VU e.paslaugos

Kartografija ir geografinės informacijos sistemos

Trukmė metais: 4
Forma: Nuolatinė
Kreditai: 240
Studijų kalba: Lietuvių
Programą vykdo: Chemijos ir geomokslų fakultetas

Programos tikslas
Ugdyti specialistus, gebančius profesionaliai ir savarankiškai kurti kartografinius kūrinius, analizuoti, apdoroti ir vizualizuoti įvairaus pobūdžio geografinę informaciją taikant geografinės informacijos sistemas, ypatingą dėmesį skiriant erdvinei kartografinei analizei ir pateikčiai bei suteikiant būtinų žinių tolimesnėms antrosios pakopos studijoms.
Programos skiriamieji bruožai
Kartografijos ir geografinės informacijos sistemų bakalauro studijų programa yra integrali programa, apimanti tradicinį kartografavimą bei geografinių informacinių sistemų technologijų ir erdvinės informacijos kūrimo, tvarkymo bei analizės metodų įvaldymą. Ši programa yra orientuota į šiuolaikines technologijas, suteikiančias metodologinį pagrindą gamtos ir visuomenės erdvinių struktūrų pažinimui bei informacijos apie juos vizualizavimui ir sklaidai.
Studijų programos bendrosios kompetencijos
Savarankiškumas, analitinis ir kritinis mąstymas, problemų analizė, racionalus argumentavimas, kolektyvinio darbo, informacijos rinkimo įgūdžiai.
Studijų programos dalykinės kompetencijos
Žinios apie kartografijos mokslo sistemą, metodus, raidą, institucijas. Žinios apie kartografijos mokslo objektą, struktūrą, kartografijos teorijos kryptis. Teorinių žinių praktinis taikymas žemėlapių ir erdvės modelių kūrime. Erdvinių duomenų bazių analizė ir kūrimas, erdvinių duomenų grafinė vizualizacija. Taikomųjų kartografinių ir analitinių projektų planavimas, organizavimas ir realizacija.
Programos turinys
1. Kartografinių kūrinių esmė, turinys ir kartografavimo būdai. 2. Inžineriniai matavimai ir žemėtvarka. 3. Geografinės informacijos technologijos ir erdvinis modeliavimas. 4. Informacinių sistemų kūrimas ir vadyba. 5. Gamtos ir visuomenės reiškinių pažinimas. 5. Pasirenkamieji bendrųjų universitetinių studijų dalykai (moduliai).
Studijų metodai
Paskaitos, praktiniai darbai, darbai, pratybos, seminarai, konsultacijos, savarankiškas darbas.
Vertinimo metodai
Konkrečių individualių užduočių atlikimo įvertinimas. Individualaus savarankiško tyrimo pristatymo įvertinimas. Grupinių užduočių atlikimo ir pristatymo įvertinimas. Kontrolinių rašto darbų įvertinimas. Referatų turinio ir pristatymo įvertinimas. Kursinio darbo rengimo, rezultatų ir pristatymo įvertinimas. Egzamino klausimų įvertinimas. Bakalauro baigiamojo darbo atskirų struktūrinių dalių, darbo rengimo proceso, darbo visumos ir pristatymo įvertinimas.
Tolesnių studijų galimybės
Baigus kartografijos ir geografinės informacijos sistemų studijas, bus įgyjamas gamtinės geografijos (kartografijos šakos) bakalauro kvalifikacinis laipsnis, leidžiantis tęsti studijas fizinių (kartografija, aplinkotyra, gamtinė geografija, bioįvairovė, informatika, informacinės sistemos), humanitarinių (archeologija, istorija), socialinių (sociologija, visuomeninė geografija, teritorijų planavimas) ir technologinių (informatikos inžinerija, inžinerija, statybos inžinerija, geodezija) mokslų krypčių magistrantūroje (antroji studijų pakopa) Lietuvos ir užsienio universitetuose.
Priėmimo sąlygos ir reikalavimai
Minimalus išsilavinimas - ne žemesnis kaip vidurinis. Priėmimo konkursinis balas formuojamas iš: 1. Geografijos (0,4. Valstybinio brandos egzamino įvertinimas arba metinis pažymys). 2. Lietuvių kalbos ir literatūros (0,2. Valstybinio brandos egzamino įvertinimas). 3. Matematikos (0,2. Valstybinio brandos egzamino įvertinimas). 4. Valstybinio brandos egzamino įvertinimas arba metinis pažymys (0,2. Bet kuris dalykas, iš brandos atestato, kurio einamaisiais metais organizuojamas brandos egzaminas, tačiau jis neturi sutapti su kitais dalykais. Pageidautinas – informacinės technologijos).
Ankstesnio mokymosi pripažinimo galimybės
Netaikoma.

Plačiau

Studijų krypčių grupė
Fiziniai mokslai
Studijų programos valstybinis kodas
6121CX015
Studijų programos komiteto pirmininkas
Profesorius Habil. dr. Algimantas Česnulevičius
2398296

Čiurlionio 21/27,Vilnius
Studijų mainų koordinatorius
Dr. Rasa Šimanauskienė
2398286

Čiurlionio 21/27,Vilnius
Kvalifikacijos lygis pagal Lietuvos kvalifikacijų sandarą
6

Numatomi studijų rezultatai
Turės žinių apie gamtos ir visuomenės reiškinių tyrimo metodus, geografinės informacijos sistemas, geografinės informacijos gavimą, jos analizę bei interpretavimo metodus, naujausių tyrimų metodų taikymą, optimalų grafinį tyrimo rezultatų pateikimą; Gebės organizuoti, vykdyti ir koordinuoti kartografavimo, geografinės informacijos sistemų kūrimo darbus ir pačių sistemų projektavimą, savarankiškai vykdyti erdvinių reiškinių stebėjimus, sistemingai kaupti duomenis apie juos; Gebės analizuoti ir apibendrinti, suvokti teorinius ir metodologinius principus, supras naujus mokslinius darbus ir mokslo krypčių raidą; Gebės racionaliai vertinti visuomenės ir gamtos sąveiką, priimamus sprendimus, dirbti ir adaptuotis dinamiškose bei naujose situacijose, dirbti komandoje, derinti asmeninius ir kolektyvinius siekius, įgis laiko tvarkymo, organizacinių, savarankiško studijavimo įgūdžių, gebės bendrauti ir vadovauti; Gebės formuluoti argumentus, susirasti informaciją, naudotis oficialiais dokumentais praktinėje veikloje, turės informacinių technologijų naudojimo įgūdžių, gebės pateikti visuomenei praktinius savo darbo rezultatus.
Profesinės veiklos galimybės
Programos absolventai galės dirbti kartografinėse ir topografinėse valstybinėse bei privačiose įmonėse, savivaldybių institucijose bei imtis privataus verslo. Jų pareigybės lygmuo – nuo geografinės informacijos sistemų produktų inžinieriaus (specialisto lygmuo) iki kartografo redaktoriaus (vyresniojo specialisto lygmuo). Absolventai studijuos dalykus, leidžiančius įgyti matininko kvalifikacijos pažymėjimą, išduodamą Nacionalinės žemės tarnybos Matininkų kvalifikacijos egzaminų komisijos.