Studijos

Vilniaus universitetas, šimtmečius kaupęs pažintinę ir kultūrinę patirtį, šiandieną pasitinka turėdamas platų mokslo ir studijų spektrą. Universitete vykdomos beveik visų mokslo sričių ir daugelio mokslo krypčių studijos, grindžiamos Europos ir pasaulio daroma mokslo pažanga bei sukauptomis kultūrinėmis tradicijomis.

 

Universitete vykdomos laipsnį suteikiančios ir laipsnio nesuteikiančios studijos pirmosios, antrosios ir trečiosios pakopų lygmenyje. Universitete galima studijuoti humanitarinių, socialinių, fizinių, biomedicinos ir technologijos mokslų sričių studijų programas. Platus studijų programų spektras daugelyje mokslo krypčių siūlomas ir Universiteto doktorantams bei rezidentams. Universitete taip pat plėtojamos mokymosi visą gyvenimą programos, skirtos papildyti ar tobulinti jau įgytą kvalifikaciją.

 

Studijos Universitete paremtos akademine ir kūrybine laisve bei grindžiamos mokslo ir studijų vienove. Todėl Universitetas daug dėmesio skiria studijų ir mokslo sąsajai, kūrybinių asmens galių vystymui, harmoningos asmenybės ugdymui.

 

Universiteto studijos paremtos ECTS kredito samprata bei organizuojamos esant dalykinei ir modulinei studijų sistemai. Universitete taip pat vykdomos gretutinės studijos, suteikiančios galimybę šalia pagrindinės krypties studijuoti gretutinės krypties studijas ir įgyti dvigubą kvalifikacinį laipsnį. Be to, yra galimybė studijuoti ir jungtines studijų programas, kurių metu dalis studijų laiko praleidžiama kitoje (užsienio) aukštojoje mokykloje.

 

Universitetas strategiškai orientuotas į studijų kokybės kultūros puoselėjimą ir ją laiko nuolatinio tobulėjimo ir teigiamų pokyčių akstinu. Studijų kokybė Universitete yra paremta Europoje visuotinai pripažįstamomis kokybės užtikrinimo vertybėmis, socialinės atsakomybės ir partnerystės principais.

 

Be akademinės veiklos, Universiteto studentai turi daug galimybių save atrasti ir plačiajame Universiteto gyvenime. Universitete veikia daug studentiškų organizacijų, mokslinių draugijų, meno ir sporto kolektyvų, kitų sambūrių.

 

Universitetas ugdo sąmoningą, kritišką, motyvuotą ir veiklią asmenybę. Kilus klausimams ar problemoms, studentus mielai konsultuoja ir jiems padeda Universiteto bendruomenės nariai.

 

Siekite gyvenimo aukštumų kartu su Vilniaus universitetu!

 

Hinc itur ad astra.