D.U.K.

SVARBIAUSIOS BENDROJO PRIĖMIMO NAUJOVĖS

Norintieji pretenduoti į bakalauro ir vientisųjų studijų valstybės finansuojamas (VF) vietas 2018 metais turi tenkinti minimaliuosius reikalavimus stojantiesiems. Pagal minimaliuosius reikalavimus, stojantysis į Vilniaus universitetą 2018 m. turi būti:

 • Išlaikęs valstybinį lietuvių kalbos egzaminą;
 • Išlaikęs užsienio kalbos (anglų, vokiečių arba prancūzų) valstybinį egzaminą (įvertinimas negali būti mažesnis negu 16 balų) arba tarptautinį užsienio kalbos egzaminą (pvz. IELTS, TOEFL, PTE);
 • Išlaikęs matematikos valstybinį egzaminą:
        Patenkinamu lygmeniu (VBE įvertinimas ne mažiau nei 16 balų) pretenduojantiems į humanitarinių mokslų programas;
        Ne žemesniu nei pagrindiniu lygmeniu (VBE įvertinimas ne mažiau nei 25 balai), jei pretenduojama į socialinių mokslų, biomedicinos, fizinių ir technologijos mokslų studijų programas.
 • Stojančiojo konkursinis balas negali būti mažesnis nei 3,6 balo.

Pretenduojantys į valstybės finansuojamas vietas Vilniaus universitete 2019 m. priėmime turi tenkinti šiuos minimaliuosius reikalavimus

 • Išlaikyti valstybinį lietuvių kalbos egzaminą;
 • Išlaikyti užsienio kalbos (anglų, vokiečių arba prancūzų) valstybinį egzaminą (įvertinimas negali būti mažesnis negu 16 balų) arba tarptautinį užsienio kalbos egzaminą (pvz. IELTS, TOEFL, PTE);
 • Išlaikyti matematikos valstybinį egzaminą:
        Patenkinamu lygmeniu (VBE įvertinimas ne mažiau nei 16 balų) pretenduojantiems į humanitarinių mokslų programas;
        Ne žemesniu nei pagrindiniu lygmeniu (VBE įvertinimas ne mažiau nei 25 balai), jei pretenduojama į socialinių mokslų, biomedicinos, fizinių ir technologijos mokslų studijų programas.
 • Šių trijų egzaminų (lietuvių k. ir literatūros, užsienio kalbos ir matematikos) įvertinimų aritmetinis vidurkis turi būti ne mažesnis nei 40 (suapvalinus iki sveiko skaičiaus);
 • 5 geriausių metinių dalykų įvertinimų vidurkis turi būti ne mažesnis nei 7 (suapvalinus iki sveiko skaičaus). Įskaičiuojami metiniai dalykai: lietuvių k. ir literatūra, gimtoji kalba (baltarusių, lenkų, rusų, vokiečių), užsienio kalba, matematika, istorija arba geografija, biologja/fizika/chemija, meninio ugdymo dalykas arba technologijų krypties dalykas, bendroji kūno kultūra arba sporto šakos dalykas
 • Stojančiojo konkursinis balas negali būti mažesnis nei 3,6 balo. 

Daugiau informacijos dėl minimalių rodiklių nustatymo - 2018 m. vasario 9 d. įsakymas Dėl asmenų, pretenduojančių į valstybės finansuojamas pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų vietas, mokymosi rezultatų minimalių rodiklių nustatymo“.

PRIĖMIMAS Į PIRMOSIOS PAKOPOS (BAKALAURO) STUDIJAS

Kur ir kada pateikti prašymą bendrojo priėmimo metu?

Bendrajame priėmime prašymai registruojami tik internetu www.lamabpo.lt svetainėje nuo 2017 m. birželio 1 d. iki liepos 19 d. 17 val.  Prašymo pageidavimų sąraše galima keisti ir papildyti ar išbraukti studijų programas, jų eiliškumą, studijų formą ir finansavimo pobūdį, tačiau negalima įrašyti studijų programų, kuriose numatytas stojamasis egzaminas, testas arba motyvacijos vertinimas jau yra įvykę arba iki pagrindinės stojamųjų egzaminų sesijos metu tvarkaraštyje numatyto stojamojo egzamino, testo arba motyvacijos vertinimo liko mažiau kaip 24 valandos.

Pagrindinio priėmimo II etapo pageidavimų prioritetus prašymuose koreguoti galima nuo 2017 m. liepos 28 dienos 12 val. iki liepos 30 dienos 17 val.

Papildomo priėmimo prašymų priimti studijuoti į universitetus teikimas vykdomas nuo 2017 m. rugpjūčio 8 d. 9 val. iki rugpjūčio 16 d. 24 val.

Daugiau informacijos apie bendrąjį priėmimą rasite čia.

STUDIJŲ SUTARTIES SUDARYMAS LAMA BPO PAPILDOMO PRIĖMIMO METU

Gavę kvietimą studijuoti Vilniaus universitete, pakviestieji galės sudaryti studijų sutartį dviem būdais:

 • neatvykstant į universitetą sutartis galima sudaryti internetu nuo rugpjūčio 22 d. nuo 00:00 val. iki rugpjūčio 23 d. 17:00 val. naudojantis asmenine DNB, SEB, „Swedbank" arba „Šiaulių banko" el. bankininkystės paslauga;
 • atvykstant į universitetą sutartys sudaromos rugpjūčio 22-23 d. 10:00 – 14:00 val. adresu: Informacinių technologijų taikymo centras, Saulėtekio al. 9, Vilnius arba Kauno fakultetas, Muitinės g. 8, Kaunas (stojantiems į Kauno fakultetą). Sutartys sudaromos tokia pačia tvarka kaip ir internetu, identifikuojant tapatybę per asmeninę elektroninę bankininkystę.

Prieš sudarant studijų sutartį, stojantieji turėtų sumokėti registracijos mokestį. Jeigu registracijos mokestis buvo mokėtas ankstesnių etapų metu, antrą kartą jo mokėti nebereikia. Registracijos mokestis yra vienkartinis. Informaciją apie registracijos mokesčio mokėjimą rasite čia.  

Atvykus sudaryti sutartį į Vilniaus universitetą privaloma su savimi turėti:

 • Pasą arba asmens tapatybės kortelę;
 • Registracijos mokesčio sumokėjimo kvitą/išrašą.

Jeigu įstojusysis negali sudaryti sutarties savarankiškai, turėtų notarine tvarka įgalioti kitą asmenį. 

Įstojusieji į valstybės nefinansuojamas vietas sumokėti už pirmąjį studijų semestrą turi iki rugsėjo 30 dienos. Mokėjimo rekvizitai skelbiami www.vu.lt puslapyje, o nuo rugsėjo 1 dienos mokėjimo kvitus bus galima peržiūrėti ir atsispausdinti iš VU Informacinės sistemos.

Kilus papildomiems klausimams, kviečiame kreiptis el. paštu arba tel. 8 5 219 3144.

Kur ir kada pateikti prašymą tiesioginio priėmimo metu?

Norintys dalyvauti Vilniaus universiteto tiesioginiame priėmime, prašymus turi registruoti internetu, naudodamiesi VU Internetine stojančiųjų aptarnavimo sistema - VU ISAS.

Prašymų dalyvauti konkurse pateikimas ir pageidavimų prašymuose koregavimas 2017 metų priėmime vyks nuo gegužės 23 dienos 9 val. iki birželio 26 dienos 24 val.

Daugiau informacijos apie tiesioginį priėmimą rasite čia.

Kur ir kada pateikti prašymą papildomo priėmimo metu?

Nuo rugpjūčio 10 dienos yra organizuojamas LAMA BPO papildomas priėmimas, kurio metu bus galimybė pretenduoti į likusias laisvas vietas. Prašymų teikimas papildomo LAMA BPO priėmimo metu vyks rugpjūčio 10-16 dienomis, o kvietimai studijuoti skelbiami rugpjūčio 21 d. iki 12 val. Plačiau apie papildomo priėmimo datas LAMA BPO svetainėje.

Vilniaus universitetas organizuoja papildomą priėmimą nuo 2017 m. rugpjūčio mėn. 16 dienos iki 31 dienos asmenims, norintiems dalyvaujanti priėmime į pirmosios pakopos (bakalauro), vientisųjų studijų bei antrosios pakopos (magistrantūros) studijų programų likusias laisvas valstybės nefinansuojamas vietas.

Nuo rugpjūčio 16 d. 9 val. iki 27 d. 24 val. vyks prašymų dalyvauti konkurse pateikimas ir pageidavimų koregavimas  VU ISAS sistemoje.  Atkreipiame dėmesį, kad papildomame priėmime taip pat gali dalyvauti asmenys, nedalyvavę bendrajame arba tiesioginiame priėmime.

Prašymus studijuoti bus galima teikti tik VU Internetinėje stojančiųjų aptarnavimo sistemoje (VU ISAS).

Daugiau informacijos apie priėmimą rasite čia.

Kur ir kada užregistruoti dokumentus?

Įgiję vidurinį išsilavinimą 2010 ir vėlesniais metais stojantieji savo brandos atestato duomenis į LAMA BPO informacinę sistemą (IS) turi įkelti elektroniniu būdu. Tai galima padaryti turint jau išduotą brandos atestatą ir LAMA BPO IS skiltyje „Atestatas ir pažymos“ paspaudžiant mygtuką „Įkelti/atnaujinti“. Atlikus šį veiksmą, skiltyje „Užpildytas prašymas“ bus matomi brandos atestato duomenys ir apskaičiuotas konkursinis balas (KB) prie kiekvienos studijų programos.

Pateikti dokumentus elektroniniu būdu LAMA BPO informacinėje sistemoje turi stojantieji:

 • Vidurinį išsilavinimą įgiję 2009 m. ir anksčiau;
 • Vidurinį išsilavinimą įgiję užsienio šalių institucijose;
 • Baigę tarptautinio bakalaureato diplomo programą;
 • Išeivijos ir lietuvių kilmės vaikai, vaikaičiai ir provaikaičiai, kurie ne mažiau kaip 3 metus yra gyvenę užsienyje, o atvykę į Lietuvos Respubliką pradėjo mokytis ne ankstesnėje kaip aštuntoje klasėje;
 • Išlaikę tarptautinį užsienio kalbos egzaminą ir pageidaujantys, kad jo rezultatai būtų skaičiuojami į konkursinį balą.

Dėmesio! Prieš pateikdami dokumentus elektroniniu būdu stojantieji turi užsiregistruoti kaip LAMA BPO informacinės sistemos (IS) vartotojai.

VU tiesioginio ir papildomo priėmimų metu dokumentai registruojami asmeniškai arba per notaro įgaliotą asmenį adresu Saulėtekio al. 9, VU Informacinių technologijų taikymo centras, Vilnius. 

Reikalingi dokumentai

Registruojant dokumentus reikia su savimi turėti šiuos dokumentus:

 • Pasas arba asmens tapatybės kortelė (privaloma);
 • Brandos atestatas ir jo priedas(-ai) arba kitas(-i) vidurinį išsilavinimą liudijantis(-ys) dokumentas(-ai), arba notaro patvirtintas(-i) jo(-ų) nuorašas(-ai) (privaloma);
 • Suaugusiųjų mokymo centro pažyma apie metinius dalykų pažymius (jei jie reikalingi konkursiniam balui apskaičiuoti) arba notaro patvirtintas jos nuorašas;
 • Pažymos apie perlaikytus ir/ar papildomai laikytus brandos egzaminus bei metinius pažymius arba notaro patvirtinti jų nuorašai;
 • Diplomas ir jo priedėlis (jei baigta aukštoji arba aukštesnioji mokykla) arba notaro patvirtinti šių dokumentų nuorašai;
 • Studijų kokybės vertinimo centro išduoti dokumentai, patvirtinantys ne Lietuvos Respublikos mokyklose įgytą ne žemesnį kaip vidurinį ar jam prilygintą išsilavinimą;
 • Studijų kokybės vertinimo centro arba Universiteto priėmimo komisijos pažyma dėl dalykų atitikmenų nustatymo ir pažymių pervedimo;
 • Vilniaus universiteto pažyma apie lietuvių kalbos įskaitos išlaikymą (jei studijuos lietuvių kalba ir dokumentais negali įrodyti lietuvių kalbos mokėjimo);
 • Išeivijos statusą ar lietuvių kilmę patvirtinantis dokumentas, jei asmuo yra išeivis ar lietuvių kilmės užsienietis; dokumentas ir jo oficialus vertimas turi būti pateiktas lietuvių, anglų arba rusų kalba; tuo atveju, jei dokumentas pateikiamas anglų arba rusų kalba, turi būti pateiktas vertėjo patvirtintas jo vertimas;
 • Kompetentingos užsienio valstybės institucijos (mokyklos, savivaldybės, ambasados ir pan.) išduotas dokumentas (lietuvių, anglų arba rusų kalba; tuo atveju, jei dokumentas pateikiamas anglų arba rusų kalba, turi būti pateiktas vertėjo patvirtintas jo vertimas), patvirtinantis, kad asmuo trejus metus gyveno užsienio valstybėje, jei asmuo yra išeivis;
 • Kompetentingos institucijos išduoti dokumentai lietuvių, anglų arba rusų kalba (tuo atveju, jei dokumentas pateikiamas anglų arba rusų kalba, turi būti pateiktas vertėjo patvirtintas jo vertimas), patvirtinantys, kad prieš atvykdamas į Lietuvos bendrojo ugdymo programas vykdančią mokyklą asmuo ne mažiau kaip 3 metus gyveno užsienyje ir Lietuvos Respublikoje pradėjo mokytis 8-12 (gimnazijos I-IV) klasėje;
 • Visi kiti papildomi profesinį ar aukštąjį išsilavinimą liudijantys dokumentai arba notaro patvirtinti jų nuorašai;
 • Jeigu yra tarptautinių ir šalies olimpiadų arba konkursų I–III vietų laimėtojas, – tai įrodantys dokumentai, suteikiantys teisę gauti papildomų balų, arba notaro patvirtinti šių dokumentų nuorašai;
 • Dokumentas, patvirtinantis pavardės keitimą, jeigu ne visi pateikiami dokumentai yra pateikiami tuo pačiu vardu ar pavarde, arba notaro patvirtintas šio dokumento nuorašas;
 • Tarptautinio užsienio kalbos egzamino galiojantis sertifikatas;
 • Kiti papildomi išsilavinimą liudijantys ar teisę į lengvatas suteikiantys dokumentai (žr. "Stojamoji studijų įmoka ir kviečiamojo reigstracijos mokestis 2017 metais").

Reikalingi dokumentai atvykstant pasirašyti studijų sutarties

Gavus kvietimą ir atvykus į Universitetą sudaryti studijų sutarties asmeniškai, stojantysis turi pateikti (parodyti) savo asmens dokumentą (pasą arba asmens tapatybės kortelę) ir sumokėto registracijos mokesčio mokėjimo kvitą. Registracijos mokesčio rekvizitai viešinami čia   (2.4 punktas).

Jei stojantysis, gavęs kvietimą studijuoti Universitete, studijų sutarčių sudarymo metu yra nepilnametis, atvykęs į Universitetą be kitų reikalingų dokumentų jis turi pateikti notaro patvirtintą raštišką tėvų (globėjų) sutikimą savarankiškai sudaryti studijų sutartį (originalą parodyti, kopiją įteikti). Šio dokumento pateikti nereikia, jei nepilnametis stojantysis atvyksta sudaryti studijų sutarties su vienu iš tėvų (globėjų) bei pateikia (originalą parodo, kopijas įteikia) tai įrodančius dokumentus: vieno iš tėvų (globėjų) asmens dokumentą bei savo gimimo liudijimą.

Jei sudaryti studijų sutarties atvyksta stojančiojo įgaliotas atstovas, be kitų reikalingų dokumentų jis turi pateikti notaro patvirtintą stojančiojo raštišką įgaliojimą (originalą parodyti, kopiją įteikti), savo pasą arba asmens tapatybės kortelę (parodyti) bei stojančiojo paso arba asmens tapatybės kortelės kopiją (įteikti).

Ar gali dokumentus užregistruoti įgaliotas asmuo?

Taip, tokia galimybė yra. Įgaliotas asmuo turi su savimi turėti įgaliojimą (bendrajame priėmime notaro patvirtinimas nebūtinas, o Vilniaus universiteto tiesioginame ir papildomame priėmimuose - notaro patvirtintas įgaliojimas yra būtinas), asmens dokumentą, stojančiojo asmens dokumentą arba jo kopiją ir kitus reikalaujamus dokumentus.

Jeigu mokyklą baigiau ne Lietuvoje, ką turiu daryti?

Asmenys, vidurinį išsilavinimą įgiję ne Lietuvoje, gali pretenduoti į valstybės finansuojamas (VF) arba stipendines (ST) vietas, jeigu jie yra:

 1. Lietuvos Respublikos, kitų Europos Sąjungos valstybių narių ar Europos ekonominės erdvės valstybių piliečiai;
 2. Turintys leidimą nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje užsienio valstybių, nesančių Europos Sąjungos ir kitų Europos ekonominės erdvės narėmis, piliečiai ir asmenys be pilietybės;
 3. Užsienio lietuviai.

Šie asmenys konkurso būdu gali būti priimami ir į valstybės nefinansuojamas (VNF) studijų vietas.

 

Užsienyje vidurinį išsilavinimą įgiję stojantieji bendrojo priėmimo metu turi:

 1. Susisiekti su Studijų kokybės vertinimo centru (SKVC) dėl užsienyje įgytos kvalifikacijos pripažinimo;
 2. Išlaikyti lietuvių kalbos įskaitą (jei studijų programa vykdoma lietuvių kalba ir dokumentais neįmanoma įrodyti lietuvių kalbos mokėjimo);
 3. Užsiregistruoti LAMA BPO informacinėje sistemoje ir pateikti prašymą dalyvauti bendrajame priėmime;
 4. Išlaikyti stojamuosius egzaminus, jei tokie yra numatyti stojant į pasirinktas studijų programas;
 5. Iki bendrojo priėmimo prašymų teikimo termino pabaigos (t. y. 2017 m. liepos 19 d. 17 val., bet ne vėliau kaip likus 24 val. iki stojamojo egzamino, testo arba motyvacijos įvertinimo pradžios) prisegti prie savo prašymo dokumentų kopijas. Dokumentų sąrašą rasite čia.

Užsienio valstybių piliečiai ir asmenys be pilietybės, neatitinkantys kriterijų stojantiesiems į valstybės finansuojamas vietas, gali būti priimami studijuoti savo lėšomis.

Užsienyje vidurinį išsilavinimą įgiję stojantieji VU tiesioginio ar papildomo priėmimo metu turi:

 1. Susisiekti su Studijų kokybės vertinimo centru (SKVC) dėl užsienyje įgytos kvalifikacijos pripažinimo;
 2. Susisiekti su SKVC dėl užsienyje išklausytų dalykų įvertinimų pervedimo į lietuvišką sistemą (jeigu stojantysis neturi tokios SKVC pažymos, ją gali išduoti ir VU Priėmimo komisija, kuriai reikia pristatyti prašymą, asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (originalą parodyti, kopiją įteikti), užsienio šalių institucijose įgyto išsilavinimo pripažinimo Lietuvoje dokumentus (originalą parodyti, kopiją įteikti), atestatą ir jo priedėlį (originalą parodyti, kopiją įteikti), diplomo ir jo priedėlio vertimą į lietuvių kalbą (originalą parodyti, kopiją įteikti), pavardės ar vardo keitimo dokumentą, jeigu ne visi dokumentai yra ta pačia pavarde ar vardu (originalą parodyti, kopiją įteikti));
 3. Užsiregistruoti VU ISAS sistemoje ir pateikti prašymą dėl priėmimo į pageidaujamas studijų programas;
 4. Išlaikyti stojamuosius egzaminus, jei tokie yra numatyti stojant į pasirinktas studijų programas;
 5. Nustatytais terminais pristatyti reikiamus dokumentus adresu Saulėtekio al. 9, Informacinių technologijų taikymo centras.

Kada ir kaip sužinosiu, ar įstojau?

Bendrojo priėmimo kvietimai studijuoti skelbiami prisijungus prie savo paskyros LAMA BPO internetinėje sistemoje (LAMA BPO IS).

Pagrindinio priėmimo metu dalyvavusių:

pagrindinio priėmimo I etape kvietimai studijuoti skelbiami 2017 m. liepos 24 d. iki 12.00 val. ,

pagrindinio priėmimo II etape - 2017 m. rugpjūčio 1 d. iki 17.00 val.,

papildomame priėmime – 2017 m. rugpjūčio 21 d. iki 12.00 val.

Tiesioginio priėmimo kvietimai studijuoti skelbiami 2017 m. birželio 30 d. iki 13 val.

Papildomo priėmimo kvietimai studijuoti skelbiami 2017 m. rugpjūčio 21 d. iki 12 val.

Stojamieji egzaminai

Ar stojant į VU yra stojamieji egzaminai?

Stojamieji egzaminai 2017 metų priėmime į I pakopos (bakalauro studijas) Vilniaus universitete yra organizuojami stojant tik į vieną - Žurnalistikos - studijų programą. Stojamojo egzamino tvarkaraštį, programą ir reikalavimus rasite čia.

Dėmesio! Neišlaikius stojamojo egzamino prarandama galimybė dalyvauti priėmimo konkurse į tą studijų programą.

Kaip pasiruošti stojamiesiems egzaminams?

Stojamuosius egzaminus (t.y. kūrybinius konkursus) fakultetai organizuoja savarankiškai. Jų internetinėse svetainėse galima rasti stojamųjų egzaminų tvarką ir informaciją, kaip jiems pasiruošti.

Registracija stojamiesiems egzaminams

Datą ir laiką, kada laikysite stojamąjį egzaminą, galėsite pasirinkti pildydami prašymą bendrojo priėmimo metu LAMA BPO informacinėje sistemoje.

Konkursinis balas

Jei brandos atestatą gavau 2015 m., ar turiu būti išlaikęs užsienio kalbos egzaminą?

Asmenys, vidurinį išsilavinimą įgiję 2015 metais ir norintys dalyvauti priėmimo konkurse į universitetinių studijų valstybės finansuojamas vietas, be privalomo valstybinio lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino turės būti išlaikę ir užsienio (anglų, vokiečių ar prancūzų) kalbos egzaminą B1 lygiu pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis. Detaliau susipažinti su 2014 m. liepos 31 d. LR švietimo ir mokslo ministro įsakymu Nr. V-694 „Dėl asmenų, pretenduojančių į valstybės finansuojamas pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų vietas, mokymosi rezultatų minimalių rodiklių nustatymo“ galite čia.

Nacionalinis egzaminų centras informuoja, kad užsienio kalbos valstybinio brandos egzamino vertinimo kriterijai atitinka B1 ir B2 kalbos mokėjimo lygių kriterijus pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis. Egzamino užduočių atlikimas patikrina asmens gebėjimų atitikimą B1 lygio mokėjimo reikalavimams pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis (LR švietimo ir mokslo ministro 2014 m. gegužės 6 d. įsakymą Nr. V-390 rasite čia).

Taip pat informuojame, kad patvirtintas 2015 m. priėmimo taisykles (konkursinio balo sandarą, geriausiųjų eilės sudarymo principus, šalies ir tarptautinių olimpiadų ir konkursų, kurių laimėtojams pridedama papildomų balų, sąrašą) galima rasti Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacijos bendrajam priėmimui organizuoti tinklalapyje (LAMA BPO) čia (žr. „1 priedas. Pagrindinių kriterijų įtaka geriausiųjų eilei į universitetines studijas sudaryti pagal studijų kryptis ar krypčių grupes“).

Kiek egzaminų reikia būti išlaikius stojantiesiems 2017 m.?

Stojantiems į universitetų valstybės finansuojamas vietas išlaikyti 3 valstybiniai brandos egzaminai (išskyrus menų studijų programas) – lietuvių kalbos ir literatūros, užsienio kalbos ir matematikos* - ir pasiektas konkursinis balas, ne mažesnis kaip 2.

* Įteisinta Švietimo ir mokslo ministro įsakymu „Dėl asmenų, pretenduojančių į valstybės finansuojamas pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų vietas, mokymosi rezultatų minimalių rodiklių nustatymo“, 2015-08-12, įsakymo Nr. V-888.

Vilniaus universitete yra nustatytas minimalus praeinamasis balas - 3, stojant į tam tikras studijų programas - 4 (taikoma stojantiesiems į Azijos studijų (japonologija), biochemijos, farmacijos, finansų ir draudimo matematikos, genetikos, medicinos, mikrobiologijos ir biotechnologijos, molekulinės biologijos, odontologijos, politikos mokslų bei skandinavistikos studijų programas).

Neturiu vieno iš konkursinio balo sandaroje nurodytų dalykų. Ar galiu įstoti?

Neturint vieno ar kelių iš Priėmimo į Vilniaus universiteto studijų programas taisyklių nurodytų reikalaujamų dalykų įvertinimų, priėmimo konkurse dalyvauti galima. Tokiu atveju pagal šiuo metu galiojančią tvarką taip pat galima pretenduoti ir į valstybės finansuojamas (VF) studijų programų vietas, ir į vietas su studijų stipendija (ST). Tai netaikoma pirmąjam Konkursinio balo sandaroje esančiam dalykui (didžiausią svertinį koeficientą turinčiam dalykui) bei Lietuvių k. ir literatūros valstybiniam egzaminui, kuris yra privalomas visiems, norintiems stoti į Universitetines studijas (stojantiesiems į koleginių studijų programas būtinas mokyklinis arba valstybinis Lietuvių k. ir literatūros brandos egzamino rezultatas).

Vilniaus universitete yra nustatytas minimalus praeinamasis balas - 3, stojant į tam tikras studijų programas - 4 (taikoma stojantiesiems į Azijos studijų (japonologija), biochemijos, farmacijos, finansų ir draudimo matematikos, genetikos, medicinos, mikrobiologijos ir biotechnologijos, molekulinės biologijos, odontologijos, politikos mokslų bei skandinavistikos studijų programas).

Nors priėmimo konkurse dalyvauti galima ir neturint tam tikrų dalykų įvertinimų, tačiau sunku pasakyti, kiek mažiausiai reikia turėti dalykų ir kokie turi būti įvertinimai, kad tikrai įstotumėte. Priėmimas yra konkursas, kuris priklauso nuo visų jo dalyvių konkursinių balų, pageidavimų, prioritetų ir pan.

Trečiajame dalyke yra daug pasirinkimų. Ką rinktis?

Pagal Priėmimo į Vilniaus universiteto studijų programas taisykles, trečiasis dalykas, nurodytas konkursinio balo sandaroje, yra pasirinktinas iš sąrašo. LAMA BPO informacinėje sistemoje (IS) pačiam stojančiajam nereikės nurodyti savo pasirinkimo. Sistema automatiškai parinks stojančiajam palankiausią variantą.

Prie trečiojo dalyko gali būti imamas tiek brandos egzamino įvertinimas, tiek metinis pažymys, tad tinka bet kurio dalyko, kurio brandos egzaminas yra vykdomas Lietuvoje, rezultatas. Jeigu stojantysis to dalyko turi ir metinį pažymį, ir brandos egzamino įvertinimą, imamas stojančiajam palankiausias variantas.

Ar konkursiniam balui skaičiuoti gali būti imamas tam tikro dalyko 10 arba 11 klasės įvertinimas?

Ne. Konkursiniam balui skaičiuoti imami įvertinimai iš vidurinį išsilavinimą patvirtinančio dokumento - brandos atestato.

Koks gali būti mažiausias konkursinis balas?

2017 m. priėmime į Vilniaus universitetą yra nustatytas minimalus praeinamasis balas - 3, stojant į tam tikras studijų programas - 4 (taikoma stojantiesiems į Azijos studijų (japonologija), biochemijos, farmacijos, finansų ir draudimo matematikos, genetikos, medicinos, mikrobiologijos ir biotechnologijos, molekulinės biologijos, odontologijos, politikos mokslų bei skandinavistikos studijų programas). Didžiausias galimas konkursinis balas be papildomų balų 2017 m. yra 10.

Esu atleistas nuo brandos egzaminų. Kaip bus skaičiuojamas mano konkursinis balas?

Pagal 2016 metų Geriausiųjų eilės sudarymo tvarkos 14 punktą, jei stojančiojo brandos atestate įrašyta „Brandos egzaminų nelaikė (atleistas)“, vietoj nelaikytų brandos egzaminų įvertinimų imami metiniai pažymiai, kurie perskaičiuoami pagal tvarkos 3 priedą. 

Ar VU užskaitomi tarptautiniai užsienio kalbų brandos egzaminai (pvz., IELTS, TOEFL)?

Taip. Švietimo ir mokslo ministro įsakyme nurodyta, kurie tarptautiniai užsienio kalbų egzaminai gali būti įskaitomi vietoje tam tikrų užsienio kalbų valstybinių brandos egzaminų. Išlaikytas tarptautinis užsienio kalbos egzaminas galioja ant setifikato nurodytą laikotarpį.

Papildomi balai

Kokiais atvejais skiriami papildomi balai stojant į VU?

2017 m. priėmimo į Vilniaus universiteto studijų programas taisyklėse nurodyti konktetūs atvejai, už ką skiriami papildomi balai:

 • Tarptautinių olimpiadų bei konkursų I – III vietų laimėtojams atitinkamai po 2,5; 1,5 ir 1 papildomas balas (vertinami tik 11–12 (gimnazijos  III–IV) klasių olimpiadų ir konkursų pasiekimai);
 • Šalies olimpiadų ir konkursų I – III vietų laimėtojams atitinkamai po 1,5; 1 ir 0,5 papildomo balo (vertinami tik 11–12 (gimnazijos  III–IV) klasių olimpiadų ir konkursų pasiekimai);
 • Išeivijai ir lietuvių kilmės užsieniečių vaikams, vaikaičiams ir provaikaičiams pridedamas 1 papildomas balas, o užsienio lietuvių mokyklų, kurių sąrašas pateikiamas Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. birželio 15 d. įsakymo  Nr. V-992 (Žin., 2012, Nr. 68-3499) 3 priede, absolventams – dar 1 papildomas balas;
 • Lietuvos bendrąjį ugdymą teikiančių mokyklų abiturientams – išeivijos ir lietuvių kilmės užsieniečių vaikams, vaikaičiams, provaikaičiams, – kurie ne mažiau kaip trejus metus yra gyvenę užsienyje, o atvykę į Lietuvos Respubliką pradėjo mokytis ne ankstesnėje kaip aštuntoje klasėje, pagal Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 m. gegužės 22 d. įsakymą V-461 prie pagal geriausiai vidurinio ugdymo programą baigusiųjų eilės sudarymo tvarkos principus apskaičiuoto konkursinio balo pridedami 2 papildomi balai.

Ar suteikiama papildomų balų už atestatą su pagyrimu?

Ne. Tačiau su pagyrimu vidurinę mokyklą baigusio stojančiojo brandos egzaminų įvertinimai yra aukšti, taigi ir konkursinis balas bus aukštas.

Ar suteikiama papildomų balų už jau turimą aukštąjį išsilavinimą?

Ne, papildomi balai nėra suteikiami. Tačiau studijų metu yra galimybė įskaityti dalykus, kuriuos mokėtės ankstesnėse studijose. Įskaitymas vyksta vadovaujantis Studijų rezultatų įskaitymo Vilniaus universitete tvarka. Studijuotų dalykų įskaitymas vykdomas fakultetuose (padaliniuose) jau prasidėjus studijoms.

Ar suteikiama papildomų balų už papildomo ugdymo mokyklos (pvz., Jaunųjų matematikų ir t.t.), kursų baigimą?

Ne.

Ar suteikiama papildomų balų už išlaikytus 5 brandos egzaminus?

Ne. Stojančiojo konkursiniam balui skaičiuoti imami konkretūs įvertinimai, nurodyti brandos atestate.

Ar suteikiami papildomi balai už turimas publikacijas stojant į Žurnalistiką?

Ne, papildomų balų už publikacijas (t.y. žurnalistinio pobūdžio žiniasklaidos priemonėse skelbtus autorinius darbus) nėra pridedama. Tačiau priėmimo komisija į tai gali atsižvelgti vertindama Jūsų stojamąjį egzaminą – kūrybinį konkursą. Komisija publikacijas vertina kaip papildomą motyvacijos įrodymą. Publikacijos vertinamos tik tuo atveju, kai jos įteiktos priėmimo komisijai iki stojamojo egzamino – kūrybinio konkurso ir jų autorystė neabejotina. Grožinės kūrybos darbai nevertnami. Kaip pateikti informaciją apie publikacijas priėmimo komisijai, nurodyta Komunikacijos fakulteto interneto svetainėje.

Valstybės finansuojamos (VF) ir nefinansuojamos (VNF) studijų vietos

Anksčiau jau studijavau aukštojoje mokykloje. Ar galiu vėl pretenduoti į VF vietą?

Pagal LR mokslo ir studijų įstatymo 72 straipsnį, į valstybės finansuojamas (VF) vietas pretenduoti neturi teisės:

 • Asmenys, pakartotinai studijuojantys pagal tos pačios arba žemesnės pakopos studijų programą, jeigu daugiau kaip pusę tos studijų programos kreditų įgijo valstybės biudžeto lėšomis;
 • Asmenys, vienu metu studijuojantys pagal dvi ar daugiau tos pačios pakopos laipsnį suteikiančias studijų programas arba pagal laipsnio nesuteikiančias studijų programas, jeigu jų studijos pagal bent vieną iš šių studijų programų finansuojamos valstybės biudžeto lėšomis (jie moka už antrąją ir kitas studijų programas);
 • Užsieniečiai, išskyrus šio įstatymo 73 straipsnio 2 dalyje nurodytus asmenis, taip pat Europos Sąjungos valstybių narių ir kitų Europos ekonominės erdvės valstybių piliečius, jeigu Lietuvos Respublikos tarptautinės sutartys ar kiti teisės aktai nenustato kitaip.

Taigi į VF vietą pretenduoti galite, jeigu įgijote pusę arba mažiau studijų programos kreditų valstybės biudžeto lėšomis ankstesnių studijų metu.

Jei patenku į mokamą vietą, kada reikia sumokėti įmoką už studijas?

Pusę metinės studijų kainos (t.y. studijų įmoką už semestrą) reikia sumokėti per 30 dienų nuo studijų sutarties sudarymo dienos. Yra galimybė teikti prašymą dėl studijų įmokos atidėjimo, mokėjimo dalimis arba sumažinimo. Daugiau informacijos rasite čia.

Ar stojant į VNF vietas priimama be konkurso?

Ne. Bendrajame priėmime konkursinės eilės yra sudaromos tiek į valstybės finansuojamas (VF), tiek į valstybės nefinansuojamas (VNF) vietas.

VU tiesioginiame ir papildomame priėmimuose galima pretenduoti tik į VNF vietas, tačiau ir šių priėmimų metu yra vykdomas konkursas - kvietimai studijuoti siunčiami asmenims, patekusiems į geriausiųjų eilę.

Reikalavimai stojantiesiems į VF vietas

Stojantiesiems, pretenduojantiems į valstybės finansuojamas (VF) vietas, minimalus rodiklis yra vidurinį išsilavinimą liudijantis dokumentas (remiantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2013 m. gegužės 10 d. įsakymu Nr. V-397).

Studijų stipendija (ST)

Studijų stipendijos (ST) neturi teisės gauti asmenys:

 • Priimti į valstybės finansuojamas (VF) studijų vietas;
 • Pakartotinai studijuojantys pagal tos pačios arba žemesnės pakopos studijų programą, jeigu daugiau nei pusę tų studijų laikotarpio gavo studijų stipendiją;
 • Neturintys teisės užimti valstybės finansuojamų (VF) studijų vietų ar gauti studijų kainos kompensacijos (už tuos studijų laikotarpius, už kuriuos gavo studijų stipendiją (ST)) pagal Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo 72 straipsnio 1 dalį.

Tikslinis studijų finansavimas

Tikslinis studijų finansavimas skiriamas konkrečioms aukštosioms mokykloms ir studijų programoms, atsižvelgiant į trūkstamų specialistų poreikį. Tikslinis finansavimas atitinka norminę studijų kainą. Gavus šį finansavimą, sudaroma trišalė studijų sutartis tarp stojančiojo, aukštosios mokyklos ir darbdavio.

Studijų formos ir tvarkaraščiai

Kuo skiriasi nuolatinės (NL) ir ištęstinės (I) studijos?

Nuolatinė (NL) studijų forma – tai pagrindinė studijų forma, organizuojant studijas pagal visų pakopų laipsnį suteikiančias ir laipsnio nesuteikiančias studijų programas. Studijų nuolatine forma apimtis yra 60 kreditų per metus. Nuolatinės bakalauro studijos dažniausiai trunka 4–3,5 metų.

Ištęstinė (I) studijų forma – forma, kurios trukmė neturi būti daugiau kaip pusantro karto ilgesnė už studijų nuolatine forma trukmę, šioms taikant 60 kreditų normą. Ištęstinės bakalauro studijos gali trukti 5–6 metus.

Vilniaus universitete į ištęstinės formos studijas priėmimas nevykdomas.

Kuo skiriasi nuolatinės NL(D) ir sesijinės NL(S) studijos?

NL (D) reiškia nuolatinę formą dieninį studijų tvarkaraštį. Dieninis studijų tvarkaraštis – tai tokia studijų tvarka, kai akademiniai užsiėmimai paprastai vyksta kiekvieną darbo dieną laiko atkarpoje nuo 8.00 val. iki 20.00 val.

NL(S) reiškia nuolatinę formą sesijinį studijų tvarkaraštį. Sesijinis studijų tvarkaraštis – tai tokia studijų tvarka, kai akademiniai užsiėmimai vyksta dažniausiai mėnesį laiko trunkančių periodinių sesijų metu, darbą organizuojant paprastai kiekvieną sesijos darbo dieną laiko atkarpoje nuo 8.00 val. iki 20.00 val. ir šeštadieniais nuo 8.00 val. iki 14.00 val.

Ar VU yra neakivaizdinių / vakarinių / ištęstinių studijų?

Vilniaus universiteto primosios pakopos (bakalauro) studijos nėra vykdomos nei neakivaizdiniu, nei ištęstiniu, nei vakariniu tvarkaraščiu.

Tačiau yra keletas studijų programų, vykdomų sesijiniu studijų tvarkaraščiu (trumpiau – NL(S)):

Ekonomika, NL(S),

Vadyba ir verslo administravimas, NL(S),

Psichologija (turintiems aukštąjį universitetinį išsilavinimą), NL(S),

Teisė, NL (S),

Teisė (turintiems aukštąjį universitetinį išsilavinimą), NL(S).

 

Į šias studijų programas galima pretenduoti tiek bendrojo, tiek tiesioginio priėmimo metu.

Į Psichologiją (turintiems universitetinį aukštąjį išsilavinimą) ir Teisę (turintiems universitetinį aukštąjį išsilavinimą), NL(S) galima pretenduoti stoti tik VU tiesioginio priėmimo metu (per VU ISAS sistemą).

Bendrąjį priėmimą į visas Lietuvos aukštąsias mokyklas vykdo LAMA BPO (www.lamabpo.lt).

 

Studijų sutarties sudarymas

Studijų sutarties sudarymo būdai

Sudaryti studijų sutartį su Vilniaus universitetu galima:

 • Neatvykstant ir sudarant sutartį el. būdu naudojantis asmeninės el. bankininkystės paslauga;
 • Atvykstant adresu Saulėtekio al. 9, Vilnius (pakviestiesiems į Kauno fakultetą – Muitinės g. 8, Kaunas).

Studijų sutarčių sudarymo datos bus tvirtinamos 2017 m. pavasario pradžioje.

 

Registracija sudarius sutartį

Atkreipiame dėmesį, kad asmenys, sudarę studijų sutartį naudodamiesi asmenine el. bankininkyste, turi per 30 kalendorinių dienų nuo pirmojo studijų semestro pradžios privalo elektroniniu būdu užsiregistruoti:

 • Universiteto E. tapatybių valdymo sistemoje prieigai prie Universiteto studijų informacinės sistemos VUSIS ir Universiteto suteiktos elektroninio pašto dėžutės;
 • Pagal Sutartį pradėtoms studijoms prisijungus prie VUSIS eStudento aplinkos.

PRIĖMIMAS Į ANTROSIOS PAKOPOS (MAGISTRANTŪROS) STUDIJAS

Prašymų pildymas ir dokumentų pateikimas

Kur ir kada pateikti prašymą I etapo metu?

Prašymų pateikimas į VU antrosios pakopos (magistrantūros) studijas vyksta tik internetu nuo gegužės 23 d. iki birželio 26 dienos 24 val. Į tas studijų programas, kuriose numatyti stojamieji egzaminai, prašymą reikia pateikti ne vėliau kaip likus 24 val. iki stojamojo egzamino pradžios.
Prašymai teikiami prisijungus prie VU Internetinės stojančiųjų aptarnavimo sistemos (ISAS) (nuoroda bus prieinama tik prasidėjus priėmimui) nuo gegužės 23 d. Nuoroda į VU ISAS sistemą pateikta www.kviečia.vu.lt svetainėje. Prisijungus prie sistemos, Jums bus nurodyta, kad turite sumokėti stojamąją studijų įmoką (12 Eur). Tai atlikus, stojamoji studijų įmoka bus užskaitoma per parą laiko ir galėsite tęsti registraciją, pateikti prašymą studijuoti.

Kur ir kada pateikti prašymą II etapo metu?

Informacija apie likusias laisvas vietas bus skelbiama liepos 4 d. 15 val. www.kviečia.vu.lt. Jei norite dalyvauti II priėmimo etape, savo atnaujintus prašymus dalyvauti priėmime galite pildyti VU ISAS nuo liepos 4 d. 15 val. iki liepos 6 d. 24 val.

Nepaisant to, kad būsite sudarę studijų sutartį su Vilniaus universitetu, turėsite galimybę dalyvauti priėmimo į II pakopos studijas II etape. Prisijungę prie savo paskyros VU ISAS, nuo liepos 4 d. galėsite koreguoti savo pageidavimų sąrašą. Jei sulauksite kvietimo studijuoti II etapo metu,  prieš sudarydami naują studijų sutartį, senąją turėsite nutraukti. II etapo studijų sutarčių nutraukimas ir naujų sutarčių sudarymas vyks liepos 7 dieną VU Informacinių technologijų taikymo centre (Saulėtekio al. 9, Vilnius, 108 salė) arba Kauno fakultete (Muitinės g. 8, Kaunas), jei stojate į šio fakulteto studijų programas.

Kur ir kada pateikti prašymą papildomo priėmimo metu?

Nuo rugpjūčio 16 d. iki 27 d. vyks prašymų registracija dalyvaujantiems VU papildomame priėmime į antrosios pakopos (magistrantūros) studijų likusias laisvas valstybės finansuojamas ir nefinansuojamas vietas. Papildomame priėmime taip pat galės dalyvauti asmenys, nedalyvavę pagrindinio priėmimo I ir II etape.

Iki rugpjūčio 16 d. bus paskelbta informacija apie likusias laisvas vietas. Prašymą studijuoti galima bus teikti tik VU Priėmimo į antrosios pakopos studijas Internetinėje stojančiųjų aptarnavimo sistemoje (ISAS).

Stojantieji galės prisijunti prie VU ISAS turimais prisijungimo duomenimis, jei jau dalyvavo pagrindiniame priėmime. Kitu atveju, stojantieji turi pirmiausia užsiregistruoti sistemoje. Dalyvavusieji pagrindiniame priėmime VU ISAS būtinai turi pateikti naują prašymą studijuoti (ankstesnis prašymas studijuoti negalios). Prieš pateikiant prašymą, reikia sumokėti 12 Eur stojamąją studijų įmoką (jei ji nebuvo sumokėta pagrindinio priėmimo metu).

Daugiau informacijos apie papildomą priėmimą rasite čia.

Sumokėjau stojamąją įmoką, bet registruotis negaliu. Ką daryti?

Stojamoji studijų įmoka atpažįstama per vieną dieną. Tačiau gali būti taip, kad mokant mokestį neįrašėte savo asmens kodo, pagal kurį ši įmoka atpažįstama, arba už Jus mokėjo kitas asmuo.

Nurodytais atvejais, Jums reikėtų atsiųsti el. paštu  mokėjimo kvito (pavedimo) skanuotą kopiją ir savo asmens dokumento kopiją, kad galėtume įmoką Jums priskirti (asmens dokumento kopija reikalinga mokėtojo atpažinimui).

Įmoka artimiausiu metu bus priskirta, ir Jūs galėsite tęsti registraciją.

Pateikiau prašymą VU ISAS sistemoje. Kaip man žinoti, kad prašymą gavote?

Prašymas laikomas priimtu (užregistruotu), kai yra atsakyta į formoje pateiktus klausimus apie asmenį, įgytą išsilavinimą, kitus svarbius duomenis, o pageidaujamų studijų programų sąraše nurodytas bent vienas pageidavimas. Prašyme asmuo pateikia pageidavimus prioriteto mažėjimo tvarka. Pageidavimu laikomas studijų programos ar studijų programų grupės kodo ir pavadinimo, studijų formos ir studijų finansavimo pobūdžio nurodymas. Koreguojant prašymą, pageidavimų sąraše galima keisti, papildyti ar išbraukti studijų programų grupes, jų eiliškumą, studijų formą, tvarkaraštį ir finansavimo pobūdį. Jei prašymas koreguojamas ir keičiami nurodyti pageidavimai keletą kartų, galioja paskutinis prašymo koregavimas.

Kur ir kada užregistruoti dokumentus?

Baigusiems Vilniaus universitetą 2005 – 2017 m., diplomo ir jo priedėlio duomenys bus perkeliami į priėmimo sistemą automatiškai. Informacija apie tai, ar Jums reikia registruoti dokumentus, bus pateikta Vilniaus universiteto stojančiųjų į antrosios pakopos studijas internetinėje stojančiųjų aptarnavimo sistemoje (VU ISAS), kai bus perkelti duomenys iš Universiteto studentų duomenų bazės. Dokumentų registruoti asmeniškai (birželio 27 ir 28 dienomis) nereikia tik tuo atveju, jeigu nereikia pristatyti jokių papildomų dokumentų. 

Baigusiems Vilniaus Universitetą 2004 m. ir anksčiau bei baigusiems kitas aukštąsias mokyklas diplomo priedėlio duomenų įkėlimas vykdomas per VU ISAS – nuo gegužės 23 d. iki birželio 26 d. VU , VU VM, VGTU ir VDU absolventų diplomai ir jų priedėliai bus atkeliami iš Universitetų duomenų bazių automatiškai, kitų aukštųjų mokyklų absolventai patys suveda visą informaciją iš savo diplomo ir jo priedėlio. Baigusiems ne VU, baigusiems VU 2004 m. ir anksčiau bei turintiems papildomų dokumentų į dokumentų registraciją birželio 27 ir 28 d. dienomis būtinai reikia atvykti asmeniškai (arba per notaro įgaliotą asmenį) registruoti dokumentų (adresu Saulėtekio al. 9, Informacinių technologijų taikymo centras).

Reikalingi dokumentai

Dokumentų registracijos metu reikia turėti šiame VU Priėmimo taisyklių priede nurodytus dokumentus. Pagrindiniai yra šie: pasas arba asmens tapatybės kortelė (originalą parodyti, kopiją įteikti), pirmosios pakopos studijų baigimo diplomas ir jo priedas (originalą parodyti, kopijas įteikti). Jeigu reikalinga, turėsite pateikti papildomus dokumentus.

Ar gali dokumentus įregistruoti įgaliotas asmuo?

Taip, tokia galimybė yra. Įgaliotas asmuo turi su savimi turėti įgaliojimą (būtinas notaro patvirtinimas), asmens dokumentą, stojančiojo asmens dokumentą arba jo kopiją ir kitus reikalaujamus dokumentus.

Kada ir kaip sužinosiu, ar įstojau?

Pirmojo etapo kvietimai studijuoti bus skelbiami Vilniaus universiteto internetinėje stojančiųjų aptarnavimo sistemoje (VU ISAS) 2017 m. birželio 30 d.

Antrojo etapo kvietimai studijuoti skelbiami 2017 m. liepos 7 d.

Jeigu studijas baigiau ne Lietuvoje, ką turiu daryti?

Studijas ne Lietuvoje baigę stojantieji gali pretenduoti į valstybės finansuojamas (VF) vietas, jeigu jie yra:

 • Lietuvos Respublikos, kitų Europos Sąjungos valstybių narių ar Europos ekonominės erdvės valstybių piliečiai;
 • Turintys leidimą nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje užsienio valstybių, nesančių Europos Sąjungos ir kitų Europos ekonominės erdvės narėmis, piliečiai ir asmenys be pilietybės;
 • Užsienio lietuviai

Šie asmenys konkurso būdu gali būti priimami ir į valstybės nefinansuojamas (VNF) studijų vietas.
Užsienyje pirmosios pakopos arba vientisąsias studijas baigę stojantieji turi:

 1. Vilniaus universiteto Internetinėje stojančiųjų aptarnavimo sistemoje (VU ISAS) pateikti prašymą dalyvauti priėmime į antrosios pakopos studijas (sistema bus prieinama tik prasidėjus priėmimui);
 2. Kreiptis į Vilniaus universiteto priėmimo komisiją dėl išsilavinimo pripažinimo ir pažymių pervedimo ir lietuvišką vertinimo sistemą (pateikti prašymą, asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (originalą parodyti, kopiją įteikti), užsienio šalių institucijose įgyto išsilavinimo pripažinimo Lietuvoje dokumentus (originalą parodyti, kopiją įteikti; neturint šio dokumento, išsilavinimo pripažinimą atliks Vilniaus universiteto priėmimo komisija), diplomą ir jo priedėlį (originalą parodyti, kopiją įteikti), diplomo ir jo priedėlio vertimą į lietuvių kalbą (originalą parodyti, kopiją įteikti), pavardės ar vardo keitimo dokumentą, jeigu ne visi dokumentai yra ta pačia pavarde ar vardu (originalą parodyti, kopiją įteikti));
 3. Išlaikyti stojamuosius egzaminus, jei tokie yra numatyti stojant į pasirinktas studijų programas;
 4. Pristatyti VU priėmimo komisijos išduotą pažymą apie pažymių pervedimą į lietuvišką vertinimo sistemą ir kitus reikiamus dokumentus adresu Saulėtekio al. 9 (Informacinių technologijų taikymo centre) birželio 27 ir 28 dienomis.

Užsienio valstybių piliečiai ir asmenys be pilietybės, neatitinkantys kriterijų stojantiesiems į VF vietas, priimami studijuoti savo lėšomis.

Stojamieji egzaminai

Ar stojant į VU yra stojamieji egzaminai?

Taip, stojant į tam tikras studijų programas yra stojamieji egzaminai. Stojamųjų egzaminų tvarkaraštis pateikiamas čia.informacija atnaujinama

Registracija stojamiesiems egzaminams

Datą ir laiką, kada laikysite stojamąjį egzaminą, matysite pildydami prašymą VU internetinėje stojančiųjų aptarnavimo sistemoje (VU ISAS). Į prašymą įtraukus tą studijų programą, į kurią stojant yra būtina laikyti stojamąjį egzaminą, laikoma, kad esate užsiregistravęs į egzaminą. Papildomos registracijos nereikia.

Konkursinis balas

Ką turiu būti baigęs, kad galėčiau pretenduoti į magistrantūros studijas?

Stojantysis į magistrantūros studijas VU turi turėti universitetinį bakalauro laipsnį (nesvarbu, kurioje aukštojoje mokykloje jis įgytas) arba profesinio bakalauro laipsnį po atitinkamų VU papildomųjų studijų. Baigus papildomąsias studijas nesuteikiamas universitetinis bakalauro laipsnis, o tik išduodamas pažymėjimas apie studijų baigimą ir asmuo įgyja teisę stoti į magistrantūros studijas VU. Papildomųjų studijų programų sąrašą ir daugiau informacijos apie jas rasite čia.

Atkreipiame stojančiųjų dėmesį, kad pabaigus kitų aukštųjų mokyklų organizuojamas papildomąsias studijas, dalyvauti priėmimo konkurse į Vilniaus universiteto antrosios pakopos studijas nėra leidžiama (išskyrus Ekonomikos fakulteto studijų programas).

VU konkursinio balo sandara

Informaciją apie konkursinio balo sandarą stojantiesiems į VU magistrantūros studijas rasite čia.

Valstybės finansuojamos (VF) ir nefinansuojamos (VNF) studijų vietos

Anksčiau jau studijavau magistrantūroje. Ar galiu vėl pretenduoti į VF vietą?

Pagal LR mokslo ir studijų įstatymo 72 straipsnį, į valstybės finansuojamas (VF) vietas pretenduoti neturi teisės:

 • Asmenys, pakartotinai studijuojantys pagal tos pačios arba žemesnės pakopos studijų programą, jeigu daugiau kaip pusę tos studijų programos kreditų įgijo valstybės biudžeto lėšomis;
 • Asmenys, vienu metu studijuojantys pagal dvi ar daugiau tos pačios pakopos laipsnį suteikiančias studijų programas arba pagal laipsnio nesuteikiančias studijų programas, jeigu jų studijos pagal bent vieną iš šių studijų programų finansuojamos valstybės biudžeto lėšomis (jie moka už antrąją ir kitas studijų programas);
 • Užsieniečiai, išskyrus šio įstatymo 73 straipsnio 2 dalyje nurodytus asmenis, taip pat Europos Sąjungos valstybių narių ir kitų Europos ekonominės erdvės valstybių piliečius, jeigu Lietuvos Respublikos tarptautinės sutartys ar kiti teisės aktai nenustato kitaip.

Taigi į VF vietą pretenduoti galite, jeigu įgijote pusę arba mažiau studijų programos kreditų valstybės biudžeto lėšomis.

Jei patenku į mokamą vietą, kada reikia sumokėti įmoką už studijas?

Pusę metinės studijų kainos (t.y. studijų įmoką už semestrą) reikia sumokėti per 30 kalendorinių dienų nuo studijų sutarties sudarymo dienos. Yra galimybė teikti prašymą dėl studijų įmokos atidėjimo, mokėjimo dalimis arba sumažinimo. Daugiau informacijos rasite čia.

Ar stojant į VNF vietas priimama be konkurso?

Ne. Konkursinės eilės yra sudaromos tiek į valstybės finansuojamas (VF), tiek į valstybės nefinansuojamas (VNF) vietas.

VF studijų sutarties nutraukimas II pakopoje

Asmenys, 2017 m. įstoję į antrosios pakopos studijas ir nusprendę savo noru nutraukti studijų sutartį pirmojo kurso pirmojo semestro metu, privalės grąžinti į valstybės biudžetą studijų įmoką už pirmąjį semestrą.

Primename, kad Vilniaus universitete rudens semestras pradedamas nuo 2017 m. rugsėjo 1 dienos.

Daugiau informacijos apie nuo studijų krepšelio grąžinimo atleidžiamus asmenis galite rasti www.vu.lt → Studijos → Studentams → Studijų sustabdymas, nutraukimas ir atnaujinimas

Studijų formos ir tvarkaraščiai

Kuo skiriasi nuolatinės (NL) ir ištęstinės (I) studijos?

Nuolatinė (NL) studijų forma – tai pagrindinė studijų forma, organizuojant studijas pagal visų pakopų laipsnį suteikiančias ir laipsnio nesuteikiančias studijų programas. Studijų nuolatine forma apimtis yra 60 kreditų per metus. Nuolatinės magistro studijos dažniausiai trunka 2–1,5 metų.

Ištęstinė (I) studijų forma – forma, kurios trukmė neturi būti daugiau kaip pusantro karto ilgesnė už studijų nuolatine forma trukmę, šioms taikant 60 kreditų normą.

Vilniaus universitete ištęstinės studijos yra vykdomos į šias programas: Kokybės vadyba, I(S) Ekonomikos fakultete ir Ekonometrija, I(S) Matematikos ir informatikos fakultete.

Kuo skiriasi nuolatinės NL ir sesijinės NL(S) studijos?

NL reiškia nuolatinę formą dieninį studijų tvarkaraštį. Dieninis studijų tvarkaraštis – tai tokia studijų tvarka, kai akademiniai užsiėmimai paprastai vyksta kiekvieną darbo dieną laiko atkarpoje nuo 8.00 val. iki 20.00 val.

NL(S) reiškia nuolatinę formą sesijinį studijų tvarkaraštį. Sesijinis studijų tvarkaraštis – tai tokia studijų tvarka, kai akademiniai užsiėmimai vyksta dažniausiai mėnesį laiko trunkančių periodinių sesijų metu, darbą organizuojant paprastai kiekvieną sesijos darbo dieną laiko atkarpoje nuo 8.00 val. iki 20.00 val. ir šeštadieniais nuo 8.00 val. iki 14.00 val.

Ar VU yra neakivaizdinių / vakarinių / ištęstinių studijų?

Vilniaus universitetas nevykdo neakivaizdinių ir vakarinių studijų. Tačiau yra keletas antrosios pakopos (magistrantūros) studijų programų, vykdomų sesijiniu studijų tvarkaraščiu (trumpiau – I (S) arba NL(S)):

Kokybės vadyba, I (S),

Verslo ekonomika, NL(S),

Verslo vystymas, NL (S),

Mokyklos pedagogika (laipsnio nesuteikiančios studijos), NL (S),

Žurnalistika ir medijų edukacija, NL (S)

Studijų sutarties sudarymas

Studijų sutarties sudarymo būdai

Sudaryti studijų sutartį su Vilniaus universitetu galima:

 • Neatvykstant ir sudarant sutartį el. būdu naudojantis asmeninės el. bankininkystės paslauga;
 • Atvykstant adresu Saulėtekio al. 9, III rūmai, Vilnius (pakviestiesiems į Kauno fakultetą – Muitinės g. 8, Kaunas).

Studijų sutarčių sudarymas vyks:

 • I etapo metu: liepos 3 dieną 9:00 - 15:00 val.; (internetu Sutarys sudaromos nuo birželio 30 dienos 13:00 val. iki liepos 3 dienos 24:00 val.) ,
 • II etapo metu: liepos 7 dieną 11:00 - 15:00 val.; (internetu Sutartys sudaromos nuo liepos 7 dienos 11:00 val. iki liepos 9 dienos 24:00 val.)
 • Papildomo priėmimo metu: rugpjūčio 31 dieną nuo 09:00 - 15:00 val.; (internetu Sutartys sudaromos nuo rugpjūčio 30 dienos 14:00 iki rugpjūčio 31 dienos 24:00 val.)

Daugiau informacijos apie studijų sutarčių sudarymą rasite čia.

Registracija sudarius sutartį

Atkreipiame dėmesį, kad asmenys, sudarę studijų sutartį naudodamiesi asmenine el. bankininkyste, turi per 30 kalendorinių dienų nuo pirmojo studijų semestro pradžios privalo elektroniniu būdu užsiregistruoti:

 • Universiteto E. tapatybių valdymo sistemoje prieigai prie Universiteto studijų informacinės sistemos VUSIS ir Universiteto suteiktos elektroninio pašto dėžutės;
 • Pagal Sutartį pradėtoms studijoms prisijungus prie VUSIS eStudento aplinkos.

Kada ir kur bus skelbiami 2017 metų kvietimai studijuoti

Kvietimai studijuoti bus viešinami kiekvieno stojančiojo VU ISAS sistemos asmeninėje paskyroje Registracijos pažymoje. Kviečiamieji sudaryti studijų sutartis su Vilniaus universitetu gaus informacinę žinutę ir nurodytu el. paštu.

I etapo kvietimai skelbiami 2017 m. birželio 30 dieną 13 valandą.

II etapo kvietimai studijuoti skelbiami 2017 m. liepos 7 dieną 11 valandą.

PAPILDOMAS PRIĖMIMAS

Stojantiesiems į bakalauro ir vientisąsias studijas nuo rugpjūčio 10 dienos yra organizuojamas LAMA BPO papildomas priėmimas, kurio metu bus galimybė pretenduoti į likusias laisvas vietas. Prašymų teikimas papildomo LAMA BPO priėmimo metu vyks rugpjūčio 10-16 dienomis, o kvietimai studijuoti skelbiami rugpjūčio 21 d. iki 12 val. Plačiau apie papildomo priėmimo datas LAMA BPO svetainėje.

Vilniaus universitetas organizuoja papildomą priėmimą nuo 2017 m. rugpjūčio mėn. 16 dienos iki 31 dienos asmenims, norintiems dalyvauti priėmime į pirmosios pakopos (bakalauro), vientisųjų studijų bei antrosios pakopos (magistrantūros) studijų programų likusias laisvas vietas. Stojantieji į bakalauro ir vientisąsias studijas galės pretenduoti tik į valstybės nefinansuojamas vietas. Pretenduojantieji į magistrantūros studijų programas turės galimybę rinktis iš likusių laisvų valstybės finansuojamų ir nefinansuojamų vietų.

Nuo rugpjūčio 16 d. 9 val. iki 27 d. 24 val. vyks prašymų dalyvauti konkurse pateikimas ir pageidavimų koregavimas  VU ISAS sistemoje.  Atkreipiame dėmesį, kad papildomame priėmime taip pat gali dalyvauti asmenys, nedalyvavę bendrajame arba tiesioginiame priėmime.

Prašymus studijuoti bus galima teikti tik VU Internetinėje stojančiųjų aptarnavimo sistemoje (VU ISAS).

Daugiau informacijos apie priėmimą rasite čia.

FINANSINĖ PARAMA

Universitete studentams skiriamos šios finansinės paramos rūšys: skatinamoji stipendija, socialinė stipendija, vienkartinė socialinė stipendija, vienkartinė tikslinė stipendija, vardinė stipendija, užsieniečio studento stipendija, doktoranto stipendija ir gydytojo rezidento stipendija. Šių stipendijų skyrimo tvarką nustato VU stipendijų nuostatai.
Daugiau skaitykite čia.

SKATINAMOJI STIPENDIJA

Ar Jums paskirta skatinamoji stipendija, galite sužinoti prisijungę prie VU informacinės sistemos (https://is.vu.lt/pls/klevas/logon). Jeigu, prisijungę matysite, jog stipendija priskirta, savo paskyroje galite užpildyti prašymą nurodydami banko sąskaitą, į kurią norėtumėte gauti stipendiją. Taip pat, prašymą galite užpildyti atvykę asmeniškai į studijuojamos programos fakulteto dekanatą.

GRETUTINĖS STUDIJOS

Priimtieji į Universitetą gali pasirinkti gretutines studijas, kai studentams sudaromos galimybės greta pagrindinės studijų krypties (šakos) programos studijuoti kitos studijų krypties (šakos) programą.

Studijuoti gretutinių studijų programą gali pirmosios pakopos studentai, kurių studijų programoje yra numatyta tokia galimybė, pasirinkdami vieną iš Universitete siūlomų gretutinių studijų programų. Jei studijų programos plane tokia galimybė nenumatyta, studentas kreipiasi į fakultetą (padalinį), kuriame studijuoja, prašydamas sudaryti sąlygas, t.y. patvirtinti individualų studijų planą, studijuoti pasirinktą gretutinę studijų programą iki kito semestro registracijos studijoms pradžios.

Daugiau apie gretutinių studijų programas skaitykite čia.

STUDIJUOJAMŲ DALYKŲ PASIRINKIMAS

Pasirenkamieji dalykai

Privalomieji dalykai sudaro pasirinktos studijų krypties išsilavinimo pagrindus, tuo tarpu pasirenkamieji dalykai (moduliai) užtikrina bendrąjį universitetinį lavinimą ir iš esmės papildo pasirinktos pagrindinės ir (ar) gretutinės studijų krypties (šakos) išsilavinimą. Pasirenkamieji dalykai pasirenkami iš studijų programoje pateikto sąrašo. Pasirenkamuosius dalykus galima rinktis tuose semestruose, kuriuose jie yra numatyti pagal studijų planą. Studijų plane taip pat nurodoma pasirenkamojo dalyko apimtis kreditais. Daugiau skaitykite čia.

Vilniaus universiteto pagrindinių studijų programose yra diegiama bendrųjų universitetinių studijų (BUS) galimybė. Universitete siūlomi koncepcijomis grindžiami vienodos apimties (5 kreditų) BUS moduliai (dalykai). Modulį sudaro turinio požiūriu integruoti dalykai (temos), kurias sieja bendras tikslas – ugdomos kompetencijos ir siekiami studijų rezultatai, bet nėra susieję su konkrečios studijų krypties poreikiais. BUS moduliai (dalykai) yra neatsiejama kiekvienos studijų programos dalis, kurią sudaro mažiausiai 15 kreditų. Daugelyje programų numatyta, kad nuo 2011–2012 m. m. tie dalykai yra pasirenkami iš bendro sąrašo. Kiekvienam semestrui aktualus BUS modulių (dalykų) sąrašas skelbiamas Vilniaus universiteto interneto svetainėje. Daugiau skaitykite čia.

2017–2018 m.m. rudens semestre Vilniaus universiteto studentai gali pasirinkti Vilniaus dailės akademijos (VDA) ir Lietuvos muzikos ir teatro akademijos (LMTA) siūlomus dalykus vietoje jų studijų programoje numatyto laisvojo dalyko (LD). Jeigu VDA arba LMTA dalyką norėtumėte pasirinkti vietoje VU laisvojo dalyko, prieš tai būtinai tai turite suderinti su savo VU fakulteto (padalinio) administracija. Informacija apie išklausytą VDA arba LMTA dalyką bus įrašoma į diplomo priedėlį. Visi VDA ir LMTA dalykai yra nemokami. Daugiau skaitykite čia.

Registracija į pasirenkamuosius dalykus

Dėl registracijos į pasirenkamuosius – bendrųjų universitetinių studijų (BUS), laisvuosius (LD) ir kitus pasirenkamuosius (PD) dalykus, pasibaigus registracijos laikotarpiui, prašome kreiptis į fakulteto (padalinio), kuriame studijuojate, studijų skyrių arba dekanatą.

Laisvojo klausytojo sutartis

Laisvojo klausytojo sutartis – tai galimybė ne tik mokytis tų akademinių dalykų, kurie sudaro konkrečią studijų programą, bet sužinoti daugiau pasirenkant atskirus Universitete dėstomus dalykus. Norintys tapti laisvuoju klausytoju turi kreiptis tiesiogiai į Universiteto padalinio (fakulteto, instituto, centro) administraciją ir sudaryti laisvojo klausytojo sutartį. Asmenys, norintys išklausyti dominančius dalykus kaip laisvieji klausytojai, turi tokias pat teises ir įsipareigojimus kaip ir studentai: taikomos tokios pat dalyko savarankiškų darbų, koliokviumų užduočių ir atsiskaitymo sąlygos. Galutinis įvertinimo pažymys skaičiuojamas taip pat, kaip ir to paties dalyko studentams. Studentų (klausytojų) pageidavimu akademinių kamieninių padalinių administracijos Senato nustatyta tvarka išduoda akademines pažymas apie Universitete studijuotus dalykus.

Akademinio dalyko kaina priklauso nuo to, kiek kainuoja norimo dalyko studijų programa ir kiek kreditų sudaro pasirenkamasis dalykas.

Pastaba. Vilniaus ar kitų universitetų studentai, net ir pasirinkę išklausyti visus vienos specialybės dėstomus dalykus kaip laisvieji klausytojai, studijų pabaigoje gauna tik pažymą, kad išklausė pasirinktus dėstomus dalykus. Norint gauti Universiteto diplomą, reikia įstoti į Universitetą bendrąja tvarka.

STUDIJŲ PROGRAMOS KEITIMAS

Pirmosios ir antrosios pakopų, vientisųjų studijų ir rezidentūros studentai turi galimybę keisti savo studijų programą į kitą. Visų pirma, norintis keisti studijų programą studentas neturi turėti akademinių skolų. Antra, keisti studijų programą toje pačioje ar kitoje aukštojoje mokykloje nekeičiant studijų programos rūšies (universitetinių, koleginių studijų) galima ne anksčiau kaip baigus pirmųjų studijų metų pirmąjį semestrą. Taigi, studijų programa negali būti keičiama nebaigus pirmo kurso pirmojo semestro ar bet kurio kito semestro eigoje.
Pagal naujojo Mokslo ir studijų įstatymo nuostatas, keisti studijų programą galima tik tos pačios studijų krypties studijų grupėje. O įstojusiesiems į aukštąją mokyklą iki įstatymo įsigaliojimo (iki 2016 m. liepos mėn.) keisti studijų programą, neprarandant valstybės finansavimo, galima tik toje pačioje studijų srityje. Studentas gali persinešti tokį valstybės finansuojamos studijų kainos dydį, kokį gavo įstodamas – tai reiškia, kad atsiradus kainų skirtumui, jį padengia pats studentas.


Terminai, į kuriuos reikia atkreipti dėmesį:
1. Likus ne mažiau kaip 10 dienų iki naujo semestro pradžios norintis keisti studijų programą studentas turi kreiptis į naują programą vykdantį fakultetą (konkrečiau – studijų prodekaną arba studijų skyrių). Fakultetas lygina visus praeitų dalykų kreditus pirmoje programoje su dalykų kreditais naujoje programoje ir šis skirtumas neturėtų būti didesnis kaip 15 kreditų. Tokie programų skirtumai akademinėmis skolomis nelaikomi ir juos leidžiama likviduoti per vienerius metus.
2. Fakultetas informuoja programą norintį keisti studentą apie sutikimą ar nesutikimą jį priimti ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo prašymo pateikimo dienos.
3. Studijų programą keičiantis studentas, gavęs sutikimą studijuoti pagal kitą studijų programą, per 3 darbo dienas informuoja apie tai keičiamos aukštosios mokyklos studijas administruojantį fakultetą.
Fakultetas gali numatyti ir papildomas programos keitimo sąlygas, todėl rekomenduojame kreiptis į dominančią studijų programą vykdantį fakultetą.


Savarankiškai su Vilniaus universiteto studijų programomis galite susipažinti čia.