Neformaliuoju ir savišvietos būdu įgytų kompetencijų pripažinimas

Neformaliuoju ir savišvietos būdu įgytų kompetencijų pripažinimas

Sukurta: 17 gegužės 2021

Vilniaus universitete yra pripažįstamos neformaliuoju ir savišvietos būdais įgytos kompetencijos, kurių pagrindu studijuojantieji gali įskaityti savo anksčiau įgytus studijų rezultatus ir pasiekimus studijuojamoje Vilniaus universiteto studijų programoje.

Kompetencijų įskaitymo pagrindinis tikslas – išplėsti studentų savarankiško mokymosi galimybes ir patenkinti individualius mokymosi poreikius įgyvendinant mokymosi visą gyvenimą principus.

Vilniaus universitetas, įgyvendindamas neformaliuoju ar savišvietos būdu įgytų kompetencijų įskaitymo procedūrą, vadovaujasi šiais bendraisiais principais:

 • Prieinamumas. Kandidatai gali siekti, kad jų neformaliuoju ir (ar) savišvietos būdu įgytos kompetencijos būtų pripažintos neatsižvelgiant į jų įgijimo būdą.
 • Lankstumas. Taikoma vertinimo metodika leidžia įvertinti kandidato neformaliuoju ir (ar) savišvietos būdu įgytas kompetencijas ir priimti sprendimą dėl studijų dalyko (modulio) įskaitymo šių kompetencijų pripažinimo pagrindu neatsižvelgiant į tai, kur ir kaip jos buvo įgytos; sudaroma galimybė individualizuoti studijų kelius kandidatui, patekusiam į aukštojo mokslo sistemą iš įvairios aplinkos: praktinės aplinkos, institucijos, vykdančios neformalųjį švietimą ir t. t.
 • Skaidrumas ir objektyvumas. Kandidato kompetencijų pripažinimas ir studijų dalyko (modulio) įskaitymas atliekamas išvengiant vertintojo subjektyvaus požiūrio į neformaliuoju ir (ar) savišvietos būdu įgytas kompetencijas ir jų pripažinimo bei studijų dalyko (modulio) įskaitymo šio pripažinimo pagrindu procedūras. Kandidatui suteikiama grįžtamoji informacija apie priimtą sprendimą ir sudaroma galimybė teikti apeliaciją.
 • Palyginamumas. Kompetencijų pripažinimas ir studijų dalyko (modulio) įskaitymas atliekamas pagal atitinkamoje Universiteto vykdomoje studijų programoje ir studijų dalyko (modulio) apraše nurodytus studijų siekinius.
 • Savanoriškumas. Savanoriškai apsispręsdamas dalyvauti kompetencijų pripažinimo ir studijų dalyko (modulio) įskaitymo procese kandidatas yra atsakingas už pateiktą vertinti mokymosi pasiekimų aplanką ir yra motyvuotas būti vertinamas bei pasirengęs pripažinimo ir įskaitymo procedūrai.
Kam gali būti įskaitomos neformaliuoju ar savišvietos būdu įgytos kompetencijos? 

Neformaliuoju ir savišvietos būdu įgytų kompetencijos gali būti įskaitomos visiems studijuojantiesiems Vilniaus universitete.

Kokiose veiklose įgytos kompetencijos gali būti įskaitomos? 

Studijuojantieji gali siekti, kad būtų pripažintos neformaliuoju ir savišvietos būdu įgytos kompetencijos, įgytos:

 • darbinėje veikloje;
 • neapmokamame ir (ar) savanoriškame darbe ar praktikoje;
 • trumpalaikių ar ilgalaikių stažuočių, kursų, seminarų, projektų, parodų ar kt. veiklų metu;
 • mokantis savarankiškai;
 • kitose veiklose.
Kokia studijų programos dalis gali būti įskaityta neformaliuoju būdu įgytų kompetencijų pripažinimo keliu? 

Neformaliuoju ir savišvietos būdu gali būti įskaityta gali būti ne daugiau kaip 50 procentų studijų programos apimties.

Įskaityti negali būti:

 • baigiamieji egzaminai;
 • baigiamieji darbai;
 • kiti rašto darbai, kurie studijų programoje yra numatyti kaip atskiras studijų dalykas (modulis).

Pripažinimo procedūra