Naujienos

Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto rezidentūros bazių modernizavimas

2019-03-19 14:17

Vilniaus universitetas įgyvendina projektą „Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto rezidentūros bazių modernizavimas“ Nr. 09.1.1-CPVA-V-720-03-0002.

Projektu siekiama: (i) iš esmės pagerinti rezidentų ruošimo praktinį parengimą, sudarant sąlygas jiems mokytis dirbti naudojant šiuolaikines technologijas diagnostikos, mažai invazinės chirurgijos, intensyviosios terapijos, vaikų ir suaugusiųjų gaivinimo ir kt. srityse; (ii) parengti aukščiausios kvalifikacijos specialistus darbui sveikatos apsaugos institucijose, kurie sugebėtų prisitaikyti kintančioje inovacinėje ir technologinėje aplinkoje; (iii) įdiegti šiuolaikines mokymosi priemones, orientuotas į išmokymą naudotis žiniomis praktinių uždavinių sprendimui, mokymosi iš klaidų, mokymosi iš profesionalų praktikos, taip papildant tradicinį mokymą klinikinėje aplinkoje. Projekto tikslams pasiekti bus perkama įranga ir remontuojamos patalpos. Vykdomos veiklos apims medicininių simuliatorių įsigijimą. Projekto eigoje bus perkami medicininiai simuliatoriai – 7 komplektai, skirti visų specializacijų vaikų ligų ir visų specializacijų chirurgijos rezidentams, akušerijos ir ginekologijos, urologijos, vidaus ligų, kardiologijos, radiologijos, šeimos medicinos, anesteziologijos ir reanimatologijos, otorinolaringologijos  ir pulmonologijos rezidentams. Taip pat vykdomos veiklos apims vaizdo, garso ir kompiuterinės įrangos, reikalingos telechirurgijos (telemedicinos) centro plėtrai į Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų F korpusą ir centrinio pulto, esančio E korpuso auditorijose, modernizavimui, įsigijimą bei remonto darbus, kurių metu bus sujungtos 2 auditorijos, esančios Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų E korpuse.

Projektas vykdomas nuo 2016-09-15 iki 2020-11-30.

Projektas finansuojamas iš 2014-2020 metų Europos sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.1.1-CVPA-V-720 priemonės „Studijų aplinkos ir infrastruktūros koncentravimas, tobulinimas ir informacinių sistemų plėtra“.


Kvietimas teikti paraiškas finansuoti projektus pagal priemonę Nr. 09.3.3-LMT-K-712 „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“

2019-02-01 10:15

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija ir Lietuvos mokslo taryba kviečia teikti paraiškas finansuoti projektus pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonės Nr. 09.3.3-LMT-K-712 „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ poveiklę „Studentų gebėjimų ugdymas dalyvaujant mokslinėse vasaros praktikose“.

Paraiškos teikiamos iki 2019 m. kovo 22 d. 24:00 val.

Finansavimo tikslas – Tobulinti studentų, tyrėjų bei mokslininkų mokslinę kvalifikaciją vykdant praktinę mokslinę veiklą, mokslinių idėjų mainus, skatinant mokslinės komunikacijos bei tinklaveikos kūrimąsi ir plėtrą.

Finansuojamos veiklos – Studentų gebėjimų vykdyti MTEP veiklą ugdymas: studentų gebėjimų ugdymas dalyvaujant mokslinėse vasaros praktikose.

Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma – 1878,00 Eur.

Paraiškos ir Aprašo 59 punkte nurodyti priedai iki kvietimo teikti paraiškas skelbime nustatyto termino paskutinės dienos teikiami Lietuvos mokslo tarybai per iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų duomenų mainų svetainę (toliau – DMS) https://dms2014.finmin.lt/dms/.

Daugiau informacijos apie priemonę: https://lmt.lt/lt/mokslo-finansavimas/parama-karjerai-mobilumui-ir-sklaidai/studentu-moksliniai-tyrimai-ir-praktika/2389.

Išsamesnę informaciją VU Plėtros departamente teikia:

Ignė Balaišytė, igne.balaisyte@cr.vu.lt, tel. 268 7238;

Laura Zebleckienė, laura.zebleckiene@cr.vu.lt, tel. 219 3201.


VI KVIETIMAS TEIKTI PARAIŠKAS MOKSLO PROJEKTAMS ĮGYVENDINTI PAGAL VALSTYBINĖS LITUANISTINIŲ TYRIMŲ SKLAIDOS 2016-2024 METŲ PROGRAMOS 1 UŽDAVINIO PRIEMONES

2019-02-01 10:14

VI kvietimas teikti paraiškas mokslo projektams įgyvendinti pagal valstybinės lituanistinių tyrimų ir sklaidos 2016-2024 metų programos 1 uždavinio priemones: vykdyti lituanistinius mokslinius tyrimus, apimančius ir lituanistinius šaltinius bei specializuotas duomenų bazes.

Paraiškos teikiamos iki 2019 m. vasario 21 d. 24 val.

Konkurso sąlygos:

  • projekto vadovas turi būti mokslininkas;
  • asmuo gali teikti tik vieną šio kvietimo paraišką kaip projekto vadovas ar kitas pagrindinis projekto vykdytojas;
  • asmuo gali vienu metu vykdyti ne daugiau nei tris nacionalinių mokslo programų, Valstybinės lituanistinių tyrimų ir sklaidos 2016–2024 metų programos mokslo bei mokslininkų grupių projektus kaip pagrindinis projekto vykdytojas ir būti tik vieno iš jų vadovas;

Paraiška teikiama pildant formą elektroninėje sistemoje http://junkis.lmt.lt. Kartu su paraiška turi būti pateikti:

  • vykdančiosios institucijos raštas dėl projekto vykdymo užtikrinimo (rašto forma užsipildo pildant paraišką, rinktis Vykdančios institucijos rašo projektas ir perkelti ant VU blanko ir kelti pasirašymui į avilį, vizuoja padalinio vadovas, atsakingas finansininkas ir MID direktorė Vida Lapinskaitė). Keliant raštą rinktis Projektai͢͢→Naujas siunčiamojo dokumento projektas → Raštas mokslo prorektoriaus, užpildykite informaciją Dokumentą parengė: Rengėjo pavardė, Rengėjo padalinys: nurodykite savo padalinį, Gavėjai: Lietuvos mokslo taryba.
  • projekto vadovo ir kitų pagrindinių projekto vykdytojų gyvenimo aprašymai su publikacijų sąrašais;
  • jei paraiška teikiama kartu su partneriu (-iais) (t. y. viešu arba privačiu juridiniu asmeniu) – sutikimas kartu vykdyti teikiamą projektą, jei jis būtų finansuojamas (parašytas institucijos blanke ir pasirašytas projekto partnerio vadovo; jei projekto partneris yra užsienio institucija, sutikimas gali būti pasirašytas ir padalinio vadovo).

 Jei projekte numatoma kaupti duomenis VU biblioteka konsultuoja mokslinių tyrimų duomenų valdymo plano rengimo klausimais, ramute.grabauskiene@mb.vu.lt, tel. (8 5) 219 5062.

 Dėl vykdytojų atitikimo konkrečioms pareigoms kreipkitės į Ramunę Rimkutę, tel. 2687068, ramune.rimkute@cr.vu.lt

 Sąmatos derinamos su Plėtros departamento finansininkėmis:

Agnija Duobiene, agnija.duobiene@cr.vu.lt, tel. 268 7034 (kuruojami padaliniai: FilF, FsF, KnF, TSPMI, IF).;

Nijole Kavarskiene, nijole.kavarskiene@cr.vu.lt, tel. 268 6968 (kuruojami padalinai: KF, TF, GMC, EF).

Mokslo ir inovacijų departamente informaciją teikia:

Virginija Antanavičiūtė-Kasperūnė, virginija.antanaviciute-kasperune@cr.vu.lt, tel. 236 6068;

Gitana Vaitekūnienė gitana.vaitekuniene@cr.vu.lt, tel. 236 6068.


JAV AMBASADOS KVIETIMAS

2019-02-01 10:12

JAV ambasada Lietuvoje kviečia teikti paraiškas gauti finansavimą 30–90 dienų mokslo eksperto vizitui Lietuvoje.

Finansuojami JAV mokslininkų vizitai ekspertiniam patariamajam darbui aplinkosaugos, mokslo, technologijų, sveikatos ir kitose srityse.

Paraiškos priimamos iki vasario 15 d.

Daugiau informacijos:

https://www.lmt.lt/lt/jav-ambasada-lietuvoje-kviecia-teikti-paraiskas-gauti-finansavima-3090-dienu-mokslo-eksperto-vizitui-lietuvoje/3072?fbclid=IwAR0NnL2VgRWMzXTUgJJLHlymOeZTkglAI47WjZGHuxDtCCgjXKiqC8qo068.

Išsamesnę informaciją VU Mokslo ir inovacijų departamente teikia:

Donata Pečiukėnienė, tel. (8 5)  268 7067, el. p. donata.peciukeniene@cr.vu.lt.


KVIETIMAS TEIKTI PARAIŠKAS Į ULAM PROGRAMĄ

2019-02-01 10:12

Kviečiame teikti paraiškas į Ulam programą, kuri skatina užsienio tyrėjų mobilumą ir mokslinį bendradarbiavimą su Lenkijos institucijomis nuo 6 iki 24 mėn.

Paraišką gali teikti asmenys turintys daktaro laipsnį.

Galimos veiklos stažuotės metu:

  • mokslinių tyrimų ir (arba) plėtros darbų atlikimas;
  • po doktorantūros mokymai;
  • medžiagos surinkimas moksliniam darbui ar publikavimui;
  • didaktinių užsiėmimų vedimas priimančiojoje institucijoje.

Paraiškų teikimo termino pabaiga 2019-04-23.

Kvietimą rasite čia: https://cloud.vu.lt/s/Mo5zkDdZfq4Lnbb#pdfviewer.

Daugiau informacijos rasite čia: https://nawa.gov.pl/en/scientists/the-ulam-programme.

Išsamesnę informaciją VU Mokslo ir inovacijų departamente teikia:

Sandra Klimovič tel. (8 5) 236 6068, sandra.klimovic@cr.vu.lt.


MATSUMAE TARPTAUTINIS FONDAS KVIEČIA TEIKTI PARAIŠKAS MOKSLININKŲ STAŽUOTĖMS JAPONIJOJE

2019-02-01 10:11

Japonijos Matsumae tarptautinis fondas kviečia teikti paraiškas vykdyti 3–6 mėn. mokslinių tyrimų projektus. Paraiškos stažuotėms Japonijoje priimamos iki 2019 m. liepos 31 d.

Pirmenybė teikiama gamtos mokslų, inžinerijos ir medicinos krypčių mokslininkams

Stažuočių laikotarpis – nuo 2020 m. balandžio mėn. iki 2021 m. kovo mėn.

Išsamesnę informaciją VU Mokslo ir inovacijų departamente teikia:

Donata Pečiukėnienė, tel. (8 5)  268 7067, el. p. donata.peciukeniene@cr.vu.lt.


Informaciniai renginiai pareiškėjams, ketinantiems teikti paraiškas pagal priemonės Nr. 09.3.3-LMT-K-712 poveiklę „Studentų gebėjimų ugdymas dalyvaujant vasaros mokslinėse praktikose“

2019-02-01 10:10

Lietuvos mokslo taryba organizuoja informacinius renginius pareiškėjams, ketinantiems teikti paraiškas pagal priemonės Nr. 09.3.3-LMT-K-712 „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ veiklos „Studentų gebėjimų vykdyti MTEP veiklą ugdymas“ poveiklę „ Studentų gebėjimų ugdymas dalyvaujant vasaros mokslinėse praktikose“.

Renginiuose pareiškėjams bus pristatoma bendroji kvietimo informacija, reikalavimai pareiškėjams ir projekto išlaidų tinkamumui, fiksuotieji įkainiai, paraiškos dėl projekto finansavimo pildymas ir teikimas per DMS.

Informaciniai renginiai vyks 2019 m. vasario 7 d. Vilniuje, Lietuvos mokslo taryboje, Gedimino pr. 3, (pradžia 10 val.) ir 2019 m. vasario 8 d. Kaune, viešbutyje „Daugirdas“, T. Daugirdo g. 4, (pradžia 10 val.).

Norinčius dalyvauti informaciniuose renginiuose maloniai prašome registruotis: Vilniuje, iki vasario 6 d., Kaune, iki vasario 7 d.

Išsamesnę informaciją LMT teikia:

Ilona Monstavičienė (tel. 8 604 53802, el. p . ilona.monstaviciene@lmt.lt);

Ugnė Andrijauskaitė (tel. 8 604 75112, el. p. ugne.andrijauskaite@lmt.lt).

Renginio programa Vilniuje

Renginio programa Kaune


KURK INOVACIJAS SU TARPTAUTINE ,,EUROSTARS 2” PROGRAMA!

2019-02-01 10:08

Kviečiame dalyvauti seminare, kuriame sužinosite, kaip kurti inovacijas ir dalyvauti tarptautinėje programoje „Eurostars 2“. Šios programos galimybėmis jau sėkmingai naudojasi lietuviškos lazerių kompanijos. Galimybės yra atviros.

Verslo ir mokslo atstovai bus supažindinti su programos dalyvavimo taisyklėmis, projektų tinkamumo ir vertinimo kriterijais.

Data: 2019 m. vasario 8 d.

Daugiau informacijos:  https://mita.lrv.lt/lt/renginiai/kurk-inovacijas-su-tarptautine-eurostars-2-programa.


BERGENO UNIVERSITETO VASAROS MOKYKLA

2019-02-01 10:07

Kvietimas dalyvauti Bergeno universiteto Vasaros mokykloje birželio 17-27 d.

Mokykla koncentruojasi į pasaulinio lygio iššūkius, darnaus vystymosi tikslus.

Mokyklos metu bus rengiami 6 kursai apie vandenį, klimato kaitą, migraciją, motinų sveikatą, kultūrinį paveldą ir skurdą.

Paraiškos priimamos iki vasario 24 d.

Daugiau informacijos: https://www.uib.no/en/rs/bsrs.


H2020 SAUGIOS VISUOMENĖS INFORMACINĖ DIENA IR PARTNERIŲ PAIEŠKOS RENGINYS

2019-02-01 10:06

ES bendrosios mokslinių tyrimų ir inovacijų programos „Horizontas 2020“ saugios visuomenės potemės nacionalinių koordinatorių tinklas SEREN4 2019 m. kovo 13-14 d. Briuselyje organizuoja Informacijos dieną ir partnerių paieškos renginį, skirtą Horizon2020 saugios visuomenės potemės kvietimams.

Daugiau informacijos rasite čia: https://mita.lrv.lt/lt/renginiai/h2020-saugios-visuomenes-informacine-diena-ir-partneriu-paieskos-renginys.

H2020 saugios visuomenės potemės:

Digital security:

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-su-ds-2018-2019-2020.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-SU-DS-2018-2019-2020/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc.

Security:

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-su-sec-2018-2019-2020.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-SU-SEC-2018-2019-2020/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc.

Protecting the infrastructure of Europe and the people in the European smart cities:

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-su-infra-2018-2019-2020.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-SU-INFRA-2018-2019-2020/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc.

Dėl kelionės į renginį išlaidų kompensavimo skatiname teikti paraiškas Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūrai pagal vykdomo projekto „TYKU2“ kvietimą.