Vilniaus universiteto mokslo, meno veiklos ir studijų reguliaminas

„Pagrindines mokslo, meno veiklos ir studijų programų rengimo ir įgyvendinimo vadybos nuostatas įtvirtina,

kitus su mokslo, meno veikla ir studijomis Universitete susijusius santykius reguliuoja Senato patvirtintas

Mokslo, meno veiklos ir studijų reguliaminas (toliau – Reguliaminas).“

– Vilniaus universiteto statuto 7 straipsnio 2 dalis

 

PIRMINĖ REGULIAMINO FORMA SUSIJĘ VILNIAUS UNIVERSITETO TEISĖS AKTAI
I DALIS. BENDROSIOS NUOSTATOS  
1.1. REGULIAMINO SUDARYMAS IR PILDYMAS  
1.2. REGULIAMINE NAUDOJAMOS SĄVOKOS  
II DALIS. MOKSLO (MENO) VEIKLA 
2.1. MOKSLINĖS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS  

2.1.1. VU mokslinės veiklos nuostatai   

VU dėstytojų ir mokslo (meno) darbuotojų konkursų pareigoms eiti ir atestavimo organizavimo nuostatai

VU emeritūros, afiliacijos ir garbės vardų nuostatai  

VU mokslinių tyrimų duomenų valdymo gairės   

Asmens duomenų tvarkymo mokslinio tyrimo tikslais Vilniaus universitete taisyklės

2.2. MOKSLINĖS VEIKLOS KRYPČIŲ IR ILGALAIKIŲ MTEP PROGRAMŲ FORMAVIMAS  

2.2.1. VU mokslinių tyrimų sritys

2.2.2. VU ilgalaikės mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros programos   

 
2.3. MOKSLINIŲ TYRIMŲ FINANSAVIMAS  
  Valstybės biudžeto asignavimų mokslui paskirstymo Vilniaus universiteto padaliniams tvarkos aprašo patvirtinimo
2.4. MOKSLINĖS VEIKLOS SKATINIMAS  

2.4.1. VU mokslo skatinimo fondo nuostatai   

 

VU mokslininkų skatinimo už reikšmingus mokslo pasiekimus tvarkos aprašas

VU rektoriaus mokslo premijų skyrimo tvarka

VU skatinimo už aukšto lygio mokslo pasiekimus tvarkos aprašas

2.5. DOKTORANTŪRA (MOKSLININKŲ RENGIMAS)  
2.5.1. VU mokslo doktorantūros reglamentas    VU atskirų mokslo krypčių doktorantūros reglamentai
2.6. UNIVERSITETE SUKURTŲ INTELEKTINĖS NUOSAVYBĖS OBJEKTŲ APSKAITA IR INTELEKTINĖS NUOSAVYBĖS APSAUGA  

2.6.1. VU atviros prieigos prie mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros infrastruktūros išteklių ir paslaugų valdymo ir teikimo taisyklės

VU intelektinės nuosavybės valdymo nuostatai 

VU intelektinės nuosavybės valdymo nuostatų pramoninės nuosavybės valdymo srityje įgyvendinimo tvarkos aprašas

VU nuosavybės valdymo ir investavimo komiteto darbo reglamentas

VU komercinės paslapties ir konfidencialios informacijos, susijusios su mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros veikla, nustatymo, naudojimo ir konfidencialumo laikymosi tvarkos aprašas

VU atviros prieigos prie mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros infrastruktūros išteklių ir paslaugų teikimo bendrosios sąlygos

VU autorinių sutarčių rengimo, sudarymo, registravimo ir saugojimo taisyklės 

2.7. MOKSLINĖS VEIKLOS REZULTATŲ SKLAIDA IR POPULIARINIMAS  

2.7.1. VU leidybos nuostatai   

 

III DALIS. STUDIJOS 
3.1. STUDIJŲ PROGRAMŲ RENGIMAS, VERTINIMAS IR TOBULINIMAS  

3.1.1. VU studijų programų reglamentas   

3.1.2. VU studijų programos komiteto nuostatai   

3.1.3. VU bendrųjų universitetinių studijų koncepcija   

 

 

3.2. STUDENTŲ, DOKTORANTŲ IR KLAUSYTOJŲ PRIĖMIMAS Į STUDIJAS  

3.2.1. Priėmimo į Vilniaus universiteto studijų programas taisyklės

3.2.2. Užsienio šalių piliečių priėmimo į Vilniaus universiteto pirmosios ir antrosios pakopų bei vientisųjų studijų programas tvarkos aprašas

3.2.3. VU mokslo doktorantūros reglamentas  

3.2.4. Priėmimo į VU rezidentūros studijų programas taisyklės

3.2.5. Asmens, studijavusio kitoje šalies ar užsienio aukštojoje mokykloje ir norinčio tęsti studijas Vilniaus universitete, priėmimo tvarkos aprašas   

 
3.3. STUDIJŲ PROCESAS  

3.3.1. VU studijų nuostatai

3.3.2. Gretutinių studijų organizavimo tvarka

3.3.3. Studijų rezultatų įskaitymo Vilniaus universitete tvarka   

3.3.4. VU laikinasis studentų reitingavimo pagal studijų rezultatus ir rotacijos tvarkos aprašas

3.3.5. VU studijuojančiųjų rašto darbų rengimo, gynimo ir kaupimo tvarkos aprašas

3.3.6. VU studijų praktikos reglamentas   

3.3.7. Studijų atnaujinimo Vilniaus universitete tvarkos aprašas

3.3.8. VU mokslo doktorantūros reglamentas

3.3.9. Įmokų už studijas Vilniaus universitete mokėjimo, grąžinimo ir išieškojimo tvarkos aprašas   

3.3.10. Diplomų Cum Laude ir Magna Cum Laude išdavimo kriterijai   

3.3.11. Vilniaus universiteto studentų neformaliuoju ir savišvietos būdu įgytų kompetencijų pripažinimo ir studijų dalykų (modulių) įskaitymo tvarkos aprašas

Bendrųjų universitetinių studijų įgyvendinimo Vilniaus universitete tvarkos aprašas

Rašto darbų administravimo Vilniaus universiteto studijų informacinėje sistemoje tvarkos aprašas

VU studentų ir absolventų Erasmus praktikos organizavimo tvarka   

Studentų siuntimo dalinėms studijoms į užsienį taisyklės

Pasirenkamųjų ir laisvųjų dalykų registravimo tvarka   

VU atskirų mokslo krypčių doktorantūros reglamentai

Absolventų ir studijas nutraukiančių studentų atsiskaitymo su Vilniaus universitetu tvarkos aprašas

Diplomų, diplomų priedų ir diplomų priedėlių dublikatų išdavimo tvarka

Papildomų pažymų apie studijas išdavimo ir paslaugų teikimo tvarka

Diplomų Cum Laude ir Magna Cum Laude išdavimo VU absolventams tvarkos aprašas  

VU užsienio kalbų mokymo(si) koncepcija   

VU sveikatos ugdymo ir fizinio aktyvumo skatinimo koncepcijos projektas   

Finansinio atsiskaitymo už bendrųjų universitetinių studijų modulių (dalykų) įgyvendinimą tvarkos aprašas; Finansinio atsiskaitymo už gretutinių studijų vykdymą tvarkos aprašas  

Studijų proceso dalyvių grįžtamojo ryšio organizavimo tvarka 

3.4. STUDIJŲ PASIEKIMŲ VERTINIMAS IR JO APSKUNDIMO TVARKA  

3.4.1. Studijų pasiekimų vertinimo tvarka   

3.4.2. Kompiuterinio studijų rezultatų vertinimo tvarka   

VU akademinės etikos kodeksas

VU centrinės akademinės etikos komisijos nuostatai

VU centrinės ginčų nagrinėjimo komisijos nuostatai   

VU kamieninio akademinio padalinio akademinės etikos komisijos nuostatai   

VU kamieninio akademinio padalinio ginčų nagrinėjimo komisijos nuostatai   

3.5. PARAMA STUDENTAMS  
 

VU stipendijų nuostatai

Atskirų vardinių stipendijų skyrimo nuostatai

3.6. REZIDENTŪRA IR KITOS KVALIFIKACIJĄ TEIKIANČIOS STUDIJOS  
3.6.1. VU rezidentūros studijų reglamentas   

Stojančiųjų į VU medicinos ir odontologijos krypties studijų rezidentūros programas motyvacijos įvertinimo tvarka   

3.7. MOKYMASIS VISĄ GYVENIMĄ  
 

VU mokymosi visą gyvenimą programų administravimo tvarkos aprašas   

VU papildomųjų studijų programų administravimo tvarkos aprašas   

VU mokymosi visą gyvenimą programų baigimo pažymėjimų administravimo tvarkos aprašas   

Pavyzdinė VU mokymosi visą gyvenimą programos aprašo forma bei rekomendacijos mokymosi visą gyvenimą programos aprašui rengti   

VU papildomųjų studijų programų baigimo pažymėjimų administravimo tvarkos aprašas   

Pavyzdinė VU papildomųjų studijų programos aprašo forma bei rekomendacijos papildomųjų studijų programos aprašui rengti   

VU mokymosi visą gyvenimą koncepcijos santrauka   

VU neformaliojo švietimo programų kainų apskaičiavimo metodikos aprašas

IV DALIS. UNIVERSITETO AKADEMINĖ BENDRUOMENĖ 
4.1. DĖSTYTOJAI IR MOKSLO (MENO) DARBUOTOJAI  

4.1.1. VU dėstytojų ir mokslo (meno) darbuotojų konkursų pareigoms eiti ir atestavimo organizavimo nuostatai

4.1.2. VU senato nutarimas dėl dėstytojų ir mokslo (meno) darbuotojų, turinčių teisę dalyvauti Universiteto ir jo vidinių organizacinių darinių valdymo (savivaldos) organų rinkimuose   

4.1.3. VU profesoriaus ir docento pedagoginių vardų teikimo tvarka

4.1.4. Dėstytojų ir mokslo (meno) darbuotojų dalyvavimo Vilniaus universiteto akademinėje veikloje pagal mainų ar bendradarbiavimo programas tvarkos aprašas   

4.1.5. VU senato nutarimas dėl podoktorantūros stažuotojų pareigybės 

VU darbuotojų darbo užmokesčio tvarkos aprašas

VU darbuotojų darbo už Europos Sąjungos struktūrinių fondų projektų vykdymą apmokėjimo taisyklės

VU darbo tvarkos taisyklės   

Dėl aukštesnių kvalifikacinių dėstytojų ir mokslo darbuotojų pareigybių reikalavimų Biotechnologijos institute  

Dėl aukštesnių kvalifikacinių dėstytojų ir mokslo darbuotojų pareigybių reikalavimų Filosofijos fakultete   

Dėl aukštesnių kvalifikacinių dėstytojų ir mokslo darbuotojų pareigybių reikalavimų Teorinės fizikos ir astronomijos institute   

VU senato nutarimas dėl partnerystės profesoriaus ir partnerystės docento pareigybių   

VU senato darbo reglamentas   

VU senato narių rinkimų tvarkos aprašas   

VU tarybos darbo reglamentas

VU tarybos narių rinkimų ir įgaliojimų nutraukimo tvarkos aprašas   

VU kamieninių akademinių padalinių tarybų narių rinkimo tvarkos aprašas   

VU rektoriaus rinkimų tvarkos aprašas

VU tarybos nutarimas dėl vadovaujamų pareigų, į kurias išrinktiems ar paskirtiems asmenims taikoma Vilniaus universiteto statuto 22 straipsnio 2 dalyje nustatyta garantija, sąrašo tvirtinimo   

VU senato nutarimas dėl dėstytojų darbo laiko trukmės   

VU darbuotojų komandiruočių tvarkos aprašas

VU darbo laiko apskaitos žiniaraščių pildymo tvarkos aprašas   

VU darbuotojų stažuotės užsienyje nuostatai   

VU darbuotojų atostogų suteikimo tvarkos aprašas

Užsieniečių priėmimo Vilniaus universitete reglamentas   

Akademinio personalo kvalifikacijos tobulinimo nuostatai   

VU geriausių dėstytojų pripažinimo aprašas

VU dėstytojų darbo laiko apskaitos tvarkos aprašas

VU rektoriaus įsakymas dėl akademinių darbuotojų darbo užmokesčio pertvarkos įgyvendinimo bei minimalių tarnybinių atlyginimų dydžių ir valandinių įkainių patvirtinimo

4.2. STUDENTAI IR KLAUSYTOJAI  
4.2.1. VU studijų nuostatai  
4.3. PROFESORIAI EMERITAI  
  VU emeritūros, afiliacijos ir garbės vardų nuostatai
4.4. KITI UNIVERSITETO AKADEMINĖJE VEIKLOJE DALYVAUJANTYS ASMENYS  

4.4.1. VU asocijuotojo mokslininko statuso suteikimo tvarkos aprašas   

VU emeritūros, afiliacijos ir garbės vardų nuostatai 

VU akademinių apeigų protokolas  

4.5. AKADEMINĖ ETIKA  
 

VU akademinės etikos kodeksas   

VU centrinės akademinės etikos komisijos nuostatai   

VU kamieninio akademinio padalinio akademinės etikos komisijos nuostatai   

4.6. GINČŲ TARP UNIVERSITETO BENDRUOMENĖS NARIŲ NAGRINĖJIMAS  
 

VU centrinės ginčų nagrinėjimo komisijos nuostatai   

VU kamieninio akademinio padalinio ginčų nagrinėjimo komisijos nuostatai   

V DALIS. VIDINIAI ORGANIZACINIAI DARINIAI, SUSIJĘ SU MOKSLO, MENO VEIKLA IR STUDIJOMIS 
5.1. KAMIENINIAI AKADEMINIAI PADALINIŲ RŪŠYS, SANDARA IR VEIKLOS ORGANIZAVIMAS  
 

VU kamieninio akademinio padalinio pavyzdiniai nuostatai   

5.2. KAMIENINIŲ AKADEMINIŲ PADALINIŲ VALDYMO ORGANAI, JŲ SUDARYMAS, KOMPETENCIJA IR ĮGALIOJIMŲ TRUKMĖ  
 

VU kamieninio akademinio padalinio pavyzdiniai nuostatai

VU kamieninių akademinių padalinių tarybų narių rinkimo tvarkos aprašas

VU kamieninio akademinio padalinio šakinio akademinio padalinio pavyzdiniai nuostatai

5.3. KAMIENINIAI NEAKADEMINIAI PADALINIAI  
  Pavyzdiniai VU kamieninio neakademinio padalinio pavyzdiniai nuostatai

Nurodykite atsiliepimą.
reCAPTCHA turi būti patvirtinta!
Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos Sutinku