VU e.paslaugos

Biochemija

Trukmė metais: 4
Forma: Nuolatinė
Kreditai: 240
Studijų kalba: Lietuvių
Programą vykdo: Chemijos ir geomokslų fakultetas

Programos tikslas
Pasiekti, kad studentai: turėtų gilių svarbiausių chemijos sričių (neorganinės, organinės, fizikinės, analizinės) ir biochemijos žinių; būtų susipažinę su biotechnologijos pagrindais; suprastų svarbiausių biomolekulių sandarą; suprastų ryšį tarp biomolekulių sandaros ir jų funkcijų ląstelėje ir organizme; gebėtų atlikti skaičiavimus, susijusius su fermentine kinetika ir biocheminių reakcijų termodinamika; suprastų svarbiausių biojunginių metabolizmą; būtų įsisavinę biocheminę laboratorinę techniką ir gebėtų savarankiškai dirbti biocheminėje laboratorijoje; gebėtų parengti detalų laboratorinio darbo aprašymą, matuoti, registruoti duomenis, palyginti skirtingų laboratorinių metodų privalumus ir trūkumus; gebėtų biochemines žinias taikyti sprendžiant mokslines, gamtosaugines ir socialines problemas; mąstytų savarankiškai ir moksliškai.
Studijų programos bendrosios kompetencijos
Gilų biochemijos, pagrindinių chemijos šakų (analizinės, neorganinės, organinės, fizikinės) ir biologijos (bendrosios ir šiuolaikinės) koncepcijų supratimą. Gebėjimą pritaikyti fizikos ir matematikos koncepcijas cheminiams reiškiniams negyvosiose ir gyvosiose sistemose aprašyti. Gebėjimą taikyti enzimologijos, kinetikos ir termodinamikos principus biocheminėms reakcijoms ir biomolekulėms aprašyti. Gebėjimą paaiškinti organinių ir bioorganinių molekulių struktūrines ypatybes, siedami su su molekulių reaktingumu ir funkcijomis. Gebėjimą paaiškinti ir praktiškai taikyti biotechnologijos, molekulinės biologijos ir genų inžinerijos metodus. Gebėjimą dirbti saugiai su cheminėmis medžiagomis ir biologiniais objektais. Gebėjimą parinkti tinkamus cheminės ir biocheminės analizės metodus ir taikyti šiuos metodus praktiškai. Gebėjimą parinkti tinkamus neorganinių ir organinių junginių, biomolekulių ir biologinių sistemų savybių tyrimo metodus. Gebėjimą atlikti eksperimentus ir interpretuoti gautus rezultatus. Gebėjimą atlikti patikimus matavimus, dokumentuoti ir analizuoti matavimų rezultatus. Gebėjimą taikyti bioinformatikos ir biostatistikos metodus eksperimentiniams rezultatams apdoroti. Gebėjimą taikyti teorines žinias sprendžiant kokybinius ir kiekybinius žinomo ir nežinomo pobūdžio uždavinius. Ggebėjimą planuoti problemų sprendimo strategijas. Gebėjimą formuluoti mokslo žiniomis paremtas išvadas. Gebėjimą bendrauti taisyklinga lietuvių kalba žodžiu ir raštu. Gebėjimą bendrauti taisyklinga anglų kalba žodžiu ir raštu, naudotis informacijos šaltiniais anglų kalba. Gebėjimą pateikti mokslinę medžiagą specialistų ir nespecialistų auditorijai. Gebėjimą parengti mokslo tiriamojo darbo ataskaitą. Gebėjimą savarankiškai studijuoti ir tobulėti. Gebėjimą organizuoti ir planuoti savo darbą ir laiką.
Studijų programos dalykinės kompetencijos
Geba paaiškinti gyvųjų sistemų funkcionavimą remiantis cheminiais dėsningumais, biomolekulių savybėmis ir ląstelių sandara. Yra įgijęs darbo cheminėje ir biocheminėje laboratorijoje praktinių įgūdžių, dirbant su fiziniuose ir biomedicininiuose moksluose naudojama standartine įranga, darbe taiko bioinformatikos metodus.
Programos turinys
Chemijos dalykai (bendroji, organinė, fizikinė, neorganinė ir bioneorganinė, analizinė). Biochemijos ir biologijos dalykai (bendroji biologija, ląstelės biologija, mikrobiologija, biochemija, enzimologija, genetika). Matematika, fizika, užsienio kalba.
Vertinimo metodai
Pagrindinis studijų rezultatų vertinimo būdas yra egzaminas. Kai kurie studijų dalykai gali būti įvertinti įskaita. Egzaminai ir įskaitos vyksta raštu arba raštu ir žodžiu. Studentų žinios per egzaminus vertinamos nuo 1(labai blogai) iki 10(puikiai) balų, o per įskaitas - įskaityta arba neįskaityta.
Tolesnių studijų galimybės
Gali tęsti studijas biochemijos, chemijos, bioinžinerijos, molekulinės biologijos ir kitose su biochemija ir chemija susijusiose magistrantūros programose.
Priėmimo sąlygos ir reikalavimai
Minimalus išsilavinimas - ne žemesnis kaip vidurinis. Priėmimo konkursinis balas formuojmas iš chemijos, matematikos, lietuvių kalbos ir užsienio kalbos.
Ankstesnio mokymosi pripažinimo galimybės
Gali būti įskaityti dalykai, jeigu atitinka studijų programoje numatytus dalykus.

Plačiau

Studijų krypčių grupė
Gyvybės mokslai
Studijų programos valstybinis kodas
6121DX009
Studijų programos komiteto pirmininkas
Docentas Dr. Rimantas Raudonis
2193176

Naugarduko g. 24, Vilnius
Studijų mainų koordinatorius
Dr. Ramūnas Skaudžius
2193101; 2193107

Naugarduko g. 24, Vilnius
Kvalifikacijos lygis pagal Lietuvos kvalifikacijų sandarą
6

Numatomi studijų rezultatai
Biochemijos bakalauras gerai išmano biochemiją, genetiką, biotechnologiją, neorganinę, organinę, fizikinę, analizinę chemiją, matematiką. Turi praktinių įgūdžių, reikalingų darbui laboratorijoje, geba kūrybiškai spręsti kylančias problemas. Jis turi įvairiose srityse pritaikomų bendrųjų gebėjimų: naudojasi informacinėmis technologijomis, gali dirbti grupėje, bendrauti, spręsti problemas, geba kritiškai bei analitiškai mąstyti.
Profesinės veiklos galimybės
Absolventas gali dirbti biochemijos ir chemijos laboratorijose, su biochemija ir chemija susijusiose gamybinėse ir komercinėse įmonėse.