VU e.paslaugos

Meteorologija ir hidrologija

Trukmė metais: 4
Forma: Nuolatinė
Kreditai: 240
Studijų kalba: Lietuvių
Programą vykdo: Chemijos ir geomokslų fakultetas

Programos tikslas
Studijuoti fizinius procesus, kurie vyksta atmosferoje, jūrose, upėse, ežeruose, pelkėse, vandens talpyklose ir nulemia šių gamtos išteklių kokybę, lavinti kritišką ir analitišką mastymą, mokslo tiriamuosius ir praktinius įgūdžius, kurie turi būti realizuojami gebėjimu atlikti savarankišką darbą, susijusį su hidrosferos ir atmosferos monitoringu, hidrologinių ir meteorologinių prognozių sudarymu, hidrotechnikos ir vandentvarkos projektų pagrindimu, klimato ir vandens išteklių įvertinimu, ekologinėmis ekspertizėmis.
Programos skiriamieji bruožai
Yra galimybė įgyti dvigubą kvalifikacinį bakalauro laipsnį. Programos tikslas ir studijų rezultatai atitinka Pasaulinės meteorologijos organizacijos ir Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos keliamus reikalavimus universitetinio išsilavinimo meteorologams ir hidrologams.
Studijų programos bendrosios kompetencijos
Meteorologijos ir hidrologijos studijų programos absolventas geba naudotis informacinėmis technologijomis, rašyti mokslinio techninio pobūdžio išvadas bei ataskaitas, savarankiškai gerinti žinias.
Studijų programos dalykinės kompetencijos
Meteorologijos ir hidrologijos studijų programos absolventas geba integruoti įvairias meteorologijos, klimatologijos, hidrologijos idėjas bei atradimus, gali organizuoti ir vykdyti hidrometeorologinių procesų tyrimus, taikyti jų analizei matematinius statistinius metodus, moka interpretuoti gautus rezultatus, sudaryti meteorologines ir hidrologines prognozes, teikti specializuotą hidrologinę, meteorologinę ir klimatologinę informaciją įvairiems ūkio subjektams.
Programos turinys
Programos apimtis 240 kreditų, š jų 9 kreditai mokomoji praktika, 11 kreditų profesinė praktika, 15 kreditų bendrojo universitetinio lavinimo dalykai, 21 kreditas pasirenkamieji dalykai ir 15 kreditų baigiamasis bakalauro darbas. Pagrindiniai studijų krypties dalykai: meteorologijos ir hidrologijos pagrindai, matematinės statistikos metodai hidrologijoje ir meteorologijoje, hidrometrija, Lietuvos vandenų geografija ir klimatas, hidrologinės ir meteorologinės prognozės, meteometrija, distanciniai metodai hidrometeorologijoje, sinoptinės meteorologijos pagrindai, klimatologija, okeanografija, GIS, atmosferos chemija, hidrochemija, taikomoji meteorologija ir hidrologija, ežerotyra.
Studijų metodai
Aktyvi paskaita, seminaras, diskusijos, savarankiškas darbas su literatūra, referatų ir esė rengimas, meteorologinių ir hidrologinių duomenų analizė, darbas su meteorologiniais ir hidrologiniais prietaisais, mokomoji lauko praktika, profesinė praktika individualus tiriamasis darbas, grupinis darbas, pranešimai, projektai, baigiamasis bakalauro darbas.
Vertinimo metodai
Pagrindinis studijų rezultatų vertinimo būdas yra egzaminas. Kiti metodai: apklausos žodžiu ir raštu, pateikčių rengimas ir pristatymas, testai, referatų ir esė rašymas, pranešimai, individualaus tiriamojo darbo pristatymas. Kai kurie studijų dalykai gali būti įvertinti įskaita. Egzaminai ir įskaitos vyksta raštu arba raštu ir žodžiu. Studentų žinios per egzaminus vertinamos nuo 1 (labai blogai) iki 10 (puikiai) balų, o per įskaitas – „įskaityta“ arba „neįskaityta“. Egzamino vertinimai nuo 1 iki 4 yra nepatenkinami.
Tolesnių studijų galimybės
Norėdami toliau gilintis atmosferą ir hidrosferą tiriančiuose moksluose absolventai galės tęsti studijas hidrometeorologijos, geografijos, kartografijos, aplinkotyros ir kitų krypčių magistrantūros studijų programose Lietuvoje bei užsienyje.
Priėmimo sąlygos ir reikalavimai
Minimalus išsilavinimas – ne žemesnis kaip vidurinis. Priėmimo konkursinis balas formuojamas iš šių mokomųjų dalykų: geografija, matematika, lietuvių kalba ir pasirenkamas dalykas.
Ankstesnio mokymosi pripažinimo galimybės
Netaikoma.

Plačiau

Studijų krypčių grupė
Fiziniai mokslai
Studijų programos valstybinis kodas
6121CX010
Studijų programos komiteto pirmininkas
Profesorius Dr. (HP) Arūnas Bukantis
2398293

M.K.Čiurlionio 21/27,Vilnius
Studijų mainų koordinatorius
Dr. Rasa Šimanauskienė
2398286

Čiurlionio 21/27,Vilnius
Kvalifikacijos lygis pagal Lietuvos kvalifikacijų sandarą
6

Numatomi studijų rezultatai
Gebėjimai naudotis informacinėmis technologijomis, rašyti mokslinio techninio pobūdžio išvadas bei ataskaitas, savarankiškai gerinti žinias, integruoti įvairias meteorologijos, klimatologijos, hidrologijos idėjas bei atradimus, organizuoti ir vykdyti hidrometeorologinių procesų tyrimus, taikyti jų analizei matematinius statistinius metodus, interpretuoti gautus rezultatus, sudaryti meteorologines ir hidrologines prognozes, teikti specializuotą hidrologinę, meteorologinę ir klimatologinę informaciją įvairiems ūkio subjektams, dirbti savarankiškai ir komandoje.
Profesinės veiklos galimybės
Absolventas gali dirbti Lietuvos Respublikos Aplinkos, Transporto, Krašto apsaugos ministerijose, Hidrometeorologijos tarnyboje, jūrinių tyrimų įstaigose, gamybinėse, komercinėse įmonėse, kur gali būti panaudojamos hidrometeorologijos žinios, įgūdžiai bei bendrieji gebėjimai, kaip kritinio ir analitinio mąstymo, naudojimosi informacinėmis technologijomis.

Studentai gali rinktis šias gretutines studijas: