Vilniaus universitetas ir Vilniaus miesto savivaldybė kuria metodinį STEAM centrą

2019-11-08 10:57

Lietuva susirūpinusi dėl mažo jaunimo domėjimosi gamtos, technologijų, inžinerijos ir matematikos mokslais ir didėjančio šių sričių specialistų poreikio, dėl inovacijų stygiaus, taip pat dėl to, kad vis dar negerėja mokinių pasiekimai. Siekiant išspręsti šias problemas, Lietuvoje numatoma vystyti metodinių ir regioninių tarpdisciplininių STEAM (angl. science, technology, engineering, arts, maths) – gamtos, technologijų, inžinerijos, matematikos ir menų (kūrybiškumo) – centrų tinklą mokiniams, kurie, tikimasi, prisidės prie fizinių, technologijos ir biomedicinos mokslų populiarinimo, įvairių sričių inovacijų  išbandymo ir jaunųjų tyrėjų ugdymo. Lietuvoje steigiama 10 STEAM centrų – 3 metodiniai ir 7 regioniniai. Vieną iš metodinių centrų steigia Vilniaus universitetas kartu su Vilniaus miesto savivaldybe įgyvendindami iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamą projektą Nr. 01.1.1-CPVA-V-701-15-0001 „Vilniaus STEAM centro kūrimas“. Projekto lėšomis Vilniaus STEAM centras bus kuriamas tam pritaikant Vilniaus universiteto Planetariumo pastatą (Konstitucijos g. 12A. Vilniuje), aprūpinant veiklai vykdyti reikalinga įranga ir baldais. Centre bus sukurtos 8 STEAM laboratorijos – gyvybės mokslų (biologijos), chemijos, fizikos ir astrofizikos, šviesos technologijų, vizualaus programavimo, mobiliųjų technologijų ir robotikos, skaitmeninės gamybos (FAB LAB), inžinerijos (išmaniųjų konstrukcijų ir medžiagų) –, taip pat įrengtos kitos metodinio centro funkcijoms vykdyti reikalingos patalpos. Projekto lėšomis bus kuriama dalis laboratorinių temų aprašų bei integruotų laboratorinių užsiėmimų programų. Projekto investicijos finansuojamos Europos Sąjungos struktūrinių fondų 01.1.1-CPVA-V-701 priemonės „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų infrastruktūros plėtra ir integracija į europines infrastruktūras“ lėšomis, kurių skiriama 2 800 tūkst. Eur, taip pat Vilniaus universiteto, Vilniaus miesto savivaldybės bei Lietuvos Respublikos biudžeto lėšomis.

Siekiant didinti su STEM sritimis susijusių ekonomikos sektorių dalį rinkoje ir kuriamą pridėtinę vertę, vienas iš svarbiausių STEAM centro siekinių – per kūrybiškumo skatinimą moksleivius sudominti moksline tiriamąja veikla, taip prisidedant prie ateities mokslininkų rengimo ir sąlygų inovacijų kultūrai augti kūrimo. Metodinis STEAM centras sieks ugdyti mokinius kaip ateities tyrėjus, inovacijų kūrėjus ir diegėjus, naujų aukštos pridėtinės vertės produktų bei paslaugų kūrėjus ir gamintojus, stiprinant dalykines ir tarpdalykines, kūrybiškumo, iniciatyvumo, verslumo ir lyderystės kompetencijas, reikalingas jų sėkmingai profesinei karjerai. Tyrimai rodo, kad mokytojo darbo kokybė, jo profesinės kompetencijos akivaizdžiai koreliuoja su mokinių mokymosi rezultatais, o pedagogų kvalifikacijos lygis yra svarbus veiksnys, didžia dalimi apsprendžiantis švietimo rezultatus. Todėl metodinis STEAM centras sieks prisidėti ir prie mokytojų profesinio tobulėjimo.


Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto mokslo centro kūrimo projekto naujienos

2019-09-16 15:26

Rugsėjo 13 d. Vilniaus universiteto (VU) rektorius prof. Artūras Žukauskas ir Lietuvos Respublikos finansų ministras Vilius Šapoka pasirašė sutartį dėl Europos investicijų banko 7,6 mln. Eur vertės paskolos VU Medicinos fakulteto Mokslo centro kūrimo projekto kofinansavimui.

Bendra projekto vertė sieks apie 37,1 mln. eurų, iš kurių didžiąją dalį – 23,1 mln. eurų – sudaro Europos regioninės plėtros fondo lėšos, skirtos pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ 01.1.1-CPVA-V-701 priemonę „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų infrastruktūros plėtra ir integracija į europines infrastruktūras“.

Vilniaus Santariškių rajone esančiame „Santaros“ slėnyje numatyta VU Medicinos fakulteto plėtra. Ten jau dabar veikia VU ligoninės Santaros klinikos, išplėtota medicinos bei farmacijos srityse veikiančių įmonių infrastruktūra, todėl tyrimų rezultatai galės būti greitai pritaikomi klinikinėje praktikoje diegiant naujus ir tobulinant esamus diagnostinius metodus, prisidedant prie sveikatos paslaugų kokybės ir prieinamumo didinimo.

Naujajame mokslo centre veiks inovatyvios eksperimentinių tyrimų laboratorijos, kuriose mokslininkai bei studentai galės dirbti ir atlikti pažangiausius tyrimus, naudodamiesi naujausia moksline įranga. Centre prieinamais ištekliais galės naudotis šimtai universiteto tyrėjų, magistrantūros ir rezidentūros studentai, doktorantai.

Mokslo centre ketinama plėtoti biomedicinos, biofarmacijos, biotechnologijų, aplinkos apsaugos ir kitas aukštųjų technologijų veiklas, kuriose VU turi didžiausią įdirbį. Be to, naujoji infrastruktūra sudarys prielaidas stiprinti tarpdisciplininius tarptautinio lygio tyrimus ir diegti inovacijas kartu su čia besitelkiančiomis aukštųjų technologijų įmonėmis.

Apie 17 tūkst. kv. m. ploto naujajame mokslo centre Žaliųjų Ežerų g. 2 funkcionuos širdies chirurgijos, kardiologijos ir angiologijos centras su hibridinėmis ir universaliomis operacinėmis ir priklausiniais, genetikos, neurologijos, neurochirurgijos, infekcinių, plaučių ligų, dermatologijos, alergologijos ir kitų sričių specifinės mokslinės laboratorijos, vaistinė su ekstemporalių vaistų gamybos laboratorija, simuliacinis mokymo centras ir kitos šiuolaikiniams mokslui ir studijoms būtinos erdvės.

Šiuo metu vykdomos viešojo pirkimo procedūros pastato statybos darbų rangovui atrinkti, projektą tikimasi baigti 2021 m.


Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto rezidentūros bazių modernizavimas

2019-03-19 14:17

Vilniaus universitetas įgyvendina projektą „Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto rezidentūros bazių modernizavimas“ Nr. 09.1.1-CPVA-V-720-03-0002.

Projektu siekiama: (i) iš esmės pagerinti rezidentų ruošimo praktinį parengimą, sudarant sąlygas jiems mokytis dirbti naudojant šiuolaikines technologijas diagnostikos, mažai invazinės chirurgijos, intensyviosios terapijos, vaikų ir suaugusiųjų gaivinimo ir kt. srityse; (ii) parengti aukščiausios kvalifikacijos specialistus darbui sveikatos apsaugos institucijose, kurie sugebėtų prisitaikyti kintančioje inovacinėje ir technologinėje aplinkoje; (iii) įdiegti šiuolaikines mokymosi priemones, orientuotas į išmokymą naudotis žiniomis praktinių uždavinių sprendimui, mokymosi iš klaidų, mokymosi iš profesionalų praktikos, taip papildant tradicinį mokymą klinikinėje aplinkoje. Projekto tikslams pasiekti bus perkama įranga ir remontuojamos patalpos. Vykdomos veiklos apims medicininių simuliatorių įsigijimą. Projekto eigoje bus perkami medicininiai simuliatoriai – 7 komplektai, skirti visų specializacijų vaikų ligų ir visų specializacijų chirurgijos rezidentams, akušerijos ir ginekologijos, urologijos, vidaus ligų, kardiologijos, radiologijos, šeimos medicinos, anesteziologijos ir reanimatologijos, otorinolaringologijos  ir pulmonologijos rezidentams. Taip pat vykdomos veiklos apims vaizdo, garso ir kompiuterinės įrangos, reikalingos telechirurgijos (telemedicinos) centro plėtrai į Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų F korpusą ir centrinio pulto, esančio E korpuso auditorijose, modernizavimui, įsigijimą bei remonto darbus, kurių metu bus sujungtos 2 auditorijos, esančios Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų E korpuse.

Projektas vykdomas nuo 2016-09-15 iki 2020-11-30.

Projektas finansuojamas iš 2014-2020 metų Europos sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.1.1-CVPA-V-720 priemonės „Studijų aplinkos ir infrastruktūros koncentravimas, tobulinimas ir informacinių sistemų plėtra“.