VU e.paslaugos

Geologija

Trukmė metais: 4
Forma: Nuolatinė
Kreditai: 240
Studijų kalba: Lietuvių
Programą vykdo: Chemijos ir geomokslų fakultetas

Programos tikslas
Studijų programos tikslas yra parengti aukštos kvalifikacijos, motyvuotus, savarankiškai ir novatoriškai mąstančius geologijos specialistus gebančius dirbti geologinį ir su juo susijusį tiriamąjį darbą šalies ir tarptautinėse įmonėse, įstaigose ir mokslo institucijose, gebančius kvalifikuotai taikyti šiuolaikines žinias apie Žemę, kaip vientisą sistemą, jos sandarą, sudėtį, geologinius procesus ir jų raidą, gelmių išteklius, jų racionalų panaudojimą ir apsaugą, hidrogeologijos ir inžinerinės geologijos žinias racionaliam vandens išteklių naudojimui, statybų plėtrai ir jų geologinių sąlygų vertinimui, besidomintį geologijos problemomis, siekiantį aukštesnės kvalifikacijos, gebantį išlaikyti profesinę kompetenciją visą gyvenimą trunkančiu mokymusi.
Programos skiriamieji bruožai
Mokomosios lauko praktikos (užsienyje ir Lietuvoje): • Bendrosios ir kvartero geologijos (Lietuvoje); • Geologinio kartografavimo ir geofizikos (Lietuvoje); • Stratigrafinio ir facijinio pažinimo (Lenkijoje); • Geologinio kartografavimo orogeninėse srityse (Norvegijoje); • Geoinžinerinių lauko tyrimų (Lietuvoje).
Studijų programos bendrosios kompetencijos
• gebėjimas bendrauti raštu ir žodžiu lietuvių ir anglų kalbomis; • gebėjimas dirbti individualiai ir komandoje; • gebėjimas organizuoti savo darbą ir planuoti laiką; • gebėjimas studijuoti ir nuolatos ugdyti savo profesionalumą bei bendrąjį išprusimą; • gebėjimas naudotis informacijos ir duomenų šaltiniais, naudoti informacines technologijas.
Studijų programos dalykinės kompetencijos
• gebėjimas suvokti Žemės kaip vientisos sistemos, geologinę sandarą ir sudėtį, savybes joje vykstančius geologinius procesus; • gebėjimas planuoti ir atlikti geologinius tyrimus, apdoroti, analizuoti ir apibendrinti jų rezultatus; • gebėjimas kritiškai vertinti geologinę informaciją ir duomenis, spręsti žinomo ir nežinomo pobūdžio kokybinius ir kiekybinius uždavinius, analizuoti problemas ir planuoti jų sprendimo strategijas; • gebėjimas pažinti Žemės gelmes, analizuoti geologinius procesus sisteminiu požiūriu; • gebėjimas suvokti požeminės hidrosferos, vandens ir gruntų sudėtį, sandarą, savybes, suvokti jų pažinimo principus ir būdus, raidą.
Programos turinys
Studijų programos apimtis 240 kreditų (kr.): • Bendrųjų universitetinių studijų dalykai – 15 kr.; • Studijų krypties pagrindų dalykai – 120 kr.: Bendroji geologija, Žemės fizikos pagrindai, Geografinės informacinės sistemos, Mineralogija ir kristalografija, Nuosėdinių uolienų petrografija, Paleontologija, Kvartero geologija ir geomorfologija, Geotektonika, Struktūrinė geologija, Hidrogeologijos pagrindai, Inžinerinės geologijos pagrindai ir kt.; • Geologijos specializacijos dalykai – 105 kr. (tame tarpe 12 kr. baigiamajam darbui): Magminių uolienų petrologija, Metamorfinių uolienų petrologija, Nuosėdinių uolienų facijos, Geochemija, Istorinė geologija ir stratigrafija, Naudingųjų iškasenų telkiniai ir kt.; • Hidrogeologijos ir inžinerinės geologijos specializacijos dalykai – 105 kr. (tame tarpe 12 kr. baigiamajam darbui): Hidrogeodinamika, Gruntotyra, Inžineriniai geologiniai lauko tyrimų metodai, Gruntų mechanika, Hidrogeochemija, Požeminio vandens išteklių įvertinimas, Pamatai ir pagrindai ir kt. • Tame tarpe mokomosios praktikos – 20 kr., profesinė praktika – 4-5 kr. (priklausomai nuo specializacijos).
Studijų metodai
Paskaitos, laboratoriniai darbai, seminarai, konsultacijos, savarankiškas darbas.
Vertinimo metodai
Pagrindinis studijų rezultatų vertinimo būdas yra egzaminas. Kai kurie studijų dalykai gali būti įvertinti įskaita. Egzaminai ir įskaitos vyksta raštu arba raštu ir žodžiu. Studentų žinios per egzaminus vertinamos nuo 1(labai blogai) iki 10(puikiai) balų, o per įskaitas - įskaityta arba neįskaityta.
Tolesnių studijų galimybės
Geologijos studijų programos absolventai gali tęsti studijas universitetinių aukštųjų mokyklų geologijos bei kitų gamtos mokslų krypčių magistrantūros, po to doktorantūros studijų programose Lietuvoje ir užsienyje.
Priėmimo sąlygos ir reikalavimai
• ne žemesnis kaip vidurinis išsilavinimas; • pagal vidurinio ugdymo programą turėtų būti pasirinkti matematikos (svertinis koeficientas - 0,4), fizikos arba chemijos (svertinis koeficientas - 0,2) mokomieji dalykai ir vienas iš šių mokomųjų dalykų: istorija, geografija, informacinės technologijos, biologija, užsienio kalba (svertinis koeficientas - 0,2), lietuvių kalba ir literatūra (svertinis koeficientas - 0,2).
Ankstesnio mokymosi pripažinimo galimybės
Netaikoma.

Plačiau

Studijų krypčių grupė
Fiziniai mokslai
Studijų programos valstybinis kodas
6121CX008
Studijų programos komiteto pirmininkas
Profesorius Dr. Petras Šinkūnas
2398272

Čiurlionio 21/27,Vilnius
Studijų mainų koordinatorius
Dr. Rasa Šimanauskienė
2398286

Čiurlionio 21/27,Vilnius
Akreditavimo dokumentas (-ai)
Kvalifikacijos lygis pagal Lietuvos kvalifikacijų sandarą
6

Numatomi studijų rezultatai
Geologijos pirmosios pakopos studijų programos studijų rezultatai – įgytos išsamios geologijos žinios, suformuoti specialieji, asmeniniai ir socialiniai gebėjimai, išugdyti gebėjimai vykdyti geologinius tyrimus: • gebėjimas suvokti Žemės geologinę sandarą ir sudėtį, savybes, joje vykstančius geologinius procesus; • gebėjimas planuoti ir atlikti geologinius tyrimus, apdoroti, analizuoti ir apibendrinti jų rezultatus; • gebėjimas kritiškai vertinti geologinę informaciją ir duomenis, spręsti žinomo ir nežinomo pobūdžio kokybinius ir kiekybinius uždavinius, analizuoti problemas ir planuoti jų sprendimo strategijas; • gebėjimas pažinti Žemės gelmes, analizuoti geologinius procesus sisteminiu požiūriu, gebėjimas suvokti požeminės hidrosferos, vandens ir gruntų sudėtį, sandarą, savybes; suvokti jų pažinimo principus ir būdus, bei jų raidą; • gebėjimas bendrauti raštu ir žodžiu lietuvių ir anglų kalbomis; • gebėjimas dirbti individualiai ir komandoje; • gebėjimas organizuoti savo darbą ir planuoti laiką; • gebėjimas studijuoti ir nuolat ugdyti savo profesionalumą bei bendrąjį išprusimą; • gebėjimas naudotis informacijos ir duomenų šaltiniais, naudoti informacines technologijas.
Profesinės veiklos galimybės
Geologijos programą baigę absolventai gali dirbti visose su geologiniais klausimais susijusiose srityse, kur sprendžiami geologinių tyrimų, žemės gelmių ir jų išteklių racionalaus naudojimo ir apsaugos, gamtonaudos ir gamtosaugos klausimai, t.y. privačiose geologinėse bendrovėse: geofizinius, geotechninius, ekogeologinius, hidrogeologinius, inžinerinės geologijos, gemologinius ir kt. tyrimus vykdančiose įmonėse ir bendrovėse; privačiose naftos gavybos ir nemetalinių naudingųjų išteklių gavybos įmonėse; valstybinėse sektorinėse įstaigose: Lietuvos geologijos tarnyboje prie Aplinkos ministerijos; įvairiuose Aplinkos ministerijos padaliniuose; savivaldybėse, valstybinėse energetikos įmonėse; Lietuvoje ir tarptautiniu mastu.