Naujienos | VU projektinė veikla

Aukštųjų mokyklų tinklo optimizavimas ir studijų kokybės gerinimas Šiaulių universitetą prijungiant prie Vilniaus universiteto

2020-12-28 09:47

Projektas Nr. 09.3.1-ESFA-V-738-03-0001 finansuojamas iš Europos socialinio fondo lėšų pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. 09.3.1-ESFA-V-738 „Aukštųjų mokyklų tinklo tobulinimas“.

Projekto vykdytojas – Vilniaus universitetas

Projekto vadovė – Dalia Jacikevičė

Projekto įgyvendinimo laikotarpis – 2020 m. balandžio 15 d. – 2023 m. rugsėjo 1 d.

Projekto biudžete nustatyta didžiausia galima projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma 8.250.932,42 Eur.

Lietuvoje susiduriama su iššūkiais, stabdančiais aukštojo mokslo potencialą: esamas mokslo ir studijų institucijų skaičius yra per didelis, kad būtų galima pasiekti reikiamą tinklo efektyvumą, toliau sparčiai mažėja stojančiųjų skaičius, daugėja mažai studentų surenkančių studijų programų, didėja išlaidų dalis, tenkanti ūkiui ir administravimui, taip pat palyginti mažai naudojamasi tarptautiniu studentų, akademinių darbuotojų judumu. Pedagogų rengimo sistema Lietuvoje pasižymi itin didele fragmentacija, programų dubliavimu ir neefektyvumu: 2017 m. Lietuvoje pedagogus rengė 16 aukštųjų mokyklų, buvo registruota daugiau nei šimtas švietimo ir ugdymo studijų krypties programų. Skaičiuojama, kad kasmet įstoja mokytis apie 1000 studentų, tačiau vos ketvirtadalis absolventų po studijų baigimo dirba mokytojais, o 2015–2016 m. 50 proc. mokytojų buvo vyresni nei 50 metų. Šių iššūkių kontekste vykdoma universitetų tinklo pertvarka, kuria siekiama sutelkti mokslo ir studijų išteklius, sudarant prielaidas studijų kokybės gerinimui ir tarptautinio konkurencingumo didinimui. Lietuvos aukštųjų mokyklų pertvarkoje dalyvauja Vilniaus universitetas (toliau – VU) ir Šiaulių universitetas (toliau – ŠU) (VU ir ŠU kartu toliau – Projekto organizacija). VU yra stipriausias klasikinis Lietuvos universitetas, esantis aukščiausiai tarptautiniuose reitinguose iš visų šalies aukštųjų mokyklų. ŠU yra viena svarbiausių pedagogus ruošiančių aukštųjų mokyklų, kur mokytojai ruošiami jau 7 dešimtmečius, akademinė bendruomenė yra sutelkusi stiprius mokytojų rengimo išteklius. Projektu siekiama prisidėti prie Lietuvos švietimo sistemos kokybės ir konkurencingumo stiprinimo, aukštojo mokslo išskaidymo ir fragmentacijos bei neefektyvaus valdymo problemų sprendimo Šiaulių universitetą prijungiant prie VU. ŠU reorganizuojamas prijungimo prie VU būdu, jo pagrindu suformuojant VU struktūrinį padalinį – Šiaulių akademiją. Projekto lėšos skiriamos šių uždavinių sprendimui: 1. Besikeičianti akademinė, informacinė, technologinė aplinka, rinkos iššūkiai kelia naujus uždavinius šiuolaikiniam aukštajam mokslui. 2. Įgyvendinant pedagogų rengimo sistemos pertvarką, didžiausias dėmesys Projekte skiriamas VU ir ŠU vykdomų studijų programų konsolidavimui, jų atnaujinimui grindžiant tarpdisciplinine, tarptautine praktika bei kompetencija, proaktyviu studijų programų diegimu, studijų ir praktikų tarptautiškumo stiprinimo kryptimi bei inovatyvių, modernių mokymosi formų ir mokomųjų priemonių taikymu. 3. Reorganizuojant Šiaulių universitetą į Vilniaus universiteto struktūrinį padalinį, būtina apjungti ir optimizuoti pagrindines administracines bei mokslo ir studijų aptarnavimo funkcijas ir procesus.

 


Vilniaus universiteto studijų procesui reikalingos infrastruktūros modernizavimas ir plėtra

2020-09-22 14:13

Projektas Nr. 09.1.1-CPVA-V-720-15-0001 finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonę Nr. 09.1.1-CPVA-V-720 „Studijų aplinkos ir infrastruktūros koncentravimas, tobulinimas ir informacinių sistemų plėtra“.

Projekto vykdytojas – Vilniaus universitetas

Projekto vadovas – Jonas Vengris

Projekto įgyvendinimo laikotarpis – 2019 m. birželio mėn. – 2022 m. rugsėjo mėn.

Projekto biudžete nustatyta didžiausia galima projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma 3.990.000,00 Eur.

Projektu siekiama sudaryti sąlygas modernių ir kokybiškų aukštojo mokslo, ypač pedagoginių studijų plėtrai bei užtikrinti efektyvų, besikeičiančią studijų aplinką ir naujas formas atliepiantį, studijų proceso valdymą Vilniaus universitete. Projektu numatome spręsti šiuos uždavinius:

1. Išplėsti ir modernizuoti pedagogų rengimo infrastruktūrą Vilniaus universitete. Atsižvelgiant į švietimo sistemoje diegiamas inovacijas, naujas didaktines priemones, kurios turi būti integruojamos į ugdymo procesą, taip pat į pedagogų rengimo centro veiklai ir studijų kokybei keliamus reikalavimus, naujai kuriamų ir atnaujinamų studijų programų turinį bei planuojamą studentų skaičiaus augimą, numatoma išplėsti ir modernizuoti pedagogų rengimui reikalingą infrastruktūrą ugdymo mokslų studijų programų vykdymui įrengiant auditorijas, laboratorijas ir kitas specializuotas edukacines erdves.

2. Modernizuoti Vilniaus universiteto studijų valdymo ir administravimo informacines priemones. Projekto lėšomis bus sukurta ir įdiegta nauja studijų administravimo, organizavimo ir valdymo informacinė sistema, kurioje studijų procesai bus valdomi orientuojantis ne į masiškumą, o į naudotojo individualius poreikius – individualios studijos su individualia trukme ir planavimu, pritaikyto krūvio planavimu.

Projektas įgyvendinamas Vilniaus universiteto Filosofijos fakulteto ir Informacinių technologijų paslaugų centro.


Vilniaus universiteto observatorijos pastatų ansamblio astronomijos paviljono ir bokšto (M. K. Čiurlionio g. 29, Vilniaus m.) aktualizavimas

2020-09-04 08:32

Projektas Nr. 05.4.1-CPVA-K-303-02-0020 finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos  priemonę Nr. 05.4.1-CPVA-K-303 „Aktualizuoti viešąjį ir privatų kultūros paveldą“.

Projekto vykdytojas – Vilniaus universitetas.

Projektas įgyvendinamas Vilniaus universiteto muziejaus.

Projekto vadovas – Jonas Vengris

Projekto biudžete nustatyta didžiausia galima projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma – 579.439,26 Eur

Projekto įgyvendinimo laikotarpis – 2017 m. gruodžio 02 d. – 2021 m. kovo 02 d.

Pagrindinė projekto problema, kad Vilniaus universiteto Observatorijos pastatų ansamblio astronomijos paviljonas (u.k. 23571) ir Observatorijos pastatų ansamblio astronomijos bokštas (u.k. 23572), kurie yra kultūros paveldo objektai ir jų statusas – valstybės saugomi, nėra atverti lankymui, neišnaudojamos jų teikiamos galimybės. Pastatai dėl prastos techninės būklės nėra pritaikyti naudojimui ir juose jokia veikla nevyksta. Siekiant išsaugoti bei atskleisti vertingąsias kultūros paveldo objektų savybes, atverti ir pritaikyti kultūrinėms reikmėms, bus atlikti pastatų tvarkomieji paveldosaugos bei statybos darbai, kad pastatai, esantys  M. K. Čiurlionio g. 29, Vilniuje, būtų pritaikyti lankytojams. Įgyvendinus projektą, objektai bus pritaikyti  kultūrinėms, neformalaus švietimo ir edukacinėms veiklos vykdyti, t. y. bus organizuojami dangaus stebėjimai teleskopu, teminiai renginiai / paskaitos astronomijos tematika, ekskursijos ir mokomosios ekspedicijos, koncertai po kupolu, parodos ir kt. Tikimasi, kad įgyvendinus projektą bus atskleistos kultūros paveldo objektų vertingosios savybės, objektai bus pritaikyti minėtoms veikloms ir vykdant šias veiklas, tikimasi padidinti Lietuvos gyventojų susidomėjimą kultūros paveldu ir pritraukti įvairių socialinių grupių lankytojus, didinti kultūros objekto žinomumą.


LIETUVOS GRID NAŠIŲ SKAIČIAVIMŲ TINKLAS (LITGRID-HPC)

2020-07-02 12:30

Projektas Nr. 01.1.1-CPVA-V-701-08-0004 finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ 01.1.1-CPVA-V-701 įgyvendinimo priemonę „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų infrastruktūros plėtra ir integracija į europines infrastruktūras“

Projekto vykdytojas – Vilniaus universitetas

Projekto vadovas – doc. dr. Mindaugas Mačernis

Projekto biudžete nustatyta didžiausia galima projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma – 5 096 674,12 Eur

Projekto įgyvendinimo laikotarpis – 2016 m. spalio 28 d. – 2021 liepos 20 d.

Projekto investicijomis siekiama sudaryti sąlygas fizinių, technologijos ir biomedicinos mokslų bei verslo bendruomenei spręsti didelių skaičiavimo resursų reikalaujančius mokslinius uždavinius. Tai bus pasiekta modernizavus Lietuvos našiųjų mokslinių skaičiavimų LitGrid-HPC infrastruktūrą, modernizuojant veikiančius Vilniaus universiteto atviros prieigos centrus HPC Saulėtekis (Saulėtekio al. 3, Vilnius) bei ITAPC (Didlaukio g. 47, Vilnius), vystomus daugiau kaip 10 metų, kurie kompleksiškai ir efektyviai teikia vartotojams reikalingas skaičiavimų galimybes ir susijusias paslaugas.

Būtina LitGrid-HPC infrastruktūros plėtros dalis yra jungimasis prie tarptautinės infrastruktūros EGI. Lietuvos superkompiuterių infrastruktūra bus kilstelėta iki tarptautinio lygio ir leis bendrus LitGrid-HPC skaičiavimo pajėgumus padidinti apie 10 kartų. Po atnaujinimo planuojamas VU superkompiuterių bendras našumas – 0,5 Pflops.

LitGrid-HPC resursai pirmiausia skiriami trims pagrindinėms projekto tikslinėms grupėms. Pirmoji – vidiniai paslaugų naudotojai, Vilniaus universiteto fizinių, technologijos bei informatikos ir informacinių technologijų tyrėjai, kurių tyrimų sritys tiesiogiai susiję su LItGrid-HPC infrastruktūra. Antroji grupė – kitų mokslo ir studijų institucijų fizinių, technologijos ir biomedicinos sričių mokslininkai, tyrėjai, magistrantai ir doktorantai ir trečioji – aukštųjų technologijų verslo įmonių, viešojo sektoriaus (sveikatos apsaugos, informacinių technologijų ir kt.) įstaigų tyrėjai.

Projektas įgyvendinamas Vilniaus universiteto Fizikos bei Matematikos ir informatikos fakultetuose.


Vilniaus universitetas ir Vilniaus miesto savivaldybė kuria metodinį STEAM centrą

2019-11-08 10:57

Lietuva susirūpinusi dėl mažo jaunimo domėjimosi gamtos, technologijų, inžinerijos ir matematikos mokslais ir didėjančio šių sričių specialistų poreikio, dėl inovacijų stygiaus, taip pat dėl to, kad vis dar negerėja mokinių pasiekimai. Siekiant išspręsti šias problemas, Lietuvoje numatoma vystyti metodinių ir regioninių tarpdisciplininių STEAM (angl. science, technology, engineering, arts, maths) – gamtos, technologijų, inžinerijos, matematikos ir menų (kūrybiškumo) – centrų tinklą mokiniams, kurie, tikimasi, prisidės prie fizinių, technologijos ir biomedicinos mokslų populiarinimo, įvairių sričių inovacijų  išbandymo ir jaunųjų tyrėjų ugdymo. Lietuvoje steigiama 10 STEAM centrų – 3 metodiniai ir 7 regioniniai. Vieną iš metodinių centrų steigia Vilniaus universitetas kartu su Vilniaus miesto savivaldybe įgyvendindami iš Europos regioninės plėtros fondo Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamą projektą Nr. 01.1.1-CPVA-V-701-15-0001 „Vilniaus STEAM centro kūrimas“. Projekto lėšomis Vilniaus STEAM centras bus kuriamas tam pritaikant Vilniaus universiteto Planetariumo pastatą (Konstitucijos g. 12A. Vilniuje), aprūpinant veiklai vykdyti reikalinga įranga ir baldais. Centre bus sukurtos 8 STEAM laboratorijos – gyvybės mokslų (biologijos), chemijos, fizikos ir astrofizikos, šviesos technologijų, vizualaus programavimo, mobiliųjų technologijų ir robotikos, skaitmeninės gamybos (FAB LAB), inžinerijos (išmaniųjų konstrukcijų ir medžiagų) –, taip pat įrengtos kitos metodinio centro funkcijoms vykdyti reikalingos patalpos. Projekto lėšomis bus kuriama dalis laboratorinių temų aprašų bei integruotų laboratorinių užsiėmimų programų. Projekto investicijos finansuojamos Europos Sąjungos struktūrinių fondų 01.1.1-CPVA-V-701 priemonės „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų infrastruktūros plėtra ir integracija į europines infrastruktūras“ lėšomis, kurių skiriama 2 800 tūkst. Eur, taip pat Vilniaus universiteto, Vilniaus miesto savivaldybės bei Lietuvos Respublikos biudžeto lėšomis.

Siekiant didinti su STEM sritimis susijusių ekonomikos sektorių dalį rinkoje ir kuriamą pridėtinę vertę, vienas iš svarbiausių STEAM centro siekinių – per kūrybiškumo skatinimą moksleivius sudominti moksline tiriamąja veikla, taip prisidedant prie ateities mokslininkų rengimo ir sąlygų inovacijų kultūrai augti kūrimo. Metodinis STEAM centras sieks ugdyti mokinius kaip ateities tyrėjus, inovacijų kūrėjus ir diegėjus, naujų aukštos pridėtinės vertės produktų bei paslaugų kūrėjus ir gamintojus, stiprinant dalykines ir tarpdalykines, kūrybiškumo, iniciatyvumo, verslumo ir lyderystės kompetencijas, reikalingas jų sėkmingai profesinei karjerai. Tyrimai rodo, kad mokytojo darbo kokybė, jo profesinės kompetencijos akivaizdžiai koreliuoja su mokinių mokymosi rezultatais, o pedagogų kvalifikacijos lygis yra svarbus veiksnys, didžia dalimi apsprendžiantis švietimo rezultatus. Todėl metodinis STEAM centras sieks prisidėti ir prie mokytojų profesinio tobulėjimo.

 


Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto mokslo centro kūrimo projekto naujienos

2019-09-16 15:26

Rugsėjo 13 d. Vilniaus universiteto (VU) rektorius prof. Artūras Žukauskas ir Lietuvos Respublikos finansų ministras Vilius Šapoka pasirašė sutartį dėl Europos investicijų banko 7,6 mln. Eur vertės paskolos VU Medicinos fakulteto Mokslo centro kūrimo projekto kofinansavimui.

Bendra projekto vertė sieks apie 37,1 mln. eurų, iš kurių didžiąją dalį – 23,1 mln. eurų – sudaro Europos regioninės plėtros fondo lėšos, skirtos pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ 01.1.1-CPVA-V-701 priemonę „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų infrastruktūros plėtra ir integracija į europines infrastruktūras“.

Vilniaus Santariškių rajone esančiame „Santaros“ slėnyje numatyta VU Medicinos fakulteto plėtra. Ten jau dabar veikia VU ligoninės Santaros klinikos, išplėtota medicinos bei farmacijos srityse veikiančių įmonių infrastruktūra, todėl tyrimų rezultatai galės būti greitai pritaikomi klinikinėje praktikoje diegiant naujus ir tobulinant esamus diagnostinius metodus, prisidedant prie sveikatos paslaugų kokybės ir prieinamumo didinimo.

Naujajame mokslo centre veiks inovatyvios eksperimentinių tyrimų laboratorijos, kuriose mokslininkai bei studentai galės dirbti ir atlikti pažangiausius tyrimus, naudodamiesi naujausia moksline įranga. Centre prieinamais ištekliais galės naudotis šimtai universiteto tyrėjų, magistrantūros ir rezidentūros studentai, doktorantai.

Mokslo centre ketinama plėtoti biomedicinos, biofarmacijos, biotechnologijų, aplinkos apsaugos ir kitas aukštųjų technologijų veiklas, kuriose VU turi didžiausią įdirbį. Be to, naujoji infrastruktūra sudarys prielaidas stiprinti tarpdisciplininius tarptautinio lygio tyrimus ir diegti inovacijas kartu su čia besitelkiančiomis aukštųjų technologijų įmonėmis.

Apie 17 tūkst. kv. m. ploto naujajame mokslo centre Žaliųjų Ežerų g. 2 funkcionuos širdies chirurgijos, kardiologijos ir angiologijos centras su hibridinėmis ir universaliomis operacinėmis ir priklausiniais, genetikos, neurologijos, neurochirurgijos, infekcinių, plaučių ligų, dermatologijos, alergologijos ir kitų sričių specifinės mokslinės laboratorijos, vaistinė su ekstemporalių vaistų gamybos laboratorija, simuliacinis mokymo centras ir kitos šiuolaikiniams mokslui ir studijoms būtinos erdvės.

Šiuo metu vykdomos viešojo pirkimo procedūros pastato statybos darbų rangovui atrinkti, projektą tikimasi baigti 2021 m.


Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto rezidentūros bazių modernizavimas

2019-03-01 08:52

Vilniaus universitetas įgyvendina projektą „Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto rezidentūros bazių modernizavimas“ Nr. 09.1.1-CPVA-V-720-03-0002.

Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo 2014-2020 metų Europos sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.1.1-CVPA-V-720 priemonės „Studijų aplinkos ir infrastruktūros koncentravimas, tobulinimas ir informacinių sistemų plėtra“.

Projekto vadovas – Jonas Vengris.

Projekto biudžete nustatyta didžiausia galima projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma – 1.390.171,82 Eur.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis nuo 2016-09-15 iki 2020-11-30.

Projektu siekiama: (i) iš esmės pagerinti rezidentų ruošimo praktinį parengimą, sudarant sąlygas jiems mokytis dirbti naudojant šiuolaikines technologijas diagnostikos, mažai invazinės chirurgijos, intensyviosios terapijos, vaikų ir suaugusiųjų gaivinimo ir kt. srityse; (ii) parengti aukščiausios kvalifikacijos specialistus darbui sveikatos apsaugos institucijose, kurie sugebėtų prisitaikyti kintančioje inovacinėje ir technologinėje aplinkoje; (iii) įdiegti šiuolaikines mokymosi priemones, orientuotas į išmokymą naudotis žiniomis praktinių uždavinių sprendimui, mokymosi iš klaidų, mokymosi iš profesionalų praktikos, taip papildant tradicinį mokymą klinikinėje aplinkoje. Projekto tikslams pasiekti bus perkama įranga ir remontuojamos patalpos. Vykdomos veiklos apims medicininių simuliatorių įsigijimą. Projekto eigoje bus perkami medicininiai simuliatoriai – 7 komplektai, skirti visų specializacijų vaikų ligų ir visų specializacijų chirurgijos rezidentams, akušerijos ir ginekologijos, urologijos, vidaus ligų, kardiologijos, radiologijos, šeimos medicinos, anesteziologijos ir reanimatologijos, otorinolaringologijos  ir pulmonologijos rezidentams. Taip pat vykdomos veiklos apims vaizdo, garso ir kompiuterinės įrangos, reikalingos telechirurgijos (telemedicinos) centro plėtrai į Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų F korpusą ir centrinio pulto, esančio E korpuso auditorijose, modernizavimui, įsigijimą bei remonto darbus, kurių metu bus sujungtos 2 auditorijos, esančios Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų E korpuse.


KURK INOVACIJAS SU TARPTAUTINE ,,EUROSTARS 2” PROGRAMA!

2019-02-01 10:08

Kviečiame dalyvauti seminare, kuriame sužinosite, kaip kurti inovacijas ir dalyvauti tarptautinėje programoje „Eurostars 2“. Šios programos galimybėmis jau sėkmingai naudojasi lietuviškos lazerių kompanijos. Galimybės yra atviros.

Verslo ir mokslo atstovai bus supažindinti su programos dalyvavimo taisyklėmis, projektų tinkamumo ir vertinimo kriterijais.

Data: 2019 m. vasario 8 d.

Daugiau informacijos:  https://mita.lrv.lt/lt/renginiai/kurk-inovacijas-su-tarptautine-eurostars-2-programa.


BERGENO UNIVERSITETO VASAROS MOKYKLA

2019-02-01 10:07

Kvietimas dalyvauti Bergeno universiteto Vasaros mokykloje birželio 17-27 d.

Mokykla koncentruojasi į pasaulinio lygio iššūkius, darnaus vystymosi tikslus.

Mokyklos metu bus rengiami 6 kursai apie vandenį, klimato kaitą, migraciją, motinų sveikatą, kultūrinį paveldą ir skurdą.

Paraiškos priimamos iki vasario 24 d.

Daugiau informacijos: https://www.uib.no/en/rs/bsrs.


H2020 SAUGIOS VISUOMENĖS INFORMACINĖ DIENA IR PARTNERIŲ PAIEŠKOS RENGINYS

2019-02-01 10:06

ES bendrosios mokslinių tyrimų ir inovacijų programos „Horizontas 2020“ saugios visuomenės potemės nacionalinių koordinatorių tinklas SEREN4 2019 m. kovo 13-14 d. Briuselyje organizuoja Informacijos dieną ir partnerių paieškos renginį, skirtą Horizon2020 saugios visuomenės potemės kvietimams.

Daugiau informacijos rasite čia: https://mita.lrv.lt/lt/renginiai/h2020-saugios-visuomenes-informacine-diena-ir-partneriu-paieskos-renginys.

H2020 saugios visuomenės potemės:

Digital security:

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-su-ds-2018-2019-2020.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-SU-DS-2018-2019-2020/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc.

Security:

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-su-sec-2018-2019-2020.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-SU-SEC-2018-2019-2020/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc.

Protecting the infrastructure of Europe and the people in the European smart cities:

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-su-infra-2018-2019-2020.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-SU-INFRA-2018-2019-2020/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc.

Dėl kelionės į renginį išlaidų kompensavimo skatiname teikti paraiškas Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūrai pagal vykdomo projekto „TYKU2“ kvietimą.