Verslas ir teisė

Trukmė metais: 4
Forma: Nuolatinė
Kreditai: 240
Studijų kalba: Lietuvių
Programą vykdo: Ekonomikos ir verslo administravimo fakultetas

Programos tikslas
Verslo ir teisės studijų programos tikslas – rengti aukštos kvalifikacijos verslo ir vadybos bei specialiųjų teisės žinių turinčius specialistus, gebančius konceptualiai mąstyti, identifikuoti ir spręsti įvairias verslo reguliavimo problemas, kūrybiškai taikyti verslo administravimo ir teisės normas teikiant profesionalias konsultacijas įvairių ūkio subjektų veiklos klausimais ir galinčius, pasitelkus profesinį mąstymą bei integralų mokslinį žinojimą, priimti inovatyvius sprendimus, didinančius konkurencinį pranašumą ir įmonių vertę.
Programos skiriamieji bruožai
Svarbiausias šios programos bruožas yra verslo, vadybos ir teisės žinių integracija. Programos trukmė - keturi metai, kas sudaro 8 semestrus. Vienerių metų krūvis sudaro 60 kreditų, o vieno semestro – 30 kreditų. Viename semestre yra dėstomi ne daugiau kaip 6 dalykai. Pirmuose studijų semestruose (I-III) dėstomi dalykai ugdantys tiek bendrąsias, tiek dalykines kompetencijas. Prioritetas skiriamas analitinio ir kritinio mąstymo kompetencijų ir komunikacinių gebėjimų ugdymui.
Studijų programos bendrosios kompetencijos
Įgys būtinų verslo vadybos ir teisinių žinių, kad suvoktų ir galėtų analizuoti vykstančius procesus, plėtojant pridėtinės ekonominės vertės kūrimą ir verslui palankią teisinę aplinką; Gebės taikyti kūrybiškumą verslo sistemų elementų veiklos planavime ir organizavime; gebės kritiškai mąstyti, nustatant, vertinant ir plėtojant įvairias verslo galimybes, atsižvelgiant į ekonomikos pokyčių ir globalizacijos tendencijas; Gebės taikyti pagrindines teisės normas verslo organizavimo ir administravimo sprendimams pagrįsti. Gebės modeliuoti konkrečias situacijas, taikant matematinius metodus. Gebės savarankiškai rinkti, analizuoti studijų srities bendrąsias ir specialiąsias žinias, priimti sprendimus dėl jų profesinio taikymo galimybių; Gebės integraliai taikyti įgytas verslo administravimo ir specialiąsias teisines žinias, savarankiškai planuoti bei rasti optimalius problemų sprendimo būdus. Gebės perteikti sudėtingas žinias profesionalų ir ne profesionalų auditorijoms; Gebės pagrįstai, argumentuotai ir sklandžiai dėstyti nuomonę, kritiškai ir logiškai pateikti savo idėjas. Gebės demonstruoti asmeninę iniciatyvą, dirbti komandoje, planuoti laiką ir organizuoti savo bei komandos darbą; Gebės administruoti esminius verslo ir valdymo procesus, vadovauti jiems, prisiimti atsakomybę.
Studijų programos dalykinės kompetencijos
Fundamentalios vadybos ir verslo administravimo bei teisės mokslų žinios: įgys fundamentines žinias apie įvairias socialines, verslo sistemas bei verslo procesus, žinos pagrindines teisės mokslo teorijas, esmines ir naujausias vadybos ir verslo bei teisės mokslų tendencijas šiuolaikiniame kontekste. Veiklos ir tyrėjo kompetencija: žinos mokslinių tyrimo metodų taikymo galimybes verslo ir teisiniams uždaviniams spręsti. Žinių ir gebėjimų taikymo profesinėje veikloje kompetencija: gebės analizuoti ir taikyti teorines žinias praktikoje, įgys vadybos ir verslo administravimo, teisinių žinių, ugdančių organizacinius ir verslumo gebėjimus steigti, vadovauti ar plėtoti Lietuvos ir užsienio verslo įmones bei jų padalinius, gebės generuoti verslo idėjas, numatyti ar tobulinti veiklos strategijas. Etiškos veiklos kompetencija: Gebės etiškai ir tolerantiškai bendrauti, plėtoti ryšius su verslo partneriais ir vartotojais, atsižvelgti į kultūrų skirtumus bei kitų šalių verslo sistemų ypatumus.
Programos turinys
Programos apimtis yra 240 kreditų. Studijų krypties dalykai sudaro 195 kreditus. Didžiąją dalį sudaro veiklos kompetencijas ugdantys dalykai, kurie apima vadybos, verslo, teisės, finansų, apskaitos rinkodaros, verslo etikos, rizikos valdymo sritis. Praktika ir baigiamasis darbas sudaro po 15 kreditų. Bendrojo universitetinio lavinimo dalykai apima 15 kreditų. Kiekvieno semestro studijų apimtis yra 30 kreditų. Iš jų 25 kreditai skiriami privalomiesiems, o 5 kreditai – pasirenkamiesiems dalykams. Per semestrą studijuojami 4 - 5 privalomieji ir vienas alternatyviai pasirenkamasis dalykas. Nuo ketvirtojo semestro studentas gali alternatyviai rinktis studijų krypties dalykus, papildančius specialiuosius įgūdžius ir kompetencijas konkrečiose srityse.
Studijų metodai
Programos studentams dėstoma lietuvių kalba. Visuose dalykuose yra numatyti seminarai, siekiant skatinti studentų saviraišką, kritinį analitinį mastymą, gebėjimą dalyvauti diskusijose. Dėstant Verslo ir teisės programos dalykus, taikomi inovatyvūs studijų metodai (individualios ir komandinės užduotys, grupiniai ir individualūs projektai, atvejų analizės, imitaciniai žaidimai ir t.t.), formuojantys studentų gebėjimą savarankiškai spręsti veiklos problemas. Konkretūs dėstymo metodai, atsiskaitymo būdai ir papildomos medžiagos naudojimas skiriasi ir priklauso nuo kiekvieno dalyko specifikos. Daugumoje dalykų taikoma kaupiamojo balo vertinimo metodika, pagal kurią vertinami atskiri dalyko komponentai – individualūs ir grupiniai darbai (projektai), dalyvavimas seminaruose, tarpinių atsiskaitymų ir egzamino rezultatai.
Vertinimo metodai
Pagrindinis studijų rezultatų vertinimo būdas yra egzaminas. Egzaminai vyksta raštu arba raštu ir žodžiu. Studentų žinios per egzaminus vertinamos nuo 1 (labai blogai) iki 10(puikiai) balų.
Tolesnių studijų galimybės
Baigę Verslo ir teisės bakalauro studijas absolventai gali tęsti studijas įvairiose ekonomikos, verslo ir vadybos krypčių magistratūros programose. Taip pat, po papildomųjų studijų turi teisę stoti į antrosios studijų pakopos teisės studijas.
Priėmimo sąlygos ir reikalavimai
Minimalus reikalavimas - ne žemesnis kaip vidurinis išsilavinimas. Priėmimo konkursinis balas formuojamas iš matematikos, istorijos, lietuvių kalbos brandos egzaminų svertinių koeficiantų ir pasirenkamai iš geografijos/ užsienio kalbos/ informacinių technologijų/ biologijos/ menų metinių pažymių (arba brandos egzaminų).
Ankstesnio mokymosi pripažinimo galimybės
Asmens, studijavusio arba studijuojančio aukštojoje Lietuvos arba užsienio mokykloje, studijų rezultatai įskaitomi įvertinus, ar studijų rezultatai atitinka formaliuosius reikalavimus ir pageidaujamos studijų programos dalykinius reikalavimus.

Plačiau

Studijų krypčių grupė
Verslo ir viešoji vadyba
Studijų programos valstybinis kodas
6121LX019
Studijų programos komiteto pirmininkas
Profesorius Habil. dr. Vytautas Nekrošius
2366170

Saulėtekio al. 9, I rūmai, Vilnius
Studijų mainų koordinatorius
Docentė Dr. Aida Mačerinskienė
2366122

Saulėtekio 9, II r.
Akreditavimo dokumentas (-ai)
Kvalifikacijos lygis pagal Lietuvos kvalifikacijų sandarą
6

Numatomi studijų rezultatai
Baigę studijų programą absolventai įgys integruotas verslo, vadybos ir teisės kompetencijas, leidžiančias savarankiškai ir atsakingai dirbti visose tiek verslo įmonėse, tiek viešojo sektoriaus institucijose, steigti ir vystyti savo verslą. Absolventai gebės atlikti sudėtingą darbą kritiškai analizuojant ir sprendžiant socialines–ekonomines, verslo teisines, finansų, ekonominio saugumo ir kitas problemas, kurti jų sprendimo modelius, atlikti ekonomines ekspertizes, taikyti sistemų analizės, ekonometrijos statistikos bei įvairius kitus metodus. techniką ir šiuolaikines informacines technologijas.
Profesinės veiklos galimybės
Absolventų darbo vietos galimos tiek privačiame, tiek viešajame sektoriuje: advokatų ir antstolių kontorose, teisininkų ir bankroto administratorių biuruose, verslo, valstybinėse, viešosiose ar biudžetinėse įstaigose.