P A T V I R T I N T A
Vilniaus universiteto Senato komisijos
2004 m. birželio 3 d. posėdyje (protokolo Nr. 9)

P A K E I S T A
Vilniaus universiteto Senato komisijos
2007 m. gegužės 30 d. posėdyje (protokolo Nr. SK-2007-11)

Studijų rezultatų įskaitymo Vilniaus universitete tvarka


1. Bendrosios nuostatos

1. Studijų rezultatų įskaitymo Vilniaus universitete tvarka parengta vadovaujantis 2003 m. lapkričio 12 d. Švietimo ir mokslo ministro įsakymu Nr. ISAK-1603 „Dėl studijų rezultatų įskaitymo tvarkos“ patvirtinta Studijų rezultatų įskaitymo tvarka (toliau – Tvarka), Aukštojo mokslo įstatymu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir Švietimo ir mokslo ministerijos teisės aktais, reglamentuojančiais studijų procesus.
2. Įskaitymo tvarka taikoma asmenims (išskyrus stojančiuosius į pirmąjį kursą), baigusiems, studijavusiems ar studijuojantiems Lietuvos ar užsienio valstybių aukštosiose mokyklose pagal aukštojo mokslo studijų programas ir norintiems tęsti studijas įskaitant jų pasiektus studijų rezultatus pagal tas pačias arba kitas neuniversitetinių, universitetinių pagrindinių, antrosios pakopos arba vientisųjų studijų programas Vilniaus universitete.
3. Studijų rezultatų įskaitymo Vilniaus universitete tvarkoje vartojamos sąvokos:
3.1. koordinatorius – Vilniaus universiteto fakulteto (kamieninio padalinio) akademinių reikalų prodekanas, paskirtas rektoriaus;
3.2. programos kuratorius – fakulteto (kamieninio padalinio) studijų programos komiteto pirmininkas;
3.3. kortelė – studijų rezultatų įskaitymo kortelė, kuria įforminamas sprendimas dėl studijų rezultatų įskaitymo.

↑ Į viršų


2. Studijų pagal suderintą studijų turinį rezultatų įskaitymas

4. Asmens, studijavusio kitoje aukštojoje mokykloje arba užsienio aukštojoje mokykloje pagal dalinių studijų sutartį, Vilniaus universiteto ir užsienio aukštosios mokyklos sudarytą sutartį ar kitu teisėtu pagrindu suderinus studijų sutartį, studijų rezultatai įskaitomi be apribojimų, jeigu studijuotų dalykų atžvilgiu nenustatoma sutarties ar kito dokumento, kuriuo buvo suderintas studijų turinys, reikalavimų pažeidimų.
5. Asmuo, pageidaujantis, kad būtų įskaityti studijų rezultatai, koordinatoriui pateikia akademinę pažymą (studijų pažymėjimą) apie išklausytus ir atsiskaitytus dalykus.
6. Dalykų įskaitymą įformina ir užsienio universitete studijuotų dalykų įskaitymo kortelę pasirašo fakulteto tarptautinių studijų koordinatorius.

↑ Į viršų


3. Studijų pagal nesuderintą studijų turinį rezultatų įskaitymas

7. Asmens, studijavusio arba studijuojančio toje pačioje ar kitoje aukštojoje mokykloje arba užsienio aukštojoje mokykloje pagal nesuderintą studijų turinį, studijų rezultatai įskaitomi įvertinus, ar studijų rezultatai atitinka formaliuosius reikalavimus ir pageidaujamos studijų programos dalykinius reikalavimus.
8. Asmuo, pageidaujantis, kad būtų įskaityti studijų rezultatai, koordinatoriui pateikia:
8.1. prašymą, kuriame nurodo studijų programą, pagal kurią studijuoja arba pageidauja studijuoti, ir dalykus, kurių rezultatus norėtų įskaityti;
8.2. dokumentus apie studijų rezultatus:
8.3. diplomą, jo priedą bei dalykų aprašus, jeigu asmuo yra įgijęs aukštąjį išsilavinimą;
8.4. studijų pažymėjimą bei dalykų aprašus, jeigu asmuo yra aukštosios mokyklos ar užsienio mokyklos studentas arba yra studijavęs, bet nebaigęs studijų;
8.5. jeigu asmuo pageidauja įskaityti studijų rezultatus Vilniaus universitete, kuriame studijuoja, įgijo aukštąjį išsilavinimą, arba yra studijavęs, bet nebaigęs studijų, dalykų aprašų pateikti nereikia.
9. Koordinatorius, gavęs visus dokumentus, įvertina studijų formaliuosius reikalavimus, numatytus Tvarkoje. Jeigu dėl studijų rezultatų įskaitymo kreipiasi asmuo, studijavęs užsienio aukštojoje mokykloje – koordinatorius dėl studijų formaliųjų reikalavimų įvertinimo kreipiasi į Studijų kokybės vertinimo centrą, kuris (su)teikia reikiamą informaciją.
10. Jeigu pareiškėjo dokumentai atitinka numatytus formaliuosius reikalavimus, koordinatorius visus asmens dokumentus teikia studijų programos, dėl kurios kreipiasi pareiškėjas, komiteto pirmininkui – programos kuratoriui.
11. Programos kuratorius įvertina studijų rezultatų studijuojamos arba planuojamos studijuoti programos dalykinių reikalavimų atitikimą, atsižvelgdamas į Tvarkoje nustatytus kriterijus ir teikia koordinatoriui siūlymą dėl dalykų įvertinimo. Prireikus konsultuojasi su dalyko dėstytoju arba kviečia studijų programos komitetą.
12. Sprendimas dėl studijų rezultatų įskaitymo įforminamas studijų rezultatų įskaitymo kortele:
12.1. studijų rezultatų įskaitymo kortelės forma yra dviejų tipų: asmenų, studijavusių arba studijuojančių Lietuvos aukštojoje mokykloje, bei asmenų, studijavusių arba studijuojančių užsienio aukštosiose mokyklose, studijų rezultatų įskaitymui įforminti;
12.2. sprendimą kortelėje pasirašo kuratorius ir koordinatorius;
12.3. įskaityti rezultatai įvedami į duomenų bazę ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo sprendimo priėmimo.

↑ Į viršų


4. Apeliacijų pateikimas ir nagrinėjimas

13. Jei asmuo nesutinka su sprendimu dėl rezultatų įskaitymo, gali per 10 darbo dienų numatyta tvarka pateikti apeliaciją padalinio apeliacinei komisijai.
14. Jei asmuo nesutinka su dalykų įskaitymu atnaujinant studijas, gali pateikti skundą dekanui (padalinio vadovui). Dekano sprendimas dėl studijų atnaujinimo procedūros yra galutinis.

↑ Į viršų


5. Baigiamosios nuostatos

15. Ši tvarka patvirtinta Senato komisijoje ir įsigaliojo nuo jos paskelbimo Vilniaus universiteto administracijos ir Senato leidinyje “Informacinis biuletenis” Nr. 13 (382); 2007.06.08 dienos.

↑ Į viršų

« grįžti

Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos