užsienyje

Vilniaus universiteto studentams praktikų durys yra atviros bet kurioje pasaulio bendrovėje. Praktikos laikotarpiu studentai gali pasirinkti išvykti į kitą šalį ir ten įgyti profesinės patirties.

Tarptautinė praktika – tai suplanuotas studento mokymasis darbo vietoje užsienyje. Tarptautinė praktika studentams padeda geriau pasirengti įsilieti į globalią ir dinamišką darbo aplinką. Ji sudaro galimybes teorines žinias pritaikyti praktinėje veikloje ir įvertinti savo studijų svarbą būsimai karjerai.

Tarptautinę praktiką galima atlikti pasinaudojus viena iš šių programų:

 • „Erasmus+“ programa;
 • „Vulcanus in Japan“ programa;
 • Kitomis galimybėmis.

 

„Erasmus+“ programa

Jeigu nori tobulėti, pasisemti vertingos profesinės patirties užsienio šalies įmonėje ar organizacijoje – dalyvauk Erasmus praktikos programoje. Tau tereikia:

 • Susirasti praktikos užsienyje vietą;
 • Užpildyti paraišką;
 • Pateikti paraišką savo fakulteto Erasmus praktikos koordinatoriui;
 • Laukti sprendimo dėl praktikos patvirtinimo ir Erasmus mobilumo stipendijos skyrimo;
 • Suderinti ir pasirašyti praktikos sutartį;
 • Pasisemti neįkainojamos patirties atliekant praktiką užsienyje.

Apie Erasmus praktiką

Erasmus praktika – tai „Erasmus+“ programoje dalyvaujančios šalies įmonėje ar organizacijoje atliekama profesinė praktika, kurios metu

 • pritaikysi studijų metu įgytas teorines žinias praktikoje ir tobulinsi profesinius įgūdžius;
 • atskleisi profesijai naudingas asmenines savybes;
 • pažinsi kitą kultūrą ir tobulinsi užsienio kalbos gebėjimus;
 • sustiprinsi pasitikėjimą savimi;
 • užmegsi naujų kontaktų.

Svarbu!Erasmus praktika Tavo studijų metu bus užskaitoma kaip profesinė praktika (įtraukiama į diplomo priedėlį ir gali būti skiriami kreditai).

Kur gali atlikti Erasmus praktiką?

Bet kurioje įmonėje ar organizacijoje, įsteigtoje „Erasmus+“ programoje dalyvaujančioje šalyje, nepriklausomai nuo jos dydžio, teisinio statuso ar veiklos sferos, pvz.:

 • Valstybinėje ar privačioje įmonėje (įskaitant ir socialines įmones);
 • Vietos, regiono ar nacionalinio lygmens viešojoje įstaigoje;
 • LR diplomatinėje atstovybėje;
 • Aukštojo mokslo institucijoje;
 • Mokslinių tyrimų institute / centre;
 • Švietimo įstaigoje (nuo ikimokyklinio ugdymo iki vidurinio ugdymo, įskaitant ir profesinį rengimą bei suaugusiųjų švietimą);
 • Ne pelno organizacijoje, asociacijoje, nevyriausybinėje organizacijoje (NVO) ir kt.

Kur negali atlikti Erasmus praktikos?

Į kokias šalis galima vykti Erasmus praktikai?

Airija, Austrija, Belgija, Bulgarija, Čekija, Danija, Estija, Graikija, Ispanija, Italija, Islandija, Jungtinė Karalystė, Kipras, Kroatija, Latvija, Lenkija, Lichtenšteinas, Liuksemburgas, Makedonija, Malta, Nyderlandai, Norvegija, Portugalija, Prancūzija, Rumunija, Slovakija, Slovėnija, Suomija, Švedija, Turkija, Vengrija, Vokietija.

Jeigu šalies, kurioje norėtumėte atlikti praktiką, nėra šiame sąraše, tai reiškia, kad ji programoje Erasmus+ nedalyvauja, ir praktika joje negali būti finansuojama iš programos lėšų.

Svarbu!Šveicarija nedalyvauja Erasmus+ programoje, tačiau praktika Šveicarijoje gali būti finansuojama iš nacionalinių lėšų.

Taip pat svarbu!Atokių ES šalių regionai ir užjūrio šalys ir teritorijos yra tinkamos dalyvavimui programoje (žr. Programos vadovą, 21 psl.). Tačiau siunčiant studentus į šiuos regionus, jiems negali būti mokama papildoma stipendija (pvz., kelionės išlaidoms), t. y. studentas gauna tik atitinkamo dydžio mėnesinę stipendiją kaip vykdamas į tą šalį, kuriai priklauso atitinkama teritorija. Šių regionų žemėlapis.

Kokia yra Erasmus praktikos trukmė?

Praktika gali trukti nuo dviejų mėnesių iki vienerių metų. Praktikos po studijų baigimo (absolventų praktikos) įprasta trukmė - ne daugiau nei 6 mėnesiai (absoventai atlikdami praktiką gali kreiptis dėl jos pratęsimo, ir išskirtinais atvejais, praktika gali būti pratęsiama).

Svarbu!Kiekvienoje studijų pakopoje dalyvavimui „Erasmus+“ programoje gali skirti ne daugiau nei 12 mėnesių: studijoms, praktikai studijų metu bei absolventų praktikai; vientisųjų studijų atveju dalyvavimui programoje gali skirti iki 24 mėnesių.

Praktikos mobilumo stipendija

Stipendija skiriama kelionės, draudimo, pragyvenimo ir kitoms išlaidoms.

 

Šalių grupės Erasmus praktikos mobilumo stipendija
I šalių grupė: Airija, Austrija, Danija, Italija, Jungtinė Karalystė, Lichtenšteinas, Norvegija, Prancūzija, Suomija, Švedija. 700 EUR
II šalių grupė: Belgija, Čekija, Graikija, Islandija, Ispanija, Kroatija, Kipras, Liuksemburgas, Nyderlandai, Portugalija, Slovėnija, Turkija, Vokietija. 600 EUR
III šalių grupė: Bulgarija, Estija, Latvija, Makedonija, Malta, Lenkija, Rumunija, Slovakija, Vengrija. 500 EUR

Studentai, turintys specialiųjų poreikių, gali gauti papildomą paramą.Parama skiriama:

 • papildomoms išlaidoms priemonėms ir/ar paslaugoms, priklausomai nuo specialiųjų poreikių, ligos/negalios pobūdžio;
 • lydinčio asmens pragyvenimo ir kelionės išlaidoms, jei tai pagrįsta.

Šių išlaidų poreikis turi būti pagrįstas medicininiais dokumentais. Daugiau apie papildomos dotacijos sąlygas skaitykite Erasmus+ programos svetainėje.

Kada gali gauti Erasmus praktikos mobilumo stipendiją?

Kai neturi akademinių įsiskolinimų, esi motyvuotas (-a) bakalauro, magistrantūros, doktorantūros, rezidentūros ar vientisųjų studijų studentas (-ė), praktikai priimančios organizacijos pasiūlyta veikla atitinka Tavo studijų programos keliamus reikalavimus.

Svarbu!Jeigu nori atlikti absolventų praktiką, patvirtinimą apie stipendijos skyrimą gausi tik po sėkmingo studijų baigimo, tačiau atrankoje šiai praktikai turi dalyvauti paskutiniame studijų semestre (t.y. paraišką turi pateikti atitinkamai iki gruodžio 31 d. arba gegužės 31 d.)

Kada gali atlikti Erasmus praktiką?

Tiek mokslo metų, tiek vasaros metu, jeigu leidžia padalinys (fakultetas / centras / institutas), kuriame studijuoji.

Svarbu!Jeigu nori atlikti absolventų praktiką, tai padaryti turi per pirmus metus po studijų baigimo: Tavo praktika turi ir prasidėti ir baigtis per pirmuosius 12 mėnesių po studijų sutarties nutraukimo (bet patvirtinta ji turi būti dar iki studijų baigimo!).

Praktikos užsienyje paieškos būdai:

Į ką atkreipti dėmesį renkantis priimančią organizaciją užsienyje?

 • Ar yra galimybė parengti praktikos planą, atitinkantį Tavo studijų programos keliamus reikalavimus?
 • Ar yra galimybė turėti praktikos vadovą, padedantį ne tik parengti praktikos planą, bet ir koordinuoti jo įgyvendinimą priimančioje organizacijoje?
 • Ar pakankamai gerai mokate užsienio kalbą, kuria bendrausi atlikdamas/-a praktikos plane numatytas užduotis?
 • Ar priimanti organizacija padės susirasti gyvenamąjį plotą praktikos laikotarpiui?
 • Ar priimanti organizacija skiria papildomą finansavimą pragyvenimo (gyvenamojo ploto, vietinio transporto ir kt.) išlaidoms kompensuoti?

Ką daryti susiradus praktikos vietą užsienyje?

 1. Gauk iš priimančios organizacijos sutikimo raštą, patvirtinantį Tavo priėmimą tarptautinei praktikai. Rekomenduojama priimančios organizacijos sutikimo laiško forma.
 2. Užpildyk Studento paraišką Erasmus praktikai. Studento paraiškos forma.
 3. Pateik paraišką, priimančios organizacijos sutikimo laišką bei pažymą apie studijų rezultatus savo fakulteto Erasmus praktikos koordinatoriui. Savo fakulteto koordinatoriaus kontaktus rasi ČIA.

Kas priima sprendimus dėl Erasmus praktikos mobilumo stipendijos skyrimo?

Fakulteto / instituto / centro vadovo įsakymu sudaryta sprendimų priėmimo komisija, vadovaudamasi Tavo:

 • praktikos užduočių atitikimu studijų programos keliamiems reikalavimams;
 • motyvacija atlikti praktiką užsienyje;
 • visų semestrų rezultatų vidurkiu;
 • mobilumo istorija (pirmenybė teikiama neatlikusiems praktikos užsienyje).

Dėmesio!Vadovaujantis ES Aukštojo mokslo programų įgyvendinimo Lietuvoje ekspertų komisijos 2011-01-10 nutarimu Nr. NV-5, atrankos metu prioritetas skiriamas nuolatinių studijų formos studentams.

Gavęs/-usi teigiamą sprendimą dėl Erasmus praktikos mobilumo stipendijos skyrimo, el. paštu būsi informuotas/-a apie pasirengimą išvykti į praktiką.

Svarbu!Sprendimas dėl stipendijos skyrimo absolventų praktikai priimamas tik po baigiamojo darbo gynimo / baigiamųjų egzaminų.

Paraiškų teikimo terminai

STUDENTAMSParaiškos Erasmus praktikai priimamos nuolat. Rekomenduojama paraišką fakulteto Erasmus praktikos koordinatoriui pateikti ne vėliau nei likus dviem mėnesiams iki praktikos pradžios.

ABSOLVENTAMSJei studijuoji 4 ar 2 metų trukmės studijų programoje, paraišką turi pateikti paskutiniame semestre iki gegužės 31 d.; jei studijuoji 3,5 ar 1,5 metų trukmės studijų programoje – paskutiniame semestre iki gruodžio 31 d.

Naudingos nuorodos

Kilo klausimų? Kreipkis!

Vilniaus universiteto

Studentų paslaugų ir karjeros skyrius

Saulėtekio al. 9, III rūmai, 104 kab.

Tel. (8 5) 236 6011

El. paštas:

Fakultetų Erasmus praktikos koordinatoriai

Erasmus praktikos testas

Manai, kad sunku susirasti praktikos vietą?

Praktiką užsienyje sunku suderinti su studijomis Universitete?

Dokumentų tvarkymas užtrunka ilgai ir yra sudėtingas?

Nesi tikras, ar pavyks susikalbėti? Bus sunku pritapti svetimoje šalyje?

Atlik Erasmus praktikos testą ir rask atsakymus į savo klausimus!

 

Vulcanus in Japan

1997 m. plėtojant glaudesnius Europos ir Japonijos prekybinius ryšius, pradėta įgyvendinti tarptautinės praktikos programa „VULCANUS IN JAPAN“. Programos įgyvendinimą koordinuoja Europos Sąjungos ir Japonijos pramonės bendradarbiavimo centras drauge su Europos Komisija ir Japonijos Ekonomikos, prekybos ir pramonės ministerija.

Programos tikslas

Padėti ES universitetų tiksliųjų mokslų bakalauro ir magistrantūros baigiamųjų kursų studentams:

 • susipažinti su aukštosiomis technologijomis, naudojamomis pažangiausiose japonų kompanijose;
 • išmokti japonų kalbą, pažinti japonų kultūrą;
 • įgyti tarptautinės profesinės patirties Japonijos pramonės įmonėse.

Kas gali dalyvauti?

Bakalauro ir magistrantūros tiksliųjų mokslų studijų programų* baigiamųjų kursų studentai:

 • po universiteto baigimo turintys galimybę išvykti vieneriems metams ir laikinai sustabdyti tolesnes studijas;
 • galintys Japonijoje atliktą vienerių metų stažuotę įskaityti kaip studijų programos dalį.

*informatika, inžinerija, chemija, elektronika, biotechnologijos, fizika, telekomunikacijos, keramika, gamybos sistemos, architektūra.

Kada, kam ir kokius dokumentus pateikti?

Paraiškos VU Studijų direkcijai teikiamos vieną kartą per metus, sausio pradžioje. Daugiau informacijos bus paskelbta lapkritį.

Programos puslapis internete: www.eu-japan.eu

Kyla klausimų? Kreipkitės!

Vilniaus universiteto

Studentų paslaugų ir karjeros skyrius

Saulėtekio al. 9, III rūmai, 104 kab.

Tel. (8 5) 236 6011

El. paštas:

 

Kitos galimybės

Tarptautinę praktiką galima atlikti ir pagal įvairias vieną ar kelis kartus vykdomas iniciatyvas.

Stažuotės NASA

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūrai (MITA) 2014 m. pasirašius bendradarbiavimo sutartį su NASA, Lietuvos studentams atsivėrė puiki proga vykti į stažuotę ir padirbėti NASA tyrimų centre, naudotis NASA infrastruktūra ir resursais bei įgauti patirties bendradarbiaujant su JAV Nacionalinės aeronautikos ir kosmoso administracijos mokslininkais ir inžinieriais. Atrankos stažuotėms vyksta kasmet. Išsami informacija apie stažuotes NASA – MITA interneto svetainėje.

Praktika NATO padaliniuose

Praktikų programos tikslas – studentams ir absolventams suteikti galimybę atlikti praktiką NATO padaliniuose, mokytis atliekant praktines užduotis, susipažinti su tarptautinės organizacijos veikla, tobulinti karjerai svarbias kompetencijas. Atrankos stažuotėms vyksta kasmet.

 1. Studentų ir absolventų praktikos NATO padaliniuose Briuselyje. Daugiau informacijos – NATO praktikų interneto puslapyje;
 2. Studentų ir absolventų praktikos NATO vadavietėse JAV. Daugiau informacijos – ACT praktikų programos interneto puslapyje.

Iniciatyva Patirties partneriai

2013 m. lapkričio pabaigoje Lietuvos pramonininkų konfederacija (LPK), Vilniaus universitetas (VU), Vilniaus Gedimino technikos universitetas (VGTU), Kauno technologijos universitetas (KTU), Klaipėdos universitetas (KU), Vytauto Didžiojo universitetas (VDU) susitarė sujungti žinias, patirtį bei lėšas, ir bendrai vystyti iniciatyvą "Patirties partneriai" (angl. Partners 4 Value). Ji skirta paskatinti kokybišką tarptautinę ir vietinę studentų praktiką. Peržiūrėk "Patirties partnerių" siūlomas praktikos vietas (Pastaba: VU studentai, norintys prisijunti prie portalo, turi naudotis VU prisijungimo duomenimis: prisijungimo vardas – vu, slaptažodis – @Partners4vu865)

Švietimo mainų paramos fondo pagalba

Informacija apie praktikos užsienyje galimybes taip pat skelbiama Švietimo mainų paramos fondo tinklapyje www.stipendijos.lt

Studijų kainos kompensavimas

Pirmosios pakopos ar vientisųjų studijų programų studentai, kurie visą studijų laikotarpį ar jų dalį (semestrą) studijavo valstybės nefinansuojamose vietose ir pasiekė geriausių studijų rezultatų, gali tikėtis už studijas sumokėtos kainos kompensavimo. Studijų kainos kompensavimą iš valstybės biudžeto, tarpininkaujant Universitetui, organizuoja Valstybinis studijų fondas (toliau - Fondas), kompensavimo tvarką reglamentuoja Už studijas sumokėtos kainos kompensavimo tvarkos aprašas ir Už studijas sumokėtos kainos kompensavimo nuostatai.

Valstybinis studijų fondas, atsižvelgdamas į kiekvienos studijų programos studentų skaičius, kiekvienoje studijų kryptyje nustato didžiausią asmenų, kuriems gali būti kompensuota sumokėta studijų kaina skaičių. Kiekvienos studijų kryties studentai yra statomi į konkursinę eilę pagal kompensuojamojo laikotarpio svertinį vidurkį ir sumokėta kaina kompensuojama Fondo nustatytam skaičiui geriausiai besimokančių studentų toje kryptyje.

Asmenims, kuriems skirta už studijas sumokėtos kainos kompensacija, lapkričio mėnesį išsiunčiamas pranešimas elektroninio pašto adresu, kurį Fondui nurodo aukštoji mokykla, todėl svarbu, kad VU eStudentas aplinkoje nurodytas el. pašto adresas studentų būtų reguliariai tikrinamas. Gavę pranešimą studentai per nurodytą terminą turi Fondui pateikti prašymą išmokėti už studijas sumokėtos kainos kompensaciją.

 

Faktiškai sumokėta studijų kaina ar jos dalis, ne didesnė, kaip norminė studijų kaina gali būti kompensuojama asmeniui 2 kartus per studijų laikotarpį:

 • už pirmuosius dvejus studijų metus (ištęstinių studijų atveju - pirmąją pusę studijų programos) ir (arba)
 •  nuo trečiųjų studijų metų iki pirmosios pakopos ar vientisųjų studijų pabaigos (ištęstinių studijų atveju - pabaigus antrąją pusę studijų programos).

 

Kas turi teisę į studijų kainos kompensavimą?

Į sumokėtos už studijas kainos kompensavimą gali pretenduoti pirmosios pakopos ar vientisųjų studijų programų studentai, kurie:

 • neturi akademinių skolų;
 • yra pasiekę studijų rezultatų vidurkį, ne mažesnį už savo aukštosios mokyklos, tos pačios studijų programos ir formos, to paties kurso atitinkamo laikotarpio studijų rezultatų vidurkį. Šiam tikslui studijų krypčiai sudaroma pažangumo eilė;
 • nėra gavę studijų stipendijos už atitinkamą studijų laikotarpį ar jo dalį (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. gegužės 29 d. nutarimo Nr. 595 „Dėl studijų stipendijų skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo 2.1. papunktis.
 • nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą atlikęs ar bazinius karinius mokymus baigęs asmuo

Studijų kainos kompensavimas atlikusiems nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą

Teisę į už studijas sumokėtos kainos dalies kompensavimą taip pat turi nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą atlikęs ar bazinius karinius mokymus baigęs asmuo:

 • pirmą kartą aukštojoje mokykloje studijuojantis pagal pirmosios arba antrosios pakopos, arba vientisųjų studijų programas ar baigęs studijas;
 • karo tarnybą atlikęs po 2011 m. rugsėjo 1 dienos;
 • visą studijų laikotarpį ar jo dalį (semestrą) studijavęs valstybės nefinansuojamoje vietoje;
 • neturintis akademinių skolų;
 • studijas pradėjęs praėjus ne daugiau negu trejiems metams nuo karo tarnybos atlikimo;
 • karo tarnybą atlikęs praėjus ne daugiau negu trejiems metams nuo studijų baigimo datos.
 • karo tarnybą pradėjęs iki 2015 m. balandžio 21 dienos.

Kainos dalies kompensavimas skiriamas asmeniui pabaigus atitinkamą studijų laikotarpį:

 • pirmus dvejus (ištęstinių studijų atveju - baigus pirmąją pusę studijų programos) studijų metus;

ir/ arba

 • trečiuosius studijų metus iki pirmosios pakopos ar vientisųjų studijų pabaigos (ištęstinių studijų atveju - baigus antrąją pusę studijų programos);
 • antrosios pakopos studijas.

Kompensuojama ne daugiau kaip 50 procentų per studijų laikotarpį, už kurį kompensuojama, faktiškai sumokėtos studijų kainos, ne didesnės kaip norminė studijų kaina. 

Prašymai ir dokumentai už studijas sumokėtos kainos dalies kompensacijai gauti priimami nuo einamųjų metų sausio 5 d. iki vasario 10 dienos. 

Daugiau informacijos

Kas neturi teisės į studijų kainos kompensavimą?

Teisės į studijų kainos kompensavimą neturi:

 • asmenys, pakartotinai studijuojantys pagal tos pačios arba žemesnės pakopos studijų programą, jeigu daugiau kaip pusę ankstesnių studijų programos kreditų įgijo valstybės biudžeto lėšomis;
 • asmenys, vienu metu studijuojantys pagal dvi ar daugiau tos pačios pakopos laipsnį suteikiančias studijų programas arba pagal laipsnio nesuteikiančias studijų programas, jeigu jų studijos pagal bent vieną iš šių studijų programų finansuojamos valstybės biudžeto lėšomis (jie moka už antrąją ir kitas studijų programas);
 • užsieniečiai, išskyrus išeivius ir lietuvių kilmės užsieniečius, taip pat Europos Sąjungos valstybių narių ir kitų Europos ekonominės erdvės valstybių piliečius, jeigu Lietuvos Respublikos tarptautinės sutartys ar kiti teisės aktai nenustato kitaip;
 • kitais Vyriausybės nustatytais atvejais.

Studijų pakopos

Vilniaus universitete vykdomos laipsnį suteikiančios pirmosios pakopos (bakalauro), antrosios pakopos (magistrantūros) bei trečiosios pakopos (doktorantūros) studijos. Taip pat galima studijuoti vientisosiose studijose, kurios apima pirmosios ir antrosios pakopos studijas. Be to, vykdomos gretutinių ir jungtinių studijų programos, profesinės studijos bei neformaliosios studijos.

 

Pirmosios pakopos studijos

Bakalauras – tai pirmasis kvalifikacinis laipsnis, pažymintis įgytą universitetinį aukštąjį išsilavinimą ir suformuotus pasirinktos studijų krypties žinių pagrindus. Bakalauro studijų apimtis yra ne mažesnė kaip 210 ir ne didesnė kaip 240 kreditų. Nuolatinės formos studijos dažniausiai trunka 4 metus. Studijos baigiamos kvalifikaciniais egzaminais ir (arba) bakalauro baigiamuoju darbu. Baigus studijas, suteikiamas atitinkamos krypties (šakos) bakalauro kvalifikacinis laipsnis. Toliau studijas galima tęsti magistrantūroje.

 

Antrosios pakopos studijos

Magistrantūra – antrasis kvalifikacinis laipsnis, žymintis aukštąjį tam tikros mokslo krypties išsilavinimą ir pasirengimą studijuoti doktorantūroje arba užsiimti praktine veikla. Magistrantūros studijų apimtis yra ne mažesnė kaip 90 kreditų ir ne didesnė kaip 120 kreditų. Beveik pusė programos studijų apimties skiriama moksliniams tyrimams ir mokslinio tiriamojo pobūdžio baigiamajam magistro darbui. Nuolatinės formos studijos dažniausiai trunka 2 metus. Studijos baigiamos magistro baigiamuoju darbu. Baigus studijas, suteikiamas magistro kvalifikacinis laipsnis. Studijos gali būti tęsiamos doktorantūroje.

 

Trečiosios pakopos studijos

Doktorantūra apima studijas, kryptingus mokslinius tyrimus ir disertacijos rengimą. Doktorantūros studijų pradžioje doktorantas kartu su vadovu parengia individualią doktorantūros studijų, mokslinių tyrimų, rezultatų publikavimo ir daktaro disertacijos rengimo programą, kurioje nurodomi visų užduočių atlikimo terminai. Doktorantūros studijas sudaro dalykai, kurių bendra studijų apimtis yra ne mažesnė nei 30 kreditų. Studijuojančiam doktorantūroje išugdomi gebėjimai vykdyti mokslinius tyrimus, savarankiškai dirbti mokslinį ir kūrybinį darbą. Nuolatinės studijų formos doktorantūros trukmė yra 4 metai. Universitete doktorantūrą studijuoti galima ir ištęstine forma. Apgynusiems daktaro disertaciją suteikiamas daktaro kvalifikacinis laipsnis.

 

Vientisosios studijos

Vientisosios studijos apima dvi pirmąsias (pirmąją ir antrąją) studijų pakopas. Vientisųjų studijų apimtis yra ne mažesnė kaip 300 kreditų ir ne didesnė kaip 360 kreditų. Nuolatinės formos studijų trukmė siekia 5–6 metus. Baigus studijas, suteikiamas magistro kvalifikacinis laipsnis. Studijos gali būti tęsiamos doktorantūroje. Universitete vykdomos Teisės, Medicinos ir Odontologijos vientisosios studijos. Baigusieji medicinos ir odontologijos vientisąsias studijas jas gali tęsti rezidentūroje (norintys dirbti gydytojais privalo baigti šias studijas).

 

Gretutinės studijos

Gretutinės studijos – tai studijos, kai studentams sudaromos galimybės greta pagrindinės studijų krypties (šakos) programos studijuoti kitos studijų krypties (šakos) programą ir įgyti dvigubą kvalifikacinį laipsnį.

Pagrindinės krypties (šakos) studijomis laikoma studijų programos dalis, kurią sudaro ne mažesnės kaip 165 kreditų apimties pagrindinės studijų krypties dalykai (moduliai) ir ne mažesnės kaip 15 kreditų apimties bendrojo universitetinio lavinimo moduliai, atitinkantys šios studijų krypties kvalifikaciniam laipsniui keliamus reikalavimus.

Gretutinės krypties (šakos) studijos yra studijų programos dalis, kurią sudaro studijų programos rengėjų numatyti privalomieji ir (ar) studento pasirenkami ne mažesnės kaip 60 kreditų apimties kitos studijų krypties (šakos) dalykai (moduliai), atitinkantys minimalius šios studijų krypties (šakos) gretutiniam kvalifikaciniam laipsniui keliamus reikalavimus.

Universitete siūlomas gretutinių studijų programas gali pasirinkti pirmosios pakopos (bakalauro) studentai, priimti į Universitetą nuo 2011 metų.

 

Jungtinės studijos

Universitete kartu užsienio aukštosiomis mokyklomis vykdomos jungtinių studijų programos. Jungtinės studijos kuriamos siekiant šalių aukštojo mokslo sistemų skaidrumo ir suderinamumo, aukštųjų mokyklų tarptautinio bendradarbiavimo, studentų mobilumo skatinimo ir studijų kokybės gerinimo. Jungtinių studijų metu dalis studijų vyksta Universitete, kita dalis – užsienio aukštojoje mokykloje. Baigus jungtines studijas, suteikiamas jungtinis kvalifikacinis laipsnis, kuris gali būti ir dvigubas, jei jungtinė studijų programa greta pagrindinės studijų krypties reikalavimų atitinka ir minimalius kitos studijų krypties reikalavimus.

Šiuo metu Vilniaus universitetas kartu su Deusto (Ispanija), Budapešto Corvinus (Vengrija) bei Veronos (Italija) universitetais vykdo Darnių regioninių sveikatos sistemų jungtinę magistrantūros studijų programą.

 

Mokyklos pedagogikos studijos

Mokyklos pedagogikos studijos yra profesinės studijos. Profesinės studijos skirtos kvalifikacijai įgyti arba savarankiškai praktinei veiklai pasirengti. Profesinių studijų (išskyrus rezidentūrą) programų apimtis yra ne mažesnė kaip 30 kreditų ir ne didesnė kaip 120 kreditų. Baigus šias studijas, suteikiama atitinkama profesinė kvalifikacija bei išduodamas baigtas studijas liudijantis pažymėjimas.

Šiuo metu universitete vykdoma Mokyklos pedagogikos profesinė studijų programa, kurią baigus suteikiama pedagogo profesinė kvalifikacija. Profesinėmis studijomis taip pat laikomos Medicinos ir Odontologijos rezidentūra.

 

Medicinos ir odontologijos rezidentūra

Medicinos ir odontologijos rezidentūra yra profesinės Medicinos ir Odontologijos krypties studijos, skirtos gydytojui, siekiančiam įgyti ar pakeisti gydytojo profesinę kvalifikaciją. Rezidentūrą sudaro teorinė dalis ir gydytojo rezidento profesinės veiklos praktika. Rezidentūros studijos vyksta pagal rezidentūros studijų programas. Medicinos ir odontologijos rezidentūros studijų forma yra nuolatinė. Baigusieji šias studijas įgyja gydytojo ar odontologo specialisto profesinę kvalifikaciją. Medicinos ir odontologijos rezidentūros trukmė yra 3–6 metai.

 

Mokymosi visą gyvenimą programos

Kitos universitete siūlomos studijų galimybės yra skirtos kvalifikacijai tobulinti ir keisti, papildyti jau įgytą išsilavinimą arba kreditams kaupti pagal atskirai pasirenkamus studijų dalykus. Šiuo tikslu vykdomos mokymosi visą gyvenimą programos – papildomosios studijos bei kvalifikacijos tobulinimo ir kiti kursai. Studijų metu sukaupus reikiamą kreditų skaičių, gali būti suteikiamas atitinkamas kvalifikacinis laipsnis.

Moksleiviams

Vilniaus universitetas siekia moksleivius:

 • Sudominti mokslu, parodyti jo praktinę naudą;
 • Supažindinti su Universitetu bei teikiamomis jo studijų programomis;
 • Padėti atsakyti į kylančius klausimus;
 • Kitais būdais dalintis Universiteto patirtimi ir žiniomis.

Pažink iš arčiau!
Sužinok!
Pasimokyk!
Klausk!
Vilniaus universitetas atviras Tau!

Kitos naujienos

 • Norėdami užtikrinti palankesnes studentų su negalia studijų proceso sąlygas, kviečiame dalyvauti apklausoje studijų procesui Universitete įvertinti.Prašome Jūsų užpildyti anketą ir atsiųsti ją VU Studijų direkcijai el. paštu arba pateikti ją skyriaus vedėjai Rasai Matonienei adresu Saulėtekio al. 9, I rūmai 109A kab. Jūsų nuomonė ir pasiūlymai yra labai svarbūs tobulinant studijų procesą Universitete!
 • Informacija studentams su negalia, vairuojantiems automobilį.
 • VU Sveikatos ir sporto centras rudens ir pavasario semestruose kaip laisvąjį dalyką siūlo Taikomosios fizinės veiklos silpnesnės sveikatos studentams pratybas. Pratybų metu studentai supažindinami su sveikos gyvensenos principais bei LNL rizikos veiksniais (padidėjusiu arteriniu kraujospūdžiu, mažu fiziniu aktyvumu, antsvoriu, žalingais įpročiais, mitybos ypatumais, stresu). Užsiėmimų metu yra taikomi įvairūs fizinės veiklos moduliai: aerobiniai bei tempimo pratimai, kineziterapijoje naudojami rytų gimnastikos elementai, pratimai su svoriais bei įrankiais, dinaminiai kvėpavimo pratimai ir kt. Pagal poreikį gali būti koreguojamas pratimų kompleksas, teikiamos rekomendacijos. Užsiėmimus veda biomedicinos mokslų daktarė doc. Laimutė Samsonienė.
 • Lietuvos žmonių su negalia tinklinio asociacija kviečia merginas ir vaikinus, turinčius judėjimo negalią, į tinklinio treniruotes. Jei esi aktyvus, energingas, siekiantis tikslo, ateik ir išbandyk save sėdimojo tinklinio treniruotėse! Jei nemoki žaisti, Tau padės ir išmokys komandos draugai, treneriai. Jei jau moki žaisti, brauksime prakaitą treniruotėse ir varžybose, džiaugsimės komandos pergalėmis kartu! Jūs turėsite galimybę ne tik mėgėjiškai pasportuoti, bet ir siekti aukštesnių sportinių rezultatų įvairaus lygio (Europos, pasaulio) čempionatuose. Treniruotės organizuojamos Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose. Pagal poreikį treniruotės organizuojamos ir mažesniuose Lietuvos miestuose. Daugiau informacijos: Rūta tel. 8 600 29 347, el. paštas ; Jolita tel. 8 699 46 621, el. paštas
 • Kviečiame studentus su negalia dalyvauti LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Paramos fondo Europos socialinio fondo agentūros ir Lietuvos neįgaliųjų draugijos vykdomame projekte „E-studijos ir naujos įsidarbinimo galimybės neįgaliesiems, siekiant paskatinti juos tapti pilnaverte darbo rinkos dalimi“. Projekto metu studentai su negalia nuotoliniu būdu bus apmokomi specialiųjų įgūdžių: kompiuterinio raštingumo, finansų apskaitos ir valdymo, verslo vadybos ir telerinkodaros specialybių bei anglų kalbos įgūdžių. Dalis projekto dalyvių bus apmokomi suteikiant galimybę įgyti aukštąjį išsilavinimą. Projekto trukmė – 2009-2012 metai. Baigusiems mokymus bus teikiama pagalba įsidarbinant. Daugiau informacijos prašome teirautis projekto vadovės D.Stroganovos tel. (8 5)  275 7725, 275 7725, 8 618 00 140.

↑ Į viršų

« grįžti

Dublikatai ir pažymos

Studentams (klausytojams), Universitete studijavusiems pasirinktus dalykus (modulius), bet neįvykdžiusiems visos programos, išduodamas tai patvirtinantis pažymėjimas (akademinė pažyma), kuriame nurodomi visi išlaikyti dalykai (moduliai), jų apimtis ir įvertinimai. Dėl šio pažymėjimo išdavimo prašome kreiptis į fakulteto (padalinio) administraciją.

 

Sugadinus, pametus ar kitaip praradus diplomą ar (ir) diplomo priedą (diplomo priedėlį), išduodami jų dublikatai.

 

Absolventams, baigusiems Universitetą 2005 metais, jų pageidavimu išduodamas diplomo priedėlis.

 

Baigusiems studijas ar pašalintiems studentams Elektroninių studijų ir egzaminavimo centras Senato komisijos nustatyta tvarka išduoda papildomas pažymas apie studijas ir teikia susijusias paslaugas.

 

Studentams įprastas pažymas apie studijas išduoda fakulteto (padalinio) administracija.

Vertinimo sistema Universitete

Gautų įvertinimų Universitete vertinimo skalė ir pažymiai:

Išlaikyta, neišlaikytaVertinimo sistema*Apibūdinimas
IŠLAIKYTA 10 (puikiai) Puikios, išskirtinės žinios ir gebėjimai
9 (labai gerai) Tvirtos, geros žinios ir gebėjimai
8 (gerai) Geresnės nei vidutinės žinios ir gebėjimai
7 (vidutiniškai) Vidutinės žinios ir gebėjimai, yra neesminių klaidų
6 (patenkinamai) Žinios ir gebėjimai (įgūdžiai) žemesni nei vidutiniai, yra klaidų
5 (silpnai) Žinios ir gebėjimai (įgūdžiai) tenkina minimalius reikalavimus
NEIŠLAIKYTA 4, 3, 2, 1 (nepatenkinamai) Netenkinami minimalūs reikalavimai

* Žinios gali būti vertinamos ne tik balais, bet ir įskaita. Egzaminai ir baigiamieji darbai paprastai yra vertinami pažymiu. Studijų programų dalykai gali būti vertinami įskaitomis, kuriomis siekiama patikrinti studento įgytas žinias. Studentas išlaiko įskaitą, jei įrodo, kad įsisavino ne mažiau kaip 50 proc. dalyko žinių.

« grįžti

P A T V I R T I N T A
Vilniaus universiteto Senato komisijos
2004 m. birželio 3 d. posėdyje (protokolo Nr. 9)

P A K E I S T A
Vilniaus universiteto Senato komisijos
2007 m. gegužės 30 d. posėdyje (protokolo Nr. SK-2007-11)

Studijų rezultatų įskaitymo Vilniaus universitete tvarka


1. Bendrosios nuostatos

1. Studijų rezultatų įskaitymo Vilniaus universitete tvarka parengta vadovaujantis 2003 m. lapkričio 12 d. Švietimo ir mokslo ministro įsakymu Nr. ISAK-1603 „Dėl studijų rezultatų įskaitymo tvarkos“ patvirtinta Studijų rezultatų įskaitymo tvarka (toliau – Tvarka), Aukštojo mokslo įstatymu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir Švietimo ir mokslo ministerijos teisės aktais, reglamentuojančiais studijų procesus.
2. Įskaitymo tvarka taikoma asmenims (išskyrus stojančiuosius į pirmąjį kursą), baigusiems, studijavusiems ar studijuojantiems Lietuvos ar užsienio valstybių aukštosiose mokyklose pagal aukštojo mokslo studijų programas ir norintiems tęsti studijas įskaitant jų pasiektus studijų rezultatus pagal tas pačias arba kitas neuniversitetinių, universitetinių pagrindinių, antrosios pakopos arba vientisųjų studijų programas Vilniaus universitete.
3. Studijų rezultatų įskaitymo Vilniaus universitete tvarkoje vartojamos sąvokos:
3.1. koordinatorius – Vilniaus universiteto fakulteto (kamieninio padalinio) akademinių reikalų prodekanas, paskirtas rektoriaus;
3.2. programos kuratorius – fakulteto (kamieninio padalinio) studijų programos komiteto pirmininkas;
3.3. kortelė – studijų rezultatų įskaitymo kortelė, kuria įforminamas sprendimas dėl studijų rezultatų įskaitymo.

↑ Į viršų


2. Studijų pagal suderintą studijų turinį rezultatų įskaitymas

4. Asmens, studijavusio kitoje aukštojoje mokykloje arba užsienio aukštojoje mokykloje pagal dalinių studijų sutartį, Vilniaus universiteto ir užsienio aukštosios mokyklos sudarytą sutartį ar kitu teisėtu pagrindu suderinus studijų sutartį, studijų rezultatai įskaitomi be apribojimų, jeigu studijuotų dalykų atžvilgiu nenustatoma sutarties ar kito dokumento, kuriuo buvo suderintas studijų turinys, reikalavimų pažeidimų.
5. Asmuo, pageidaujantis, kad būtų įskaityti studijų rezultatai, koordinatoriui pateikia akademinę pažymą (studijų pažymėjimą) apie išklausytus ir atsiskaitytus dalykus.
6. Dalykų įskaitymą įformina ir užsienio universitete studijuotų dalykų įskaitymo kortelę pasirašo fakulteto tarptautinių studijų koordinatorius.

↑ Į viršų


3. Studijų pagal nesuderintą studijų turinį rezultatų įskaitymas

7. Asmens, studijavusio arba studijuojančio toje pačioje ar kitoje aukštojoje mokykloje arba užsienio aukštojoje mokykloje pagal nesuderintą studijų turinį, studijų rezultatai įskaitomi įvertinus, ar studijų rezultatai atitinka formaliuosius reikalavimus ir pageidaujamos studijų programos dalykinius reikalavimus.
8. Asmuo, pageidaujantis, kad būtų įskaityti studijų rezultatai, koordinatoriui pateikia:
8.1. prašymą, kuriame nurodo studijų programą, pagal kurią studijuoja arba pageidauja studijuoti, ir dalykus, kurių rezultatus norėtų įskaityti;
8.2. dokumentus apie studijų rezultatus:
8.3. diplomą, jo priedą bei dalykų aprašus, jeigu asmuo yra įgijęs aukštąjį išsilavinimą;
8.4. studijų pažymėjimą bei dalykų aprašus, jeigu asmuo yra aukštosios mokyklos ar užsienio mokyklos studentas arba yra studijavęs, bet nebaigęs studijų;
8.5. jeigu asmuo pageidauja įskaityti studijų rezultatus Vilniaus universitete, kuriame studijuoja, įgijo aukštąjį išsilavinimą, arba yra studijavęs, bet nebaigęs studijų, dalykų aprašų pateikti nereikia.
9. Koordinatorius, gavęs visus dokumentus, įvertina studijų formaliuosius reikalavimus, numatytus Tvarkoje. Jeigu dėl studijų rezultatų įskaitymo kreipiasi asmuo, studijavęs užsienio aukštojoje mokykloje – koordinatorius dėl studijų formaliųjų reikalavimų įvertinimo kreipiasi į Studijų kokybės vertinimo centrą, kuris (su)teikia reikiamą informaciją.
10. Jeigu pareiškėjo dokumentai atitinka numatytus formaliuosius reikalavimus, koordinatorius visus asmens dokumentus teikia studijų programos, dėl kurios kreipiasi pareiškėjas, komiteto pirmininkui – programos kuratoriui.
11. Programos kuratorius įvertina studijų rezultatų studijuojamos arba planuojamos studijuoti programos dalykinių reikalavimų atitikimą, atsižvelgdamas į Tvarkoje nustatytus kriterijus ir teikia koordinatoriui siūlymą dėl dalykų įvertinimo. Prireikus konsultuojasi su dalyko dėstytoju arba kviečia studijų programos komitetą.
12. Sprendimas dėl studijų rezultatų įskaitymo įforminamas studijų rezultatų įskaitymo kortele:
12.1. studijų rezultatų įskaitymo kortelės forma yra dviejų tipų: asmenų, studijavusių arba studijuojančių Lietuvos aukštojoje mokykloje, bei asmenų, studijavusių arba studijuojančių užsienio aukštosiose mokyklose, studijų rezultatų įskaitymui įforminti;
12.2. sprendimą kortelėje pasirašo kuratorius ir koordinatorius;
12.3. įskaityti rezultatai įvedami į duomenų bazę ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo sprendimo priėmimo.

↑ Į viršų


4. Apeliacijų pateikimas ir nagrinėjimas

13. Jei asmuo nesutinka su sprendimu dėl rezultatų įskaitymo, gali per 10 darbo dienų numatyta tvarka pateikti apeliaciją padalinio apeliacinei komisijai.
14. Jei asmuo nesutinka su dalykų įskaitymu atnaujinant studijas, gali pateikti skundą dekanui (padalinio vadovui). Dekano sprendimas dėl studijų atnaujinimo procedūros yra galutinis.

↑ Į viršų


5. Baigiamosios nuostatos

15. Ši tvarka patvirtinta Senato komisijoje ir įsigaliojo nuo jos paskelbimo Vilniaus universiteto administracijos ir Senato leidinyje “Informacinis biuletenis” Nr. 13 (382); 2007.06.08 dienos.

↑ Į viršų

« grįžti

Patarimai norintiems rašyti skundą

Norintiems rašyti skundą patariame:

 • Nepulkite rašyti skundo iškart vos tik nepatiko administracijos sprendimas. Visgi jei esate apsisprendęs dėl to ir jei tam yra pagrindo, raštu išdėstykite Jūsų nepasitenkinimą ir įteikite jį Jūsų fakulteto (padalinio) vadovui.
 • Gavę Jus netenkinantį atsakymą arba per 14 dienų nuo apeliacijos padavimo dienos negavę atsakymo iš fakulteto (padalinio) egzaminų apeliacinės komisijos, galite teikti skundą  fakulteto (padalinio) Ginčų nagrinėjimo komisijai. Gavę Jus netenkinantį atsakymą arba per 30 dienų nuo skundo padavimo dienos negavę atsakymo iš fakulteto (padalinio) Ginčų nagrinėjimo komisijos, galite teikti skundą  Vilniaus universiteto Ginčų nagrinėjimo komisijai.  
 • Nepamirškite, kad skundas turi remtis ne Jūsų jausmais ir išgyvenimais, o aiškiai išdėstytais faktais ir argumentais.
 • Nedarykite formos klaidų. Perskaitykite apeliacinės arba ginčų nagrinėjimo komisijos nuostatus.
 • Sklandžiai argumentuokite.
 • Atsiminkite, kad Jūsų nuomonė arba frazė „dėstytojas sakė“ ir pan. nėra svarus argumentas.
 • Jei nežinote, kaip tinkamai parašyti skundą, visada galite kreiptis į Jūsų fakulteto (padalinio) Studentų atstovybę, kuri Jums padės tinkamai parengti skundą.
 • Jei nesate patenkintas Jūsų fakulteto (padalinio) Egzaminų apeliacinės komisijos ar Ginčų nagrinėjimo komisijos sprendimu, galite jį apskųsti Vilniaus universiteto Ginčų nagrinėjimo komisijai pateikdamas reikalingus dokumentus į adresu Saulėtekio al. 9, I rūmai, Vilnius, 109 B kab.

« grįžti

Informacija fiziniams ir juridiniams asmenims, norintiems paremti VU studentus vardinėmis stipendijomis

Gerbiamieji,

Džiaugiamės, kad domitės galimybe paremti Vilniaus universiteto studentus. 

Norime pranešti, kad vardinės stipendijos Universitete skiriamos geriausiems studentams pagal tam tikras veiklos sritis už ypatingus pasiekimus ar nuopelnus tam tikrose srityse.

Taip pat informuojame, kad stipendijos nuostatai yra tvirtinami Universiteto Senate arba tam tikro fakulteto (padalinio) taryboje. Paramos sutartis pasirašoma tarp Universiteto rektoriaus ir paramos teikėjo.

Norime atkreipti dėmesį, kad parama skiriama iš tikslinių lėšų, gautų iš Lietuvos ir (ar) užsienio institucijų ar fizinių asmenų, nurodytų vardinės stipendijos nuostatuose ir (ar) paramos sutartyje. Vardinės stipendijos nėra apmokestinamos gyventojų pajamų mokesčiu.

Tipinės vardinės stipendijos atributai yra: nuostatai, paramos sutartis ir sutarties priedas. Šiais dokumentais reglamentuojami paramos teikimo pagrindai ir principai.

Kilus klausimams, maloniai prašome susisiekti.

Pagarbiai

Jurgita Alonderytė-Venckienė

Vyriausioji specialistė
Studijų proceso planavimo ir koordinavimo skyrius
Studijų direkcija
Vilniaus universitetas

Saulėtekio al. 9, 109A kab.
Tel. (8 5)  219 3235
El. p.

« grįžti

S U D A R Y T A  P A G A L
Vilniaus universiteto Senato komisijos
2009 m. spalio 15 d. posėdžio (protokolo Nr. SK-2009-12) nutarimą
Dėl diplomo priedėlio, skirto 2005 m. absolventams ir jo neužsisakiusiems, išdavimo

Diplomo priedėlio, skirto 2005 metų absolventams, išdavimo tvarka

Asmuo, baigęs studijas 2005 metais ir tais metais neužsisakęs diplomo priedėlio, bet pageidaujantis jį gauti, turi pateikti rektoriui nustatytos formos prašymą išduoti diplomo priedėlį ir į Universiteto sąskaitą įmokėti diplomo priedėlio išdavimo įmoką – 37,65 Eur.

Sumokėti įmoką už diplomo priedėlio išdavimą galima:

* Kvite nurodoma ši mokėjimo paskirtis – „diplomo dublikatas (80)“; užpildytas kvitas pristatomas į atitinkamą banką, banko darbuotojai  įvykdo mokėjimą.

* Mokėjimo lange nurodomi reikiami rekvizitai (žr. kvituose↑), mokėjimą (internetu) įvykdo klientas.

Užsisakyti diplomo priedėlį galima:

Atvykus adresu Saulėtekio al. 9, Vilnius, II jung. rūmai, 110 kab. ir pateikus:

 • Prašymą diplomo priedėliui gauti (galima užpildyti vietoje);
 • Įmokos už diplomo priedėlį kvito kopija;
 • Asmens dokumentą.

Siunčiant paštu adresu "Gražinai Gabinaitienei, Elektroninių studijų ir egzaminavimo centras, Vilniaus universitetas, Universiteto g. 3, LT–01513 Vilnius" arba el. paštu ir pateikiant:

 • Prašymą diplomo priedėliui gauti;
 • Įmokos už diplomo priedėlį kvito kopiją;
 • Asmens dokumento kopiją.

Diplomo priedėlis išduodamas ne vėliau kaip per mėnesį nuo prašymo pateikimo dienos adresu Saulėtekio al. 9, Vilnius, II jung. rūmai, 110 kab. pateikus asmens dokumentą.

Daugiau informacijos tel. (8 5)  219 3164, el. p.  

↑ Į viršų

« grįžti

P A T V I R T I N T A
Vilniaus universiteto Senato komisijos
2009 m. kovo 26 d. posėdyje (protokolo Nr. SK-2009-4)

Papildomų pažymų apie studijas išdavimo ir paslaugų teikimo tvarka

Universitete išduodamos šios papildomos pažymos apie studijas bei teikiamos susijusios paslaugos:

Fiziniams asmenims
PavadinimasKalba Įkainis   
Pažyma, patvirtinanti diplomo tikrumą (nurodomas studijavimo laikotarpis, kur studijuota, kas studijuota, programos trukmė, koks kvalifikacinis laipsnis kada suteiktas bei koks diplomas yra išduotas) Lietuvių

5,79 Eur

Pažyma, patvirtinanti diplomo tikrumą (nurodomas studijavimo laikotarpis, kur studijuota, kas studijuota, programos trukmė, koks kvalifikacinis laipsnis kada suteiktas bei koks diplomas yra išduotas) Anglų

11,58 Eur

Pažyma apie išklausytus dalykus ir įvertinimus (išduodama asmenims, baigusiems studijas ne vėliau kaip 2005 metais) Anglų

17,38 Eur

Pažyma apie studijų rezultatus (nurodomi studijuoti dalykai pagal semestrus, nacionaliniai kreditai, ECTS kreditai ir įvertinimai; išduodama asmenims, baigusiems studijas ne anksčiau kaip 2005 metais) Lietuvių

5,79 Eur

Pažyma apie studijų rezultatus (nurodomi studijuoti dalykai pagal semestrus, nacionaliniai kreditai, ECTS kreditai ir įvertinimai, pridedamas vertinimo sistemos aprašas; išduodama asmenims, baigusiems studijas ne anksčiau kaip 2005 metais) Anglų

11,58 Eur

Pažyma apie VU kreditų konvertavimo sistemą ir vertinimo sistemą (pažymoje apie studijų rezultatus informacija apie VU kreditų konvertavimo sistemą ir vertinimo sistemą yra pateikta) Anglų

5,79 Eur

Užsienio įstaigos pažymos formos apie studijų baigimą užpildymas Anglų

17,38 Eur

Asmens parašo ar (ir) nuotraukos užsienio įstaigos pažymoje patvirtinimas Anglų

5,79 Eur

Diplomo kopija, patvirtinta, kad kopija yra tikra (kopija daroma iš originalo) Lietuvių/anglų

1,45 Eur

Diplomo priedelio kopija, patvirtinta, kad kopija yra tikra (kopija daroma iš orginalo)  

5,79 Eur

Diplomo priedo (kai studijuota iki 2005 metų) kopija, patvirtinta, kad kopija yra tikra (kopija daroma iš orginalo)  

2,90 Eur

Pažymų sudėjimas į VU voką, voko užantspaudavimas ir patvirtinimas (įmoka skirta nesiunčiantiems dokumentų per VU raštinę, voką galima atsiimti ir siųsti patiems)

2,90 Eur

Dokumentų siuntimas registruotu ir oro paštu į užsienio įstaigą per VU raštinę (vokas bus užantspauduotas, patvirtintas, ir išsiųstas per VU raštinę)

8,69 Eur

Nestandartinė pažyma, kai reikia atlikti papildomą informacijos paiešką Lietuvių

21,72 Eur

Nestandartinė pažyma, kai reikia atlikti papildomą informacijos paiešką Anglų

28,96 Eur

Nestandartinė pažyma, kai nereikia atlikti papildomos informacijos paieškos Lietuvių

8,69 Eur

Nestandartinė pažyma, kai nereikia atlikti papildomos informacijos paieškos Anglų

13,03 Eur

Papildomas pažymos vnt.

2,90 Eur

 

Užsienio įstaigoms (kai užklausą pateikia užsienio įstaiga)
PavadinimasKalbaĮkainis
Confirmation of the request for academic verification Anglų 17,38 Eur 
The applicant’s academic transcript of marks Anglų 17,38 Eur 
Postal mailing 8,69 Eur

Sumokėti įmoką už išduodamas papildomas pažymas ir teikiamas paslaugas galima:

*Užpildytas kvitas pristatomas į atitinkamą banką, banko darbuotojai įvykdo mokėjimą.

*Mokėjimo lange nurodomi reikiami rekvizitai (žr. kvituose↑), mokėjimą (internetu) įvykdo klientas.

Visų fakultetų kodas - 012100.

Užsisakyti pažymas galima el. paštu pateikiant nustatytos formos prašymą, asmens dokumento kopiją, sumokėtos įmokos kvitą.

Pažymos išduodamos ir paslaugos suteikiamos ne vėliau kaip per mėnesį nuo prašymo pateikimo dienos:

 • Asmeniui – pateikus nustatytos formos prašymą, asmens dokumentą, sumokėtos įmokos kvitą;
 • Užsienio įstaigai – pateikus prašymą, asmens sutikimą apie jo duomenų pateikimą, sumokėtos įmokos kvitą. Pastaba: vietoje įstaigos sumokėti įmoką ir pateikti sumokėtos įmokos kvitą gali pats asmuo.

Daugiau informacijos tel. (8 5)  219 3164, (8 5) 219 3287  el. p.

↑ Į viršų

« grįžti

P A T V I R T I N T A
Vilniaus universiteto Senato komisijos
2011 m. birželio 22 d. nutarimu Nr. SK-2011-11-2

P A K E I S T A (Tvarkos 14 punktas)
Vilniaus universiteto Senato komisijos
2011 m. rugsėjo 22 d. nutarimu Nr. SK-2011-13-12

Vilniaus universiteto
Studentų studijų finansavimo valstybės lėšomis skyrimo, nutraukimo ir sumokėtos kainos kompensavimo tvarkos aprašas


1. Bendrosios nuostatos

1. Ši tvarka reglamentuoja Vilniaus universiteto studentų, studijuojančių pirmosios, antrosios pakopos ir vientisųjų studijų programose, perkėlimą į laisvas valstybės finansuojamas vietas, valstybės finansavimo netekimą dėl prastų mokymosi rezultatų ir faktiškai sumokėtos studijų kainos ar jos dalies kompensavimą valstybės biudžeto lėšomis.
2. Šioje tvarkoje naudojamos sąvokos.
2.1. Pažangumo eilė – studentų eilė, sudaryta pagal Vilniaus universiteto geriausiųjų studentų eilės sudarymo tvarkos geriausiųjų eilės sudarymo seką taikant studento viso studijų laikotarpio pažymių svertinį vidurkį.
2.2. Kurso studijų rezultatų vidurkis – svertinis vidurkis, apskaičiuojamas iš visų to kurso ir konkrečios studijų formos studijų programos studentų pažymių, gautų Vilniaus universitete, išskyrus pažymius, gautus už laisvuosius dalykus.
2.3. Studento studijų rezultatų vidurkis – svertinis vidurkis, apskaičiuojamas iš visų studento pažymių gautų Vilniaus universitete, išskyrus pažymius, gautus už laisvuosius dalykus.
3. Laisva valstybės finansuojama vieta studijų programoje atsiranda iš Vilniaus universiteto pašalinus toje studijų programoje, tos pačios formos valstybės finansuojamoje vietoje studijavusį studentą jam nutraukus studijas arba perkėlus į valstybės nefinansuojamą vietą, jeigu jis studijavo Vilniaus universitete valstybės finansuojamoje studijų vietoje pagal Lietuvos Respublikos Mokslo ir studijų įstatymo (toliau – MSĮ) VII skyriaus numatytą tvarką, išskyrus tuos atvejus, kai valstybės finansuojamas studentas pakeičia studijų programą toje pačioje studijų srityje. Į atsiradusią laisvą valstybės finansuojamą vietą gali būti perkeltas tik toje pačioje studijų programoje, tame pačiame kurse (kuriame nepertraukiamai studijuoja tais pačiais metais, kaip ir finansavimo netekusio / pašalinto studento į pirmą kursą priimti studentai) studijuojantis asmuo, išskyrus asmenis, nurodytus šio aprašo 4 punkte.
4. Pretenduoti į laisvą valstybės finansuojamą vietą, sumokėtos studijų kainos ar jos dalies kompensavimą valstybės biudžeto lėšomis negali:
4.1. asmenys, pakartotinai studijuojantys pagal tos pačios ar žemesnės studijų pakopos  programą, jeigu daugiau kaip pusę studijų programos kreditų įgijo valstybės biudžeto lėšomis, išskyrus Vyriausybės nustatytus atvejus;
4.2. asmenys, vienu metu studijuojantys dvi ar daugiau tos pačios pakopos studijų programas, jei bent viena iš programų yra laipsnį suteikianti programa, ir gaunantys valstybės finansavimą už vieną studijų programą;
4.3. užsieniečiai, išskyrus MSĮ 73 straipsnio 2 dalyje nurodytus asmenis.
5. Užimti atsiradusias laisvas valstybės finansuojamas vietas, kurios yra finansuojamos ne MSĮ VII skyriaus nustatyta tvarka, pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų programų valstybės nefinansuojami studentai (studijuojantys studijų sraute, kuriame nepertraukiamai studijuoja studentai, priimti į pirmą kursą iki 2009 m.) gali tik pagal Vilniaus universiteto Senato komisijos nustatytą ir patvirtintą tvarką. Valstybės finansuojamų vietų negali būti daugiau nei atitinkamais metais į pirmą kursą priimtų studentų. Pretenduoti į laisvą valstybės finansuojamą vietą negali asmenys, nurodyti šio aprašo 4 bei 7 punktuose.

↑ Į viršų


2. Perkėlimas į valstybės finansuojamas vietas

6. Laisvas valstybės finansuojamas vietas užima geriausi (pagal pažangumo eilę) tos pačios formos toje pačioje studijų programoje, tame pačiame kurse, valstybės nefinansuojamoje vietoje studijuojantys studentai, pateikę prašymą kamieninio akademinio padalinio vadovui ne vėliau kaip 3 darbo dienos iki 9 punkte nustatytos datos atitinkamame semestre. Kamieninio akademinio padalinio administracija privalo teikti informaciją apie laisvas valstybės finansuojamas vietas padalinio interneto svetainėje ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo vietos atsiradimo, taip pat per Vilniaus universiteto Studijų informacinę sistemą siunčiant pranešimus valstybės nefinansuojamiems studentams.
7. Studentai, turintys akademinių skolų, negali pretenduoti į laisvą valstybės finansuojamą vietą.
8. Jeigu pretendentų užimti valstybės finansuojamas vietas studijų rezultatų vidurkiai yra vienodi, pirmenybė užimti valstybės finansuojamas vietas suteikiama studentui, kuris per paskutinį pusmetį nebuvo nutraukęs (ir vėliau atnaujinęs) studijų sutarties.     
9. Laisvos valstybės finansuojamos vietos užpildomos ne vėliau kaip:
9.1. iki vasario 28 d. – perkeliant studentus po einamųjų mokslo metų rudens semestro į valstybės finansuojamas vietas, atsiradusias iki einamųjų metų pavasario semestro pradžios;
9.2. iki rugpjūčio 31 d. – perkeliant studentus po praėjusių mokslo metų pavasario semestro į valstybės finansuojamas vietas, atsiradusias iki einamųjų metų rudens semestro pradžios;
9.3. iki spalio 1 d. po pavasario semestro (atitinkamai iki kovo 1 d. po rudens semestro) – perkeliant studentus į valstybės finansuojamas vietas, atsiradusias studentams netekus valstybės finansavimo pagal šios tvarkos III dalyje nustatytus atvejus einamaisiais metais.
10. Laisvos valstybės finansuojamos vietos užpildomos remiantis pasibaigus atitinkamo semestro sesijai pagal pažangumo eilę, sudarytą iš turimų duomenų. Kai egzaminų sesija studentui yra pratęsta ilgiau nei 9 punkte numatyti terminai, laisvos vietos yra užpildomos pagal tuo metu turimus duomenis.
11. Tuo atveju, jei į laisvą valstybės finansuojamą vietą perkeltas studentas jau yra sumokėjęs atitinkamo semestro studijų kainą, jis gali pateikti prašymą kamieninio akademinio padalinio vadovui dėl sumokėtos studijų kainos grąžinimo. Kamieninio akademinio padalinio vadovo vizuotas prašymas perduodamas Vilniaus universiteto Finansų ir ekonomikos direkcijai, kuri, netaikydama  jokių atskaitymų, atlieka sumokėtų lėšų grąžinimą.

↑ Į viršų


3. Valstybės finansavimo netekimas dėl prastų mokymosi rezultatų

12. Šios dalies nuostatos apibrėžia Vilniaus universiteto studentų, kurių pirmosios pakopos arba vientisosios studijos yra valstybės finansuojamos (toliau – valstybės finansuojami studentai), pirmųjų dvejų studijų metų (ištęstinių studijų atveju – pirmosios pusės studijų programos) studijų rezultatų vidurkio skaičiavimo bei palyginimo (toliau – studijų rezultatų palyginimas) ir valstybės finansavimo netekimo tvarką.
13. Valstybės finansuojamo studento, priimto į aukštąją mokyklą įsigaliojus MSĮ, dvejų studijų metų (nuolatinių studijų programose) arba pusės studijų programos (ištęstinių studijų atveju) studijų rezultatų vidurkis lyginamas su atitinkamos studijų programos ir formos to paties kurso atitinkamai dvejų metų arba pusės studijų programos studijų rezultatų vidurkiu:
13.1. po pavasario semestro studijų rezultatų vidurkių skaičiavimas ir lyginimas atliekamas iki einamųjų metų rugsėjo 20 d.;
13.2. po rudens semestro studijų rezultatų vidurkių skaičiavimas ir lyginimas atliekamas iki einamųjų metų vasario 20 d.;
13.3. ištęstinių studijų programos pusė yra laikoma baigta, jeigu studentas išklausė pusę toje studijų programoje numatytų semestrų (jeigu programos semestrų skaičius nelyginis – apvalinant iki didesnio sveiko skaičiaus).
14. Studentas netenka valstybės finansavimo, jeigu jo dvejų studijų metų, o ištęstinių studijų atveju – pusės studijų programos studijų rezultatų vidurkis yra daugiau kaip 20 proc. punktų mažesnis negu atitinkamos studijų programos ir formos to paties kurso studijuojančių tą patį laikotarpį studijų rezultatų vidurkis.
15. Studento ir kurso studijų rezultatų vidurkių skaičiavimas:
15.1. studento studijų rezultatų vidurkis yra jo visų toje programoje studijuotų dalykų įvertinimų svertinis vidurkis, apskaičiuojamas pagal Vilniaus universiteto geriausiųjų studentų eilės sudarymo tvarkoje  nurodytas taisykles;
15.2. kurso studijų rezultatų vidurkis palyginimui yra skaičiuojamas susumavus visų atitinkamos studijų programos bei formos to paties kurso studentų pažymių ir jų kreditų sandaugas bei padalinus iš visų kreditų sumos. Nelaikytas ar neįvertintas studento studijų dalykas yra prilyginamas nuliui.
16. Kurso studijų rezultatų vidurkis yra apskaičiuojamas ir vėliau negali būti keičiamas, net jeigu būtų pakeisti studijų įvertinimai dėl apeliacijų, perlaikymų ar kt. Kurso studijų rezultatų vidurkis yra paviešinamas VU interneto svetainėje iki rugsėjo 10 d. (po pavasario semestro) ir iki vasario 14 d. (po rudens semestro).
17. Jeigu studento studijų valstybės finansuojamoje vietoje laikotarpis nesutampa su studijų programos vykdymo laikotarpiu (dėl akademinių atostogų, studijų sustabdymo ar kt.), lyginamas studento studijų rezultatų vidurkis ir tos programos, kurioje šiuo metu studijuoja studentas, kurso studijų rezultatų vidurkis.
18. Jeigu studijų rezultatų palyginimo metu studento studijų rezultatų vidurkis buvo apskaičiuotas netinkamai (techninė klaida, studentas dėl pateisinamų priežasčių nelaikė egzamino, įskaitos ar kt.), sprendimą dėl valstybės finansavimo netekimo priima kamieninio akademinio padalinio vadovo sudaryta komisija, kurioje turi būti bent vienas studentų atstovas.
19. Valstybės finansavimo netekusiam studentui sudaroma galimybė nuo penkto studijų semestro (ištęstinių studijų atveju – nuo antros studijų pusės pradžios) studijuoti valstybės nefinansuojamoje studijų vietoje pakeičiant studijų sutartį ir mokant studijų programos priėmimo metais nustatytą studijų kainą. Studentui nesutikus pakeisti studijų sutarties, laikoma, kad jis nutraukė studijas savo noru.
20.  Perkėlus studentą iš valstybės nefinansuojamos vietos į valstybės finansuojamą vietą, ir atvirkščiai, atitinkamai keičiama studijų sutartis. 

↑ Į viršų


4. Už studijas sumokėtos kainos kompensavimas

21. Per pirmuosius dvejus studijų metus (ištęstinių studijų atveju – už pirmą studijų programos pusę) ir nuo trečių studijų metų iki studijų pabaigos (ištęstinių studijų atveju – už antrą studijų programos pusę) faktiškai sumokėta studijų kaina ar jos dalis, ne didesnė kaip norminė studijų kaina, gali būti kompensuojama studentams iš valstybės biudžeto remiantis 2010 m. spalio 20 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 1504 patvirtintu Už studijas sumokėtos kainos kompensavimo tvarkos aprašu.
22. Už studijas sumokėta kaina ar jos dalis kompensuojama nustatyta tvarka pagal pažangumo eilę sudarant kiekvienai studijų krypčiai. Į šią pažangumo eilę yra įtraukiami tik studentai, kurie neturi akademinių skolų ir per atitinkamą studijų laikotarpį mokėjo už studijas ar jų dalį toje studijų programoje studijuodami valstybės nefinansuojamoje vietoje. 

↑ Į viršų


5. Baigiamosios nuostatos

23. Ši tvarka parengta vadovaujantis MSĮ 70 straipsnio 7 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. spalio 7 d. nutarimu Nr. 1266 patvirtintu Asmens, studijuojančio valstybės finansuojamoje vietoje, studijų programos keitimo tvarkos aprašu ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. spalio 20 d. nutarimu Nr. 1504 patvirtintu Už studijas sumokėtos kainos kompensavimo tvarkos aprašu bei atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro 2010 m. gruodžio 20 d. įsakymą Nr. V-2340 „Dėl rekomendacijų aukštosioms mokykloms dėl Lietuvos Respublikos Mokslo ir studijų įstatymo 70 straipsnio 7 dalies nuostatų taikymo“ ir Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro 2011 m. gegužės 5 d. įsakymą Nr. V-773 „Dėl rekomendacijų aukštosioms mokykloms dėl Lietuvos Respublikos Mokslo ir studijų įstatymo 70 straipsnio 7 dalies nuostatų taikymo pakeitimo“.
24. Studentui užėmus laisvą valstybės finansuojamą vietą arba netekus finansavimo, tarp Vilniaus universiteto ir studento pasirašoma nauja studijų sutartis.
25. Ši tvarka įsigalioja nuo 2011 m. liepos 1 d.

↑ Į viršų

« grįžti

Subkategorijos