VU e.paslaugos

Nanomedžiagų chemija

Trukmė metais: 4
Forma: Nuolatinė
Kreditai: 240
Studijų kalba: Lietuvių
Programą vykdo: Chemijos ir geomokslų fakultetas

Programos tikslas
Įgyti teorinių žinių medžiagų savybėms aiškinti ir prognozuoti remiantis termodinamikos, kinetikos, kvantinės mechanikos principais. Įgyti praktinių gebėjimų atlikti standartines laboratorines procedūras, sintetinti ir analizuoti klasikines chemines medžiagas ir nanostruktūrines medžiagas, dirbti su standartine chemine aparatūra, taikyti fizikinius tyrimo metodus. Kritiškai vertinti cheminę informaciją, duomenis, spręsti žinomo ir nežinomo pobūdžio kokybinius ir kiekybinius uždavinius, analizuoti naujoviškas problemas bei planuoti jų sprendimo strategijas. Įgyti gebėjimų bendrauti raštu ir žodžiu lietuvių ir anglų kalbomis, dirbti individualiai ir komandoje, organizuoti savo darbą ir planuoti laiką, studijuoti ir nuolat ugdyti savo profesionalumą bei bendrąjį išprusimą.
Studijų programos bendrosios kompetencijos
Kritiškai vertinti cheminę informaciją, duomenis, spręsti žinomo ir nežinomo pobūdžio kokybinius ir kiekybinius uždavinius, analizuoti naujoviškas problemas bei planuoti jų sprendimo strategijas. Bendrauti raštu ir žodžiu lietuvių ir anglų kalbomis, dirbti individualiai ir komandoje, organizuoti savo darbą ir planuoti laiką, studijuoti ir nuolat ugdyti savo profesionalumą bei bendrąjį išprusimą.
Studijų programos dalykinės kompetencijos
Gebėjimas taikyti teorines žinias medžiagų savybėms aiškinti ir prognozuoti remiantis termodinamikos, kinetikos, kvantinės mechanikos principais, atlikti standartines laboratorines procedūras, sintetinti ir analizuoti klasikines chemines medžiagas ir nanostruktūrines medžiagas, dirbti su standartine chemine aparatūra, taikyti fizikinius tyrimo metodus.
Programos turinys
Įvairių chemijos šakų kursai, matematika, fizika, medžiagotyra, siauros specializacijos kursai.
Studijų metodai
Paskaitos, praktiniai užsiėmimai, laboratoriniai darbai, baigiamasis darbas.
Vertinimo metodai
Pagrindinis studijų rezultatų vertinimo būdas yra egzaminas. Kai kurie studijų dalykai gali būti įvertinti įskaita. Egzaminai ir įskaitos vyksta raštu arba raštu ir žodžiu. Studentų žinios per egzaminus vertinamos nuo 1(labai blogai) iki 10(puikiai) balų, o per įskaitas - įskaityta arba neįskaityta.
Tolesnių studijų galimybės
Gali tęsti studijas chemijos, nanomedžiagų chemijos, biochemijos ir kitose su chemija ar biochemija susijusiose magistrantūros programose.
Priėmimo sąlygos ir reikalavimai
Įgytas vidurinis išsilavinimas. Stojamasis balas formuojamas iš chemijos, matematikos, lietuvių kalbos ir kitų teisės aktais numatytų dalykų pažymių.
Ankstesnio mokymosi pripažinimo galimybės
Pagal galiojančius teisės aktus.

Plačiau

Studijų krypčių grupė
Fiziniai mokslai
Studijų programos valstybinis kodas
6121CX002
Studijų programos komiteto pirmininkas
Docentas Dr. Rimantas Raudonis
2193176

Naugarduko g. 24, Vilnius
Studijų mainų koordinatorius
Dr. Ramūnas Skaudžius
2193101; 2193107

Naugarduko g. 24, Vilnius
Kvalifikacijos lygis pagal Lietuvos kvalifikacijų sandarą
6

Numatomi studijų rezultatai
Tinkamai vartos terminologiją, nomenklatūrą, matavimo vienetus, taikomus apibūdinant chemines medžiagas ir jų sandarą. Supras vieninių ir sudėtinių medžiagų prigimtį, struktūrą, gebės prognozuoti būdingiausias jų savybes. Žinos pagrindines neorganinių, organinių, nanostruktūrizuotų ir biologiškai aktyvių medžiagų reakcijas. Taikys termodinamikos principus cheminiams procesams apibūdinti. Taikys kvantinės mechanikos principus atomų bei molekulių sandarai ir savybėms apibūdinti. Taikys kinetikos principus cheminėms reakcijoms apibūdinti. Gebės paaiškinti fizikinius reiškinius ir pritaikys juos cheminių medžiagų tyrimams. Parinks tinkamus kokybinės ir kiekybinės analizės metodus, atliks šias analizes. Parinks tinkamus reakcijos mechanizmo ir cheminių junginių savybių tyrimo metodus, gebės juos atlikti ir interpretuoti gautus duomenis.
Profesinės veiklos galimybės
Absolventas gali dirbti chemijos laboratorijose, su chemija susijusiose gamybinėse ir komercinėse įmonėse.