Studijų pasiekimų vertinimas, akademinės skolos, apeliacijos

Studijų pasiekimų vertinimas

Universitete gali būti atliekamas nuolatinis, tarpinis ir galutinis studijų dalyko (modulio) studijų pasiekimų vertinimas. Dalyko (modulio) studijos baigiamos galutiniu studijų pasiekimų vertinimu – egzaminu arba studijuojančiojo savarankiškai atlikto darbo (projekto) įvertinimu.

Galutinis studijų dalyko (modulio) studijų pasiekimų įvertinimas gali būti sukauptas pažymys, kurio sudėtis apskaičiuojama pagal proporcijas, numatytas studijų dalyko (modulio) apraše. Pirmosios tęstinio dalyko (modulio) dalys gali būti vertinamos įskaita. Egzaminai ir įskaitos vyksta raštu arba raštu ir žodžiu. Kompiuteriu ar kitomis elektroninėmis priemonėmis atliekamas vertinimas prilyginamas vertinimui raštu.

Studijų rezultatus vertina dalyką (modulį) dėstęs, studijoms vadovavęs dėstytojas arba tos srities specialistų komisija, į kurią įeina ir dalyką (modulį) dėstęs, studijoms vadovavęs dėstytojas. Komisija studijų rezultatams vertinti gali būti sudaroma ir kitais atvejais studijuojančiųjų motyvuotu prašymu.

Studijuojančiųjų įgytos kompetencijos egzaminų metu vertinamos dešimbale sistema – nuo 1 iki 10 balų, o per įskaitas – įskaita ar neįskaita. Galimi ir kiti vertinimo principai (daugiau apie vertinimo sistemą Universitete).

Studijų pasiekimų vertinimo laikas

Egzaminai ir įskaitos laikomi Vilniaus universiteto studijų kalendoriuje numatytu egzaminų laikymo laikotarpio metu.

Studijuojantysis, negalintis į galutinį dalyko (modulio) studijų pasiekimų vertinimą atvykti tvarkaraštyje nurodytu laiku dėl ligos arba kitos svarbios priežasties, kamieninio akademinio padalinio vadovui gali pateikti prašymą leisti galutinį dalyko (modulio) studijų pasiekimų vertinimą rengti kitu laiku, bet ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo naujo studijų semestro pradžios.

Studijuojantysis, negalintis atvykti į tarpinį dalyko (modulio) atsiskaitymą nustatytu laiku dėl ligos arba kitos svarbios priežasties, gali, susitaręs su dalyką (modulį) koordinuojančiu dėstytoju, kamieninio akademinio padalinio vadovo leidimu laikyti atsiskaitymą kitu, su koordinuojančiu dėstytoju sutartu, laiku.

Apie neatvykimo į galutinį dalyko (modulio) studijų pasiekimų vertinimą ar tarpinį atsiskaitymą priežastį studijuojantysis privalo per tris darbo dienas nuo egzaminų laikymo laikotarpio tvarkaraštyje numatytos egzamino (įskaitos) datos pranešti kamieninio akademinio padalinio administracijai bei pateikti pateisinamąjį dokumentą, o jei dėl objektyvių priežasčių negali to padaryti, studijuojantysis privalo apie neatvykimo priežastį informuoti atsiradus pirmai galimybei.

Skolos, akademinės skolos ir jų likvidavimas

Neišlaikytus egzaminus (įskaitas) studijuojantysis gali vieną kartą perlaikyti ne vėliau kaip per pirmas dvi naujo studijų semestro savaites, o studijuojantysis, kuriam egzaminų laikymo laikotarpis buvo pratęstas, – per dvi savaites po pratęsto termino pabaigos. Per pakartotinį studijų pasiekimų vertinimą nepasiektas slenkstinis pasiekimų lygmuo (t. y. neišlaikyta) yra traktuojamas kaip studijuojančiojo skola.

Pasibaigus galutinio studijų pasiekimų vertinimo perlaikymo terminui ne daugiau kaip 15 studijų kreditų apimties skolų ir (arba) akademinių skolų turintis studijuojantysis, gali kreiptis į kamieninio akademinio padalinio vadovą su prašymu leisti pakartoti atitinkamų studijų dalykų (modulių) studijas, perlaikyti dalyką (modulį) eksternu po savarankiško kartojimo arba pakeisti dalyką (modulį) kitu.

Dėl dalyko kartojimo studijuojantysis turi kreiptis į fakulteto (padalinio) administraciją prieš semestrą, kuriame turi būti kartojamas dalykas (modulis) ir pateikti atitinkamą prašymą. Už dalyko kartojimą mokama nustatyta kaina, kuri apskaičiuojama 1/60 metinės studijų programos kainos, nurodytos studijų sutarties specialiojoje dalyje, padauginus iš dalyko kreditų skaičiaus. Eksterno įmoka už dalyką (modulį) sudaro 25 procentų įmokos už dalyką (modulį) dalį.

Pakartojus dalyką (modulį), perlaikius dalyką (modulį) eksternu po savarankiško kartojimo arba dalyką (modulį) pakeitus kitu ir pakartotinai pasiekimų vertinimo laikotarpiu nepasiekus slenkstinio pasiekimų lygmens (t. y. neišlaikius) studijuojančiajam yra fiksuojama akademinė skola.

Pirmosios studijų pakopos (bakalauro), vientisųjų studijų ir antrosios studijų pakopos (magistrantūros) paskutiniojo semestro studijuojantiesiems, pasibaigus priešpaskutinio studijų semestro egzaminų (įskaitų) perlaikymo terminui ir pasibaigus paskutinio studijų semestro egzaminų (įskaitų) laikymo terminui, turintiems ne daugiau kaip 15 kreditų apimties skolų ir (ar) akademinių skolų, kamieninio akademinio padalinio (fakulteto) vadovas gali leisti atitinkamus egzaminus (įskaitas) dar vieną kartą perlaikyti iki baigiamųjų darbų (baigiamųjų egzaminų) gynimo pradžios.

Studijuojantieji, turintys daugiau kaip 15 kreditų apimties skolų ar akademinių skolų, šalinami iš Universiteto.

Apeliacijos

Studijuojantysis, nesutinkantis su galutiniu dalyko (modulio) įvertinimu, ne vėliau kaip per septynias kalendorines dienas nuo galutinio dalyko (modulio) įvertinimo paskelbimo dienos, turi teisę motyvuotu raštu kreiptis į kamieninio akademinio padalinio ginčų nagrinėjimo komisiją. Apeliacijos dėl galutinio baigiamųjų egzaminų ar baigiamųjų darbų įvertinimo negali būti teikiamos.

Studijuojantysis dėl tarpinių atsiskaitymų, galutinio dalyko (modulio) studijų pasiekimų vertinimo, baigiamojo egzamino ar baigiamojo darbo gynimo procedūrinių pažeidimų, ne vėliau kaip per tris darbo dienas po tarpinių atsiskaitymų, galutinio dalyko (modulio) studijų pasiekimų vertinimo, baigiamojo egzamino ar baigiamojo darbo gynimo dienos, turi teisę motyvuotu raštu kreiptis į kamieninio akademinio padalinio ginčų nagrinėjimo komisiją.

Apeliacijoje turi būti:

  • nurodytas pareiškėjo vardas, pavardė, pagrindinė studijų programa, Universiteto suteikto elektroninio pašto adresas ir telefono numeris;
  • apibūdintas pažeidimas ir nurodytas pareiškimo pagrindas, t. y. aplinkybės, pagrindžiančios pažeidimo padarymo faktą;
  • konkretus pareiškėjo prašymas;
  • pareiškėjo parašas, išskyrus atvejus, kai pareiškimas yra pateiktas Universiteto informacinėje sistemoje.

Kamieninio akademinio padalinio ginčų nagrinėjimo komisijos sprendimas dėl egzamino (įskaitos) įvertinimo yra galutinis. Kiti Komisijos sprendimai ne vėliau kaip per septynias kalendorines dienas nuo jų įteikimo dienos gali būti skundžiami Centrinei ginčų nagrinėjimo komisijai.

Kamieninio akademinio padalinio ginčų nagrinėjimo komisija sudaroma iš 6 narių: trys Komisijos nariai yra skiriami iš Padalinio dėstytojų ir mokslo (meno) darbuotojų, kiti trys – studentų atstovai. Komisija dirba pagal Senato patvirtintus nuostatus.

Kol akademinio kamieninio padalinio ginčų nagrinėjimo komisija nepateikia savo sprendimo, jokie su svarstomais studijų pasiekimų įvertinimais bei egzaminavimo ar baigiamųjų darbų gynimo tvarka susiję kamieninio akademinio administracijos sprendimai studijuojančiojo atžvilgiu nėra priimami, o iki tol priimtų sprendimų vykdymas sustabdomas.

 

Nurodykite atsiliepimą.
reCAPTCHA turi būti patvirtinta!
Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos Sutinku