VU e.paslaugos

Chemija

Trukmė metais: 4
Forma: Nuolatinė
Kreditai: 240
Studijų kalba: Lietuvių
Programą vykdo: Chemijos ir geomokslų fakultetas

Programos tikslas
Įgyti teorinių žinių medžiagų savybėms aiškinti ir prognozuoti remiantis termodinamikos, kinetikos, kvantinės mechanikos principais. Įgyti praktinių gebėjimų atlikti standartines laboratorines procedūras, sintetinti ir analizuoti chemines medžiagas, dirbti su standartine chemine aparatūra, taikyti fizikinius tyrimo metodus. Kritiškai vertinti cheminę informaciją, duomenis, spręsti žinomo ir nežinomo pobūdžio kokybinius ir kiekybinius uždavinius, analizuoti naujoviškas problemas bei planuoti jų sprendimo strategijas. Igyti gebėjimų bendrauti raštu ir žodžiu lietuvių ir anglų kalbomis, dirbti individualiai ir komandoje, organizuoti savo darbą ir planuoti laiką, studijuoti ir nuolat ugdyti savo profesionalumą bei bendrąjį išprusimą.
Studijų programos bendrosios kompetencijos
Taikys teorines žinias sprendžiant kokybinius ir kiekybinius žinomo ir nežinomo pobūdžio uždavinius Planuos problemų sprendimo strategijas. Vertins bei matematiškai apdoros duomenis. Bendraus taisyklinga lietuvių kalba žodžiu ir raštu. Bendraus taisyklinga anglų kalba žodžiu ir raštu, naudosis informacijos šaltiniais anglų kalba. Gebės pateikti mokslinę medžiagą profesionalų auditorijai. D.4. Įgys įgūdžių nuolat tobulinti save, studijuoti tiek cheminę, tiek bendrąją pasaulėžiūrinę literatūrą. D.5. Gebės dirbti ir savarankiškai, ir komandoje. D.6. Gebės organizuoti ir planuoti savo darbą ir laiką.
Studijų programos dalykinės kompetencijos
Tinkamai vartos terminologiją, nomenklatūrą, matavimo vienetus, taikomus apibūdinant chemines medžiagas ir jų sandarą. Supras vieninių ir sudėtinių medžiagų prigimtį, struktūrą, gebės prognozuoti būdingiausias jų savybes. Žinos pagrindines neorganinių, organinių, biologiškai aktyvių medžiagų reakcijas. Taikys termodinamikos principus cheminiams procesams apibūdinti. Taikys kvantinės mechanikos principus atomų bei molekulių sandarai ir savybėms apibūdinti. Taikys kinetikos principus cheminėms reakcijoms apibūdinti. Gebės paaiškinti fizikinius reiškinius ir pritaikys juos cheminių medžiagų tyrimams. Sintetins medžiagas pagal žinomas metodikas. Apibūdins įvairius sintezės metodus. Saugiai dirbs su cheminėmis medžiagomis. Patikimai atliks matavimus, dokumentuos ir analizuos matavimo rezultatus, mokės tam panaudoti kompiuterines programas. Gebės atlikti standartines laboratorines procedūras ir naudotis laboratorine įranga.
Programos turinys
Bendroji chemija, neorganinė chemija, analizinė chemija, fizikinė chemija, organinė chemija, polimerų chemija, kvantinė chemija, biochemija, fizika, matematika, spektroskopija.
Studijų metodai
Paskaitos, laboratoriniai darbai, seminarai, praktika.
Vertinimo metodai
Pagrindinis studijų rezultatų vertinimo būdas yra egzaminas. Kai kurie studijų dalykai gali būti įvertinti įskaita. Egzaminai ir įskaitos vyksta raštu arba raštu ir žodžiu. Studentų žinios per egzaminus vertinamos nuo 1(labai blogai) iki 10(puikiai) balų, o per įskaitas - įskaityta arba neįskaityta.
Tolesnių studijų galimybės
Gali tęsti studijas chemijos, biochemijos ir kitose su chemija ar biochemija susijusiose magistrantūros programose.
Priėmimo sąlygos ir reikalavimai
Minimalus išsilavinimas - ne žemesnis kaip vidurinis. Priėmimo konkursinis balas formuojamas iš chemijos, matematikos, lietuvių kalbos ir užsienio kalbos.
Ankstesnio mokymosi pripažinimo galimybės
Gali būti įskaityti programos turinį atitinkantys moduliai

Plačiau

Studijų krypčių grupė
Fiziniai mokslai
Studijų programos valstybinis kodas
6121CX001
Studijų programos komiteto pirmininkas
Docentas Dr. Rimantas Raudonis
2193176

Naugarduko g. 24, Vilnius
Studijų mainų koordinatorius
Dr. Ramūnas Skaudžius
2193101; 2193107

Naugarduko g. 24, Vilnius
Kvalifikacijos lygis pagal Lietuvos kvalifikacijų sandarą
6

Numatomi studijų rezultatai
Chemijos bakalauras gerai išmano neorganinę, organinę, fizikinę, analizinę chemiją. Turi praktinių įgūdžių, reikalingų darbui laboratorijoje ir gali kūrybiškai spręsti kylančias problemas. Turi įvairiose srityse pritaikomų bendrųjų gebėjimų: naudojasi informacinėmis technologijomis, gali dirbti grupėje, bendrauti, spręsti problemas, geba sistemiškai bei analitiškai mąstyti.
Profesinės veiklos galimybės
Absolventas gali dirbti chemijos laboratorijose, su chemija susijusiose gamybinėse ir komercinėse įmonėse.