Kvietimai

Kvietimas teikti paraiškas H2020 priemonei ,,ERC STARTING GRANT“

2018-10-01 13:45

ERC Starting Grants priemonė yra sukurta norint remti aukšto lygio tyrėjus, kurie pradeda savo pirmuosius nepriklausomus tyrimus, buria tyrimo komandą. Pareiškėjas turi įrodyti savo mokslinio pasiūlymo svarbą, ambicingumą ir įgyvendinamumą.

Reikalavimai:

  • pareiškėjas turi būti gavęs savo pirmąjį daktaro laipsnį bent 2 m. 7 m. iki 2019 m. sausio 1 d.
  • pareiškėjas turi būti pademonstravęs potencialą mokslinių tyrimų nepriklausomumui ir brandai, pavyzdžiui, būti išleidęs bent vieną svarbų leidinį kaip pagrindinis autorius arba be doktorantūros supervizoriaus priežiūros.
  • pareiškėjas turi gebėti parodyti pirmuosius perspektyvius pasiekimus savo mokslinių tyrimų srityje, įskaitant reikšmingas publikacijas (kaip pagrindinis autorius) pagrindiniuose tarptautiniuose arba pirmaujančiuose savo mokslinių tyrimų srities žurnaluose.

Trukmė – iki 5 metų.

Finansavimas – iki 1 500 000 EUR.

Galutinis paraiškos pateikimo terminas – 2018 m. spalio 17 d.

Daugiau informacijos:

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/erc-2019-stg.html.

VU Mokslo ir inovacijų departamente konsultuoja:

Žemartas Budrys, tel. (8 5) 219 3298, el.p. zemartas.budrys@cr.vu.lt


Kvietimas teikti paraišką pagal priemonę MTEP rezultatų komercinimo ir tarptautiškumo skatinimas

2018-10-01 13:41

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra (MITA) laukia naujų bendrų mokslo ir verslo projektų. Paskelbtas ES kvietimas teikti paraiškas pagal priemonę „MTEP rezultatų komercinimo ir tarptautiškumo skatinimas“. Ši priemonė skirta finansuoti į rinką orientuotų mokslo-verslo MTEP projektų įgyvendinimą  pagal tarptautinį „Eureka“ programos valstybių narių mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros bendradarbiavimo tinklą.

Projektai gali būti inicijuojami pagal šešias Sumanios specializacijos sritis.

Paraiškas gali teikti Lietuvos mokslo ir studijų institucijos, o galimi partneriai tiek privatūs juridiniai asmenys, kurių dalyvavimas būtinas, tiek mokslo ir studijų institucijos.

Projektai turėtų būtų tarptautiniai, tai yra turi būti pasirinktas bent 1 tarptautinis partneris iš Europos Sąjungos valstybių.

Didžiausia vienam projektui skiriama lėšų suma yra 300 tūkst. Eurų, mažiausia lėšų suma – 100 tūkst. eur.

Projektų veiklų įgyvendinimo trukmė turi būti ne ilgesnė kaip 36 mėnesiai nuo dotacijos sutarties pasirašymo dienos.

Paraiškos pateikimo terminas iki 2018-12-03 16:30 val.

Daugiau informacijos:

https://mita.lrv.lt/lt/naujienos/pasaulinio-lygio-inovacijoms-kurti-pagal-eureka-programa-2-5-mln-euru

ir

http://www.esinvesticijos.lt/lt/paskelbti_kvietimai/kvietimas-teikti-paraiskas-finansuoti-projektus-pagal-priemone-01-2-2-mita-k-702-mtep-rezultatu-komercinimo-ir-tarptautiskumo-skatinimas-nr-03.

Išsamesnę informaciją VU Mokslo ir inovacijų departamente teikia:

Sandra Klimovič, tel. (8 5) 236 6068, sandra.klimovic@cr.vu.lt.

Dėl biudžetinių klausimų kreipkitės:

Ania Artisiuk, tel. (8 5) 236 6064, ania.artisiuk@cr.vu.lt.


Kvietimas teikti paraiškas paramai akademinėms asociacijoms 2019 metais gauti

2018-10-01 13:40

Lietuvos mokslo taryba, siekdama skatinti akademinių asociacijų veiklą, aktyvų dalyvavimą keliant ir svarstant mokslui ir studijoms svarbias problemas bei ieškant racionalių būdų joms išspręsti, skelbia kvietimą teikti paraiškas paramai akademinėms asociacijoms 2019 metais gauti.

Paramai iš viso numatoma skirti  apie 60 000 eurų.

Galimi pareiškėjai:

Paraiškas finansinei paramai gauti gali teikti akademinės asociacijos, registruotos Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymo nustatyta tvarka ir atitinkančios šiuos kriterijus:

  • vykdo veiklą, susijusią su mokslu ir studijomis;
  • įregistruota ne vėliau kaip prieš trejus metus nuo kvietime nurodytos paraiškų įteikimo paskutinės dienos;
  • akademinės asociacijos kolegialaus valdymo organo narių daugumą sudaro mokslininkai, dėstytojai, doktorantai, magistrantai.

Paraiškos priimamos iki 2018 m. spalio 19 d.

 Daugiau informacijos: https://www.lmt.lt/lt/kvietimu-kalendorinis-planas/772/kvietimas-442.


Valstybinės lituanistinių tyrimų ir sklaidos 2016-2024 metų programos kvietimų teikti paraiškas

2018-10-01 13:38

Lietuvos mokslo taryba skelbia V kvietimą teikti paraiškas sklaidos projektams įgyvendinti pagal Valstybinę lituanistinių tyrimų ir sklaidos 2016–2024 metų programą:

  1. Vertimai, renginiai, mokslo populiarinimas;
  2. Mokslinių tyrimų rezultatų publikavimas (paraiškoje pateikiamas parengto kūrinio turinys ir ne mažiau kaip 2 autorinių lankų apimties tekstas);

III. Periodinių žurnalų leidyba.

Paraiškos priimamos iki 2018-10-22.

Daugiau informacijos: https://www.lmt.lt/lt/mokslo-finansavimas/kalendorinis-kvietimu-planas/2287/kvietimas-443.

VU Mokslo ir inovacijų departamente konsultuoja:

Gitana Vaitiekūnienė, tel. (8 5) 2366 068, el. p. gitana.vaitekuniene@cr.vu.lt.

Finansiniais klausimais konsultuoja:

Agnija Duobienė, tel. (8 5) 268 7034, el. p. agnija.duobiene@cr.vu.lt.

Nijolė Kavarskienė, tel. (8 5) 268 6968, el. p. nijole.kavarskiene@cr.vu.lt.

 

!Jei paraiškoje numatoma knygų ar periodinių leidinių leidyba, sąmatos turi būti suderintos su VU leidykla. Leidykla padeda ir konsultuoja rengiant leidybinių projektų sąmatas.

Dėl mokslo žurnalų leidybos konsultuoja Vincas Grigas, tel. (8 5) 236 6057, el. paštas vincas.grigas@leidykla.vu.lt.

Dėl knygų leidybos konsultuoja Žydrė Černiūtė, tel. (8 5) 268 7084, el. paštas zydre.cerniute@leidykla.vu.lt.


LIFE SCIENCES BALTICS 2018

2018-09-12 12:03

Rugsėjo 26 d. 15-17 val. Vilniuje įvyks tarptautinis gyvybės mokslų forumas „Life Sciences Baltics 2018“ skirtas gyvybės mokslų naujovių pristatymui ir kontaktų mezgimui.

Šio forumo metu Lietuvos mokslo ryšių biuras LINO ir Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra  rengia informacinę sesiją „Link tvirtesnio tarptautinio bendradarbiavimo sveikatos tyrimų srityje“ (angl. Towards stronger international cooperation in health research).

Sesijoje bus pristatytos Europos Komisijos finansavimo priemonės, skirtos stiprinti tarptautinį bendradarbiavimą sveikatos moksliniuose tyrimuose: būsimi „Horizontas 2020“ sveikatos srities paraiškų konkursai, Europos mokslo tarybos ir „Marie Skłodowska-Curie veiksmų“ programos, Inovatyvių vaistų iniciatyvos (Innovative Medicines Initatives, IMI) kvietimai teikti paraiškas ir kita aktuali informacija.

Registracija į sesiją iki rugsėjo 23 d.:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdQROlCYOzFlxZEsPfoE_GnSYnTfUjyt-9S7_0uYfmHX1Bqqw/viewform

Registracija į tarptautinį gyvybės mokslų forumą: https://lsb2018.com/register/?contactID=5b235dca8d1bdbf0f60d0d79&emailID=5b8cf584597ed70caa80c643&utm_campaign=Mark+you+calendars+for+the+4th+Life+Sciences+Baltics_5b8cf584597ed70caa80c643&utm_medium=email&utm_source=omnisend


Programa ,,IŠŠŪKIAI EUROPAI”

2018-09-12 12:02

Programa remia tarptautinius tyrimus, tiriančius problemas, kurios daro įtaką Europai, taip pat skatina lyginamuosius tyrimus ir bendradarbiavimą tarp Europos mokslininkų.

Mokslininkai turi specializuotis humanitariniuose, socialiniuose ar kultūriniuose moksluose.

Paraišką turi teikti mažiausiai 3 šalių konsorciumas: Vokietiją atstovaujanti akademinė institucija (koordinatorius) su mažiausiai 2 akademinėmis institucijoms iš skirtingų Europos šalių. Ypač skatinamas bendradarbiavimas su Rytų ir Pietų Europos mokslininkais.

Tyrimo trukmė iki 4 metų, biudžetas gali siekti iki 1 000 000 EUR.

Numatoma artimiausia paraiškos teikimo data – 2018 m. gruodžio 13 d.

 Kvietimas:https://www.volkswagenstiftung.de/en/funding/our-funding-portfolio-at-a-glance/challenges-for-europe

Taisyklės:https://www.volkswagenstiftung.de/sites/default/files/downloads/MB_111_e.pdf

Išsamesnę informaciją VU Mokslo ir inovacijų departamente teikia:

Sandra Klimovič, tel. (8 5) 236 6068, sandra.klimovic@cr.vu.lt


Mokslinė komandiruotė į Europos Sąjungos istorinius archyvus

2018-09-12 12:01

Europos Sąjungos istoriniai archyvai, esantys Florencijoje, siūlo 5-10 darbo dienų komandiruotės galimybę doktorantams ar jauniems tyrėjams. Šios komandiruotės tikslas suteikti galimybę tyrėjui papildyti savo tyrimą informacija esančia šiuose archyvuose.

Tinkami pareiškėjai: doktorantai ar jauni tyrėjai studijuojantys Europos studijų discipliną ar jai artimą sritį – t.y. politikos mokslai, tarptautiniai santykiai, istorija, sociologija, ekonomika, kultūrinės studijos.

Skiriamas finansavimas: £1300 (£1000 padengti kelionės ir apgyvendinimo išlaidas, £300 konferencijai)

Galutinis terminas: 2018 m. gruodžio 31d.

Daugiau informacijos: https://www.uaces.org/funding/archive/

Išsamesnę informaciją VU Mokslo ir inovacijų departamente teikia:

Sandra Klimovič, tel. (8 5) 236 6068, sandra.klimovic@cr.vu.lt 


Parama BALTIJOS – AMERIKOS dialogui vystyti

2018-09-12 12:00

Viešosios Lietuvos, Latvijos ir Estijos įstaigos ir nevyriausybinės organizacijos, asociacijos ir sąjungos kviečiamos teikti paraiškas JAV ekspertų, atvyksiančių į Baltijos šalis, priėmimo išlaidoms padengti. Lėšos skiriamos padengti logistikos išlaidas – tarptautiniai skrydžiai, apgyvendinimas, maistas ir kelionės regiono viduje. Ypač skatinamos programos, kuriose numatytas Baltijos šalių tarpinstitucinis bendradarbiavimas ir galimas studentų dalyvavimas. Paramos suma iki 10000 $.

Taip pat kviečiami Baltijos šalių mokslininkai, ekspertai, lektoriai, kurie siekia dalyvauti ir skaityti pranešimus aukšto lygio profesinėse konferencijose, seminaruose, paskaitose ar panašiuose renginiuose, teikti paraiškas kelionės išlaidoms į JAV padengti. Paramos suma iki 5000 $.

Paraiškos į Baltijos-Amerikos dialogo programą priimamos du kartus per metus. Artimiausias priėmimas vyks iki 2018 m. rugsėjo 1 d. ir iki 2019 m. vasario 1 d.

Daugiau informacijos:

http://balticamericanfreedomfoundation.org/programs-awards-dialogue/

Išsamesnę informaciją VU Mokslo ir inovacijų departamente teikia:

Sandra Klimovič, tel. (8 5) 236 6068, sandra.klimovic@cr.vu.lt


ZENO KARL SCHINDLER fondo stažuotės

2018-09-12 11:58

Zeno Karl Schindler fondas kviečia į doktorantūros stažuotes Šveicarijoje.

Fondas remia bendrus tarpuniversitetinius tyrimus šiose srityse: inžinerijos ir aplinkos moksluose, viduramžių disciplinose, įskaitant viduramžių studijas, taip pat skaitmeninių humanitarinių mokslų tyrimus, susikertančius su viduramžių disciplina ir skaičiavimais.

Trukmė  nuo 4 iki 12 mėnesių. Kiekvieną mėnesį suteikiama 2500 CHF (apie 2150 EUR) stipendija.

Paraišką galima teikti du kartus per metus. Artimiausios pateikimo datos:

  • 2018-09-15 (iki vidurnakčio Šveicarijos laiku);
  • 2019-03-15 (iki vidurnakčio Šveicarijos laiku).

Svarbu, kad susirastumėte priimantį universitetą prieš paraiškos pateikimą.

Daugiau informacijos: http://www.zenokarlschindler-foundation.ch/doctoral-exchange-grant.html

Išsamesnę informaciją VU Mokslo ir inovacijų departamente teikia:

Sandra Klimovič, tel. (8 5) 236 6068, sandra.klimovic@cr.vu.lt


Kvietimas dalyvauti ,,CENTER FOR EDUCATION AND ETHICS“ programoje

2018-09-12 11:56

The Center for Education and Ethics skelbia naują programą, kuri suteikia iki  40,000 dolerių finansavimą filosofijos projektams orientuotiems į švietimo politikos ir praktikos mokslinius tyrimus.

Finansavimo suma: iki 40 000 $.

Tinkami pareiškėjai: daktaro laipsnį turintys asmenys.

Galutinis terminas: 2018 m. lapkričio 6 diena 16:00 (CST).

Daugiau informacijos: http://ethicsandeducation.wceruw.org/research-grants.html

Išsamesnę informaciją VU Mokslo ir inovacijų departamente teikia:

Sandra Klimovič, tel. (8 5) 236 6068, sandra.klimovic@cr.vu.lt.