Studijų kokybė

Studijų kokybės užtikrinimo sistema

Sukurta: 26 rugpjūčio 2011

Vilniaus universitete studijų kokybės užtikrinimo sistema (Kokybės vadovas) sukurta vykdant projektą „Vilniaus universiteto vidinės studijų kokybės vadybos sistemos kūrimas ir įgyvendinimas“ ir įgyvendinama vadovaujantis Europos aukštojo mokslo erdvės studijų kokybės užtikrinimo nuostatomis. Studijų kokybės užtikrinimas remiasi kokybės kultūros puoselėjimu, kylančiu iš Vilniaus universiteto misijoje įtvirtintų vertybių, studijų duomenų stebėsena ir analize bei vidiniu dialogu apie kokybės nuolatinį gerinimą, kuris grindžiamas surinktais duomenimis bei išorinio studijų vertinimo rezultatais.

Universitete už studijų programų kokybės užtikrinimą ir nuolatinį tobulinimą atsakingi studijų programų komitetai (toliau – SPK), kurie savo veikloje vadovaujasi Studijų programos komiteto nuostatais. Komitetą sudaro programą įgyvendinantys dėstytojai, socialinis (-iai) partneris (-iai), studentų atstovas (-ai). SPK yra pavaldus fakulteto tarybai ir ne rečiau kaip kartą per metus atsiskaito jai už programos vykdymą.