Reguliaminas

Vilniaus universiteto mokslo, meno veiklos ir studijų reguliaminas

Sukurta: 09 lapkričio 2016

„Pagrindines mokslo, meno veiklos ir studijų programų rengimo ir įgyvendinimo vadybos nuostatas įtvirtina,

kitus su mokslo, meno veikla ir studijomis Universitete susijusius santykius reguliuoja Senato patvirtintas

Mokslo, meno veiklos ir studijų reguliaminas (toliau – Reguliaminas).“

– Vilniaus universiteto statuto 7 straipsnio 2 dalis

 

 

PIRMINĖ REGULIAMINO FORMA SUSIJĘ VILNIAUS UNIVERSITETO TEISĖS AKTAI
I DALIS. BENDROSIOS NUOSTATOS  
1.1. REGULIAMINO SUDARYMAS IR PILDYMAS  
1.2. REGULIAMINE NAUDOJAMOS SĄVOKOS  
II DALIS. MOKSLO (MENO) VEIKLA 
2.1. MOKSLINĖS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS  

2.1.1. Vilniaus universiteto mokslinės veiklos nuostatai   

Vilniaus universiteto dėstytojų ir mokslo (meno) darbuotojų konkursų pareigoms eiti ir atestavimo organizavimo nuostatai

Vilniaus universiteto emeritūros, afiliacijos ir garbės vardų nuostatai

Vilniaus universiteto mokslinių tyrimų duomenų valdymo gairės

Asmens duomenų tvarkymo mokslinio tyrimo tikslais Vilniaus universitete taisyklės

Vilniaus universiteto atvirojo mokslo politikos gairės

2.2. MOKSLINĖS VEIKLOS KRYPČIŲ IR ILGALAIKIŲ MTEP PROGRAMŲ FORMAVIMAS  

2.2.1. Vilniaus universiteto mokslinių tyrimų sritys

2.2.2. Vilniaus universiteto ilgalaikės mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros programos   

 
2.3. MOKSLINIŲ TYRIMŲ FINANSAVIMAS  
  Valstybės biudžeto asignavimų mokslui paskirstymo Vilniaus universiteto padaliniams tvarkos aprašo patvirtinimo
2.4. MOKSLINĖS VEIKLOS SKATINIMAS  

2.4.1. Vilniaus universiteto mokslo skatinimo fondo nuostatai   

 

Vilniaus universiteto mokslininkų skatinimo už reikšmingus mokslo pasiekimus tvarkos aprašas

Vilniaus universiteto rektoriaus mokslo premijų skyrimo tvarka

Vilniaus universiteto skatinimo už aukšto lygio mokslo pasiekimus tvarkos aprašas

2.5. DOKTORANTŪRA (MOKSLININKŲ RENGIMAS)  

2.5.1. Vilniaus universiteto mokslo doktorantūros reglamentas   

2.5.2. Vilniaus Universiteto lėšomis finansuojamų doktorantų, podoktorantūros stažuotojų ir vizituojančių mokslo darbuotojų atrankos ir priėmimo tvarkos aprašas

Vilniaus universiteto atskirų mokslo krypčių doktorantūros reglamentai
2.6. UNIVERSITETE SUKURTŲ INTELEKTINĖS NUOSAVYBĖS OBJEKTŲ APSKAITA IR INTELEKTINĖS NUOSAVYBĖS APSAUGA  

2.6.1. Vilniaus universiteto atviros prieigos prie mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros infrastruktūros išteklių ir paslaugų valdymo ir teikimo taisyklės

Vilniaus universiteto intelektinės nuosavybės valdymo nuostatai 

Vilniaus universiteto intelektinės nuosavybės valdymo nuostatų pramoninės nuosavybės valdymo srityje įgyvendinimo tvarkos aprašas

Vilniaus universiteto nuosavybės valdymo ir investavimo komiteto darbo reglamentas

Vilniaus universiteto komercinės paslapties ir konfidencialios informacijos, susijusios su mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros veikla, nustatymo, naudojimo ir konfidencialumo laikymosi tvarkos aprašas

Vilniaus universiteto atviros prieigos prie mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros infrastruktūros išteklių ir paslaugų teikimo bendrosios sąlygos

Vilniaus universiteto autorinių sutarčių rengimo, sudarymo, registravimo ir saugojimo taisyklės 

2.7. MOKSLINĖS VEIKLOS REZULTATŲ SKLAIDA IR POPULIARINIMAS  

2.7.1. Vilniaus universiteto leidybos nuostatai  

2.7.2. Vilniaus universiteto atvirosios prieigos prie mokslo (meno) ir studijų darbų nuostatai

 Vilniaus universiteto atvirojo mokslo politikos gairės

III DALIS. STUDIJOS 
3.1. STUDIJŲ PROGRAMŲ RENGIMAS, VERTINIMAS IR TOBULINIMAS  

3.1.1. Vilniaus universiteto studijų programų reglamentas   

3.1.2. Vilniaus universiteto studijų programos komiteto nuostatai   

3.1.3. Vilniaus universiteto bendrųjų universitetinių studijų koncepcija

Vilniaus universiteto rektoriaus įsakymas „Dėl reikalavimų ketinamos vykdyti studijų programos aprašui“

Vilniaus universiteto rektoriaus įsakymas „Dėl gretutinės studijų programos aprašo patvirtinimo“

Vilniaus universiteto rektoriaus įsakymas „Dėl Vilniaus universiteto jungtinių studijų programų rengimo ir tobulinimo tvarkos tvirtinimo“

3.2. STUDENTŲ, DOKTORANTŲ IR KLAUSYTOJŲ PRIĖMIMAS Į STUDIJAS  

3.2.1. Priėmimo į Vilniaus universiteto studijų programas taisyklės

3.2.2. Užsienio šalių piliečių priėmimo į Vilniaus universiteto pirmosios ir antrosios pakopų bei vientisųjų studijų programas tvarkos aprašas

3.2.3. Vilniaus universiteto mokslo doktorantūros reglamentas  

3.2.4. Priėmimo į Vilniaus universiteto rezidentūros studijų programas taisyklės

3.2.5. Asmens, studijavusio kitoje šalies ar užsienio aukštojoje mokykloje ir norinčio tęsti studijas Vilniaus universitete, priėmimo tvarkos aprašas   

 
3.3. STUDIJŲ PROCESAS  

3.3.1. Vilniaus universiteto studijų nuostatai

3.3.2. Gretutinės krypties studijų įgyvendinimo Vilniaus universitete tvarkos aprašas

3.3.3. Studijų rezultatų įskaitymo Vilniaus universitete tvarkos aprašas  

3.3.4. Vilniaus universiteto laikinasis studentų reitingavimo pagal studijų rezultatus ir rotacijos tvarkos aprašas

3.3.5. Vilniaus universiteto studijuojančiųjų rašto darbų rengimo, gynimo ir kaupimo nuostatai

3.3.6. Vilniaus universiteto studijų praktikos reglamentas   

3.3.7. Studijų atnaujinimo Vilniaus universitete tvarkos aprašas

3.3.8. Vilniaus universiteto mokslo doktorantūros reglamentas

3.3.9. Vilniaus universiteto įmokų už studijas mokėjimo, grąžinimo ir išieškojimo tvarkos aprašas   

3.3.10. Vilniaus universiteto diplomų Cum Laude ir Magna Cum Laude išdavimo kriterijai 

3.3.11. Vilniaus universiteto studentų neformaliuoju ir savišvietos būdu įgytų kompetencijų pripažinimo ir studijų dalykų (modulių) įskaitymo tvarkos aprašas

3.3.12. Vilniaus universitete nuotoliniu būdu vykdomų studijų veiklų organizavimo ir įgyvendinimo tvarkos aprašas

Bendrųjų universitetinių studijų įgyvendinimo Vilniaus universitete tvarkos aprašas

Rašto darbų administravimo Vilniaus universiteto studijų informacinėje sistemoje tvarkos aprašas

Vilniaus universiteto studentų ir absolventų Erasmus praktikos organizavimo tvarka   

Studentų siuntimo dalinėms studijoms į užsienį taisyklės

Vilniaus universiteto atskirų mokslo krypčių doktorantūros reglamentai

Absolventų ir studijas nutraukiančių studentų atsiskaitymo su Vilniaus universitetu tvarkos aprašas

Diplomų, diplomų priedų ir diplomų priedėlių dublikatų išdavimo tvarka

Papildomų pažymų apie studijas išdavimo ir paslaugų teikimo tvarka

Diplomų Cum Laude ir Magna Cum Laude išdavimo Vilniaus universiteto absolventams tvarkos aprašas  

Vilniaus universiteto užsienio kalbų mokymo(si) koncepcija   

Finansinio atsiskaitymo už bendrųjų universitetinių studijų modulių (dalykų) įgyvendinimą tvarkos aprašas

Finansinio atsiskaitymo už gretutinių studijų vykdymą tvarkos aprašas

Vilniaus universiteto socialinių dalininkų grįžtamojo ryšio studijų kokybei tobulinti organizavimo tvarkos aprašas

Vilniaus universiteto sveikatos stiprinimo ir sporto koncepcija

Vilniaus universiteto absolventų bendrųjų kompetencijų sąrašas

3.4. STUDIJŲ PASIEKIMŲ VERTINIMO APSKUNDIMO TVARKA  

 

Vilniaus universiteto akademinės etikos kodeksas

Vilniaus universiteto centrinės akademinės etikos komisijos nuostatai

Vilniaus universiteto centrinės ginčų nagrinėjimo komisijos nuostatai   

Vilniaus universiteto kamieninio akademinio padalinio akademinės etikos komisijos nuostatai   

Vilniaus universiteto kamieninio akademinio padalinio ginčų nagrinėjimo komisijos nuostatai   

3.5. PARAMA STUDENTAMS  
 

Vilniaus universiteto stipendijų nuostatai

Atskirų vardinių stipendijų skyrimo nuostatai

Vilniaus universiteto studijų praktikos metu patirtų išlaidų kompensavimo tvarkos aprašas

Vilniaus universiteto studentų, vykstančių į renginius universiteto siuntimu, piniginių kompensacijų mokėjimo tvarkos aprašas

Papildomos finansinės paramos Vilniaus universiteto nuolatinių studijų studentams ir neseniai baigusiems absolventams, dalyvaujantiems Erasmus+ programos dalinių studijų ir (ar) praktikos mobilume, darbuotojams, dalyvaujantiems Erasmus+ dėstymo ir (ar) mokymosi mobilume, bei užsienio įmonių darbuotojams, atvykstantiems į Vilniaus universitetą Erasmus+ dėstymo mobilumui, tvarkos aprašas

3.6. REZIDENTŪRA IR KITOS KVALIFIKACIJĄ TEIKIANČIOS STUDIJOS  
3.6.1. Vilniaus universiteto rezidentūros studijų reglamentas 

Stojančiųjų į Vilniaus universiteto medicinos krypties studijų rezidentūros programas motyvacijos įvertinimo tvarka  

Stojančiųjų į Vilniaus universiteto odontologijos krypties studijų rezidentūros programas motyvacijos įvertinimo tvarka 

3.7. MOKYMASIS VISĄ GYVENIMĄ  
 

Vilniaus universiteto mokymosi visą gyvenimą programų administravimo tvarkos aprašas   

Vilniaus universiteto papildomųjų studijų programų administravimo tvarkos aprašas   

Vilniaus universiteto mokymosi visą gyvenimą programų baigimo pažymėjimų administravimo tvarkos aprašas

Pavyzdinė Vilniaus universiteto mokymosi visą gyvenimą programos aprašo forma bei rekomendacijos mokymosi visą gyvenimą programos aprašui rengti

Vilniaus universiteto papildomųjų studijų programų baigimo pažymėjimų administravimo tvarkos aprašas   

Pavyzdinė Vilniaus universiteto papildomųjų studijų programos aprašo forma bei rekomendacijos papildomųjų studijų programos aprašui rengti   

Vilniaus universiteto mokymosi visą gyvenimą koncepcijos santrauka   

Vilniaus universiteto neformaliojo švietimo programų kainų apskaičiavimo metodikos aprašas

IV DALIS. UNIVERSITETO AKADEMINĖ BENDRUOMENĖ 
4.1. DĖSTYTOJAI IR MOKSLO (MENO) DARBUOTOJAI  

4.1.1. Vilniaus universiteto dėstytojų ir mokslo (meno) darbuotojų konkursų pareigoms eiti ir atestavimo organizavimo nuostatai

4.1.2. Vilniaus universiteto senato nutarimas „Dėl dėstytojų ir mokslo (meno) darbuotojų, turinčių teisę dalyvauti Universiteto ir jo vidinių organizacinių darinių valdymo (savivaldos) organų rinkimuose“   

4.1.3. Vilniaus universiteto profesoriaus ir docento pedagoginių vardų teikimo tvarka

4.1.4. Dėstytojų ir mokslo (meno) darbuotojų dalyvavimo Vilniaus universiteto akademinėje veikloje pagal mainų ar bendradarbiavimo programas tvarkos aprašas   

4.1.5. Vilniaus universiteto senato nutarimas „Dėl podoktorantūros stažuotojų pareigybės“ 

Vilniaus universiteto darbuotojų darbo užmokesčio tvarkos aprašas

Vilniaus universiteto darbuotojų darbo už Europos Sąjungos struktūrinių fondų projektų vykdymą apmokėjimo taisyklės

Vilniaus universiteto darbo tvarkos taisyklės   

Dėl aukštesnių kvalifikacinių dėstytojų ir mokslo darbuotojų pareigybių reikalavimų Biotechnologijos institute  

Dėl aukštesnių kvalifikacinių dėstytojų ir mokslo darbuotojų pareigybių reikalavimų Filosofijos fakultete   

Dėl aukštesnių kvalifikacinių dėstytojų ir mokslo darbuotojų pareigybių reikalavimų Teorinės fizikos ir astronomijos institute   

Vilniaus universiteto senato nutarimas „Dėl partnerystės profesoriaus ir partnerystės docento pareigybių“   

Vilniaus universiteto senato darbo reglamentas   

Vilniaus universiteto senato narių rinkimų tvarkos aprašas

Vilniaus universiteto tarybos darbo reglamentas

Vilniaus universiteto tarybos narių rinkimų ir įgaliojimų nutraukimo tvarkos aprašas

Vilniaus universiteto kamieninių akademinių padalinių tarybų narių rinkimo tvarkos aprašas

Vilniaus universiteto rektoriaus rinkimų tvarkos aprašas

Vilniaus universiteto tarybos nutarimas „Dėl vadovaujamų pareigų, į kurias išrinktiems ar paskirtiems asmenims taikoma Vilniaus universiteto statuto 22 straipsnio 2 dalyje nustatyta garantija, sąrašo tvirtinimo“   

Vilniaus universiteto senato nutarimas „Dėl dėstytojų darbo laiko trukmės“   

Vilniaus universiteto darbuotojų komandiruočių tvarkos aprašas

Vilniaus universiteto darbo laiko apskaitos žiniaraščių pildymo tvarkos aprašas

Vilniaus universiteto darbuotojų stažuotės užsienyje nuostatai   

Vilniaus universiteto darbuotojų atostogų suteikimo tvarkos aprašas

Užsieniečių priėmimo Vilniaus universitete reglamentas   

Akademinio personalo kvalifikacijos tobulinimo nuostatai   

Vilniaus universiteto geriausių dėstytojų pripažinimo aprašas

Vilniaus universiteto dėstytojų darbo laiko apskaitos tvarkos aprašas

Vilniaus universiteto rektoriaus įsakymas „Dėl Vilniaus universiteto akademinių darbuotojų minimalių tarnybinių atlyginimų dydžių, minimalių valandinių įkainių dėstymui ir moksliniam darbui ir neakademinių pareigų, už kurių atlikimą akademiniam darbuotojui gali būti mokama priemoka, sąrašo patvirtinimo“

Papildomos finansinės paramos Vilniaus universiteto nuolatinių studijų studentams ir neseniai baigusiems absolventams, dalyvaujantiems Erasmus+ programos dalinių studijų ir (ar) praktikos mobilume, darbuotojams, dalyvaujantiems Erasmus+ dėstymo ir (ar) mokymosi mobilume, bei užsienio įmonių darbuotojams, atvykstantiems į Vilniaus universitetą Erasmus+ dėstymo mobilumui, tvarkos aprašas

4.2. STUDENTAI IR KLAUSYTOJAI  
4.2.1. Vilniaus universiteto studijų nuostatai  
4.3. PROFESORIAI EMERITAI  
  Vilniaus universiteto emeritūros, afiliacijos ir garbės vardų nuostatai
4.4. KITI UNIVERSITETO AKADEMINĖJE VEIKLOJE DALYVAUJANTYS ASMENYS  

4.4.1. Vilniaus universiteto asocijuotojo mokslininko statuso suteikimo tvarkos aprašas   

4.4.2. Vilniaus Universiteto lėšomis finansuojamų doktorantų, podoktorantūros stažuotojų ir vizituojančių mokslo darbuotojų atrankos ir priėmimo tvarkos aprašas

Vilniaus universiteto emeritūros, afiliacijos ir garbės vardų nuostatai 

Vilniaus universiteto akademinių apeigų protokolas  

4.5. AKADEMINĖ ETIKA  
 

Vilniaus universiteto akademinės etikos kodeksas   

Vilniaus universiteto centrinės akademinės etikos komisijos nuostatai   

Vilniaus universiteto kamieninio akademinio padalinio akademinės etikos komisijos nuostatai   

4.6. GINČŲ TARP UNIVERSITETO BENDRUOMENĖS NARIŲ NAGRINĖJIMAS  
 

Vilniaus universiteto centrinės ginčų nagrinėjimo komisijos nuostatai   

Vilniaus universiteto kamieninio akademinio padalinio ginčų nagrinėjimo komisijos nuostatai   

V DALIS. VIDINIAI ORGANIZACINIAI DARINIAI, SUSIJĘ SU MOKSLO, MENO VEIKLA IR STUDIJOMIS 
5.1. KAMIENINIAI AKADEMINIAI PADALINIŲ RŪŠYS, SANDARA IR VEIKLOS ORGANIZAVIMAS  
 

Vilniaus universiteto kamieninio akademinio padalinio pavyzdiniai nuostatai   

5.2. KAMIENINIŲ AKADEMINIŲ PADALINIŲ VALDYMO ORGANAI, JŲ SUDARYMAS, KOMPETENCIJA IR ĮGALIOJIMŲ TRUKMĖ  
 

Vilniaus universiteto kamieninio akademinio padalinio pavyzdiniai nuostatai

Vilniaus universiteto kamieninių akademinių padalinių tarybų narių rinkimo tvarkos aprašas

Vilniaus universiteto kamieninio akademinio padalinio šakinio akademinio padalinio pavyzdiniai nuostatai

5.3. KAMIENINIAI NEAKADEMINIAI PADALINIAI  
  Pavyzdiniai Vilniaus universiteto kamieninio neakademinio padalinio pavyzdiniai nuostatai