Vilniaus universiteto mokslo, meno veiklos ir studijų reguliaminas

Pagrindines mokslo, meno veiklos ir studijų programų rengimo ir įgyvendinimo vadybos nuostatas įtvirtina,

kitus su mokslo, meno veikla ir studijomis Universitete susijusius santykius reguliuoja Senato patvirtintas

Mokslo, meno veiklos ir studijų reguliaminas (toliau – Reguliaminas).

Vilniaus universiteto statuto 7 straipsnio 2 dalis

 

REGULIAMINO KONCEPCIJA   

REGULIAMINO STRUKTŪRA   

 

PIRMINĖ REGULIAMINO FORMA SUSIJĘ VILNIAUS UNIVERSITETO TEISĖS AKTAI KITI SUSIJĘ TEISĖS AKTAI
  VU statutas    LR mokslo ir studijų įstatymas
I DALIS. BENDROSIOS NUOSTATOS    
1.1. REGULIAMINO SUDARYMAS IR PILDYMAS    
1.2. REGULIAMINE NAUDOJAMOS SĄVOKOS    
II DALIS. MOKSLO (MENO) VEIKLA  
2.1. MOKSLINĖS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS    

2.1.1. VU mokslinės veiklos nuostatai   

VU senato darbo reglamentas   

VU dėstytojų ir mokslo (meno) darbuotojų konkursų pareigoms eiti ir atestavimo organizavimo nuostatai

Dėl aukštesnių kvalifikacinių dėstytojų ir mokslo darbuotojų pareigybių reikalavimų Biotechnologijos institute   

Dėl aukštesnių kvalifikacinių dėstytojų ir mokslo darbuotojų pareigybių reikalavimų Filosofijos fakultete   

Dėl aukštesnių kvalifikacinių dėstytojų ir mokslo darbuotojų pareigybių reikalavimų Teorinės fizikos ir astronomijos institute   

VU emeritūros, afiliacijos ir garbės vardų nuostatai  

VU Tarptautinio lygio patarėjų tarybos pavyzdiniai nuostatai

Model Regulations of the International Advisory Council of Vilnius University

Pavyzdinė vicerektoriaus įsakymo dėl asmens duomenų tvarkymo mokslinio tyrimo tikslu forma

Pavyzdinė bendradarbiavimo sutarties forma

Pavyzdinė asmens duomenų teikimo sutarties forma

 
2.2. MOKSLINĖS VEIKLOS KRYPČIŲ IR ILGALAIKIŲ MTEP PROGRAMŲ FORMAVIMAS    

2.2.1. VU mokslinių tyrimų sritys

2.2.2. VU ilgalaikės mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros programos   

   
2.3. MOKSLINIŲ TYRIMŲ FINANSAVIMAS    
    LR Švietimo ir mokslo ministro įsakymas dėl kasmetinio universitetų ir mokslinių tyrimų institutų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros ir meno veiklos vertinimo reglamento patvirtinimo; KASMETINIO UNIVERSITETŲ IR MOKSLINIŲ TYRIMŲ INSTITUTŲ MOKSLINIŲ TYRIMŲ IR EKSPERIMENTINĖS PLĖTROS IR MENO VEIKLOS VERTINIMO REGLAMENTAS
2.4. MOKSLINĖS VEIKLOS SKATINIMAS    

2.4.1. VU mokslo skatinimo fondo nuostatai   

2.4.2. VU mokslininkų skatinimo už reikšmingus mokslo pasiekimus tvarkos aprašas   

2.4.3. VU rektoriaus mokslo premijų skyrimo tvarka   

2.4.4. VU skatinimo už aukšto lygio mokslo pasiekimus tvarkos aprašas   

   
2.5. DOKTORANTŪRA (MOKSLININKŲ RENGIMAS)    
2.5.1. VU mokslo doktorantūros reglamentas    VU atskirų mokslo krypčių doktorantūros reglamentai

 

2.6. UNIVERSITETE SUKURTŲ INTELEKTINĖS NUOSAVYBĖS OBJEKTŲ APSKAITA IR INTELEKTINĖS NUOSAVYBĖS APSAUGA    

2.6.1. VU intelektinės nuosavybės valdymo nuostatai   

2.6.2. VU intelektinės nuosavybės valdymo nuostatų pramoninės nuosavybės valdymo srityje įgyvendinimo tvarka

2.6.3. VU autorinių sutarčių rengimo, sudarymo, registravimo ir saugojimo taisyklės

2.6.4. VU atviros prieigos prie mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros infrastruktūros išteklių ir paslaugų valdymo ir teikimo taisyklės

VU mokslinių tyrimų komercinimo gairės   

VU mokslinių tyrimų duomenų valdymo gairės   

VU atviros prieigos prie mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros infrastruktūros išteklių ir paslaugų teikimo bendrosios sąlygos

Taikomųjų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros darbų sutarties tipinė forma   

VU ribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų steigimo, dalyvavimo juose ir investavimo į juos sąlygų ir tvarkos aprašas

LR Švietimo ir mokslo ministro įsakymas dėl atviros prieigos mokslinių tyrimų, eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros infrastruktūros išteklių ir paslaugų valdymo ir teikimo reglamento patvirtinimo; ATVIROS PRIEIGOS MOKSLINIŲ TYRIMŲ, EKSPERIMENTINĖS (SOCIALINĖS, KULTŪRINĖS) PLĖTROS INFRASTRUKTŪROS IŠTEKLIŲ IR PASLAUGŲ VALDYMO IR TEIKIMO REGLAMENTAS
2.7. MOKSLINĖS VEIKLOS REZULTATŲ SKLAIDA IR POPULIARINIMAS    

2.7.1. VU leidybos nuostatai   

VU leidinių leidybinio įforminimo aprašas   

Tipinė autorių turtinių teisių perdavimo sutartis ir leidybos paraiškos forma   

 
III DALIS. STUDIJOS  
3.1. STUDIJŲ PROGRAMŲ RENGIMAS, VERTINIMAS IR TOBULINIMAS    

3.1.1. VU studijų programų reglamentas   

3.1.2. VU studijų programos komiteto nuostatai   

3.1.3. VU bendrųjų universitetinių studijų koncepcija   

 

 

LR Švietimo ir mokslo ministro įsakymas dėl studijų krypčių ir krypčių, pagal kurias vyksta studijos aukštosiose mokyklose, sąrašo, jo keitimo tvarkos, kvalifikacinių laipsnių sąrangos ir studijų programų pavadinimų sudarymo principų patvirtinimo; STUDIJŲ KRYPČIŲ IR KRYPČIŲ GRUPIŲ, PAGAL KURIAS VYKSTA STUDIJOS AUKŠTOSIOSE MOKYKLOSE, SĄRAŠAS; KVALIFIKACINIŲ LAIPSNIŲ SĄRANGA

LR Vyriausybės nutarimas dėl Lietuvos kvalifikacijos sandaros aprašo; LIETUVOS KVALIFIKACIJŲ SANDAROS APRAŠAS

LR Vyriausybės nutarimas dėl nacionalinės žmogiškųjų išteklių stebėsenos pagrindų aprašo patvirtinimo; NACIONALINĖS ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ STEBĖSENOS PAGRINDŲ APRAŠAS

LR Švietimo ir mokslo ministro įsakymas dėl studijų pakopų aprašo patvirtinimo; STUDIJŲ PAKOPŲ APRAŠAS; STUDIJŲ PAKOPŲ STUDIJŲ REZULTATŲ APRAŠYMAI

STUDIJŲ KRYPČIŲ APRAŠAI

LR Švietimo ir mokslo ministro įsakymas dėl laipsnį suteikiančių pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų programų bendrųjų reikalavimų aprašo patvirtinimo; LAIPSNĮ SUTEIKIANČIŲ PIRMOSIOS PAKOPOS IR VIENTISŲJŲ STUDIJŲ PROGRAMŲ BENDRŲJŲ REIKALAVIMŲ APRAŠAS

LR Švietimo ir mokslo ministro įsakymas dėl magistrantūros studijų programų bendrųjų reikalavimų aprašo patvirtinimo; MAGISTRANTŪROS STUDIJŲ PROGRAMŲ BENDRŲJŲ REIKALAVIMŲ APRAŠAS

LR Švietimo ir mokslo ministro įsakymas dėl nuolatinės ir ištęstinės studijų formų aprašo patvirtinimo; NUOLATINĖS IR IŠTĘSTINĖS STUDIJŲ FORMŲ APRAŠAS

LR Švietimo ir mokslo ministro įsakymas dėl bendrųjų studijų vykdymo reikalavimų aprašo patvirtinimo; BENDRŲJŲ STUDIJŲ VYKDYMO REIKALAVIMŲ APRAŠAS

LR Švietimo ir mokslo ministro įsakymas dėl gretutinės krypties studijų vykdymo ir dvigubo kvalifikacinio laipsnio teikimo tų studijų krypčių, kuriose nevykdomos akredituotos studijų programos, tvarkos aprašo patvirtinimo; GRETUTINĖS KRYPTIES STUDIJŲ VYKDYMO IR DVIGUBO KVALIFIKACINIO LAIPSNIO TEIKIMO TŲ STUDIJŲ KRYPČIŲ, KURIOSE NEVYKDOMOS AKREDITUOTOS STUDIJŲ PROGRAMOS, TVARKOS APRAŠAS

Studijų kokybės vertinimo centro direktoriaus įsakymas dėl gretutinės krypties studijų aprašo rengimo ir vertinimo metodikos patvirtinimo; GRETUTINĖS KRYPTIES STUDIJŲ APRAŠO RENGIMO IR VERTINIMO METODIKA

3.2. STUDENTŲ, DOKTORANTŲ IR KLAUSYTOJŲ PRIĖMIMAS Į STUDIJAS    

3.2.1. Priėmimo į Vilniaus universiteto studijų programas taisyklės

3.2.2. Užsienio šalių piliečių priėmimo į Vilniaus universiteto pirmosios ir antrosios pakopų bei vientisųjų studijų programas tvarkos aprašas

3.2.3. VU mokslo doktorantūros reglamentas

3.2.4. Asmens, studijavusio kitoje šalies ar užsienio aukštojoje mokykloje ir norinčio tęsti studijas Vilniaus universitete, priėmimo tvarkos aprašas   

 

LR Švietimo ir mokslo ministro įsakymas dėl asmenų, pretenduojančių į valstybės finansuojamas pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų vietas, mokymosi rezultatų minimalių rodiklių nustatymo  

LR Švietimo ir mokslo ministro įsakymas dėl geriausiai vidurinio ugdymo programą baigusiųjų eilės sudarymo 2017 metais tvarkos aprašo patvirtinimo; GERIAUSIAI VIDURINIO UGDYMO PROGRAMĄ BAIGUSIŲJŲ EILĖS SUDARYMO 2017 METAIS TVARKOS APRAŠAS

LR Švietimo ir mokslo ministro įsakymas dėl tarptautinių užsienio kalbų egzaminų įvertinimų įskaitymo ir atitikmenų valstybinių užsienio kalbų brandos egzaminų įvertinimams nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo; TARPTAUTINIŲ UŽSIENIO KALBŲ EGZAMINŲ ĮVERTINIMŲ ĮSKAITYMO IR ATITIKMENŲ VALSTYBINIŲ UŽSIENIO KALBŲ BRANDOS EGZAMINŲ ĮVERTINIMAMS NUSTATYMO TVARKOS APRAŠAS

LR valstybės biudžeto lėšų, skirtų studijų kainai apmokėti, arba jų dalies grąžinimo į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą atvejų bei tvarkos aprašas

LR Švietimo ir mokslo ministro įsakymas dėl motyvacijos įvertinimo turinio ir vykdymo tvarkos aprašo; MOTYVACIJOS ĮVERTINIMO TURINIO IR VYKDYMO TVARKOS APRAŠAS

LR Švietimo ir mokslo ministro įsakymas dėl valstybės tikslinio finansavimo studijų programoms įgyvendinti skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo; VALSTYBĖS TIKSLINIO FINANSAVIMO STUDIJŲ PROGRAMOMS ĮGYVENDINTI SKYRIMO TVARKOS APRAŠAS 

LR Švietimo ir mokslo ministro įsakymas dėl rekomendacijų dėl tarptautinio bakalaureato diplomo programos ar jos dalies rezultatų įskaitymo patvirtinimo; REKOMENDACIJOS DĖL TARPTAUTINIO BAKALAUREATO DIPLOMO PROGRAMOS AR JOS DALIES REZULTATŲ ĮSKAITYMO

LR Švietimo ir mokslo ministro įsakymas dėl magistrantūros studijų programų bendrųjų reikalavimų aprašo patvirtinimo; MAGISTRANTŪROS STUDIJŲ PROGRAMŲ BENDRŲJŲ REIKALAVIMŲ APRAŠAS

LR Vyriausybės nutarimas dėl studijų stipendijų skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo; STUDIJŲ STIPENDIJŲ SKYRIMO IR MOKĖJIMO TVARKOS APRAŠAS

Valstybinio studijų fondo direktoriaus įsakymas dėl studijų stipendijų skyrimo ir mokėjimo nuostatų patvirtinimo; STUDIJŲ STIPENDIJŲ SKYRIMO IR MOKĖJIMO NUOSTATAI

3.3. STUDIJŲ PROCESAS    

3.3.1. VU studijų nuostatai

3.3.2. Bendrųjų universitetinių studijų įgyvendinimo Vilniaus universitete tvarkos aprašas   

3.3.3. Gretutinių studijų organizavimo tvarka

3.3.4. Studijų rezultatų įskaitymo Vilniaus universitete tvarka   

3.3.5. VU laikinasis studentų reitingavimo pagal studijų rezultatus ir rotacijos tvarkos aprašas

3.3.6. VU studijuojančiųjų rašto darbų rengimo, gynimo ir kaupimo tvarkos aprašas

3.3.7. Rašto darbų administravimo Vilniaus universiteto studijų informacinėje sistemoje tvarkos aprašas

3.3.8. VU studijų praktikos reglamentas   

3.3.9. VU studentų ir absolventų Erasmus praktikos organizavimo tvarka   

3.3.10. Studentų siuntimo dalinėms studijoms į užsienį taisyklės

3.3.11. Studijų atnaujinimo Vilniaus universitete tvarkos aprašas

3.3.12. VU mokslo doktorantūros reglamentas   

3.3.13. Įmokų už studijas Vilniaus universitete mokėjimo, grąžinimo ir išieškojimo tvarkos aprašas   

3.3.14. Diplomų Cum Laude ir Magna Cum Laude išdavimo kriterijai   

3.3.15. Studijų proceso dalyvių grįžtamojo ryšio organizavimo tvarka

3.3.16. Vilniaus universiteto studentų neformaliuoju ir savišvietos būdu įgytų kompetencijų pripažinimo ir studijų dalykų (modulių) įskaitymo tvarkos aprašas

Pasirenkamųjų ir laisvųjų dalykų registravimo tvarka   

VU atskirų mokslo krypčių doktorantūros reglamentai

Absolventų ir studijas nutraukiančių studentų atsiskaitymo su Vilniaus universitetu tvarkos aprašas

Diplomų, diplomų priedų ir diplomų priedėlių dublikatų išdavimo tvarka

Papildomų pažymų apie studijas išdavimo ir paslaugų teikimo tvarka

VU užsienio kalbų mokymo(si) koncepcija   

VU sveikatos ugdymo ir fizinio aktyvumo skatinimo koncepcijos projektas   

Finansinio atsiskaitymo už bendrųjų universitetinių studijų modulių (dalykų) įgyvendinimą tvarkos aprašas; Finansinio atsiskaitymo už gretutinių studijų vykdymą tvarkos aprašas   

LR Švietimo ir mokslo ministro įsakymas dėl studento praktinio mokymo sutarties; STUDENTO PRAKTINIO MOKYMO SUTARTIES PAVYZDINĖ FORMA

LR Švietimo ir mokslo ministro įsakymas dėl studijų rezultatų įskaitymo tvarkos; STUDIJŲ REZULTATŲ ĮSKAITYMO TVARKA

3.4. STUDIJŲ PASIEKIMŲ VERTINIMAS IR JO APSKUNDIMO TVARKA    

3.4.1. Studijų pasiekimų vertinimo tvarka   

3.4.2. Kompiuterinio studijų rezultatų vertinimo tvarka   

VU akademinės etikos kodeksas

VU centrinės akademinės etikos komisijos nuostatai

VU centrinės ginčų nagrinėjimo komisijos nuostatai   

VU kamieninio akademinio padalinio akademinės etikos komisijos nuostatai   

VU kamieninio akademinio padalinio ginčų nagrinėjimo komisijos nuostatai   

 
3.5. PARAMA STUDENTAMS    
3.5.1. VU stipendijų nuostatai

Atskirų vardinių stipendijų skyrimo nuostatai

LR Vyriausybės nutarimas dėl studijų stipendijų skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo; STUDIJŲ STIPENDIJŲ SKYRIMO IR MOKĖJIMO TVARKOS APRAŠAS

LR Valstybinio studijų fondo direktoriaus įsakymas dėl studijų stipendijų skyrimo ir mokėjimo nuostatų patvirtinimo; STUDIJŲ STIPENDIJŲ SKYRIMO IR MOKĖJIMO NUOSTATAI

LR Vyriausybės nutarimas dėl socialinių stipendijų aukštųjų mokyklų studentams skyrimo ir administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo; SOCIALINIŲ STIPENDIJŲ AUKŠTŲJŲ MOKYKLŲ STUDENTAMS SKYRIMO IR ADMINISTRAVIMO TVARKOS APRAŠAS

LR Valstybinio studijų fondo direktoriaus įsakymas dėl socialinių stipendijų skyrimo nuostatų patvirtinimo; SOCIALINIŲ STIPENDIJŲ SKYRIMO NUOSTATAI

LR Vyriausybės nutarimas dėl finansinės pagalbos priemonių teikimo neįgaliesiems, studijuojantiems aukštosiose mokyklose, tvarkos aprašo patvirtinimo; FINANSINĖS PAGALBOS PRIEMONIŲ TEIKIMO NEĮGALIESIEMS, STUDIJUOJANTIEMS AUKŠTOSIOSE MOKYKLOSE, TVARKOS APRAŠAS

LR Švietimo ir mokslo ministro įsakymas dėl tikslinių išmokų neįgaliesiems, studijuojantiems aukštosiose mokyklose, skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo; TIKSLINIŲ IŠMOKŲ NEĮGALIESIEMS, STUDIJUOJANTIEMS AUKŠTOSIOSE MOKYKLOSE, SKYRIMO TVARKOS APRAŠAS

LR Valstybinio studijų fondo direktoriaus įsakymas dėl tikslinių išmokų neįgaliesiems, studijuojantiems aukštosiose mokyklose, skyrimo nuostatų patvirtinimo; TIKSLINIŲ IŠMOKŲ NEĮGALIESIEMS, STUDIJUOJANTIEMS AUKŠTOSIOSE MOKYKLOSE, ADMINISTRAVIMO TVARKOS APRAŠAS

LR Vyriausybės nutarimas dėl tikslinių stipendijų skyrimo pedagogų rengimo programų studentams

LR Valstybinio studijų fondo direktoriaus įsakymas dėl valstybės už studentą sumokėtos studijų kainos grąžinimo nuostatų patvirtinimo; VALSTYBĖS UŽ STUDENTĄ SUMOKĖTOS STUDIJŲ KAINOS GRĄŽINIMO NUOSTATAI

LR Vyriausybės nutarimas dėl nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą atlikusių ar bazinius karinius mokymus baigusių asmenų už studijas sumokėtos kainos dalies kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo; NUOLATINĘ PRIVALOMĄJĄ PRADINĘ KARO TARNYBĄ ATLIKUSIŲ AR BAZINIUS KARINIUS MOKYMUS BAIGUSIŲ ASMENŲ UŽ STUDIJAS SUMOKĖTOS KAINOS DALIES KOMPENSAVIMO TVARKOS APRAŠAS

LR Vyriausybės nutarimas dėl valstybės paskolų ir valstybės remiamų paskolų studentams suteikimo, administravimo ir grąžinimo tvarkos aprašo patvirtinimo; VALSTYBĖS PASKOLŲ IR VALSTYBĖS REMIAMŲ PASKOLŲ STUDENTAMS SUTEIKIMO, ADMINISTRAVIMO IR GRĄŽINIMO TVARKOS APRAŠAS

LR Valstybinio mokslo ir studijų fondo direktoriaus įsakymas dėl paskolų teikimo studentams nuostatų patvirtinimo; PASKOLŲ TEIKIMO STUDENTAMS NUOSTATAI
3.6. REZIDENTŪRA IR KITOS KVALIFIKACIJĄ TEIKIANČIOS STUDIJOS    
3.6.1. VU rezidentūros studijų reglamentas   

Stojančiųjų į Vilniaus universiteto medicinos ir odontologijos krypties studijų rezidentūros programas motyvacijos įvertinimo tvarka   

LR Sveikatos apsaugos ministro įsakymas dėl Valstybės biudžeto asignavimų, skirtų rezidento bazinei pareiginei algai mokėti, paskirstymo rezidentūros bazėms tvarkos aprašo tvirtinimo; VALSTYBĖS BIUDŽETO ASIGNAVIMŲ, SKIRTŲ REZIDENTO BAZINEI PAREIGINEI ALGAI MOKĖTI, PASKIRSTYMO REZIDENTŪROS BAZĖMS TVARKOS APRAŠAS

LR Sveikatos apsaugos ministro įsakymas dėl gydytojo rezidento pavyzdinių pareiginių nuostatų; GYDYTOJO REZIDENTO PAVYZDINIAI PAREIGINIAI NUOSTATAI

LR Sveikatos apsaugos ministro įsakymas dėl gydytojo rezidento odontologo pavyzdinių pareiginių nuostatų; GYDYTOJO ODONTOLOGO REZIDENTO PAVYZDINIAI PAREIGINIAI NUOSTATAI

LR Švietimo ir mokslo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsakymas dėl medicinos rezidentūros, odontologijos rezidentūros bei veterinarinės medicinos rezidentūros studijų programų reikalavimų ir rezidentūros bazių vertinimo ir atrankos nuostatų; MEDICINOS REZIDENTŪROS, ODONTOLOGIJOS REZIDENTŪROS BEI VETERINARINĖS MEDICINOS REZIDENTŪROS STUDIJŲ PROGRAMŲ REIKALAVIMAI; REZIDENTŪROS BAZIŲ VERTINIMO IR ATRANKOS NUOSTATAI
3.7. MOKYMASIS VISĄ GYVENIMĄ    

3.7.1. VU mokymosi visą gyvenimą programų administravimo tvarkos aprašas   

3.7.2. VU papildomųjų studijų programų administravimo tvarkos aprašas   

VU mokymosi visą gyvenimą programų baigimo pažymėjimų administravimo tvarkos aprašas   

Pavyzdinė VU mokymosi visą gyvenimą programos aprašo forma bei rekomendacijos mokymosi visą gyvenimą programos aprašui rengti   

VU papildomųjų studijų programų baigimo pažymėjimų administravimo tvarkos aprašas   

Pavyzdinė VU papildomųjų studijų programos aprašo forma bei rekomendacijos papildomųjų studijų programos aprašui rengti   

VU mokymosi visą gyvenimą koncepcijos santrauka   

VU neformaliojo švietimo programų kainų apskaičiavimo metodikos aprašas

LR neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi įstatymas

LR Švietimo ir mokslo ministro ir LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas dėl mokymosi visą gyvenimą užtikrinimo strategijos patvirtinimo; MOKYMOSI VISĄ GYVENIMĄ UŽTIKRINIMO STRATEGIJA

LR Švietimo ir mokslo ministro įsakymas dėl asmens įgytų kompetencijų vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo; ASMENS ĮGYTŲ KOMPETENCIJŲ VERTINIMO TVARKOS APRAŠAS

IV DALIS. UNIVERSITETO AKADEMINĖ BENDRUOMENĖ  
4.1. DĖSTYTOJAI IR MOKSLO (MENO) DARBUOTOJAI    

4.1.1. VU dėstytojų ir mokslo (meno) darbuotojų konkursų pareigoms eiti ir atestavimo organizavimo nuostatai

4.1.2. VU senato nutarimas dėl dėstytojų ir mokslo (meno) darbuotojų, turinčių teisę dalyvauti Universiteto ir jo vidinių organizacinių darinių valdymo (savivaldos) organų rinkimuose   

4.1.3. VU darbuotojų darbo apmokėjimo nuostatai

4.1.4. VU darbuotojų darbo užmokesčio tvarkos aprašas

4.1.5. VU darbuotojų darbo už Europos Sąjungos struktūrinių fondų projektų vykdymą apmokėjimo taisyklės

4.1.6. VU darbo tvarkos taisyklės   

4.1.7. VU profesoriaus ir docento pedagoginių vardų teikimo tvarka

4.1.8. VU darbuotojų stažuotės užsienyje nuostatai   

4.1.9. Užsieniečių priėmimo Vilniaus universitete reglamentas   

4.1.10. Akademinio personalo kvalifikacijos tobulinimo nuostatai   

4.1.11. VU geriausių dėstytojų pripažinimo aprašas

4.1.12. VU dėstytojų darbo laiko apskaitos tvarkos aprašas

4.1.13. VU rektoriaus įsakymas dėl akademinių darbuotojų darbo užmokesčio pertvarkos įgyvendinimo bei minimalių tarnybinių atlyginimų dydžių ir valandinių įkainių patvirtinimo

Dėl aukštesnių kvalifikacinių dėstytojų ir mokslo darbuotojų pareigybių reikalavimų Biotechnologijos institute   

Dėl aukštesnių kvalifikacinių dėstytojų ir mokslo darbuotojų pareigybių reikalavimų Filosofijos fakultete   

Dėl aukštesnių kvalifikacinių dėstytojų ir mokslo darbuotojų pareigybių reikalavimų Teorinės fizikos ir astronomijos institute   

VU senato nutarimas dėl partnerystės profesoriaus ir partnerystės docento pareigybių   

VU senato darbo reglamentas   

VU senato narių rinkimų tvarkos aprašas   

VU tarybos darbo reglamentas

VU tarybos narių rinkimų ir įgaliojimų nutraukimo tvarkos aprašas   

VU kamieninių akademinių padalinių tarybų narių rinkimo tvarkos aprašas   

VU rektoriaus rinkimų tvarkos aprašas

VU tarybos nutarimas dėl vadovaujamų pareigų, į kurias išrinktiems ar paskirtiems asmenims taikoma Vilniaus universiteto Statuto 22 straipsnio 2 dalyje nustatyta garantija, sąrašo tvirtinimo   

VU senato nutarimas dėl dėstytojų darbo laiko trukmės   

VU darbo laiko apskaitos žiniaraščių pildymo tvarkos aprašas   

Dėstytojų ir mokslo (meno) darbuotojų dalyvavimo Vilniaus universiteto akademinėje veikloje pagal mainų ar bendradarbiavimo programas tvarkos aprašas   

VU senato nutarimas dėl podoktorantūros stažuotojų pareigybės   

LR darbo kodeksas

LR mokslininkų valstybinių pensijų laikinasis įstatymas

LR darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas

LR įstatymas dėl užsieniečių teisinės padėties

LR Vyriausybės nutarimas dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso įgyvendinimo; DARBO LAIKO REŽIMO VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ ĮMONĖSE, ĮSTAIGOSE IR ORGANIZACIJOSE NUSTATYMO APRAŠAS; DARBUOTOJO, VALSTYBĖS TARNAUTOJO IR ŽVALGYBOS PAREIGŪNO VIDUTINIO DARBO UŽMOKESČIO SKAIČIAVIMO TVARKOS APRAŠAS; SEZONINIO DARBO SUTARTIES SUDARYMO, PAKEITIMO IR NUTRAUKIMO, TAIP PAT DARBO IR POILSIO LAIKO IR DARBO APMOKĖJIMO YPATUMŲ APRAŠAS; KONKURSŲ VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ ĮMONĖSE, IŠ VALSTYBĖS, SAVIVALDYBIŲ IR VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO BIUDŽETŲ BEI IŠ KITŲ VALSTYBĖS ĮSTEIGTŲ FONDŲ LĖŠŲ FINANSUOJAMOSE VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ ĮSTAIGOSE IR VIEŠOSIOSE ĮSTAIGOSE, KURIŲ SAVININKĖ YRA VALSTYBĖ AR SAVIVALDYBĖ, ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO TVARKOS APRAŠAS; SPECIALIŲ PERTRAUKŲ TRUKMĖS PER DARBO DIENĄ (PAMAINĄ) IR JŲ NUSTATYMO SĄLYGŲ APRAŠAS; KAI KURIŲ KATEGORIJŲ DARBUOTOJŲ, TURINČIŲ TEISĘ Į PAILGINTAS ATOSTOGAS, SĄRAŠAS IR ŠIŲ ATOSTOGŲ TRUKMĖS APRAŠAS; PAPILDOMŲ ATOSTOGŲ TRUKMĖS, SUTEIKIMO SĄLYGŲ IR TVARKOS APRAŠAS; DARBO LAIKO IR POILSIO LAIKO YPATUMŲ EKONOMINĖS VEIKLOS SRITYSE APRAŠAS; SUTRUMPINTO DARBO LAIKO NORMŲ IR APMOKĖJIMO TVARKOS APRAŠAS; KRITERIJŲ, KURIUOS TURI ATITIKTI LAIKINOJO ĮDARBINIMO ĮMONĖ, SĄRAŠAS IR LAIKINOJO ĮDARBINIMO ĮMONIŲ ATITIKTIES ŠIEMS KRITERIJAMS NUSTATYMO TVARKOS APRAŠAS

LR Švietimo ir mokslo ministro įsakymas dėl mokslinio darbo stažo nustatymo nuostatų; MOKSLINIO DARBO STAŽO NUSTATYMO NUOSTATAIMOKSLINIO DARBO STAŽO NUSTATYMO NUOSTATAI

LR Švietimo ir mokslo ministro įsakymas dėl pareigybių, kurias atliekant darbas yra laikomas pedagoginiu, sąrašo patvirtinimo; PAREIGYBIŲ, KURIAS ATLIEKANT DARBAS YRA LAIKOMAS PEDAGOGINIU, SĄRAŠAS

4.2. STUDENTAI IR KLAUSYTOJAI    
4.2.1. VU studijų nuostatai    
4.3. PROFESORIAI EMERITAI    
4.3.1. VU emeritūros, afiliacijos ir garbės vardų nuostatai    
4.4. KITI UNIVERSITETO AKADEMINĖJE VEIKLOJE DALYVAUJANTYS ASMENYS    

4.4.1. VU emeritūros, afiliacijos ir garbės vardų nuostatai

4.4.2. VU asocijuotojo mokslininko statuso suteikimo tvarkos aprašas   

VU akademinių apeigų protokolas     
4.5. AKADEMINĖ ETIKA    
 

VU akademinės etikos kodeksas   

VU centrinės akademinės etikos komisijos nuostatai   

VU kamieninio akademinio padalinio akademinės etikos komisijos nuostatai   

 
4.6. GINČŲ TARP UNIVERSITETO BENDRUOMENĖS NARIŲ NAGRINĖJIMAS    
 

VU centrinės ginčų nagrinėjimo komisijos nuostatai   

VU kamieninio akademinio padalinio ginčų nagrinėjimo komisijos nuostatai   

 
V DALIS. VIDINIAI ORGANIZACINIAI DARINIAI, SUSIJĘ SU MOKSLO, MENO VEIKLA IR STUDIJOMIS  
5.1. KAMIENINIAI AKADEMINIAI PADALINIŲ RŪŠYS, SANDARA IR VEIKLOS ORGANIZAVIMAS    
 

VU kamieninio akademinio padalinio pavyzdiniai nuostatai   

 
5.2. KAMIENINIŲ AKADEMINIŲ PADALINIŲ VALDYMO ORGANAI, JŲ SUDARYMAS, KOMPETENCIJA IR ĮGALIOJIMŲ TRUKMĖ    
 

VU kamieninio akademinio padalinio pavyzdiniai nuostatai

VU kamieninių akademinių padalinių tarybų narių rinkimo tvarkos aprašas

VU kamieninio akademinio padalinio šakinio akademinio padalinio pavyzdiniai nuostatai

 
5.3. KAMIENINIAI NEAKADEMINIAI PADALINIAI    
  VU kamieninio neakademinio padalinio pavyzdiniai nuostatai  

Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos Sutinku