VU e.paslaugos

Registracija į dalykus

Bendrosios universitetinės studijos (BUS) – tai universiteto idėją įkūnijančios pasaulėžiūros formavimas, erudicijos ir kūrybingumo ugdymas visose Vilniaus universiteto pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų programose. BUS diegia supratimą apie poreikį skleisti ir dalintis su plačiąja visuomene svarbiausiomis mokslo idėjomis ir intelektualiais argumentais.

Bendrųjų universitetinių studijų tikslas – ugdyti veiklius, kūrybingus, atvirus ir tolerantiškus, plataus akiračio ir atsakingus savo šalies ir šiuolaikinės visuomenės narius, suprantančius praeities pasiekimus, šiuolaikinio pasaulio problemas bei kuriančius galimas ateities perspektyvas.

 

Kaip sužinoti, ar mano studijų programoje yra BUS dalykai? 
Visi numatyti studijų dalykai skelbiami studijų programos plane. Prisijunk prie VU eStudentas aplinkos ir pasirink Studijų programos planas (skiltyje Studijos).
BUS dalykai numatyti tik bakalauro ir vientisųjų programų studijose.

 

Kada ir kur vyksta registracija į BUS dalykus?
Jei BUS dalykas numatytas rudens semestre  – registracija prasideda gegužės mėnesio pirmomis dienomis ir vyksta iki gegužės 15 d. Papildoma registracija vyksta rugsėjo mėn. pirmas dvi savaites.
Jei BUS dalykas numatytas pavasario semestre – registracija prasideda gruodžio mėnesio pirmomis dienomis ir vyksta iki gruodžio 15 d. Papildoma registracija vyksta vasario mėn. pirmas dvi savaites.
Apie tikslią registracijos pradžios datą informuojama elektroniniu pranešimu, siunčiamu VU studento el. pašto adresu.
Užsiregistruoti į BUS dalykus prisijunk prie VU eStudentas aplinkos ir pasirink BUS registracija (skiltyje Registracijos).

 

Kada vyksta BUS dalykų užsiėmimai?
Užsiėmimai vykdomi tik ketvirtadieniais ir penktadieniais nuo 15 val. Tikslus užsiėmimo laikas skelbiamas BUS dalykų registracijos metu.

 

Kada vyksta BUS dalykų egzaminai?
BUS dalykų egzaminai neturi sutapti su kitų dalykų galutiniais atsiskaitymais, todėl BUS dalykų egzaminų datos nustatomos iš anksto. Tomis dienomis nevyksta kitų dalykų atsiskaitymai. Tikslų BUS egzamino laiką dėstytojas suderina su studentais.

 

Kokie BUS dalykai bus siūlomi kitame semestre?
Kiekvienam semestrui sudaromas naujas BUS dalykų sąrašas. Patikrinti kurie dalykai bus siūlomi kito semestro metu gali BUS tinklapyje.

 

DAŽNIAUSIAI UŽDUODAMI KLAUSIMAI

 

KOKIE DALYKAI VILNIAUS UNIVERSITETE YRA BUS DALYKAI?

BUS dalykų statusas suteiktas šiems dalykams: Asmenybė ir jos tapsmas, Bendravimo psichologija, Biblija Vakarų pasaulio literatūroje, Biologinė evoliucija, Civilizacijos/Civilizacijų istorija, Darnus vystymasis, Derybų kalba, Ekonomikos teorijos pagrindai, Estetika, Etika, Europos kultūra, Europos istorija: epochos ir regionai, Europos Sąjungos studijų pagrindai, Filosofija, Fizikinis pasaulio įvaizdis, Gamtamokslinė pasaulio samprata, Globalizacija: raida ir pasekmės, Informacinės sistemos, Juoko kultūra, Kylantys pasaulio regionai: idėjos ir konfliktai, Klasikinė etika ir modernioji lyderystė, Klimato ir ekosferos kaita, Kokybės vadyba, Konstitucija: žmogus, teisė, valstybė, Lietuva ir kaimynai: istorinė patirtis ir šiuolaikinė savivoka, Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė ir Europa, Lietuvos etninių bei konfesinių bendruomenių istorija ir kultūra europiniuose kontekstuose, Literatūra ir kinas: adaptacijos studijos, Lyčių istorija ir teorija, Lyginamoji civilizacijų istorija, Logika, Loginio mąstymo ir kūrybingumo strategijos ne matematikams, Lyčių studijos, Lyties aspektas komunikacijoje, Mokslo filosofija ir istorija, Muzika ir matematika, Oratorystė, Pasaulio religijos, Paveldas: nuo globalumo iki vietos kultūros, Pažinimas, mąstymas ir kalba, Politinė filosofija, Psichologija, Rašto, knygos ir kitų medijų istorija, Retorika, Rytų filosofija ir etika, Skaitmeninė kultūra, Sociologija, Socialinė filosofija, Taikomoji socialinė psichologija, Tarptautinė politika, Vaikų literatūros klasika, Veikli visuomenė ir sveikata, Verslumas, Viešojo komunikavimo įgūdžiai, Vyriškumo studijos, Žmogaus evoliucinė psichologija, Žmogaus ir jo pasaulio modelis antikinėje kultūroje.

KODĖL REGISTRACIJOS METU MATAU NE VISUS BUS DALYKUS?

Atsižvelgiant į studijų programos tikslus ir ugdomas kompetencijas, studijų programos komitetas, kiekvienai studijų programai gali sudaryti atskirą BUS dalykų sąrašą.

AR GALIU PAKEISTI PASIRINKTĄ BUS DALYKĄ?

Registracijos metu pasirinktą BUS dalyką galima pakeisti į kitą, jei jame yra laisvų vietų. Prisijunk prie VU eStudentas aplinkos, pasirink BUS registracija (meniu „Registracijos“) atšauk pasirinktą BUS dalyką ir pasirink norimą. Apie registraciją į naują BUS dalyką informuos ir elektroninis pranešimas VU studento el. pašte.

JEIGU NEUŽSIREGISTRAVAU Į BUS DALYKĄ?

Užsiregistruoti į BUS dalyką galima per papildomą registracijos terminą (žr. Kada ir kur vyksta registracija į BUS dalykus?). Pasibaigus papildomai registracijai – reikia kreiptis į BUS dalyką dėstančio padalinio Studijų skyrių.

Nepasirinkus BUS dalyko iki galutinio BUS dalyko atsiskaitymo (egzamino), semestro pabaigoje studijų rezultatuose bus automatiškai įrašoma atitinkamų kreditų akademinė skola.

JEI TURIU BUS DALYKO AKADEMINĘ SKOLĄ?

Akademinė skola įrašoma neišlaikius egzamino perlaikymo. Pasibaigus egzaminų perlaikymo terminui reikia kreiptis į savo studijų padalinio Studijų skyrių su prašymu leisti pakartoti atitinkamą BUS dalyką. Kartoti BUS dalyką galima to semestro, kurio metu jis dėstomas. Dalyko kartojimas yra mokamas.

Už BUS dalyko akademinę skolą galima atsiskaityti ir eksternu gavus BUS dalyko dėstytojo rašytinį sutikimą. Eksternu dalykas perlaikomas pasibaigus egzaminų perlaikymo terminui. Už dalyko perlaikymą eksternu mokama 25 proc. dalyko kartojimo sumos.

AR BUS DALYKAS GALI BŪTI ĮSKAITYTAS?

Taip, BUS dalykas gali būti įskaitomas, jei ankstesnių studijų metu išklausytas dalykas turiniu ir apimtimi (ne mažiau kaip 5 ECTS kred.) atitinka bet kurį Vilniaus universitete dėstomą BUS dalyką.  Dalykas gali būti išklausytas Lietuvos ar užsienio valstybės aukštojoje mokykloje.

KĄ DARYTI, KAD BŪTŲ ĮSKAITYTAS BUS DALYKAS?

Prieš semestro pradžią arba per pirmąjį semestro mėnesį reikėtų kreiptis į studijų koordinatorę su  prašymu dėl dalyko įskaitymo (PRAŠYMAS). Kartu su prašymu būtina pateikti akademinę pažymą ir dalyko aprašą.

Ar išklausytas dalykas atitinka turiniu ir gali būti įskaitytas už BUS dalyką įvertina atitinkamo BUS dalyko dėstytojas.

AR BUS DALYKO ĮVERTINIMAS SKAIČIUOJAMAS SUDARANT ROTACIJOS BALĄ?

Taip, skaičiuojant rotacijos balą BUS dalyko įvertinimas, nepriklausomai teigiamas ar neigiamas, įskaičiuojamas.

KODĖL BUS DALYKO NĖRA AKADEMINIŲ UŽSIĖMIMŲ TVARKARAŠTYJE?

BUS dalyko užsiėmimų tvarkaraštis skelbiamas atskirai VU eStudento aplinkoje BUS registracija (skiltyje Registracijos).

AR GALIU ANTRĄ KARTĄ PASIRINKTI TĄ PATĮ BUS DALYKĄ?

Antrą kartą tą patį BUS dalyką studijuoti galima tik tuo atveju, jei BUS dalykas kartojamas (akademinės skolos atveju).

 

Studijų programa sudaryta iš dėstomųjų dalykų. Pagal pasirinkimo tipą Universitete dalykai skirstomi į privalomuosius ir pasirenkamuosius dalykus.

 

Privalomieji dalykai sudaro pasirinktos studijų krypties išsilavinimo pagrindus, tuo tarpu pasirenkamieji dalykai (moduliai) užtikrina bendrąjį universitetinį lavinimą ir iš esmės papildo pasirinktos pagrindinės ir (ar) gretutinės studijų krypties (šakos) išsilavinimą.

 

Pasirenkamieji dalykai pasirenkami iš studijų programoje pateikto sąrašo. Studentas, nesiekiantis gilesnės specializacijos pagrindinėje studijų kryptyje ar dvigubo laipsnio, pasirenkamuosius dalykus (modulius) gali rinktis iš visų Universitete vykdomų bendrojo universitetinio lavinimo dalykų pagal numatytas procedūras.

 

Pasirenkamuosius dalykus galima rinktis tuose semestruose, kuriuose jie yra numatyti pagal studijų planą. Studijų plane taip pat nurodoma pasirenkamojo dalyko apimtis kreditais.

Registracija į pasirenkamuosius dalykus

Semestro pabaigoje studentai privalo registruotis į kito semestro pasirenkamuosius dalykus (modulius). Pasirinkimai turi būti atliekami VU eStudento aplinkoje, kurioje automatizuotai siūlomi galimi pasirinkimo variantai.

 

Registracijos  pavasario semestro pasirenkamųjų dalykų (modulių) studijoms galutinis terminas yra gruodžio 15 d., į rudens semestro – gegužės 15 d.

 

Išsiregistruoti iš pasirinktų dalykų (modulių) ir į jų vietą pasirinkti kitus leidžiama, tik kai:

  • Nesuderinamas tvarkaraštis;
  • Nepatenkama į pasirinktam dalykui (moduliui) numatytą studentų kvotą;
  • Fakultetų (padalinių) administracijos atšaukia pasirinktąjį dalyką (modulį).

 

Pirmojo studijų semestro studentai į pasirenkamuosius dalykus (modulius) privalo registruotis per pirmas dvi semestro savaites.

Laiku nepasirinkus pasirenkamojo dalyko, įrašoma skola.

 

Ne studijų programos dalykai

Vilniaus universiteto pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų studentai gali papildomai studijuoti pasirinktą užsienio kalbą ir taip plėsti savo žinių, kaupiamų universitete, bagažą.

 

Registruotis į šiuos kalbų mokymus galima VU eStudento aplinkoje (skiltyje „Kita užsienio kalba“). Informaciją apie galimus kalbų mokymosi lygius ir tvarkaraščius galite rasti Vilniaus universiteto informacinėje sistemoje.

 

Vilniaus universitetas dalį užsienio kalbos (kuri studijuojama papildomai, kaip ne studijų programos dalykas) mokymosi kainos kompensuoja, todėl Vilniaus universiteto studentams vieno semestro kaina yra tik 55 Eur.

 

Informacija apie išklausytus ne studijų programos (užsienio kalbos) dalykus yra įtraukiama į diplomo priedėlį ir, jeigu reikalinga, išduodama pažyma. 

 

* Visi, norintys užsienio kalbą papildomai studijuoti Užsienio kalbų institute, kviečiami pasitikrinti kalbos mokėjimo lygį. Tai galima padaryti prisijungus prie Virtualios mokymosi aplinkos (VMA) ir atlikus kalbos, kurios norite mokytis, testą.

Prisijungimo VMA instrukcija kalbos testui atlikti:

Adresas https://vma.esec.vu.lt/.
Kursas vadinasi Užsienio kalbos mokėjimo lygio nustatymo testai.

Spaudžiama nuoroda PRISIJUNGTI/LOGIN.
Prie VMA prisijungiama standartiniais VU duomenimis: VU studento numeris (pvz., s150000) ir su juo naudojamas slaptažodis.

Atlikus testą ir sužinojus kalbos mokėjimo lygį, registruotis reikia VU IS.