VU e.paslaugos

Geografija

Trukmė metais: 4
Forma: Nuolatinė
Kreditai: 240
Studijų kalba: Lietuvių
Programą vykdo: Chemijos ir geomokslų fakultetas

Programos tikslas
Suteikti studijuojantiems integruotą geografinę kompetenciją, suteikti žinių ir gebėjimų, reikalingų ekologinio aplinkosauginio mąstymo paradigmai formuoti, ugdyti kritinį požiūrį ir pilietinės atsakomybės už Žemę ir savo šalį jausmą.
Programos skiriamieji bruožai
Įgyjamas dvigubas kvalifikacinis laipsnis
Studijų programos bendrosios kompetencijos
Bendrosios kompetencijos: savarankiškumas, analitinis ir kritinis mąstymas, problemų analizė, racionalus argumentavimas, kolektyvinio darbo, informacijos rinkimo įgūdžiai.
Studijų programos dalykinės kompetencijos
Dalykinės kompetencijos: žinios apie geografijos mokslo sistemą, metodus, raidą, susijusias tyrimų ir geografinių žinių taikymo institucijas, žinios apie kraštovaizdžio ir jo komponentų įvairovę, žinios apie visuomenės ir jos socio-ekonominę erdvinę organizaciją, sisteminis požiūris vertinant žmonijos kultūrinę įvairovę, jos raidą ir teritorinę raišką, racionalaus teritorijos išteklių naudojimo pagrindai, atsakingas ir konstruktyvus požiūris į aplinkos formavimą.
Programos turinys
Studijų programą sudaro pagrindinės studijų krypties (gamtinė geografija) dalykai (165 kr.); bendroji gamtinė, bendroji ir Lietuvos kraštovaizdžio, Lietuvos gamtinė geografija, pedologija, biogeografija, kraštotvarkos įvadas, bioekologija ir ekologinės problemos, kraštovaizdžio ekologija, aplinkosaugos teisė ir kt.) bei gretutinės studijų krypties (visuomeninė geografija) dalykai (60 kr.); etnologija, bendroji visuomeninė, Lietuvos visuomeninė, miestų, kaimo, elgesio geografija, kultūrologijos įvadas ir kultūros geografija ir kt.); bendrųjų universitetinių studijų dalykai (15 kr.). Iš abiejų studijų krypčių su metodologiniais dalykais integruotos mokomosios praktikos (topokartografinė ir geomorfologinė, sociogeografinių tyrimų, ekogeografininių tyrimų). Iš abiejų studijų krypčių (po 10 kr., iš viso 20 kr.) išskirtinas baigiamųjų darbų blokas (Bakalauro baigiamasis darbas, Bakalauro projektas).
Studijų metodai
Paskaitos, laboratoriniai darbai, pratybos, seminarai, konsultacijos, savarankiškas darbas.
Vertinimo metodai
Pagrindinis studijų rezultatų vertinimo būdas yra egzaminas. Kai kurie studijų dalykai gali būti įvertinti įskaita. Egzaminai ir įskaitos vyksta raštu arba raštu ir žodžiu. Studentų žinios per egzaminus vertinamos nuo 1(labai blogai) iki 10(puikiai) balų, o per įskaitas - įskaityta arba neįskaityta.
Tolesnių studijų galimybės
Tęsti studijas gamtinės geografijos, visuomeninės geografijos, teritorijų planavimo, biologijos (ekologijos šakos), aplinkotyros, bendrosios inžinerijos (aplinkos inžinerijos šakos), sociologijos, ekonomikos, politikos mokslų, socialinės politikos, vadybos, turizmo ir poilsio studijų krypčių magistrantūros programose.
Priėmimo sąlygos ir reikalavimai
Minimalus išsilavinimas - ne žemesnis kaip vidurinis. Priėmimo konkursinis balas formuojamas iš geografijos, matematikos, istorijos, lietuvių kalbos (testas), užsienio kalbos mokomųjų dalykų.
Ankstesnio mokymosi pripažinimo galimybės
Netaikoma.

Plačiau

Studijų krypčių grupė
Fiziniai mokslai
Studijų programos valstybinis kodas
6121CX009
Studijų programos komiteto pirmininkas
Dr. Darijus Veteikis
2398288

M.K.Čiurlionio21/27,Vilnius
Studijų mainų koordinatorius
Dr. Rasa Šimanauskienė
2398286

Čiurlionio 21/27,Vilnius
Kvalifikacijos lygis pagal Lietuvos kvalifikacijų sandarą
6

Numatomi studijų rezultatai
1. Gerai žinos ir supras gamtinių geosferų, kraštovaizdžio bei visuomenės ir ūkio sistemų formavimosi ir raidos bei erdvinės diferenciacijos pasaulyje ir Lietuvoje dėsningumus; 2. Formuluodamas ir spręsdamas geografines problemas gebės taikyti analitinius metodus bei informacines technologijas; 3. Išmanys ir taikys bendrąsias krašto tvarkymo, tvaraus vystymo bei aplinkos ir kraštovaizdžio apsaugos nuostatas; 4. Gebės sistemiškai ir analitiškai mąstyti; 5. Gebės atlikti kartografavimo, statistinį ir lauko tyrimus; 6. Gebės bendrauti ir dirbti komandoje; 7. Gebės gamtinės ir visuomeninės geografijos tyrimus pristatyti tinkamai auditorijai.
Profesinės veiklos galimybės
Gali dirbti įvairiose ekologinio ir socialinio-ekonominio tyrimo bei teritorijų planavimo srityse, gamtonaudos bei aplinkosaugos ir ūkinių bei valdymo institucijų sistemoje.