Studijų kainos kompensavimas

Pirmosios pakopos ar vientisųjų studijų programų studentai, kurie visą studijų laikotarpį ar jų dalį (semestrą) studijavo valstybės nefinansuojamose vietose ir pasiekė geriausių studijų rezultatų, gali tikėtis už studijas sumokėtos kainos kompensavimo. Studijų kainos kompensavimą iš valstybės biudžeto, tarpininkaujant Universitetui, organizuoja Valstybinis studijų fondas (toliau - Fondas), kompensavimo tvarką reglamentuoja Už studijas sumokėtos kainos kompensavimo tvarkos aprašas ir Už studijas sumokėtos kainos kompensavimo nuostatai.

Valstybinis studijų fondas, atsižvelgdamas į kiekvienos studijų programos studentų skaičius, kiekvienoje studijų kryptyje nustato didžiausią asmenų, kuriems gali būti kompensuota sumokėta studijų kaina skaičių. Kiekvienos studijų kryties studentai yra statomi į konkursinę eilę pagal kompensuojamojo laikotarpio svertinį vidurkį ir sumokėta kaina kompensuojama Fondo nustatytam skaičiui geriausiai besimokančių studentų toje kryptyje.

Asmenims, kuriems skirta už studijas sumokėtos kainos kompensacija, lapkričio mėnesį išsiunčiamas pranešimas elektroninio pašto adresu, kurį Fondui nurodo aukštoji mokykla, todėl svarbu, kad VU eStudentas aplinkoje nurodytas el. pašto adresas studentų būtų reguliariai tikrinamas. Gavę pranešimą studentai per nurodytą terminą turi Fondui pateikti prašymą išmokėti už studijas sumokėtos kainos kompensaciją.

 

Faktiškai sumokėta studijų kaina ar jos dalis, ne didesnė, kaip norminė studijų kaina gali būti kompensuojama asmeniui 2 kartus per studijų laikotarpį:

 • už pirmuosius dvejus studijų metus (ištęstinių studijų atveju - pirmąją pusę studijų programos) ir (arba)
 •  nuo trečiųjų studijų metų iki pirmosios pakopos ar vientisųjų studijų pabaigos (ištęstinių studijų atveju - pabaigus antrąją pusę studijų programos).

 

Kas turi teisę į studijų kainos kompensavimą?

Į sumokėtos už studijas kainos kompensavimą gali pretenduoti pirmosios pakopos ar vientisųjų studijų programų studentai, kurie:

 • neturi akademinių skolų;
 • yra pasiekę studijų rezultatų vidurkį, ne mažesnį už savo aukštosios mokyklos, tos pačios studijų programos ir formos, to paties kurso atitinkamo laikotarpio studijų rezultatų vidurkį. Šiam tikslui studijų krypčiai sudaroma pažangumo eilė;
 • nėra gavę studijų stipendijos už atitinkamą studijų laikotarpį ar jo dalį (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. gegužės 29 d. nutarimo Nr. 595 „Dėl studijų stipendijų skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo 2.1. papunktis.
 • nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą atlikęs ar bazinius karinius mokymus baigęs asmuo

Studijų kainos kompensavimas atlikusiems nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą

Teisę į už studijas sumokėtos kainos dalies kompensavimą taip pat turi nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą atlikęs ar bazinius karinius mokymus baigęs asmuo:

 • pirmą kartą aukštojoje mokykloje studijuojantis pagal pirmosios arba antrosios pakopos, arba vientisųjų studijų programas ar baigęs studijas;
 • karo tarnybą atlikęs po 2011 m. rugsėjo 1 dienos;
 • visą studijų laikotarpį ar jo dalį (semestrą) studijavęs valstybės nefinansuojamoje vietoje;
 • neturintis akademinių skolų;
 • studijas pradėjęs praėjus ne daugiau negu trejiems metams nuo karo tarnybos atlikimo;
 • karo tarnybą atlikęs praėjus ne daugiau negu trejiems metams nuo studijų baigimo datos.
 • karo tarnybą pradėjęs iki 2015 m. balandžio 21 dienos.

Kainos dalies kompensavimas skiriamas asmeniui pabaigus atitinkamą studijų laikotarpį:

 • pirmus dvejus (ištęstinių studijų atveju - baigus pirmąją pusę studijų programos) studijų metus;

ir/ arba

 • trečiuosius studijų metus iki pirmosios pakopos ar vientisųjų studijų pabaigos (ištęstinių studijų atveju - baigus antrąją pusę studijų programos);
 • antrosios pakopos studijas.

Kompensuojama ne daugiau kaip 50 procentų per studijų laikotarpį, už kurį kompensuojama, faktiškai sumokėtos studijų kainos, ne didesnės kaip norminė studijų kaina. 

Prašymai ir dokumentai už studijas sumokėtos kainos dalies kompensacijai gauti priimami nuo einamųjų metų sausio 5 d. iki vasario 10 dienos. 

Daugiau informacijos

Kas neturi teisės į studijų kainos kompensavimą?

Teisės į studijų kainos kompensavimą neturi:

 • asmenys, pakartotinai studijuojantys pagal tos pačios arba žemesnės pakopos studijų programą, jeigu daugiau kaip pusę ankstesnių studijų programos kreditų įgijo valstybės biudžeto lėšomis;
 • asmenys, vienu metu studijuojantys pagal dvi ar daugiau tos pačios pakopos laipsnį suteikiančias studijų programas arba pagal laipsnio nesuteikiančias studijų programas, jeigu jų studijos pagal bent vieną iš šių studijų programų finansuojamos valstybės biudžeto lėšomis (jie moka už antrąją ir kitas studijų programas);
 • užsieniečiai, išskyrus išeivius ir lietuvių kilmės užsieniečius, taip pat Europos Sąjungos valstybių narių ir kitų Europos ekonominės erdvės valstybių piliečius, jeigu Lietuvos Respublikos tarptautinės sutartys ar kiti teisės aktai nenustato kitaip;
 • kitais Vyriausybės nustatytais atvejais.