Ekonomika

Trukmė metais: 4
Forma: Nuolatinė
Kreditai: 240
Studijų kalba: Lietuvių
Programą vykdo: Ekonomikos ir verslo administravimo fakultetas

Programos tikslas
1. Rengti plataus universitetinio išsilavinimo ekonomikos srities specialistus finansų administravimui, monetarinei ir fiskalinei politikai vykdyti, dirbti šalies ir regionų ekonominėse institucijose, ministerijose, bankuose, miestų merijose, ūkinėse savivaldos organizacijose. 2. Suteikti studentams solidžias teorines atraminių ekonomikos mokslo sričių -mikroekonomikos, makroekonomikos, tarptautinės ekonomikos, finansų, bankininkystės, ekonometrijos ir kitas žinias, įgalinančias atlikti ūkio kaip visumos ar jos sudedamųjų dalių socialinę – ekonominę analizę bei priimti pagrįstus sprendimus. 3. Suteikti teorines ir praktines žinias apie globalines, šalies, regionines socialines- ekonomines bei tarptautinės ekonomikos problemas, ugdyti sugebėjimus naudoti kiekybinės analizės ir matematinio modeliavimo metodus ir išmokyti juos pasitelkti įvairių tarptautinių bei šalies ekonomikos sektorių ir ūkio subjektų veiklos analizei, jų raidos ir plėtros planavimui bei prognozavimui, valdymo sprendimų pagrindimui bei priėmimui. 4. Ugdyti socialinių ekonominių procesų, bankininkystės, finansų valdymo metodų pasirinkimo ir taikymo gebėjimus ir praktinius įgūdžius, lavinti verslo plėtojimo ir konkurencingumo problemų sprendimo tarptautinėse rinkose žinias ir praktinius įgūdžius. 5. Suteikti metodines žinias ir praktinius įgūdžius, įgalinančias atlikti įmonių veiklos ekonominę ar finansinę analizę bei priimti pagrįstus ekonominius ir finansinius sprendimus, savarankiškai atlikti tarptautinės ekonomikos problemų, kredito institucijų veiklos mikro aplinkos analizę. 6. Rengti studentus tolimesnėms studijoms magistrantūroje.
Programos skiriamieji bruožai
Programos trukmė – keturi metai, kas sudaro 8 semestrus. Pirmuosius keturis semestrus studentai studijuoja bendruosius vadybos ir verslo administravimo dalykus. 3 ir 4 semestrų metu studentams dėstomi dalykai, orientuoti į galimybę vėliau gilinti žinias ir ugdyti gebėjimus pasirinktoje atšakoje. Studijų programos dalykiniai gebėjimai ir kompetencijos nuo 5 semestro plėtojami penkiose atšakose – Bankininkystės, Finansų, Ekonominės analizės, Tarptautinės ekonomikos, Viešojo sektoriaus ekonomikos. Studentai programos atšakas renkasi laisvai, tačiau jų pasirinkimą riboja atšakų kvotos. Renkantis atšaką pirmumo teisė suteikiama pagal individualius studijų rezultatus. Studijuojant pasirinktoje atšakoje studentai gilina šios krypties teorines žinias ir įtvirtina praktinius įgūdžius.
Studijų programos bendrosios kompetencijos
Geba sisteminiu požiūriu suprasti ir vertinti ekonomikos teorinius ir profesinės veiklos reiškinius, ekonomikos mokslo kategorijas, principus, metodus, žino ir taiko veikloje socialines, kultūrines ir etines vertybes. Geba bendrauti tarpasmeniniame ir tarpkultūriniame kontekste. Geba analizuoti informaciją ir daryti pagrįstas išvadas. Geba mokytis ir tobulėti vadovaujantis etinėmis ir socialiai atsakingomis vertybėmis.
Studijų programos dalykinės kompetencijos
Geba analizuoti ir vertinti individo, organizacijų veiklos rodiklius skirtingose makroekonominėse aplinkose, jų įtaką veiklos rezultatams. Geba įvertinti ir prognozuoti ekonominius pokyčius organizacijoje, šalyje, pasaulyje taikant įgytas metodines žinias. Geba rinkti, sisteminti ir analizuoti duomenis, kurių reikia organizacijų ir šalių ekonominėms, socialinėms, etinėms problemoms spręsti, pateikti galimų sprendimų rekomendacijas. Geba bendradarbiauti su įvairių sričių specialistais ir visuomene sprendžiant profesinės veiklos ar studijų srities užduotis.
Programos turinys
Programos apimtis yra 240 kreditų. Studijų krypties dalykai sudaro 170-175 kreditus. Specializacijos dalykai sudaro: Bankininkystės, Finansų atšakose 55 kreditus, Ekonominės analizės atšakoje 60 kreditų, Viešojo sektoriaus ekonomikos atšakoje 65 kreditus, o Tarptautinės ekonomikos atšakoje – 70 kreditų. Bendrieji universitetinių studijų dalykai sudaro 20 kreditų. Pasirenkamieji dalykai sudaro: 45 kreditai - Bankininkystės, Finansų, Viešojo sektoriaus ekonomikos atšakose , 35 kreditai - Ekonominės analizės atšakoje bei 40 kreditų Tarptautinės ekonomikos atšakoje. Praktika ir baigiamasis darbas sudaro po 15 kreditų.
Studijų metodai
Studentams dėstoma lietuvių kalba. Visuose dalykuose yra numatyti seminarai, siekiant skatinti studentų saviraišką, kritinį analitinį mastymą, gebėjimą dalyvauti diskusijose. Dėstant Ekonomikos programos dalykus, taikomi inovatyvūs studijų metodai (individualios ir komandinės užduotys, grupiniai ir individualūs projektai, atvejų analizės, imitaciniai žaidimai ir t.t.), formuojantys studentų gebėjimą savarankiškai spręsti veiklos problemas. Konkretūs dėstymo metodai, atsiskaitymo būdai ir papildomos medžiagos naudojimas skiriasi ir priklauso nuo kiekvieno dalyko specifikos. Daugumoje dalykų taikoma kaupiamojo balo vertinimo metodika, pagal kurią vertinami atskiri dalyko komponentai – individualūs ir grupiniai darbai (projektai), dalyvavimas seminaruose, tarpinių atsiskaitymų ir egzamino rezultatai.
Vertinimo metodai
Pagrindinis studijų rezultatų vertinimo būdas yra egzaminas. Kai kurie studijų dalykai gali būti įvertinti įskaita. Egzaminai ir įskaitos vyksta raštu arba raštu ir žodžiu. Studentų žinios per egzaminus vertinamos nuo 1(labai blogai) iki 10(puikiai) balų, o per įskaitas - įskaityta arba neįskaityta.
Tolesnių studijų galimybės
Norėdami dirbti kaip profesionalūs specialistai, ekonomikos bakalaurai tęsia studijas rinkdamiesi vieną iš ekonomikos krypties magistrantūros studijų programų: bankininkystė, finansai, Europos ekonominės studijos, taikomoji makroekonomika, ekonominė analizė ir planavimas, taikomoji makroekonomika ar kitą.
Priėmimo sąlygos ir reikalavimai
Minimalus reikalavimas - ne žemesnis kaip vidurinis išsilavinimas. Priėmimo konkursinis balas formuojamas iš matematikos, istorijos, lietuvių kalbos ir užsienio kalbos mokomųjų dalykų.
Ankstesnio mokymosi pripažinimo galimybės
Asmens, studijavusio arba studijuojančio aukštojoje Lietuvos arba užsienio mokykloje, studijų rezultatai įskaitomi įvertinus, ar studijų rezultatai atitinka formaliuosius reikalavimus ir pageidaujamos studijų programos dalykinius reikalavimus.

Plačiau

Studijų krypčių grupė
Socialiniai mokslai
Studijų programos valstybinis kodas
6121JX015
Studijų programos komiteto pirmininkas
Profesorė Dr. (HP) Birutė Galinienė
2193272

Saulėtekio 9, II r.
Studijų mainų koordinatorius
Docentė Dr. Aida Mačerinskienė
2366122

Saulėtekio 9, II r.
Kvalifikacijos lygis pagal Lietuvos kvalifikacijų sandarą
6

Numatomi studijų rezultatai
Baigus Ekonomikos programą įgyjama profesinė kompetencija savarankiškai atlikti su asmenine atsakomybe susijusį sudėtingą darbą kritiškai analizuojant ir sprendžiant tarptautinės ekonomikos, socialines-ekonomines, verslo, finansų, bankininkystės problemas konkrečioje ūkio šakoje, įmonėje, organizacijoje ar ekonominiame regione bei kurti jų sprendimo modelius, naudoti kompiuterinę techniką, taikyti sistemų analizės, ekonometrijos bei statistikos metodus.
Profesinės veiklos galimybės
Įvairaus profilio ekonomisto, finansininko ar ekonomisto-analitiko darbas įvairiose valstybės ir savivaldybių institucijose, įmonėse, bendrovėse, bankuose, draudimo kompanijose, tarptautinių ekonominių bei finansinių organizacijų analizės, prognozavimo ir planavimo padaliniuose, vertybinių popierių biržose ir depozitoriumuose.