Užsienyje įgytų akademinių kvalifikacijų pripažinimas

Užsienyje įgytų akademinių kvalifikacijų pripažinimas

Sukurta: 25 sausio 2022

Vilniaus universitetas išsilavinimo ir kvalifikacijų, susijusių su aukštuoju mokslu ir įgytų pagal užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų švietimo programas, akademinį pripažinimą vykdo pagal Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro 2015 m. balandžio 23 d. Nr. V-376 suteiktą teisę. Akademinį pripažinimą Vilniaus universitete vykdo Studijų kokybės ir plėtros skyriaus Studentų priėmimo poskyris ir Mokslo ir inovacijų departamento Doktorantūros ir podoktorantūros skyrius.

Akademinis užsienyje įgytos kvalifikacijos vertinimas 

Užsienio kvalifikacijos vertinimas ir pripažinimas yra sudėtinė priėmimo į Vilniaus universiteto studijas dalis, todėl atskirai dėl akademinio pripažinimo kreiptis nereikia. Akademinis pripažinimas atliekamas, kai pareiškėjas pateikia prašymą dėl priėmimo į Vilniaus universitetą.

  • Pareiškėjas, pretenduojantis į Vilniaus universiteto siūlomas nuolatinių ar ištęstinių studijų programas ir siekiantis, kad jo kvalifikacija būtų pripažinta, kartu su kitais dokumentais turi pateikti atitinkamą užsienio šalyje įgytą akademinę kvalifikaciją liudijančius dokumentus (atestatą, diplomą) ir jo priedų kopijas iki priėmimo taisyklėse nurodytų terminų. Dokumentai teikiami anglų arba lietuvių kalbomis. Jei dokumentai išduoti ne anglų ar lietuvių kalbomis, kartu turi būti pateiktas ir dokumentų vertimas į lietuvių arba anglų kalbą. Vertimas turi būti susegtas su notaro ar atitinkamos įgaliotos institucijos patvirtinta dokumento kopija. Susegimas turi būti patvirtintas vertimo biuro antspaudu ir vertėjo parašu.
  • Vilniaus universiteto personalas, atsakingas už užsienyje įgytų kvalifikacijų vertinimą ir pripažinimą, palygina užsienio kvalifikacijai įgyti nustatytus ir įvykdytus bendruosius reikalavimus su reikalavimais, nustatytais Lietuvos Respublikoje bei nustato esminius skirtumus, jeigu jie yra, tarp užsienyje įgytos kvalifikacijos, mokymosi (studijų) rezultatų, apimties (trukmės), turinio, pasiekimų vertinimo reikalavimų ir specialiųjų reikalavimų, nustatytų Vilniaus universitete.
  • Esminiai skirtumai nustatinėjami kiekvienai užsienio kvalifikacijai individualiai, atsižvelgiant į kvalifikacijos turėtojo tikslą, remiantis turima informacija ir ankstesne akademinio pripažinimo praktika.
Sprendimas dėl akademinio pripažinimo

Atlikus vertinimą, priimamas vienas iš žemiau minimų sprendimų dėl akademinio pripažinimo:

  • pripažinti užsienyje įgytą kvalifikaciją, leidžiančią tęsti studijas Vilniaus universitete aukštesnėje pakopoje;
  • pripažinti užsienio kvalifikaciją ir leisti stoti tik į tam tikros krypties studijų programas;
  • pripažinti užsienyje įgytą kvalifikaciją, leidžiančią tęsti studijas Vilniaus universitete aukštesnėje pakopoje, su sąlyga, jeigu kvalifikacijos turėtojas įvykdys konkrečius papildomus reikalavimus (atitinkamai išlaikys žinių ir gebėjimų patikrinimą, papildomus egzaminus, baigs papildomus kursus ir kt.);
  • esant esminiams skirtumams, vertinti ir pripažinti pareiškėjo įgytą kvalifikaciją, leidžiančią tęsti studijas Vilniaus universitete toje pačioje pakopoje, kaip ir įgyta kvalifikacija;
  • esant esminiams skirtumams, leisti įskaityti tam tikrus dalykus aukštesnėje pakopoje.
  • nepripažinti užsienio kvalifikacijos lygiaverte LR teikiamai kvalifikacijai.

Užsienio kvalifikacijos pripažinimas lygiavertei LR teikiamai kvalifikacijai negarantuoja priėmimo į Vilniaus universitetą. Tai tik suteikia teisę dalyvauti priėmimo konkurse.

Priimto akademinio pripažinimo sprendimo apeliavimas

Pareiškėjas, nesutinkantis su Vilniaus universiteto sprendimu dėl užsienio kvalifikacijos akademinio pripažinimo, gali per 10 kalendorinių dienų nuo sprendimo gavimo pateikti apeliaciją Studijų kokybės ir vertinimo centro sudarytai Išsilavinimo ir kvalifikacijų, susijusių su aukštuoju mokslu ir įgytų pagal užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų švietimo programas, pripažinimo apeliacinei komisijai, veikiančiai pagal Studijų kokybės ir vertinimo centro su Švietimo ir mokslo ministerija suderintus ir patvirtintus šios komisijos nuostatus, arba Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (Žin., 1999, Nr. 13-308; 2000, Nr. 85-2566) nustatyta tvarka Administraciniam teismui.