Stipendijos

Universitete stude­ntams skiriamos šios f­inansinės paramos rūšys: skatinamoji stipendija, vienkartinė sociali­nė stipendija, vienkartinė tikslinė stipendija, vardinė stipendija, profesinių pedagogikos studijų stipendija, užsieni­ečio s­tudent­o ­stipendi­ja,­ doktoranto stipendija ir gydytojo rezidento stipendija.

Daugiau informacijos apie stipendijų skyrimo tvarką Vilniaus universiteto stipendijų nuostatuose.­­

 

Skatinamoji stipendija skiriama pirmosios ir antrosios pakopų bei vientisųjų studijų geriausiems studentams už ypatingai gerus mokymosi rezultatus. Skatinamosios stipendijos yra dviejų dydžių: 1,5 BSI ir 2,5 BSI (BSI – bazinė socialinė išmoka, šiuo metu siekia 40 EUR per mėnesį). Stipendijos yra skirstomos kiekvieną semestrą atsižvelgiant į lėšų ir studentų skaičių. Studentai, prisijungę prie VUSIS sistemos, gali matyti, kiek stipendijų jų programai yra skirta. 

 

Vienkartinė socialinė stipendija skiriama pirmosios, antrosios ir trečiosios pakopų bei vientisųjų studijų studentams artimųjų mirties, stichinės ar kitos nelaimės, ligos ar kitu panašiu atveju. Vienkartinės socialinės stipendijos dydis yra nuo 2 iki 12 BSI.

 

Vienkartinė tikslinė stipendija skiriama pirmosios, antrosios ir trečiosios pakopų bei vientisųjų studijų studentams, pasiekusiems gerų rezultatų sporto, kultūros ir mokslinėje / visuomeninėje veikloje. Prašymai rudens semestre teikiami iki spalio 25 d., pavasario – kovo 25 d.  Stipendiją skiria Rektoriaus sudaryta komisija. Vienkartinės tikslinės stipendijos dydis yra nuo 1 iki 15 BSI.

 

Vardinė stipendija skiriama pirmosios, antrosios ir trečiosios pakopų bei vientisųjų studijų geriausiems studentams pagal tam tikras veiklos sritis už ypatingus pasiekimus ar nuopelnus šiose srityse. Vardinių stipendijų skyrimo pagrindai ir principai įtvirtinami konkrečios vardinės stipendijos nuostatuose ir (ar) paramos sutartyje.

 

Profesinių pedagogikos studijų stipendija skiriama studentams, nuo 2017 m. priimtiems studijuoti į vienerių metų trukmės profesines pedagogikos studijas. Stipendijos dydis – 3,05 BSI per mėnesį.

 

450-mečio stipendija – kasmet 100 gabiausių moksleivių iš sunkiai besiverčiančių šeimų skiriama speciali Vilniaus universiteto įsteigta stipendija. Į stipendiją gali pretenduoti stojantieji, kurių šeimos mėnesinių pajamų vidurkis per paskutinius 3 mėnesius vienam asmeniui buvo ne daugiau nei 350 eurų ir kurie nėra anksčiau įgiję bakalauro ar magistro kvalifikacinio laipsnio ir gavę VU gimtadienio stipendiją. Daugiau informacijos čia.

 

Užsieniečio studento stipendija skiriama užsienio universitetų studentams, atvykusiems studijuoti pagal dvišales bendradarbiavimo sutartis. Stipendijų dydžiai yra tokie patys, kaip ir atitinkamos pakopos Universiteto studentams skiriamų skatinamųjų stipendijų dydžiai, išskyrus tuos atvejus, kai partnerystės palaikymui sutariamas ir numatomas kitoks stipendijos dydis.

 

Doktoranto stipendija skiriama valstybės finansuojamiems doktorantams, o gydytojo rezidento stipendija – valstybės finansuojamiems rezidentams. Doktoranto ir rezidento stipendijos skiriamos Vyriausybės nustatyta tvarka. Daugiau apie tai skaitykite doktorantams ir rezidentams skirtoje informacijoje.

 

Valstybinio studijų fondo teikiamos stipendijos

Socialines stipendijas gali gauti pirmosios ir antrosios pakopų bei vientisųjų studijų studentai ir studentai, studijuojantys pagal laipsnio nesuteikiančias studijų programas (išskyrus rezidentūrą), įskaitant valstybės nefinansuojamus studentus, ir atitinkantys bent vieną iš šių kriterijų:

  1. yra iš nepasiturinčių šeimų ar gyvenantys vieni asmenys, gaunantys socialinę pašalpą;
  2. turi 45 procentų ir mažesnį darbingumo lygį;
  3. yra ne vyresni nei 25 metų ir jiems iki pilnametystės buvo nustatyta globa arba abu tėvai (ar vienintelis iš turėtų tėvų) yra mirę.

Pretendentai į šią stipendiją negali turėti daugiau nei vieną akademinę skolą, būti sustabdę studijų ar išėję akademinių atostogų. Socialinę stipendiją skiria Valstybinis studijų fondas. Paraiškos priimamos du kartus per metus. Šios stipendijos dydis yra 6,5 BSI. Daugiau informacijos apie socialines stipendijas rasite čia.

 

Užsienio lietuvio stipendijas gali gauti studentai, studijuojantys pirmosios pakopos, vientisųjų, antrosios arba trečiosios pakopos studijose ir paskutinę sesiją išlaikė be akademinių skolų (išskyrus studentus, pretenduojančius gauti tik socialinę išmoką). Parama neskiriama studentams, studijuojantiems tų šalių, iš kurių jie yra atvykę, kalbas.

Studentai, norintys gauti paramą užsienio lietuvių studijoms Valstybinio studijų fondo nustatytais terminais privalo užpildyti elektroninę paraišką stipendijai gauti. Stipendijos dydis – 3,25 BSI, o socialinės išmokos dydis nuo 203 EUR iki 319 EUR per semestrą. Daugiau informacijos.

 

Vardinės stipendijos

Vilniaus universiteto studentų moksliniai ir kiti pasiekimai gali būti įvertinti vardinėmis stipendijomis. Universitetas yra pasirašęs daugiau nei 20 paramos sutarčių su studentus remiančiais fiziniais ir juridiniais asmenimis.

Vardinė stipendijaFakultetas, studijų programaStudijų pakopa, kursas, semestras
Pastabos
UAB „Light Conversion“ vardinė stipendija Fizikos fakultetas Bakalauro Skatinti studentų mokslinę veiklą, orientuotą į ultratrumpųjų impulsų lazerinių technologijų vystymą bei kitose kryptyse, susijusiose su VU Fizikos fakulteto Lazerinių tyrimų centro ir „Light Conversion“, UAB veikla.
UAB „TELE2“ vardinė stipendija Fizikos fakultetas Bakalauro IV kursas
(pavasario sem.)
Už geriausius bakalauro baigiamuosius darbus telekomunikacijų ir M2M technologijų srityje.
„MG BALTIC“ vardinė stipendija Ekonomikos ir verslo administravimo fakultetas
(Ekonomikos, Vadybos ir verslo administravimo, Vadybos informacinės sistemos programos)
Bakalauro IV kursas
(pavasario semestre
Skiriamos trys stipendijos geriausiai besimokantiems studentams.
Vytenio Povilo Andriukaičio vardinė stipendija Istorijos fakultetas
(Istorijos, Kultūros istorijos ir antropologijos programos)
Bakalauro II–IV kursas
Magistrantūros
Už pasiekimus mokslinėje veikloje, XIX–XXI a. istorijos srityje.
Lietuvos Respublikos Prezidentų vardinė stipendija Visi padaliniai Bakalauro
Magistrantūros
Skiriama gabiausiems studentams pagal studijų sritis.
Akademiko Jurgio Viščako vardinė stipendija Fizikos fakultetas
Chemijos ir goeomokslų fakultetas
Bakalauro
Magistrantūros

Skatinti individualiai visų pakopų studentų mokslinį darbą, atliekamą Universitete, akademiko Jurgio Viščako inicijuotose puslaidininkių fizikos ir medžiagotyros, optoelektronikos, optikos ir fotonikos kryptyse bei kitose kryptyse, susijusiose su Steigėjo veikla

Akademiko Povilo Brazdžiūno vardinė stipendija Fizikos fakultetas Bakalauro

Skatinti studentų mokslinę veiklą Vilniaus universitete, orientuotą į naujų telekomunikacijų technologijų vystymą ir susijusią su Taikomosios elektrodinamikos ir telekomunikacijų instituto tyrimų kryptimis

CERN vardinė stipendija Fizikos fakultetas Bakalauro
Magistrantūros

Skatinti studentų mokslinį darbą, atliekamą Vilniaus universitete, universiteto ir CERN bendradarbiavimo kryptyse

Dr. Remio Gaškos vardinė stipendija Fizikos fakultetas Bakalauro

Stipendija skiriama už tais metais apgintus geriausius bakalauro baigiamuosius darbus

UAB „Lidaris“ vardinė stipendija Fizikos fakultetas Bakalauro

Skatinti studentų mokslinę veiklą Vilniaus universitete, susijusią su Fizikos fakulteto Lazerinių tyrimų centro ir „Lidaris“ vykdomais tyrimais, orientuotą į optinio atsparumo lazerinių technologijų vystymą

UAB „Wilibox“ vardinė stipendija Fizikos fakultetas Bakalauro

Skatinti Fizikos fakulteto pagrindinių studijų studentus dalyvauti moksliniuose tyrimuose Telekomunikacijų srityje - projektuojant, gaminant ir tiriant antenas

Workshop of Photonics ® vardinė stipendija Fizikos fakultetas Bakalauro
Magistrantūros
(pavasario sem.)
Studentams, aktyviai dalyvaujantiems mokslinėje veikloje.
UAB „Eksma“ stipendija Fizikos fakultetas Bakalauro
Magistrantūros
Studentams, siekiantiems parengti praktikos ir (ar) kvalifikacinius bakalauro bei magistro baigiamuosius darbus UAB „Eksma“ nurodytomis temų kryptimis.
Liubov Derczanski Hamied vardinė stipendija Filosofijos fakulteto Azijos ir transkultūrinių studijų institutas (buvęs Orientalistikos centras) Bakalauro
Magistrantūros
Skatinti studentų akademinį mobilumą į Indiją.
Lietuvos energijos paramos fondo vardinė stipendija Fizikos fakultetas
Gyvybės mokslų centras
Magistrantūros Atliekantiems praktiką įmonių grupėje.
VU Teisės fakulteto Alumni draugijos vardinė stipendija Teisės fakultetas Vientisųjų studijų II-IV kursai Skiriamos dvi stipendijos:
  • už pažangumą ir aktyvumą visuomeniniame gyvenime;
  • pažangiam ir socialiai remtinam studentui

Ambasadoriaus dr. Vytauto A. Dambravos vardinė stipendija

Teisės fakultetas dieninio skyriaus II-V kurso vienpakopės, magistrantūros bei doktorantūros studijų programos studentams socialiai pažeidžiamiems studentams, siekiantiems įsigyti reikiamą mokslinę literatūrą ir kitoms socialinėms reikmėms

Lietuvos antstolių rūmų stipendija

Teisės fakultetas Magistrantūros II kurso srudentams skiriama už geriausią metų magistro darbą, kurio tema būtų iš priverstinio sprendimų vykdymo arba antstolių teikiamų teisinių paslaugų srities

Advokatų profesinė bendrija „Motieka & Audzevičius“ vardinė stipendija

Teisės fakultetas Bakalauro I kurso studentams skiriama už pažangumą, visuomeninį bei profesinį aktyvumą
Advokatų profesinės bendrijos Magnusson ir partneriai vardinė vienakrtinė stipendija Teisės fakultetas (Komercinės teisės šakos bei Baudžiamosios teisės šakos) Vientisiosios studijos IV-V kursai
(rudens sem.)
Skiriamos dvi stipendijos socialiai aktyviems, motyvuotiems bei turintiems ne žemesnį vidurkį nei 8 studentams.
Reimondo, Albertos ir Wandos Yankun vardinė stipendija Visi padaliniai Bakalauro
Magistrantūros
Vientisųjų
Doktorantūros
(pavasario sem.)
Geriausiai besimokantiems ir socialiai remtiniems studentams.
Carol Martin Gruodis atminimo švietimo fondo vardinė stipendija Visi padaliniai Bakalauro
Magistrantūros
Vientisųjų
Doktorantūros
(pavasario sem.)
Gabiems jaunuoliams iš socialiai remtinų šeimų.
Prof. Vytauto Kavolio vardo stipendija Humanitarinių ir socialinių mokslų studentams Bakalauro
Magistrantūros
Vientisųjų
Doktorantūros
Sociologijos ar civilizacijų tematikos studijoms užsienyje.

VšĮ „Mokykla vaikams“ Gabių vaikų akademijos vardinė stipendijaGabių vaikų akademijos vardinė stipendija

 

VU Filosofijos fakultetas

 

 Magistrantūros I kursas

 

1000 EUR stipendija skiriama vieneriems mokslo metams. Stipendija skirta paskatinti Edukacinės ir vaiko psichologijos magistrantūros studentus specializuotis gabių vaikų ugdymo srityje, atlikti tyrimus ir užsiimti šios srities profesine veikla.

Tikslinė stipendija pedagogų rengimo programų studentams Visi padaliniai Bakalaurao Skiriama studentams, studijuojantiems pirmosios pakopos valstybės finansuojamose vietose pagal pedagogikos arba andragogikos studijų krypčių programas skirtas pedagogams rengti.

Teisės fakulteto vardinė skatinamoji stipendija

 

 Teisės fakultetas

 

 

  Visų pakopų

 

 

Už mokslinę, savanorišką, sporto, kultūros ar visuomeninę veiklą, praktiką.

 

 

Nurodykite atsiliepimą.
reCAPTCHA turi būti patvirtinta!
Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos Sutinku