Vadyba ir verslo administravimas

Trukmė metais: 4
Forma: Nuolatinė
Kreditai: 240
Studijų kalba: Lietuvių, anglų
Programą vykdo: Ekonomikos ir verslo administravimo fakultetas

Programos tikslas
1. Rengti plataus universitetinio išsilavinimo vadybos ir verslo organizavimo specialistus apskaitai, įvairių firmų komercinei veiklai, draudimo agentūrų, įmonių personalui tvarkyti ir vadovauti ir galinčius sėkmingai dirbti besikeičiančioje Lietuvos ir Europos Sąjungos verslo aplinkoje. 2. Padėti atskleisti studentų talentą ir gabumus, skatinti kūrybinei saviraiškai, lavėjimui ir tobulėjimui vadybos ir verslo administravimo srityje. 3. Suteikti fundamentalių universitetinių ir praktinių įgūdžių pagrindinių verslo funkcijų vykdyme: ekonominės analizės, marketingo, vadybos, apskaitos, gamybos organizavimo ir valdymo, finansų srityse. 4. Suteikti valdymo, vadovavimo žinių ir ugdyti studento kaip vadovo gebėjimus organizuoti kitų žmonių veiklą keliamiems tikslams pasiekti. 5. Sugebėti taikyti šiuolaikinius verslo operacijų vadybos modelius praktikoje bei suvokti jų įnašą į verslo įmonių plėtrą, suteikti įgūdžius įvertinti verslo įmonės ekonominę padėtį, jos techninį ir organizacinį lygį bei konkurencingumo lygį 6. Rengti studentus tolimesnėms studijoms magistrantūroje.
Programos skiriamieji bruožai
Programos trukmė – keturi metai, kas sudaro 8 semestrus. Pirmuosius keturis semestrus studentai studijuoja bendruosius vadybos ir verslo administravimo dalykus. 3 ir 4 semestrų metu studentams dėstomi dalykai, orientuoti į galimybę vėliau gilinti žinias ir ugdyti gebėjimus pasirinktoje atšakoje. Studijų programos dalykiniai gebėjimai ir kompetencijos nuo 5 semestro plėtojami penkiose atšakose – Verslo organizavimas, Komercija, Buhalterinė apskaita ir auditas, Verslo rizika ir draudimas (nuo 2014 m. Inovacijų ir projektų valdymas), Rinkodara ir globalus verslas. Studentai programos atšakas renkasi laisvai, tačiau jų pasirinkimą riboja atšakų kvotos. Renkantis atšaką pirmumo teisė suteikiama pagal individualius studijų rezultatus. Studijuojant pasirinktoje atšakoje studentai gilina šios krypties teorines žinias ir įtvirtina praktinius įgūdžius.
Studijų programos bendrosios kompetencijos
Geba kūrybiškai spręsti vadybos ir verslo problemas taikant įgytas žinias. Geba bendrauti tarpasmeniniame ir tarpkultūriniame kontekste. Geba analizuoti informaciją ir daryti pagrįstas išvadas. Geba mokytis ir tobulėti vadovaujantis etinėmis ir socialiai atsakingomis vertybėmis.
Studijų programos dalykinės kompetencijos
Geba sistemiškai vertinti organizaciją ir jos aplinką. Geba kurti ir įgyvendinti vadybos ir verslo projektus. Geba planuoti, organizuoti ir valdyti praktines veiklas.
Programos turinys
Programos apimtis yra 240 kreditų. Studijų krypties dalykai sudaro 170-175 kreditus. Specializacijos dalykai sudaro: Verslo organizavimo, Komercijos, Verslo rizikos ir draudimo (nuo 2014 m. Inovacijų ir projektų valdymas), Buhalterinės apskaitos ir audito atšakose 50 kreditų, o Rinkodaros ir globalaus verslo (dėstoma anglų k.) – 55 kreditai. Bendrieji universitetinių studijų dalykai sudaro 15 kreditų. Pasirenkamieji dalykai sudaro: 45 kreditai - Verslo organizavimo, Komercijos, Verslo rizikos ir draudimo (nuo 2014 m. Inovacijų ir projektų valdymas) atšakose ir 35 kreditai - Buhalterinės apskaitos ir audito bei Rinkodaros ir globalaus verslo atšakose. Praktika ir baigiamasis darbas sudaro po 15 kreditų.
Studijų metodai
Rinkodaros ir globalaus verslo atšakai dėstomoji kalba yra anglų. Likusiems studentams dėstoma lietuvių kalba. Visuose dalykuose yra numatyti seminarai, siekiant skatinti studentų saviraišką, kritinį analitinį mastymą, gebėjimą dalyvauti diskusijose. Dėstant VVA programos dalykus, taikomi inovatyvūs studijų metodai (individualios ir komandinės užduotys, grupiniai ir individualūs projektai, atvejų analizės, imitaciniai žaidimai ir t.t.), formuojantys studentų gebėjimą savarankiškai spręsti veiklos problemas. Konkretūs dėstymo metodai, atsiskaitymo būdai ir papildomos medžiagos naudojimas skiriasi ir priklauso nuo kiekvieno dalyko specifikos. Daugumoje dalykų taikoma kaupiamojo balo vertinimo metodika, pagal kurią vertinami atskiri dalyko komponentai – individualūs ir grupiniai darbai (projektai), dalyvavimas seminaruose, tarpinių atsiskaitymų ir egzamino rezultatai.
Vertinimo metodai
Pagrindinis studijų rezultatų vertinimo būdas yra egzaminas. Kai kurie studijų dalykai gali būti įvertinti įskaita. Egzaminai ir įskaitos vyksta raštu arba raštu ir žodžiu. Studentų žinios per egzaminus vertinamos nuo 1(labai blogai) iki 10(puikiai) balų, o per įskaitas - įskaityta arba neįskaityta.
Tolesnių studijų galimybės
Norėdami dirbti kaip profesionalūs specialistai, vadybos ir verslo administravimo bakalaurai tęsia studijas rinkdamiesi vieną iš daugelio vadybos ir verslo administravimo krypties studijų programų: apskaita ir auditas, gamybos vadyba, personalo vadyba, paslaugų vadyba, draudimo vadyba, verslo vadyba, komercinė kokybės vadyba, tarptautinis verslas ar kt.
Priėmimo sąlygos ir reikalavimai
Minimalus reikalavimas - ne žemesnis kaip vidurinis išsilavinimas. Priėmimo konkursinis balas formuojamas iš matematikos, istorijos, lietuvių kalbos ir užsienio kalbos mokomųjų dalykų.
Ankstesnio mokymosi pripažinimo galimybės
Asmens, studijavusio arba studijuojančio aukštojoje Lietuvos arba užsienio mokykloje, studijų rezultatai įskaitomi įvertinus, ar studijų rezultatai atitinka formaliuosius reikalavimus ir pageidaujamos studijų programos dalykinius reikalavimus.

Plačiau

Studijų krypčių grupė
Verslo ir viešoji vadyba
Studijų programos valstybinis kodas
6121LX017
Studijų programos komiteto pirmininkas
Docentas Dr. Lionius Gaižauskas
2366153

Saulėtekio al. 9, II r.
Studijų mainų koordinatorius
Docentė Dr. Aida Mačerinskienė
2366122

Saulėtekio 9, II r.
Kvalifikacijos lygis pagal Lietuvos kvalifikacijų sandarą
6

Numatomi studijų rezultatai
Baigus Verslo vadybos programą įgyjama profesinė kompetencija savarankiškai atlikti sudėtingą, su asmenine atsakomybe susijusį darbą šiose verslo įmonės kūrimo srityse: įmonės kūrimas, rinkos tyrimas, verslo įmonės (padalinio) veiklos planavimas, įmonės (padalinio) veiklos organizavimas pagal verslo pobūdį, vadovavimas darbuotojams, verslo būklės kontrolė, verslo plėtra. Absolventas geba taikyti kompiuterinę techniką ir šiuolaikines informacines technologijas.
Profesinės veiklos galimybės
Absolventas gali užimti vadybininko, apskaitininko, buhalterio, auditoriaus, komersanto, verslo organizavimo specialisto darbo vietą įvairiose vyriausybinėse organizacijose, šalies ir užsienio šalių įmonėse bei jų filialuose, bendrovėse ir kitose institucijose.