Redakcinė politika

Veiklos etika

Vilniaus universiteto leidykla savo veikloje vadovaujasi Leidybos etikos komiteto (angl. Committee on Publication Ethics: COPE) skelbiamomis gairėmis ir remia etiškos leidybos principus. Gairės taikomos leidyklos redaktoriams, autoriams ir recenzentams. Spręsdama galimus nusižengimus, leidykla vadovaujasi COPE struktūrinėmis schemomis.

Etikos politika autoriams

Autoriai privalo laikytis aukštų, Leidybos etikos komiteto (COPE) įtvirtintų, etikos standartų žurnalo autoriams. Bet kokie nusižengimai etikai vertinami labai rimtai ir sprendžiami, vadovaujantis COPE pateiktomis gairėmis.

Autoriai privalo pateikti tikslų atlikto darbo vertinimą (objektyvų jo reikšmės vertinimą). Informacija ir nuorodos turi būti pakankamai išsamios, kad kiti tyrėjai galėtų pakartoti atliktą darbą. Tyrimo rezultatai turi būti interpretuojami teisingai, tokiu būdu išvengiant žalos žurnalo patikimumui. 

Autoriai atsako už tai, kad jų rankraštyje pateikti duomenys, rezultatai, citatos, nuorodos, vaizdinė ir (arba) kita medžiaga nebūtų sufabrikuota ar suklastota, būtų pateiktos reikiamos nuorodos. Kitų darbas visada turi būti tinkamai pripažįstamas. 

Vilniaus universiteto leidykloje spausdinami tik originalūs darbai, kurie kitur nebuvo nei spausdinti, nei recenzuoti. Išimtys daromos tik verstiniams kūriniams, leidiniams išleistiems įsigijus perleidimo licenciją ir tiems, kurie papildo ankstesnius leidinius. Autorių prašoma pateikti informaciją apie pakartotinį medžiagos naudojimą. Neetišku laikomas elgesys, kai vienas tyrimas padalinamas į keletą dalių, taip siekiant padidinti publikacijų skaičių.

Pateiktų rankraščių informacijos dubliavimosi tikrinimas ir autorystės nustatymas atliekamas, naudojant Crossref Similarity Check powered by iThenticate. Rankraščiai, kurie, kaip nustatyta, buvo naudojami kituose kūriniuose be reikiamų nuorodų, nedelsiant atmetami.

Visi autorių sąraše nurodyti tyrėjai privalo būti reikšmingai prisidėję rengiant rankraštį ir dalytis kolektyvinę atsakomybę už tyrimo rezultatus. Visi asmenys, reikšmingai prisidėję rengiant leidinį, privalo būti įtraukti į autorių sąrašą. Kai rankraštis yra priimtas, autorystės ar autorių eilės tvarkos keisti nebegalima. 

Turi būti atskleisti bet kokie finansiniai ar kiti reikšmingi interesų konfliktai, galintys turėti įtakos rezultatams ar jų interpretavimui. Taip pat turi būti atskleisti visi šaltiniai, teikę finansinę paramą projektui.

Įtariamo ar įrodyto mokslinio nusižengimo, nesąžiningos publikacijos ar plagiato atveju leidėjas imasi visų reikiamų priemonių, kad išsiaiškintų situaciją ir pataisytų tą leidinį. Tai gali būti greitas pranešimas apie įsivėlusią klaidą arba, rimtesniais atvejais, visiškas atsiribojimas nuo nesąžiningai pateikto rankraščio taikant leidinio atšaukimą (angl. retraction).

Interesų konfliktų sprendimo politika

Interesų konfliktai. Interesų konfliktai kyla tuomet, kai galima pagrįstai manyti, kad su moksliniu tyrimų nesusiję klausimai gali turėti įtakos darbo ar jo vertinimo neutralumui bei objektyvumui. Apie galimus interesų konfliktus, nepriklausomai nuo to, ar jie turėjo įtakos tyrimui, ar ne, turi būti pranešta iš anksto, kad būtų galima priimti pagrįstą sprendimą. Daugeliu atveju toks pranešimas neužkerta kelio kūrinio leidybai ar dalyvavimui recenzavimo procese.

Jei kyla abejonių, praneškite apie galimą interesų konfliktą arba aptarkite tai su leidykla. Nepranešus apie su pateiktu rankraščiu susijusį interesų konfliktą ir jam vėliau išaiškėjus, leidinys gali būti atmestas. Išleistus leidinius gali tekti pakartotinai įvertinti arba, rimtesniais atvejais, nuo jų gali būti atsiribota.  

Interesų konfliktai gali būti:

 • finansiniai – autoriai gauna ar tikisi gauti finansavimą ar kitas išmokas, prekes ar paslaugas, susijusias su tyrimu arba teikiamas organizacijos, suinteresuotos tyrimo rezultatais;
 • susiję su priklausomybe – autorius priklauso tyrimo rezultatais suinteresuotai organizacijai, yra jos darbuotojas ar patariamosios tarybos narys;
 • susiję su intelektine nuosavybe – autoriui ar jo organizacijai priklausantys patentai ar prekių ženklai;
 • asmeniniai – draugai, šeimos nariai, giminės ir kiti artimi asmeniniai ryšiai;
 • ideologiniai – su tyrimu susiję įsitikinimai ar agitacija, pvz., politinė ar religinė;
 • akademiniai – konkurentai arba asmuo, kurio darbas yra analizuojamas.

Autoriai. Rankraščio pateikimo etape autoriai turi pranešti apie bet kokius galimus interesus ir paaiškinti, kodėl gali kilti interesų konfliktas. Jei interesų konfliktų nėra, autoriai turi nurodyti: „Autorius (-iai) pareiškia, kad nėra su šio rankraščio publikavimu susijusių interesų konfliktų“. Rankraštį teikiantys autoriai yra atsakingi už tai, kad jų bendraautoriai nurodytų savo interesus.
Autoriai turi nurodyti gaunamą ar pastaruoju metu gautą finansavimą (įskaitant rankraščio publikavimo mokesčio kompensavimą) ir kitas išmokas, prekes ar paslaugas, galinčias turėti įtakos tyrimui. Bet koks finansavimas, nepriklausomai nuo to, ar sukeliantis interesų konfliktą, ar ne, turi būti nurodytas skiltyje „Padėkos“.

Bet kokio asmens, kuris nėra rankraščio autorius, tačiau 1) yra suinteresuotas tyrimo rezultatais; 2) yra susijęs su tokių interesų turinčia organizacija; arba 3) dirba finansuojančiam asmeniui arba gauna iš jo atlygį, dalyvavimas užsakant, apmąstant, planuojant, kuriant, įgyvendinant ar analizuojant tyrimą, rengiant ar redaguojant rankraštį ar priimant sprendimą jį publikuoti turi būti deklaruotas. Deklaruoti interesų konfliktai bus apsvarstyti redaktoriaus ir recenzentų bei nurodyti publikuotame leidinyje.

Redaktoriai ir recenzentai. Redaktoriai ir recenzentai privalo nusišalinti nuo recenzuoti teikiamo rankraščio, kai jie:

 • su bet kuriuo iš rankraščio autorių yra neseniai paskelbę publikaciją arba yra ketinamo publikuoti rankraščio bendraautoriai;
 • yra ar neseniai buvo susiję su bet kuriuo iš rankraščio autorių;
 • bendradarbiauja ar neseniai bendradarbiavo su bet kuriuo iš rankraščio autorių;
 • turi artimų asmeninių ryšių su bet kuriuo iš rankraščio autorių;
 • turi finansinių interesų, susijusių su rankraščio tema;
 • jaučiasi negalį išlikti objektyvūs.

Leidykla stengiasi nepriskirti rankraščių interesų konfliktų turintiems redaktoriams ar recenzentams; tokiais atvejais redaktoriai ir recenzentai privalo nusišalinti ir pranešti leidyklai apie bet kokius interesų konfliktus.

Recenzentai savo interesus turi deklaruoti recenzijos formos skiltyje „Konfidenciali informacija“, kurią peržiūrės redaktorius. Glaudžiai susiję konkurentai turėtų apsvarstyti galimybę nusišalinti.

Redaktoriai ir recenzentai turi pranešti, jei anksčiau yra aptarinėję rankraštį su jo autoriais.

Įspėjimas dėl autorių teisių

Pateikdamas mokslinio darbo rankraštį (Vilniaus universiteto leidyklos leidžiamam leidiniui) autorius patvirtina, kad yra bendraautorių įgaliotas sudaryti šiuos susitarimus ir savo bei bendraautorių vardu garantuoja ir užtikrina, kad:

 1. jis (ji) turi pilną teisę sudaryti šį susitarimą ir suteikti jame numatytas teises. Jis (ji) yra vienintelis (-ė) rankraščio autorius (-ė) ir turi pilną teisę sudaryti šį susitarimą bei suteikti teises Vilniaus universiteto leidyklai, nepažeisdamas (-a) jokių kitų įsipareigojimų;
 2. rankraštis yra originalus, nepažeidžia jokių autorių ar jokių kitų trečiųjų šalių teisių;
 3. rankraštis nebuvo oficialiai išleistas jokioje kitoje leidykloje ir nėra jokios kitos leidyklos svarstomas;
 4. rankraštyje nėra jokios neteisėtos informacijos, dezinformacijos ar duomenų, kuriuos paskelbus, būtų pažeista sutartis, konfidencialumo ar slaptumo įsipareigojimas;
 5. mokslo žurnalų atveju, autoriai sutinka su „Creative Commons“ priskyrimo licencijos 4.0 sutarties sąlygomis, kuriomis vadovaujantis žurnale spausdinamas straipsnis yra licencijuojamas, ir suteikia Vilniaus universitetui leidimą publikuoti iki šiol nepublikuotą originalų rankraštį ir jo neatsiejamą dalį sudarančią santrauką, visą susijusią papildomą medžiagą ir vėlesnius klaidų taisymus, jei tokie būtų reikalingi, žurnale, vadovaujantis „Creative Commons“ priskyrimo licencija (CC-BY-4.0). Šita nuostata netaikoma knygų leidybos atvejais. Vilniaus universiteto leidykloje leidžiamų knygų autorių teises reglamentuoja Vilniaus universiteto Intelektinės nuosavybės valdymo nuostatai.
Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos