Praktika

Tai – Universiteto vykdomose studijų programose numatytas studijų dalykas (modulis) arba sudėtinė dalyko (modulio) dalis, kurio studijos vyksta pagal iš anksto sudarytą Praktikos planą, vadovaujant Universiteto ir Institucijos praktikos vadovams. 

 

Vilniaus universitete studentams sudaromos galimybės atlikti mokomąją, profesinę ir mokslo tiriamąją praktiką


 

Mokomoji praktika – tai pirmosios pakopos ir laipsnio nesuteikiančių studijų Praktika, kurios metu Praktikantas susipažįsta su specialybės praktine veikla Praktikos institucijoje ar kitoje Praktikos atlikimo vietoje, formuoja gebėjimus, gilina teorines žinias

 

Profesinė praktika – tai studijų programos dalis, kurios metu Praktikantas įtvirtina ir tobulina bendrąsias studijų programoje įgytas programos pagrindų ir specialaus lavinimo kompetencijas praktinėje profesinėje veikloje. Studentai gali pasinaudoti galimybe profesinę praktiką atlikti užsienyje pagal ES aukštojo mokslo programas.

 

Mokslo tiriamoji praktika – tai Praktika, kurios metu Praktikantas Praktikos institucijoje renka ir analizuoja duomenis mokslo tiriamajam darbui, vykdo kitą mokslinę tiriamąją veiklą.

 

Praktikos organizavimo, priežiūros ir vertinimo tvarką bei Praktikos organizavimo procese dalyvaujančių asmenų funkcijas reglamentuoja Praktikos reglamentas ir fakultetų (padalinių) praktikos nuostatai.

 

Studento praktikos atlikimo tam tikroje įstaigoje ar įmonėje juridinis pagrindas - Universiteto, praktikos institucijos ir studento trišalė praktinio mokymo sutartis (lietuvių kalba – .pdf formatu ir .docx formatu, anglų kalba - .pdf formatu ir .docx formatu). 

 

Kilus klausimams dėl praktikos, prašome kreiptis į fakultete (padalinyje) studijų programą kuruojančią katedrą. 

↑ Į viršų