Pradžia | VU projektinė veikla

Aukštųjų mokyklų tinklo optimizavimas ir studijų kokybės gerinimas Šiaulių universitetą prijungiant prie Vilniaus universiteto

2020-12-28 09:47

Projektas Nr. 09.3.1-ESFA-V-738-03-0001 finansuojamas iš Europos socialinio fondo lėšų pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. 09.3.1-ESFA-V-738 „Aukštųjų mokyklų tinklo tobulinimas“.

Projekto vykdytojas – Vilniaus universitetas

Projekto vadovė – Dalia Jacikevičė

Projekto įgyvendinimo laikotarpis – 2020 m. balandžio 15 d. – 2023 m. rugsėjo 1 d.

Projekto biudžete nustatyta didžiausia galima projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma 8.250.932,42 Eur.

Lietuvoje susiduriama su iššūkiais, stabdančiais aukštojo mokslo potencialą: esamas mokslo ir studijų institucijų skaičius yra per didelis, kad būtų galima pasiekti reikiamą tinklo efektyvumą, toliau sparčiai mažėja stojančiųjų skaičius, daugėja mažai studentų surenkančių studijų programų, didėja išlaidų dalis, tenkanti ūkiui ir administravimui, taip pat palyginti mažai naudojamasi tarptautiniu studentų, akademinių darbuotojų judumu. Pedagogų rengimo sistema Lietuvoje pasižymi itin didele fragmentacija, programų dubliavimu ir neefektyvumu: 2017 m. Lietuvoje pedagogus rengė 16 aukštųjų mokyklų, buvo registruota daugiau nei šimtas švietimo ir ugdymo studijų krypties programų. Skaičiuojama, kad kasmet įstoja mokytis apie 1000 studentų, tačiau vos ketvirtadalis absolventų po studijų baigimo dirba mokytojais, o 2015–2016 m. 50 proc. mokytojų buvo vyresni nei 50 metų. Šių iššūkių kontekste vykdoma universitetų tinklo pertvarka, kuria siekiama sutelkti mokslo ir studijų išteklius, sudarant prielaidas studijų kokybės gerinimui ir tarptautinio konkurencingumo didinimui. Lietuvos aukštųjų mokyklų pertvarkoje dalyvauja Vilniaus universitetas (toliau – VU) ir Šiaulių universitetas (toliau – ŠU) (VU ir ŠU kartu toliau – Projekto organizacija). VU yra stipriausias klasikinis Lietuvos universitetas, esantis aukščiausiai tarptautiniuose reitinguose iš visų šalies aukštųjų mokyklų. ŠU yra viena svarbiausių pedagogus ruošiančių aukštųjų mokyklų, kur mokytojai ruošiami jau 7 dešimtmečius, akademinė bendruomenė yra sutelkusi stiprius mokytojų rengimo išteklius. Projektu siekiama prisidėti prie Lietuvos švietimo sistemos kokybės ir konkurencingumo stiprinimo, aukštojo mokslo išskaidymo ir fragmentacijos bei neefektyvaus valdymo problemų sprendimo Šiaulių universitetą prijungiant prie VU. ŠU reorganizuojamas prijungimo prie VU būdu, jo pagrindu suformuojant VU struktūrinį padalinį – Šiaulių akademiją. Projekto lėšos skiriamos šių uždavinių sprendimui: 1. Besikeičianti akademinė, informacinė, technologinė aplinka, rinkos iššūkiai kelia naujus uždavinius šiuolaikiniam aukštajam mokslui. 2. Įgyvendinant pedagogų rengimo sistemos pertvarką, didžiausias dėmesys Projekte skiriamas VU ir ŠU vykdomų studijų programų konsolidavimui, jų atnaujinimui grindžiant tarpdisciplinine, tarptautine praktika bei kompetencija, proaktyviu studijų programų diegimu, studijų ir praktikų tarptautiškumo stiprinimo kryptimi bei inovatyvių, modernių mokymosi formų ir mokomųjų priemonių taikymu. 3. Reorganizuojant Šiaulių universitetą į Vilniaus universiteto struktūrinį padalinį, būtina apjungti ir optimizuoti pagrindines administracines bei mokslo ir studijų aptarnavimo funkcijas ir procesus.

 


Vilniaus universiteto studijų procesui reikalingos infrastruktūros modernizavimas ir plėtra

2020-09-22 14:13

Projektas Nr. 09.1.1-CPVA-V-720-15-0001 finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonę Nr. 09.1.1-CPVA-V-720 „Studijų aplinkos ir infrastruktūros koncentravimas, tobulinimas ir informacinių sistemų plėtra“.

Projekto vykdytojas – Vilniaus universitetas

Projekto vadovas – Jonas Vengris

Projekto įgyvendinimo laikotarpis – 2019 m. birželio mėn. – 2022 m. rugsėjo mėn.

Projekto biudžete nustatyta didžiausia galima projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma 3.990.000,00 Eur.

Projektu siekiama sudaryti sąlygas modernių ir kokybiškų aukštojo mokslo, ypač pedagoginių studijų plėtrai bei užtikrinti efektyvų, besikeičiančią studijų aplinką ir naujas formas atliepiantį, studijų proceso valdymą Vilniaus universitete. Projektu numatome spręsti šiuos uždavinius:

1. Išplėsti ir modernizuoti pedagogų rengimo infrastruktūrą Vilniaus universitete. Atsižvelgiant į švietimo sistemoje diegiamas inovacijas, naujas didaktines priemones, kurios turi būti integruojamos į ugdymo procesą, taip pat į pedagogų rengimo centro veiklai ir studijų kokybei keliamus reikalavimus, naujai kuriamų ir atnaujinamų studijų programų turinį bei planuojamą studentų skaičiaus augimą, numatoma išplėsti ir modernizuoti pedagogų rengimui reikalingą infrastruktūrą ugdymo mokslų studijų programų vykdymui įrengiant auditorijas, laboratorijas ir kitas specializuotas edukacines erdves.

2. Modernizuoti Vilniaus universiteto studijų valdymo ir administravimo informacines priemones. Projekto lėšomis bus sukurta ir įdiegta nauja studijų administravimo, organizavimo ir valdymo informacinė sistema, kurioje studijų procesai bus valdomi orientuojantis ne į masiškumą, o į naudotojo individualius poreikius – individualios studijos su individualia trukme ir planavimu, pritaikyto krūvio planavimu.

Projektas įgyvendinamas Vilniaus universiteto Filosofijos fakulteto ir Informacinių technologijų paslaugų centro.


Vilniaus universiteto observatorijos pastatų ansamblio astronomijos paviljono ir bokšto (M. K. Čiurlionio g. 29, Vilniaus m.) aktualizavimas

2020-09-04 08:32

Projektas Nr. 05.4.1-CPVA-K-303-02-0020 finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos  priemonę Nr. 05.4.1-CPVA-K-303 „Aktualizuoti viešąjį ir privatų kultūros paveldą“.

Projekto vykdytojas – Vilniaus universitetas.

Projektas įgyvendinamas Vilniaus universiteto muziejaus.

Projekto vadovas – Jonas Vengris

Projekto biudžete nustatyta didžiausia galima projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma – 579.439,26 Eur

Projekto įgyvendinimo laikotarpis – 2017 m. gruodžio 02 d. – 2021 m. kovo 02 d.

Pagrindinė projekto problema, kad Vilniaus universiteto Observatorijos pastatų ansamblio astronomijos paviljonas (u.k. 23571) ir Observatorijos pastatų ansamblio astronomijos bokštas (u.k. 23572), kurie yra kultūros paveldo objektai ir jų statusas – valstybės saugomi, nėra atverti lankymui, neišnaudojamos jų teikiamos galimybės. Pastatai dėl prastos techninės būklės nėra pritaikyti naudojimui ir juose jokia veikla nevyksta. Siekiant išsaugoti bei atskleisti vertingąsias kultūros paveldo objektų savybes, atverti ir pritaikyti kultūrinėms reikmėms, bus atlikti pastatų tvarkomieji paveldosaugos bei statybos darbai, kad pastatai, esantys  M. K. Čiurlionio g. 29, Vilniuje, būtų pritaikyti lankytojams. Įgyvendinus projektą, objektai bus pritaikyti  kultūrinėms, neformalaus švietimo ir edukacinėms veiklos vykdyti, t. y. bus organizuojami dangaus stebėjimai teleskopu, teminiai renginiai / paskaitos astronomijos tematika, ekskursijos ir mokomosios ekspedicijos, koncertai po kupolu, parodos ir kt. Tikimasi, kad įgyvendinus projektą bus atskleistos kultūros paveldo objektų vertingosios savybės, objektai bus pritaikyti minėtoms veikloms ir vykdant šias veiklas, tikimasi padidinti Lietuvos gyventojų susidomėjimą kultūros paveldu ir pritraukti įvairių socialinių grupių lankytojus, didinti kultūros objekto žinomumą.